Tracker

STAAT EN INVENTARIS BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN JAN BAPTISTE LEMMENS FS. JANS

Opgemaakt in 1707


Staat van goed van een vermogende pachter , des te merkwaardiger daar de Spaanse successieoorlog nog bezig was

De conquesten van dit gezin vertellen over de financiŽle ondergang van de kleinere bedrijven


Jan Baptiste Lemmens fs. Jans overleden op 22.10.1704 , echtgenoot van Marie Buydens , 7 kinderen

1) Marie Lemmens 24 jaar
2) Merten 22 jaar
3) Jan 18 jaar
4) Guilliam 16 jaar
5) Catharina 14 jaar
6) Barbarina 9 jaar
7) Pieter Lemmens 7 jaar

V.P. Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts

V.M. Pieter Buydens fs. Guilliams

Opgesteld op 18.11.1707 : present Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Joos Van Vaerenberch burgemeester , Pieter Valck schepenen


PATERNELE ERFGOEDEREN

De overledene toekomend van zijn ouders wijlen Jan Baptiste Lemmens en wijlen Jenneken Van Vaerenberch volgens de kaveling van 1679 gedaan met Mr. Anthonis De Dijn gezworen landmeter

1) De helft van de Vaerenberch
                    -  O. en N. de straete
                    - W. de cavel B te lothe gevallen Adriaen De Witteleer en Marie Lemmens zijn huysvrouw
                    - suyt den Varenberchmeersch

      op welcke partye staen de. huysinghen is groot over de helft : 110,5 roeden

2) 50 roeden land op het Schoonvelt
- suyt voetwegh
- west en noort Jan Van Vrechem nu de weduwe en de weesen van Jan Baptiste Lemmens
- oost de kercke deser prochie

3) 90 roeden land op Schoonvelt
- west dhoirs Jan Van Vrechem nu de weduwe en weesen Jan Baptiste Lemmens
- noort en oost Joos Lippens
- suyt kerckengoet deser prochie

4) partij bosch genaempt Kessenbeke groot 110 roeden
- 2 sijden het Neijgenvelt
- oost Armen van Liefferinghen

5) 150 roeden bosch naast de vorige partije
- 3 sijden het Neijgenvelt
- oost de voorgaende partije

6) 104 roeden op het Boschvelt
- oost de Grote Stelte
- suyt Jan Somers
- west Pr. Buydens
- noort Augustijn Crispeels

7)  2 dw. tiendelant binnen de prochie van Meerbeke op Bogaertvelt
- noort het Armengoet van voorste Meerbeke
- oost dhoirs Walckiers
- suyt Jooris Van Snick
- west het Jonghenhout ende Boschvelt                        ( Zie terroir van Meerbeke nr. 382 )

8) 191 roeden land binnen Meerbeke op Bogaertvelt
- oost dhoors Walckiers
- noort Armengoet Meerbeke
- suyt en west dhoors Walckiers
- noort Adam De Naeyer

9) een partij land genoemd " de Rinckel " groot 88 roeden
- oost en suyt het Neygenvelt
- west Adriaen Vanden Broecke
- noort de beke

10) een partije meersch in de Varenberch groot 110 roeden
- oost de wed. en dhoors Gillis Van Vaerenberch
- west de keijts
- noort Adriaen De Witteleer

en verkregen bij mangeling over andere erfgrond


II ) DE CONQUESTEN

1) 112 roeden Xlant op Schoonvelt
- oost Grooten Jongenhaut
- suyt den wegh
- west de kercke en Armengoeden van DW alsnu in cheijnse genomen door de houderigge
- noort Joos Lippens

in koop verkregen van Anna Vanden Broecke

2) circa 200 roeden in Meerbeke op het Bogaert
- oost de erfgenamen Adam De Naeyer
- suyt dhoors Jooris Van Snick
- west het Schoonvelt
- noort de curegoederen van Meerbeke

in koop verkregen van Philibert De Naeyer

3) 60 roeden meers in de Cleijnen Lavondel
- oost kerckengoet DW
- suyt de beke
- west Adriaen De Witteleer
- noort cloostergoet Vicoigne

