Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN VAN Elisabeth Damiaens vrouw van Mr. Bernaert Lemmens
 


Overledene : Elisabeth Damiaens op 18.09.1656

Houder : Bernaert Lemmens

9 kinderen :

1) Jan
2) Augustijn
3) Jan Baptiste
4) Gillis
5) Elisabeth x Jan Vanden Broecke fs. Pieters
6) Marie
7) Jenneken
8) Anneken
9) Pieternelle


I ) DE PATRIMOINE GOEDEN DE OVERLEDENE VERSTORVEN VAN GILLIS LEMMENS en MARTIJNCKEN BOTTELIERS zijn vader en moeder

1) de helft van de hofstede behuyst paelende int geheele
            - west de Bruxstraete
            - noort de hofstede van Jan Lemmens en Jan Hevens
            - oost de keijtse en Adam Leysens
           - suyt Pieter Vanden Bossche

    waervan de helft is conqueste groot int geheele 196 roeden dus hier : 98 roeden

2) de helft van een meersch te Neuringhen groot int geheele 203 roeden
             - oost Adriaen De Mesmaeker en het Sateroisengoet van Herne
             - zuyt Jan Hevens
             - west Gillis De Middeleer mersch

        groot over dese helft : 101,5 roeden

3) 107 roeden thiendelant op de Cleynen Lietersberch
           - oost den voetwech
           - zuyt Pieter Vanden Bossche
           - west Jooris De Sauter
           - noort het kerckengoet van de voorste prochie

4) 50 ( slecht leesbaar ) roeden tiendelant op het Nederwindickvelt
          - oost Cornelis Van Vaerenberch
          - zuyt het gasthuysgoet van Ninove
          - west dhoirs Jan De Bremaeker
          - noort Symon Van Vrechem


II) DE GOEDEREN EN PATRIMOINE VAN DE HOUDER VERCOCHT STAENDE HUWELIJCK

1) de helft van 50 roeden schooflant op het Merrevelt
          - oost sheeren strate
          - zuyt en west Jooris De Groote daude die de 25 roeden heeft gekocht voor 36 guldens

2) het 1/6de paert van een besloten veldeken te Meersvoorde paelende int geheele
          - oost heer Jooris Van Vrechem
          - zuyt en west de Grooten Cortenbosch
         
      groot int geheele 153,5 roeden en vercocht aen de Weduwe Joos Van Vrechem fs. Hijndricx voor 42 guldens

3) de helft van een partijcken thiendelant te Neuringhen
         - noort en oost Mathijs De Ro fs. Gheraerts
         - zuyt met de keijtse dhoirs Gillis De Mesmaeker

    verkocht aan Gillis De Middeleer voor 42 guldens


III) DE CONQUESTEN

1) de helft van de behuysde hofstede wesende de wederdeel van des houders patrimoine groot over de helft : 98 roeden

    by coope vercregen van Marcus Lemmens synen broedere voor 300 guldens

2) de helft van een meers oock de wederhelft naast de patrimoine van de houder groot over de helft : 101,5 roeden

     ook by coope vercregen van Marcus Lemmens synen broedere

3) 151 roeden op het Neder Windickevelt
        - suyt Simoen Van Vrechem
        - west Jan De Bremaeker
        - noort het kerckengoet van Nauwenhove

       ook bij coope vercregen van Marcus Lemmens

4) 190 roeden op het Hautemvelt
        - oost de goederen van den hove van Vrechem
        - zuyt Pieter Vanden Bossche
        - west de groenen wech
        - noort dhoirs Jan Buydens

      gekocht voor 339 guldens

5) 116,5 roeden schooflant opt Brucxken
        - oost Jan De Hauwer
        - west ende noort Merten en Jan Vanden Haute

      gekocht voor 151 guldens 14 stuivers

6) 104 roeden
- oost het Armengoet van Nieuwenhove

by coope vercregen voor de somme van 57 guldens

7) 137 roeden schooflant
- oost Pieter De Ro
- suyt Cornelis De Vleeschauwer
- noort sheeren strate

