Tracker

VERKAVELING bij JAN HERREMANS x Josyne De Dijn beiden Sa. Memorie in 1660
 


Hun sterfhuis werd in 1660 verdeeld in 5 staken :

       1 Pieter , oudste zoon , x wijlen Johanna De Mol de welcke is overleden voor haere schoonmoedere met 3 weeskinderen met voogden over de wezen Karel De Mol en Pauwels De Dijn   ( cavel A )

       2 Jenneken x Mr. Jacques VISEUR  ( cavel B )

       3 Barbara   x FAUTE Philippe fa Jans   ( cavel A )

       4 Lauwereys de welcke is overleden voor syne moeder x Pierijntje RASSCHAERT met 4 kinderen , voogden zijn hier Pauwels De Dijn en Adriaan Rasschaert broer van de weduwe   ( cavel C )

       5 Elisabeth  x  Matthijs VAN AENSORGHE   ( cavel D )

       6 Martijne dewelcke 2 jaeren voor den overlijden van haere moeder uyt de wereldse saecken gescheeden en heeft haer begeven tot geestelycke staete in het Swert Susterhuys tot Brussel en heeft haer   paert verkocht aen Pieter Herremans haeren broedere voor 100 guldens


De volgende percelen allen liggend in DW. werden verdeeld :

1) een behuysde hofstede in DW. te Roost
- oost dheer Joos De Groote
- suyt het block genaempt " DE DRY DACHWANT "
- west Laureys Hermans
- noort sheeren strate

groot 150 roeden

Te weten dat de behuysde stede belast is met een rente van 3 guldens ten proffijte van Inghel De Ro fs. Niclaes te Nineve

De oosthelft van de hofstede is gepresen op 32 stuivers de roede , de boomen daerop staende gepresen tot 7,5 guldens

De westhelft is gepresen op 35 stuivers de roede , item de fruytboomen en andere boomen gepresen tot 21 guldens

Item het woonhuys staende op de voorste hofstede met alle edificien ende materialen metten coestal daeraen hanghende : 108 guldens

Item de schuere gepresen op 38 guldens daeraen Pieter Herremans eenigh werck heeft gedaen van temmeratie en dit tot 8 guldens dus hier blijft : 30 guldens

Elk kind uit dit sterfhuis verwierf 1/6de en Pieter Herremans heeft zijn broers en zusters uitgekocht over hun part

2) een stuck lant in Roost in de Drij Dachwant
- oost den Kuypbosch
- suyt den Hooysleyts
- west Lauwereys Herremans
- noort de voorste hofstede

groot 150 roeden waeronder is gelegen 48 roeden Schooflant en 102 roeden Xlant in Windickse mate , het schooflant gepresen op 13 stuivers de roede en het Xlant op 20 stuivers de roede

Cavel A sal hebben de oosthelft van dese partije
Cavel D sal hebben het Xlant van de westhelft tot 51 roeden
Cavel C sal hebben het Slant van de westhelft tot 24 roeden

3) partije meersch in de Verckensmeersch
- oost Pauwels De Dijn
- suyt de strate
- west Laureys Herremans
- noort de erfgenaemen van Pieter Copijn

groot 50 roeden gepresen op 30 stuivers de roede met de boomkens daerop staende op de oosthelft tot 3,8 guldens en de westhelft tot 1,8 guldens

naar Cavel A

4) block lant te Roost groot 41 roeden
- oost het cloostergoet van Sinte Cornelis neffens Nieneve
- suyt den Techem
- west het straetken
- noort Guilliam De Doncker

gepresen met de boomen op 28 stuivers de roede : 57 guldens 8 stuivers

5) stuck lant opt Walborrevelt groot 40 roeden
- suyt den rewech leedende naer Nieneve
- west dhoirs Pieter Cools

gepresen op 26 stuivers de roede

6) partij Xlant op de Caelcauter
- oost Joos O
- suyt de erfgenaemen Pieter Coppijn
- west dhoirs Anthonis Van Eecken

groot 59 roeden en 10 voeten gepresen op 30 stuivers de roede : 89 guldens 5 stuivers

7) 61 roeden schooflant op de Caelcauter
- oost de Wed. Adriaen Vanden Broecke
- suyt het Armengoet DW.
- west den groenen wech
- noort het Geuvensvelt

gepresen op 15 stuivers de roede

Dit perceel ging bij mangelinge met Pieter Herremans naar Mathijs Van Aensorghe : zie Landboek Denderwindeke nr. 2640

8) 125 roeden lant op Deyghen
- oost Gillis De Middeleer
- suyt de Wed. en hoors van Cornelis De Groote
- west dhoors Sr. Heijndrick Vander Huecht
- noort den rewech leedende naer Nieneve

gepresen op 29 stuivers de roede en belast met 30 stuivers sjaers aen Joos De Groote , hiervan heeft Cavel D de westkant en Cavel C de oosthelft

9) een leen op het Cleen Ghevensvelt groot 112,5 roeden
- oost dhoors Cornelis Van Eesbeke
- suyt de Caelcauter
- west Pr. Saghemans
- noort Donderste Ghevensvelt

gepresen op 25 stuivers de roede

Van deze partij wordt 1/3de ingebracht in de verkaveling , de 2/3de volgen de oudste mannelijke hoir , gepresen op 25 stuivers de roede : 46 guldens 17,5 stuivers

10) een rente van 3 guldens ten laste van Pieter Hermans fs. Laureys te Herfelingen , deze rente loopt sinds 1645  , gaat naar Cavel B

11) een rente van 2 guldens 15 stuivers ten laste van Nicolaes Cornets te Brussel en hier 3/20ste gekort volgens Henegaus recht blijft 2 guldens 6 stuivers 1 blanck : 37 guldens 8 stuivers

Gedaan door :

Jr. Philips Dhanins baljuw van LvW

Joos Roosen burgemeester , Jan Matthijs schepenen van LvW die tekenen


Getekend door :
P. Herremans  ( hij tekent als Peeter Hermans )
Het merck van Mr. Jacques Viseur
Mathijs Van Aensorghen
Pierijnten Rasschaert
Adriaen Rasschaert
Het merck van Philips Faute
Pauwels De Dijn

Ook getekend door Mr. Van Gyseghem lantmeter