in koop van Pieter De Coster

4) een onbehuysde stede te Smehove groot 52 roeden
- oost de houderigge
- suyt de strate
- west het Borrestraetken
- noort de Varenberchmeersch

in koop van Jan De Coster


5) 12,5 roeden land op het Boschvelt
- noort en suyt Pieter De Blaser
- oost Guillliam Buydens en consoorten
- noort de keijts

in koop van Adriaen Witteleer x Maria Lemmens

6) 102 roeden land is de helft van een partij land op de Vaerenberch daar dhoors Pieter Machiels jegenwoordig zijn woonende
- oost de voorste hoors
- suyt de keijts
- west het goet van desen sterfhuyse
- noort dhoors en de weduwe Guilliam Buydens

in koop van Joos Goossens fs. Joos

7) 57 roeden land op het Boschvelt
- oost Philips De Braekeleer
- suyt en west het goed van dit sterfhuys
- noort Joos Van Varenberch

in koop van Jan Hevens

8) 92 roeden op het Schoonvelt
- oost en suyt dit sterfhuys
- west de hofstede van Pieter Michiels
- noort Joos Lippens

in koop van Jan Van Vrechem

9) 108 roeden meers op het Rulenscot
- oost cloostergoet Ninove
- west Jan Somers
- suyt het Schipstoel

verkregen bij verkoop van decrete ten versoecke van Sr. Jan Van Varenberch die de actie had tot laste van Sr. Frans Lauwens tot Brussel

10) 3 partijen land

a) 206 roeden op het Boschvelt
- oost dit sterfhuys
- suyt Adriaen De Witteleer
- west begijnhofgoet Brussel

b) 90,5 roeden op Steenberg
- oost de keijts
- suyt cloostergoet Beauprez
- west dhoors Livinus De Mey
- noort de kercke deser prochie

c) 37,50 roeden op het Boschvelt
- oost het Jongenhaudt
- suyt de eerste partije

verkregen bij coope van Jan Van Varenberch meier van Lande van Wedergrate samen 334 roeden

11) 3 dagwand in Meerbeke op het Bogaertvelt
- oost Geeraert De Dijn en Joos Van Heghe causa uxoris
- suyt het goet van het hof te Winningen en de voorste Van Heghe

bij coope van Sebastiaen Godier

12) 4 partijen

a) de behuysde hofstede op de Vaerenberch
- oost Vincent Van Heghe
- suyt de Vijvermeersch
- west de strate
- noort Joos Lippens en de keijtse loopende naer het Schoonvelt en is groot 464 roeden

b) 106 roeden Xlant op het Boschvelt
- suyt de weduwe Gillis Van Vaerenberch
- west de weduwe Adriaen Vanden Broecke

c) 76 roeden Xvrij land op het Frijthof
- oost cloostergoet Vicoigne
- west de groenen wech
- noort Jan Thiebaut

d) 50 roeden Xlant

bij coope van Martine Van Vaerenbergh , groot int geheele 996 roeden

( redactie : zie het landboek van Denderwindeke nr. 214. Adriaen Vanden Broecke )

13) een onbehuysde hofstede op de Vaerenbergh groot 100 roeden
- oost Joos Goossens
- suyt de strate
- west het goet van desen sterfhuyse en dhoors Pieter De Blasere
- noort deselve hoors en Guillliam Buydens

bij coope van wijlen Barbara Van Vrechem

( dese partije is belast met rente van 6 guldens sjaers en is deel van een meerdere rente ten proffijte van de meier Van Vaerenbergh

14) 1 dagwand land op het Boschvelt
- oost Vincent Van Heghe
- suyt en west dhoirs en weduwe Guilliam Buydens
- noort het goet van desen sterfhuyse

by coope van Jr. Charles Philips Vander Noot uyt procuratie hem gegeven van Sr. Sebastiaen Godier

15) 182 roeden op het Boschvelt
- oost de goederen van Jan Hevens
- west Vincent Van Heghe
- suyt en noort dhoors Livinus De Maye

bij coope van Frans Vanden Abbeelen uyt procuratie van Frans Schoup x Cathelijne De B. . . . .