by coope vercregen voor 127 guldens

8) 65 roeden schooflant op het Meersvoordevelt
- oost het kerckengoet van Nauwenhove
- zuyt Cornelis De Vleeschauwer en Mathijs De Ro
- noort Jan Mathijs

bij coope voor 50 guldens

9) 80 roeden schooflant op de Belinck
- oost goet Beaupre
- zuyt het Meersvoordevelt
- west Jan Lambrecht
- noort Joos Van Snick

by coope voor 80 guldens

Redactie : de laatste partijen zijn slecht leesbaar


DE CONQUESTE HUYSINGEN

1) een huys daer Nicolaes Vierendeels in woont op de patrimoine van de houder en de conqueste gelegen binnen DW met schuren , stallingen , ramenant , stenen , heckens is samen : 569,12 guldens

2) over het maken van een stal , een verckenskot , een waeghenhuys , een secreet ( ! ) met het legghen van eenen solder en  het maken van krebben en resteliers , het leggen van een nu ( nieuw ) dak op het huys ofte stal daer den houder nu jegenwoordig in woont in huere gebruyckt van de weduwe Jan Buydens : 84 guldens

3) al de opgaende boomen " wesende boven greps " met den houtwas en tronck : 113,5 guldens


DE MEUBLE GOEDEN TEN STERFHUYSE

1) hael , brandeleer , tanghe , vierschippe , 2 metalen kandelaars enz. : 9 R 8 S

2) den reck voor de schouwe , vleeschbijl , eyseren kandelaer , grepken , potdecksel , 4 staele schotels en lepels en ander prondelmert : 10 R 16 S

Meester Bernaert is barbier en chirurg dus :

3) alle de barbiersgereetschappe : 22 guldens

4) een uytreckende tafel , 4 stoelen , 2 spinwielen met haspen en toebehoren en een ketel : 26 R 12 S

5) een beker , vispaen , kannen , een vierketel , een koperen pot , 3 ijseren potten , 6 geleyerde potten enz. : 15 R 8 S

6) 6 bierpotten , 8 gelaesen , 2 roomers ( romers ) , 2 geleyerde schotels met een kommeken , 4 eerde ( aardewerk ) potten , een waterkomme , een smautpot , een assijn met noch schotels en lepels : 4 R 8 S

7) botervat , 2 melkvaten , 2 scherfberten , 2 boterschotels , 2 melkheemers , 6 kuypkens , 4 hauten tellooren , een rechte banck , een hangheneijser , een strijckijser : 11 R 6 S

8) 80 pont tin aan 10 stuivers het pont : 40 R

9) 2 kuypen , een vleesblock , een lanterne , 3 penders , kleerborstels , een gelaesen bert , 2 temsten , een watereemer met eyseren banden : 6 R 6 S

10) in de neerkamer noch 2 schrijnhauten koetsen ( koets is bed ) met 2 bedden ( bed is eerder de matras ) , 2 huppelincks , 2 groen saergen : 68 guldens

11) een tafel , 4 banken , 6 schrijnhouten stoelen , een brandereel , een eyseren kandeleer : 12 R 12 S

Mr. Bernaert is kunstminnend

13) 4 schilderijen , 2 seven om te kaetsen ( een zeef om te kaatsen , een volksspel ) : 2,5 guldens

14) op de hoochkamer tegen den peertstal een tafel , 4 banken , een setelstoel , een drijpikkel , 2 schabellen , een brandereel , een kiste van morwen haute : 10 guldens 4 stuivers

15) een koetse van morwen haute , een kafbedde , 2 saergen van snippelingen ( lapjesdeken ) , een kerfsaeghe , een boogsaeghe , 3 bijlen met een houweel en 2 braeken : 11 R 8 S

16) 4 eyseren schippen , een hopboor , 4 snijmessen , 2 meshaeken , 2 trektangen , 3 eyseren hamers , 2 snijmessen : 5 R 18 S

