STAAT VAN GOED na het overlijden van Elisabeth Lemmens vrouw van Jan Hevens op 12.11.1646

 

Staat van goed in Denderwindeke bij overlijden van Elisabeth Lemmens op 12.11.1646

Houder : Jan Hevens

6 kinderen :

1) Anneken 23 jaar
2) Elisabeth 20 jaar
3) Gillis 18 jaar
4) Jenneken 15 jaar
5) Martijncken 12 jaar
6) Augustijn 9 jaar

V.P. : Hendrik Hevens
VM. : Gillis Lemmens


GRONDEN VAN ERVE VAN DE OVERLEDENE

1) de helft van een behuysde hofstede in DW bij de kercke groot over de helft 39 roeden met de Armencheyns in de hofstede paelende
- noort de straete lancxt de kercke
- oost de straete
- zuyt de hofstede van Bernaert Lemmens
- west dhoirs Jan Lemmens hofstede

is belast int geheele met heerlijke renten en moet dogen het 1/3de van de geheele hofstede alsoo sij is beseten geweest bij de vader en moeder van de overledene te weten aan de heere van LvW met 3,5 veertelen tarwe en 4 veertelen haver , 4 cappoenen en 3/4de cappoens , 5 stuivers sjaers ,

Item belast met 3 stuivers sjaers aan de deken van Meerbeke
Item met 3 stuivers aan de pastoor van dese prochie

En ook een armencheijns van 6 stuivers sjaers

2) 110 roeden Xlant in DW op de Dasputte
- oost Cornelis De Vleeschauwer
- zuyt het leen van Jan Lemmens
- west het Apelterenvelt

3) 112 roeden meersch te Neuringhen
- oost de cappelrijegoet deser prochie
- zuyt Jooris De Sauter
- noort Bernaert Lemmens

belast met 1,5 stuivers sjaers aan de weduwe Jooris De Groote en aan Lieven De Keusel met 3 R 15 S sjaers


DE CONQUESTEN GEDURENDE HET HUWELIJK

1) 1 dagwand op het Cruysvelt
- oost Cornelis De Vleeschouwer
- zuyt en west het klooster van Vicoigne

belast aan de pastoor van Pollaer met een blancke sjaers verkregen in coope van Berlinde sMets ( lees : Berlindis De Smet )

2) 1 dagwand op het Cruysvelt
- zuyt Berlindis Smets erve
- west , noort en oost het goed van Vicoigne

verkregen in koope van Gabriel Faute

3) 75 roeden Xlant op de Meerekauter
- oostzijde Bernaert De Clippel
- zuyt Pieter Cools
- west Joos De Groote
- noort de Biest

verkregen in coope van Steven De Zaegher

4) 165 roeden Xlant op de Groote Cortenbosch
- zuyt Jooris De Sauter
- west de groenen wech
- noort Mathijs De Ro

in coope verkregen van Jan Hebbelincx

5) 115 roeden Xlant op de Groote Cortenbosch
- oost dhoirs Weduwe Nicolaes Pardaens
- noort Arent Cools

in coope van Gillis De Roye

6) 64 roeden Xlant op Dassaeghe
- het goet van Jan De Houwer
- west sheeren strate
- deen inde de voetwech
- zuyt de cheijns van Jenne De Quick

in coope van de voorste Gillis De Roye

7) 150 roeden land waarvan 100 roeden is Xlant en 50 roeden schooflant
- oost sheeren strate
- suyt de weduwe Joos Van Vrechem
- west de weduwe Pieter Vanden Broecke
- noort Christiaen Vander Eeckt

in coope van Mijnheer Vander Noot

8) 90 roeden Xlant op de Kleenen Lietersberch
- oost sheeren strate
- zuyt Jan De Houwer
- west de voetwech
- noort Arent Cools

in coope van Cornelis de Groote

9) 175 roeden land
- oost en west den voetwech loopende naer de kercke
- zuyt het cloostergoet van Vicoigne
- noort Adriaen De Cooman

in coope tot 50 roeden van Pieter Vanden Bossche en de rest in coope en mangelinghe van Jooris De Groote

10) 155 roeden schooflant opt Hautemvelt
- oost dhoirs Jan Buydens
- west de weduwe Pieter Vanden Broecke
- zuyt het gasthuysgoet van Ninove

in coope van Mr. Jan Van Gijseghem

11) 75 roeden land op het Huchtersvelt tegen de Kuypersmeersch
- den heere baron van Wedergrate
- de goeden van klooster van Vicoigne

by coope van Jan Vander . . . ( slecht leesbaar )

