STAAT BIJ GOED in Denderwindeke bij het overlijden van Jan Hevens fs. Cornelis op 26.06.1704


 

Staat van goed in Denderwindeke bij overlijden van Jan Hevens fs. Cornelis op 13.05.1704

Houderigge : Anna De Cooman

3 kinderen :

1) Anna 8 jaar

2) Pieter 3 jaar

3) Lievijne 1 jaar

Voogd paterneel : Joos Hevens fs. Cornelis

Voogd materneel : Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts over Abram De Cooman

De staat van goed werd voorgelegd door Dhr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw op 13.03.1724


DE PATERNELE GOEDEN

een partije etteweyde synde leen staende onder het hof van den heere van desen lande in DW. int quartier van de Cruepelstrate groot 125 roeden
              - oost dhoirs Pieter Vierendeels
              - west Gillis Vanden Bossche
              - suyteijnde de strate

Red. : zie het landboek van Denderwindeke bij Cornelis Hevens van het gehucht Meerschvoort


DE MATERNELE GOEDEREN

1) een behuysde stede int quartier te Dasselt met het huys , schure en stalleken soo selve gestaen ende geleghen is
            - oost en suyt de strate
            - west Guilliam Mathijs
            - noort Adriaen De Maeseneer

groot 1 dw.

2) 104 roeden Xlant op de Grooten Lietersberch
           - west de Wed. Jr. Collo
           - suyt de strate
           - oost Lauwerys Biltrijs
           - noort Pieter Buydens fs. Guilliams causa uxoris

3) 150 roeden schooflant opt selve velt
           - oost Seger Van Craenenbroeck 
           - noort de strate
           - west Eloy Dauwen
           - suyt de weduwe Jacobus Cools

4) 108 roeden half schooflant opt Gansevelt   
            - oost dhoirs Gillis Roosen
            - noort de strate
            - west den heere bailli van desen lande
            - suyt de Gretersputtemeersch


HUYS EN CATEYLEN

1) alle den huysraet bestaende in potten , pannen , cuypen , heemers , schippen , bylen als andersins : 24 guldens 18 stuivers

2) alle de huyscattylen met clederen , lynwaert als andersins volgens de prijsije : 93 guldens 15 stuivers

3) het branthout , hoppestaeken , stroy , mes , enz. : 48 guldens 12 stuivers

4) 2 coybeesten met een scaprije en ketelken : 56 guldens

5) al het scharhaut staende op 2 partijen te weten op een block in de Cleynen Litersberch en op een partijcken meersch in de  Prindaelmeersschen : 6,5 guldens

6) lijwaert van omtrent 60 ellen gepresen op 6 stuivers de elle met noch 12 ellen wit lynwaert : 18 guldens en 8 stuivers ( slecht leesbaar laatste artikel , red. )

PRIMA SOMMA is 253 guldens 3 stuivers


ARTICKEL VAN GRANEN , MESVETTE , MELIRASIE  ( lees : verbetering , amélioration ) VAN LABEUR

1) de besaeytheden van 3 dw. 38 roeden staende met cooren , terwe en schockeloen : 63 guldens 16 stuivers

2) tgene staet in de behuysde stede van de overledene " tsy in hoppe , cooren , erwten , cabuysen als andersins " : 7 guldens

3) de somervruchten staende op omtrent 325 roeden waeronder 75 roeden met sloirsaet : 33 guldens 16 stuivers

4) 125 roeden groen gars : 6 guldens

5) een derde mesvette over tjaer 1703 : 2,5 guldens

6) over het labeur van den jegenwoordighen jaere 1704 ten advenante van 1,5 dw. gelabeurt met 1,5 voir : 4 guldens - - - stuivers


OMTRENT DE HUYSINGEN

Te weten dat de behuysde stede in DW. te Dasselt met den erfgrondt soo die gestaen is int gehuchte te Dasselt by haer verstorven is van wijlen Gillis De Cooman haeren vadere dus : memorie

En te weten dat de houderigge en haeren man aen de voorste behuysde stede hebben doen maecken " een winckelken " , en eveneens gewerkt aan " de solderinghe " , dit tot : 54 guldens


DE SCHULDEN

1) aan Lieven Maegerman over geleenden gelde : 28 guldens

2) aen Jan Cornelis Lippens over gelevert bier by den uytvaert : 10 guldens

3) aen de Wed. Jan Deschamps over lant- en meerschpacht : 7 guldens

4) aen Elisabeth Backaert over een losrente van 4 guldens / 16de penninck en ook 4 jaeren crois : 64 guldens en 16 guldens

5) 2 maenden " maelderij " en 2 maenden " coijgelt " : 1 gulden 16 stuivers

6) schuld aen J. Kints ontfangher der settingen boven 13 guldens 18 stuivers daer op betaelt noch te betalen : 14 guldens 15 stuivers

7) de kosten van de funeraille van de uytvaert te weten aen here Pastor en coster als was en licht : 52 guldens 9 stuivers  ( Verbazingwekkend !!  En daar nog eens 10 guldens bier bijgerekend maakt 62 guldens , red. )

8) aen de weduwe Pieter De Ro tot Goijcke over pacht van jaar 1704 : 8 guldens

9) aen poorterije van Gheraersberghe over " doodt schult " : 18 stuivers

SOMMA VAN DE SCHULDEN : 138 guldens 18 stuivers

EN TOTALE BONI : 424 guldens 5,5 stuivers

Dus meer boni dan mali tot 285 guldens 6,5 stuivers   ( de tekst is correct gelezen , er zit een kleine fout in de som wat zelden voorkomt bij de opstellers van staten van goed )

Gedaen door

Pieter Vanden Abbeelen bailliu 1704
Jan Van Vaerenbergh 1704
Jan De Houwer 1704  

( nota bene : Jan D'Hauwer tekende als Jan De Houwer )


REDACTIE : GENEALOGIE

Jan Hevens fs. Cornelis x Anna De Cooman fa. Gillis

Hij + 1704

Anna De Cooman x2 Egidius De Coninck

Hij + 1709

Anna De Cooman x Nicolaas Sivilia ( Civilio )

Zij + 1716

Nicolaas Civilio x Clara Verhasselt ( Van Hasselt )

Tot zover dan de goede oude tijd