Staat van goed in slechte staat , niettemin enkele nuttige gegevens , red.


STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE bij overlijden van Jooris Goris man van Petronella Deck

Anno 1671


Staat van goed in Denderwindeke

Overledene :  Jooris Goris

Houder van het sterfhuis : Pierijne Deck

Geen kinderen nagelaten
BATEN

1) een bedde met een huppelinck , een spaensche saerge haer ten huwelyck gegeven : 18 guldens

2) 3 slapelaeckens met een flauwijne : 30 stuivers

3) al het lijnwaet , hemdens , craeghen , slaepmutsen , handtdoecken . . . tsaemen : 10 guldens

4) een casacque en een broeck van swartbruyn laecken van de overledene : 18 guldens

5) een bussel wambas ( lees : wambuis )  2 flosse mouwen , een oude grijse casacke  een nestel wambas ( ? ) : 12 guldens

6) een paer gebrijde ( lees : gebreid ) causen ( kousen ) en schoenen van de overledene : 2 guldens 8 stuivers

7) 5 humdens ( hemden ) : 7 guldens

8) 20 silveren cnoppen ( zilveren knopen ) : 30 stuivers

9) craeghe en hoet met cleyne eyseren pot : 36 stuivers

10) een moelle , tafelken , een cuypken , scherfbert , watereemer : 2 guldens 12 stuivers

11) een bijl , een . . , een snijmes : 20 schellingen

12) 5 houten stoelen met . .

De houderigge geeft te kennen dat sij van hare patrimoine goeden noch altijt niet is verstorven in erfgronden dus memorie

Item voor de conquesten " die syn voor de lasten en de renten vercocht " : dus nihil


COMMEREN EN SCHULDEN

1) over de pastoor en de koster van Denderwindeke over kerckelycke rechten in den uytvaert : 8 guldens 4 stuivers  ( red. : is niet bepaald goedkoop ! )

2) aen ( Sr. of Pr. ) De Vuyst over waslicht : 2 guldens 7 stuivers

3) over de coop van bert ( houtplank ) voor de lichter : 33 stuivers

4) aen Bernaert Van Belle over het maecken van het cruys : 2 guldens 8 stuivers

5) aen de grafmaecker : 5 stuivers

6) de costen van het tractement als de luyden voor de siele bidden en anderssints : 4 guldens 14 stuivers

7) item aen Pieter Buydens betaelt " van ate en drancke als de overledene in arrest was " : 3 guldens      ( de gearresteerden verbleven dus in de Aarschot , red. )

8) aan Cornelis De Grove over labeur : 2 guldens 18 stuivers

9) aan Jan Baptiste Lemmens collecteur van de ommestellingen van jaar 1671 : 12 guldens 12 stuivers

10) aan Jan Van Heghe collecteur van de ommestellingen van . . . : 6 guldens 6 stuivers

11) de voorste weduwe is schuldig aan haar vader Jooris Deck de som van 18 guldens die haar vader als voorschot had betaald aan Heer Jan Van Brueseghem over veroordeling bij decrete : 18 guldens

12)  . .

13) aan Gillis De Ro over verdinghde thiende : 8 stuivers

14) de dootschult van de overledene van de poorterije tot Geeraerdsbergen : 10 stuivers

15) over het stellen van desen staet van goed : 1 gulden 4 stuivers

16) aan baillu , burgemeester , schepenen en meier : 4 guldens 12 stuivers