17) beetel ( beitel ) , trauweel , picken en gaffels , coorenvat , veertel , 2 hauten coolschippen enz. : 8 R 12 S

18) in de dochterskamer een koetse van witten haute , een slecht pluymen bedde , 1 huppelinck , een spaensche saerge , een snippelinck saerge , een kleerschaprije , kiste : 10,5 guldens

19) een moelle met werckblock ( ? ) , 7 mannen ( manden ) , 5 kefmannekens , spelewerck ( speldenwerk ) en kussens en naijkussens , een pot met blomme , 6 meelsacken : 10 R 3 S

Mr. Bernaert slaapt in een hemelbed , hij heeft ook zijn eigen secreet

20) in de slaepkamer van den houder een koetse behangen met gordijnen , een bedde , huppelinck , spaensche saerge , een snippelincksaerge , een secreet met waterpot , een kleerschaprije ,
een butsel met een kiste van herten haute ( hard hout ) : 41 R

Hij is flink bewapend met hellebaard , musket en rapier

21) een kiste van morwen haute , tafel , een sluytende laye ( lade ) , een reck met melckbedders , een boltrekker , een hellebaerde met musket en een rapier : 9 R 16 S

22) 6 oorcussens , 2 hekels , 6 saetsacken met het saet , 12 ellen lijnwaert : 21 R 16 S

23) de kleederen van de overledene met wat cleyn lijnwaert : 45 R

24) de kleederen van de overledene met lijnwaert en dit boven sijn rouwkleet : 50 R

25) 2 gouden ringhen , 2 silveren kruisen : 36 R

26) 16 paar slapelaekens , 14 ammelaekens , 12 hantdoecken , 17 serveeten : 74 R 8 S

27) 70 pont gaeren met 2,5 pont fijn gaeren , 13 steenen geswingelt vlas , 8 paer flauwijnen en . . . : 46 R 8 S

28) het verckensvleesch , een boterkuype , een kuype met pot kesse ( kaas ) : 60 R 8 S

29) in den bierkelder de bierstellingen , bierbomen , brauwtafel met de backen met het schutsel , een veertelvat : 6 R 16 S

30) 6 weefgetouwen met alle haer toebehoorten soo van cammen als anderssints : 104,5 guldens

31) op de 2de staegie ( étage , verdieping ) 2 witte hauten coetsen met 2 kafbedden , 2 saergen : 41,5 guldens

32) het lijsaet en erten ( erwten ) : 15 R

33) 40 veertels haver en gerst met ronsche boonen en romsche erten ( roomse bonen en roomse erwten ) : 22 R

34) ansuyn ( ajuin ) , een tonne met gedroogde hopblaederen , de peersen daer men lijwaert op hangt , een repe , een swingelbert met swinge en knappe , een quaekelmuyte en ander prondelmert ;
9 R 3 S

35) 67 veertels cooren : 55 R 5 S

36) op de hoogsten solder 9 veertels somervitsen , gesneden stroy , al het kaf , 3 coorden om lijwaert op te hangen , een partije assche : 17 R 12 S

37) alle de appels met rebben . . . , een schraeve : 15 R 10 S

38) al het hoy en tommaert : 50 R

39) al het stroy ende mes in den messinck : 66 R

40) al het gesaeghd hout en brandhaut rontomme den huyse ligghende en staende met een grooten block en alle de deltpeersen : 23 R 2 S

41) al de oude hopstaken met romsche boonpersen , de beternisse van de hop te kuylen , een berrie en gesaeght haut , stacketsel , heckens en stichels : 46 R

42) een waeghen , een kere ( kar ) berrie en stortkere ( stortkar ) , ploeg , heghde , het harnas : 55 R

43) een basse , vuyme , ploegh enz. : 3 R 1 S

44) 2 merriepeerden vol veulens met een veulen van 1 jaer uytbringende met al het harnas : 232 R

45) 4 coeien , 2 volle versen , een kalf van 2 jaar , een kalf van 1 jaar : 174,5 R