16) 100 roeden op het Boschvelt
- oost de wegh en het gescheede van Meerbeke
- suyt Jan De Coster
- noort het goet van desen sterfhuyse

by coope van Jr. Charles Philips Vander Noot uyt procuratie van Dhr. Joannes Gissin ( ? )

17) 52 roeden onbehuysde stede te Smehove
- oost het goet van desen sterfhuyse
- suyt sheeren strate
- west Jan De Coster causa uxoris
- noort de Varenberch

by coope van Joos Vanden Broucke groot over de helft van dese partije 52 roeden   ( Zie artikel nr. 2050 in het landboek )

18) 193 roeden op het Boschvelt
- oost en suyt dit sterfhuys
- west Joos Van Vaerenberch en voorste sterfhuys
- noort Adriaen Witteleer causa uxoris en Adriaen Pantecras

by coope van Jan Van Herreweghen

19) 2 partijen land op het Boschvelt :

19a)
- oost Pieter De Cooman en Merten De Vidts
- suyt Joos Vanden Broecke en Joos Van Varenberch
- west het Steenbergh en de weduwe Guilliam Buydens met de Cleyn Stelte
- noort dit sterfhuys

groot 380 roeden genaamd de Meire

19b) 95 roeden op Steenberg
- oost dit sterfhuys
- suyt den voetwegh
- west en noort de voorste Wed. Buydens

by coope van Frans Vanden Abbeelen aan hem verleent by procuratie hem verleent van Laureys Bultrijs

20) diverse partijen

20a) een onbehuisde stede op de Varenberch groot 54 roeden
- oost en suyt dit sterfhuys
- noort de naervolgende partije

20b) 2 partijckens land int quartier van de Varenberch groot samen 62 roeden
- oostsuyt de voorste partije
- west de keijtse lopend naar het Boschvelt
- noort en oost Guilliam Buydens

20c) 30 roeden tiendeland op het Boschvelt
- oost dit sterfhuys
- west Merten De Vidts
- noort dhoors N. Van Vrechem

20d) een veldeken op het Boschvelt genoempt het Jongenhaut groot 203 roeden
- oost wed. Guilliam Buydens met de Groote Jongenhaut
- suyt het Schoonvelt
- west en noort het Boschvelt

by coope van Frans Vanden Abbeele uyt crachte van procuratie hem verleent van wegen Pieter Craene x Marie De Blaesere en Guilliam Dau x Barbara De Blasere groot samen 345,50 roeden

21) 30 roeden tiendeland op het Boschvelt
- oost dit sterfhuys
- suyt Guilliam Buydens
- west Merten De Vidts
- noort Frans Van Vrechem

by coope van Anna De Blasere weduwe Jan Vande Velde

22) 52 roeden en is deel van een hofstede gelegen te Smehove
- oost Jan De Coster causa uxoris
- suyt sheeren strate
- west de keijts
- noort de Varenberch

by coope van Marie Vanden Broecke weduwe Guilliam Buydens

23) 37 roeden op het Boschvelt
- oost weduwe Gillis Vanden Broecke
- west de goederen van Roelant Heymans
- noort de goederen van Jan Crispeels

by coope van Adriaen Van Vaerenberch van het geabandoneerden en vaguen sterfhuys van Merten Buydens

24) een partij onbehuysde stede op de Varenberch groot 28 roeden
- oost de wed. en dhoors Joos Vanden Broecke
- suyt de strate
- west en noort dhoors Pieter De Blaser

bij coope van Anna De Blasere weduwe Roelandt Heymans

25) 152 roeden land op het Boschvelt
- oost het Bogaert
- suyt dhoors N. De Naeyer
- west Adriaen De Witteleer
- noort dhoors Livinus De Meye

by coope van Jan Van Asselt en Jan Vlassenbroeck

26) 768 roeden land in Meerbeke op het Bogaert
- west de wech loopende naer Ninove
- suyt het Schoonvelt
- oost het goet van desen sterfhuyse

by coope van Sr. Frans de Regnancourt op brieven van octroy by hem geimpreteert

27) 71,40 roeden op het Boschvelt

27a) 39,40 roeden op Boschvelt
- oost Guilliam Buydens
- suyt dhoors Adriaen De Corte