12) 300 roeden block in DW op de Boeckendriesch
- oost Jan Van Vrechem
- suyt het Frijthof en Jan De Vuyst
- west den keijtse
- noort de straete

belast met rente van 4 R sjaers en 24 stuivers aen den heere baron van desen lande

verkregen in coope van dhoirs en de weduwe Joos Van Vaerenberch

Zie de W.P. Denderwindeke anno 1634

13) 1 dagwand op  het Apelterenvelt
- noort kercke ofte Armen van DW
- zuyt Eloy Van Eesbeke
- west Peeter Verckens
- noort Cornelis De Groote

verkregen in coope van Pieter Van Vrechem fs. Pieters

14) 90 roeden Xlant op het Nederhoenderskot
- oost weduwe Pieter Vanden Broecke
- west Cornelis Van Eesbeke
- noort Mathijs De Ro

bij coope van Cornelis De Grove

15) een drooge etteweijde wesende een leen groot 1/2 bunder te Neuringen
- oost den voorscreven meersch van 112 roeden wesende van de patrimoine van de overledene
- zuyt Peeter Verckens
- west het cuerengoet van Neyghen
- noort de weduwe Geeraert De Ro

in coope verkregen van Jan Vander Smissen

16) 64 roeden meersch in Neuringen
- zuyt het voorste 112 roeden patrimoine
- noort het Sateroisengoet van Herne
- west Bernaert Lemmens

eertijts toebehoort aan Andries De Boyer

17) de helft van de behuysde hofstede daer de overledene uyt is gestorven groot 39 roeden waarvan de andere helft is patrimoine van de overledene verkregen bij uytgrootinge jegens Gillis Lemmens

18) de huysigen met de stallen , de schuur , de nast ende alle andere edificien waaarvan de helft is competerende de weesen en de andere helft de houder

De houder zal dese huysingen in hun geheel blijven besitten tot hij " van sijne kinderen compt te scheijden "

De houder belooft ook de boomen op de goeden van desen sterfhuyse te laten staen tot hij van de voorseijde sijne kinderen sal komen te scheijdenMEUBELE GOEDINGEN TEN STERFHUYSE BEVONDEN

1) een peert met sijn harnas samen gepresen op 18 pond vlaems : 108 R

2) 3 koeien , een veerse , een kalf ,  2 vigghens ofte halvelinghen : 144 R 10 S

3) een wagen , een keere , een ploech , een eghde , de swingels en andere toebehoorten : 52 R

4) de vettewarierswinkel met de maten , schalen , gewichten en doosen en alle andere prondelmert is alles samen gepresen op : 200 R

5) 2 schrijnhouten koetsen met een garderobe : 54 R

6) 3 kisten van herden haute : 12 R

7) 9 tinnen schotels met 6 tinnen telooren : 15 R

8) 3 kommekens en 6 tinnen lepels : 2 R

9) geleijers schotels tot 9 ofte 10 : 3,5 R

10) 8 ketels en een eerden . . . tsamen : 36 R

11) het kokalaem , bijlen , messen , haemers , viespaenen , 2 staende poteysers : 10 R

12) het eerdewerck ( aardewerk ) met de steenen kommen en potten : 3,5 R

13) 3 ijsere potten , een hangheneijser , rooster , tanghe , vierschippe , strijckijser : 4 R 16 S

14) bijl , hames , schippe , meshaeck , grepen samen 2 R 10 S

15) 4 kuipen soo vlees als andere kuipen : 3 R

16) botervat , 2 melckeemers , scherfbert , scherfmes : 3,5 R

17) een tafel , 5 a 6 stoelen , 3 spinnewielen met haspen en andere toebehoorten : 2 R

18) vleeschblock , een vischeblock , een half tonne bier : 2 R 5 S

19) een ijseren panne , een moelle , een verckensback . . .  : 4 R 10 S

20) 2 kandeleers , een lichtvat en een sautvat : 2 R 2 S

21) een veertel met een half veertel : 2,5 R

22) al het brandhaut : 43 R

23) 10 paar slapelaeckens : 20 R

24) 3 paar flauwijnen : 3 R

25) 12 ammelaeckens met een dozijn servetten : 15 R

26) 2 bedden met de saergen : 38 R

27) 2 kafbedden met de saergen : 4 R

28) een musket , een bandelier en een rapier : 6 R

29) de hopstaken met de hoppe daerop is samen : 43 R

30) kleine artikels

Som van de meubelen : 810 R 4 S

HIERNAER VOLGEN COORENS , HAVER , TERWE EN ANDERE VRUCHTEN

1) in tarwe en cooren omtrent 350 tienlingen geprezen op 30 S / tienling : 525 R

2) haver omtrent 50 tienlingen ook geprezen op 30 S / tienling : 75 R

3) het mest dat is uitgevoerd in de jegenwoordige braecke is 45 vooren geprezen elke voor op 20 S : 45 R

4) over het voeren en verspreiden van het voorste mes : 10 R

5) het mes en stroij ligghende in de messinck : 6 R

6) het labeur van 10 dagwand tot 3 vooren : 45 R

Ook pretendeert de houder nog tegoet te hebben van verschillende personen soo over " verhaelde waeren als anderssints " : 75 R

Som van dit capittel : 786 R

DE SCHULDEN

1) tot Brussel over de " bonten mantel " van de overleden : 90 R ( ! )

2) ook tot Brussel waar hij jegenwoordelyck sijnen waere haelt : 100 R

3) pacht van het klooster van Vicoigne : 136 R

4) schuld , zowel van zettingen als heerlijke renten : 50 R

Som van de schulden : 376 R


Gedaan door Philips d'Hanins baljuw , Mathijs De Ro burgemeester e.a.