46) 2 vigghens en 14 hinnen : 10 R 12 S

47) hier is mijn kopij onleesbaar

48) Huwelijksgift van Jan Lemmens bedroeg : 200 guldens

49) Huwelijksgift en onkosten van het huwelijk van Jan Vanden Broecke x Elisabeth Lemmens : 240 guldens


BATEN VAN SCHULDEN EN OBLIGATIES

1) een obligatie van 100 guldens ten laste van Gillis Lemmens nu zijne weduwe

2) de verlopen zijn betaald tot Kerstmis 1656 voor remonte van huere van lant bij den houder gebruyckt

3) goet van Gillis Lemmens over " leveringhe van rebben " van daete 29.04.1648 : 4 guldens

4) van Joos Vande Weghe tot Voorde 108 guldens , en de houder apparentelyck geene betaelinghe sal hebben : hier memorie

5) van Jan Maes volgens de rekeninghe van 02.12.1657 : 15 guldens 9 stuivers : hier memorie

6) van Pieter Vierendeels over teringhe volgens de rekeninge van sijn hantboeck : 90 R 12 S

7) vint goet aan Ingel De Blasere over rest van een obligatie van daete 14 juni 1656 en teringhe ten voorste huyse geschiet : 5 R 6 S

8) het sterfhuys heeft nog tegoed van als de kloosterpachters hun rekening maakten van de sijns en renten : 12 R

9) van de weduwe Jaspar De Beys over huishuur : 20 R

10) Nicolaes Vierendeel over gelijke huishuur : 4 R

11) van Gillis De Roye over de huur van een weefgetouw : 8 R 4 S

Mr. Bernaert is ook actief als chirurg

12) van Mr. Christiaen Dachgelincx over het cureren en meesteren van syn dochter van een scheut door haar lijf de slincke ( linkse ) schouder in en dandere kant eruyt : 13,5 R

13) van Pieter De Mol over het meesteren van zijn kint dat door sijn hant was gesteken met een mes en over afgehaelde wijn : 4 R 4 S

14) van Gabriel de la Croije over meesteren teiringhe ende bewijsen van Geraert De Bonte samen : 22 R

15) Pieter Vanden Bossche fs. Guilliams over teiringhe : 4 R 18 S

16) Meester Jan Van Gijseghem over teiringhe : 2 R 16 S

17) Peeter Cardoens idem : 26 S

18) Ghijsbrecht Ooghe idem : 2 R 8 S

19) Gillis De Quick : 3 R 6 S

20) van de leenmannen als Mr. Jan Van Heghe was te Nyghen gevangen : 3 R 19 S

21) van de kloosterpachters als de prelaet op bezoek is geweest over wijn : 3 R 6 S

22) over een zekere Lieven uit Eychem die bij Joos De Groote heeft gewoond en dit over het meesteren van een scheut in zijn rugghe : 5 R

23) Niclaes Rabbel over teiringhe : 6 R 11 S

24) Jan Rabbel idem : 5 R 1 oort

25) Pieter Rabbel : 6 R 2 S

Mr. Bernaert zijn herberg diende ook als gevangenis , volgens het verteer leefden ze niet op water en brood

26) van de weduwe Anthoon Vander Eeckt over teiringhe als de stadhouder haar zoon had gevangen en dat Guilliam had verteert : 14 R 8 S

27) de weduwe Gillis De Beenhouwere over huishuur : 30 - - ( slecht leesbare zin )

28) een ganse lijst van " teiringhe "

- Guilliam De Doncker : 3 R 18 S
- Ingel Vanden Haute : 30 S
- Vincent Backaert : 2 R 50 S
- Gillis De Dijn : 35,5 S
- Jan Ondermercx : 34 S
- Jan Blauwe : 36 S
- Hendrick Van Craenenbroeck : 51 S
- Gillis De Middeleer : 39 S
- Pieter Vande Gehuchte : 33 S
- Mr. Gideon ( lees de kapelaan ) : 34 S
- Gillis De Bus : 5 R 5 S
- Adam Wasteels : 2 S 11,5 S
- Jacques Du Four : 3 R
- Jan Flameng voerman : 4 R
- van diverse personen : 24 R 8 S