27b) 32 roeden op Boschvelt
- oost dhoors Gillis Vanden Broecke
- suyt het goet van dese prochie

by coope van de regeerders deser prochie ,  ( redactie : en is vague grond van dhoors Pieter Vander Eeckt )

28) diverse partijen van land en is samen 611,75 roeden

28a) 143,50 roeden op het Boschvelt
- oost dhoirs Cornelis Hevens

28b) 150 roeden op het Schoonvelt
- oost kerckengoet DW
- noort cloostergoet Vicoigne

28c) 36,75 roeden op het Boschvelt
- suyt dhoors Maximiliaen Vander Noot

28d) 135 roeden op het Boschvelt
- suyt het Jongenhaut
- oost het gescheede van Meerbeke

28e) 48 roeden op het Boschvelt
- oost dhoors Jr. Erasmus Du Bois                            ( red. : bij de vague gronden nr. 55 )

28f) 109,50 roeden op Boschvelt
- oost en noort het gescheede van Meerbeke       

alle goederen gekocht van de regeerders der prochie , soms is de herkomst moeilijk vast te stellen door vergissingen bij het lezen van de grootte )

29) diverse partijen van goederen

29a) 96,75 roeden tiendeland op het Boschvelt    ( red. : zie de verkoop der vague gronden van Denderwindeke nr. 127 )
- oost tgoet van het hof te Winningen
- noort den gracht

29b) 105,60 roeden op het Boschvelt                       ( red. : zie de verkoop der vague gronden van Denderwindeke nr. 131 )
- west gasthuysgoet van Ninove
- suyt Merten De Vidts

gekocht van dhoors Jacques Vanden Doorent en verkregen bij octrooi der regeerders van Denderwindeke


30) de wederhelft van een onbehuysde stede op de Varenberch groot 26 roeden gecompeteert hebbende Gillis Vander Eeckt
- oost en west de straete

gekocht bij de vague gronden nr. 37 komend van Gillis Vander Eeckt

31) item diverse partijen :

31a) 39,40 roeden op Boschvelt
- oost Guilliam Buydens
- suyt Adriaen De Corte

31b) 32 roeden op Boschvelt
- oost de weefe Gilis Vanden Broecke

gekocht bij de vague gronden

32) 1/2 bunder land of daaromtrent
- oost Henricus De Bois
- suyt het Camveldeken
- west Vincent Van Heghe
- noort het goet van desen sterfhuyse

in cheijnse genomen van de regeerders der prochie van Denderwindeke als promiseurs van de Armen en Kercken van Denderwindeke

BESLUIT : dit gezin heeft in feite het gehucht van de Varenberch opgekocht evenals het grootste deel van het Boschvelt


III. De boomen staande op de erfgronden en de conquesten

 " al de opgaende boomen , houdtwasse en rasp " mitsgaders " den tronck van diverssche tronckboomen " geprezen door de 2 voogden en door Joos Van Heghe : 766 R 18 S


IV. Capittel van bestiaelen en meubilaire effecten

1) drij peerden met een veulen : 459 R

2) 6 coeibeesten met 4 veersen en 2 jonge calveren : 245 R

3) 2 verckens : 16 R

4) 20 hinnen met een haen en capuyn : 6 R

5) al de huyscateijlen  :

- botervat met zijn toebehoorten
- cuypen , ketels , roosters , hael , eijseren potten , tinnen schootels en taillooren , gelaije werck
- tafels , watereemers
- boter en verckensvleesch
- vlasch , garen , kisten , cleederen van de overledene
- pluymen bedde , schrijnhouten coetse , lijnwaert , servetten ,
- gesaeght bert
- biertonnen
en dit alles tot : 758 R 16 S

6) een waegen , stortkerre , ploege , eghde en dit samen : 56 R

7) het gedorst graan op de zolder , lijnsaet , romssche boonen , terf , haver , rogge , is saemen : 75 R

8) het ongedorst graan in de schuur en is rogge , terf , schockeloen , erten ( lees : erwten ) , haver : 470 R 8 S

9) het hoij , tommaert , caf en stroij : 100 R

10) al de hoppe liggend op de zolder tot 6000 pond , 2000 hoppestaecken , het cuijlen van deselve hoppe en het mes ( mest ) daerin gevoert , alles samen : 542,50 R

11) het mes ( mest ) in den hove en het brandhout : 28 R

12) het labeur op 9 bunder 2 dagwand gedaan met 4 voren en het storten : 304 R

13) het mes in de braecke gevoert ten advenante van 8 voeren / dw.  en is gepresen op 25 stuivers / voer met laden ,  spreiden en spreijden in het jaar 1704 en dit op 1500 roeden en is 10 R / dw. : 150 R

14) het derde mes in de braecke van het jaar 1703 tot 3224 roeden : 140 R 15 S

15) een derde mesvette in de braecke van 1702 op 1800 roeden : 60 R

16) tegoed van Jan Coutteaux : 8 R

17) tegoed van Jan D'Hauwer van pacht en beternisse : 60 R

18) een weefgetouw competerende dit sterfhuys en verhuurd voor 2 R sjaars en is over 10 jaar : 20 R

19) de camer daar de overledene in gestorven is met de vleuge ( lees : duiventil ) , de poorte en de kelder samen : 425 R

20) de nieuwe schure , de coeijstal , de calverstal , het hinnecot en de verckenscoten samen : 410 R

21) een nast ( lees : ast , lees eventueel ook Stijn Streuvels ) geprezen als " ter aerde liggend " : 112 R

22) het hovencot met den hoven : 14 R

23) een gemetst huys op de Varenberch geprezen met de stallingen alsof het ter aarde ligt : 190 R

24) een huys ten deele gevallen aan dit sterfhuys gedeelt met Jan Somers en Pieter Buydens en het hovenscot : 207 R   ( *** )

( *** : genealogische nota : de 3 kinderen van Guilliam Buydens waren Pieter die huwde met de weduwe Gillis De Ro , Barbara die hertrouwde met Jan Somers , de houderigge van deze SvG )

25) tegoed van de koster van Pollare over de koop van een boom : 2 R

26) tegoed van de Armen van Wieze over ommestellingen van de prochie van Denderwindeke : 5 R 8 S

27) het 1/3de paert van een rente van 18 guldens 5 stuivers sjaars ten laste van de prochie van Denderwindeke is in kapitaal dus 1/3de : 97 R 6 S 3 O

28) tegoed een obligatie ten laste van de baljuw van Wedergrate : 14 R

29) in gereeden gelde tot 5 pond groot : 30 R

T.B. ( zonder de conquesten ! ) : 5735 guldens 14 stuivers 1 blancke  ( ! )


V. CAPITTEL VAN SCHULDEN

1) aan de smet over het smeewerck : 8 R

2) Pachten en croisen van renten

- van Sr. Adriaen Pantecras 1 jaar meerspacht : 3 R
- aan Hendrik De Bois 1 jaar meerspacht : 12 R
- aan Pieter De Vidts 2 jaar landpacht : 2 R 8 S
- aan Adriaen Vanden Broecke 1 jaar meerspacht : 1 R
- aan Armen van Neygen 1 jaar landpacht : 7 R
- aan N. Walckiers over 6 jaar landpacht van 1 R sjaars : 6 R
- aan de prior van de Abdij van Sinte Cornelis neffens Ninove over 6 guldens sjaars : 6 R
- aan de Penitenten van Ninove over 1 jaar rente : 6 R
- aan de Muntmeester Van Vrechem over rente van 6 R sjaars : 6 R
- aan het Godshuys van St. Gooris binnen Brussel over rente van 6 guldens sjaers over 1 jaar : 6 R
- aan het Godshuis " ter Kisten " over 1 jaar rente : 3 R
- aan Abraham Charles over een jaar rente van 20 R sjaars : 20 R
- aan Armen van DW over een jaar landpacht : 8,5 R
- aan de Costerije van Neygen over een jaar rente van 2 R sjaars : 2 R

3) Zettingen

aan de ontfanger Kints : 21 R

T.K. : 118 R 12 S

4) over een proces tegen Vincent Van Heghe , is nog lopende voor de schepenbank van LvW dus voor memorie


Gedaan op 18.11.1707 en present :

Pieter Vanden Abbeelen baljuw
Jan Van Varenberch
Pieter Valck schepenen in 1707