Mr. Bernaert is ook ontvanger van de belastingen

- tegoet van diverse personen over settingen : 24 R
- noch tegoet van diverse personen over settingen : 109,5 guldens

totaal : 404 R 12 S

Totale baten van dit sterfhuis : 3727 R 19 S


COMMERS

1) aan het hospitaal van Ninove een rente van 12 guldens bepandt op het huis aan de kercke en hiervoor croisen van 2 jaar : 24 R

2) aan Merten Thienpont een rente van 12 guldens bepandt op het huis en op 1 dachwant conquest met verloop van 2 jaar : 24 R

3) een rente op de meers te Neuringen , onleesbare renteheffer , het verloop : 24 R

4) aan Sr. Regnancourt en de weduwe Vander Poorten over rest van een obligatie : 78 R

ANDERE SCHULDEN

1) aan Pieter Buydens in Windick over afgehaelden bieren : 4 R 19 S

2) aan de weduwe Jan Buydens over huyshuere en lanthuere ende aen hare dochter Maeyken : 101 R 14,5 S

3) aan het clooster van Peteghem en aan den heere Baron van LvW over heerlijke renten : 10 R

4) aan Jan Huys tot Brussel koopman in wijn over geleverde wijnen : 39 R

5) aan Jan . . . tot Meerbeke over geleverde brandewijn : 16 R

6) aan Jan Vander Eecken tot Ninove over geleverd vlees : 4 R

7) aan Cornelis Van Vrechem en Geeraert Somers over meerschpacht : 46 R

8) aan Adriaen Van Heghe over meerschpacht : 8 R 4 S

9) aan onsen heere pastoor en den baljuw over lantpacht : 6 R

10) aan de huysarmen van Liefferingen over lantpacht : 20 R

11) aan de kercke en Armen van Denderwindick : 28 R

12) aan Adriana Van Brueseghem tot Vullesele over lantpacht : 40 R

Joos De Groote van Ninove had de pacht genomen van al de abdijgoederen van Vicoigne dus :

13) aan Joos De Groote over de cloosterpacht : 100 R

14) aan deselven Joos over afgehaald laken : 7 R

15) aan Carel Boel als ontfangher van de de goeden van de prelaet van Vicoigne over lant en meerschpacht mitsgaders over de coop van de thienden : 100 guldens en dit boven het wijngelt

16) over smeswerck ( smedewerk ) : 21 R

17) aan de weduwe Cornelis De Vleeschauwer over wagenwerck : 3,5 R

18) aan Jiaeck Allert knecht : 55 R

19) aan Joos Van Wilderode over zetting : 10 R 16 S 1 blanck

20) aan Meester Jan Van Heghe over zetting : 49 R

21) over reste van coope van hoppestaecken : 6 R

22) aan Jan Hevens over vettewarien : 6 R

De schoenmaker is ook de ontvanger van diverse belastingen , ook voor het schenken van brandewijn was er een taks

23) aan Jooris De Sauter over bieraccijns , slachgelt ( slachtgeld ) , ende " de schinck van brandewijn " , enz. : 11 R 2 S

24) aan Jan Callebaut tot Brussel onsen cosijn over geavanceerden gelde : 40 R

25) aan de kinderen G. ( onleesbaar ) tot Brussel over de prochie van Denderwindeke : 25 R
 


Totale schulden : 1385 R 14 S ( slecht leesbaar )

de baten bedroegen 3727 R 19 S ( slecht leesbaar )

Meer boni dan mali : 2342 R 5 S ( slecht leesbaar )

Gedaen op 22.03.1657 en present de baljuw , burgemeester en schepenen mitsgaders Joos Van Snick als vooght en Jan Lemmens ( de zoon ) en Jan Vanden Broecke ( schoonzoon )