STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Jenneken Allebosch echtgenote van Joos Gettemans


Denderwindeke , staat van goed op 18.12.1721 bij het overlijden van Joanna Allebosch in Denderwindeke op 08.02.1712

Houder : Joos Gettemans

2 minderjarige kinderen uit dit huwelijk :

1) Judocus oudt omtrent 12 jaeren
2) Jacobus die nu eenighe jaeren is overleden

Voogd paterneel : Nicolaes Gettemans
Voogd materneel : Anthoon Allebosch

Red. : Maria Allebosch was de dochter van Anthoon Allebosch en Maria De Vos , zij blijkt hieruit 1/6de van deze ouders te hebben verworven


A / De paternele gronden

De paternele goederen daer den overledene erfachtich uyt gestorven is de hoors van den eersten bedde competerende en op den last van s'hauders tochte costumiere

Item het 6de deel van d'helft van 1 dw. 80 roeden behuijsde hofstede binnen de prochie van Denderwindicke int gehuchte te Neijcken
            - oost de straete
            - noort de keijtse
            - suijt het cloostergoet van Vicoigne
            - west DEN HONNEKENSBERCH
 
dus hier 15 roeden


B / De Conquesten

De conquesten uit het eerste huwelijk , den heft voor het de kinderen van het eerste bedde en de helft voor den houder

Item de behuysde stede den overledene in gestorven vercregen van Cornelis De Smet op den last van 3 guldens 10 stuivers sjaers den penninck 16
                   - oost dhoirs Jan Van Lathem
                   - suyt ende west tcloostergoet van Vicoigne
                   - noort de strate

: is 36 roeden


C / Capittel van baeten

1) het woonhuys daer de overledene in gestorven is geprezen bij de timmerlieden : 105 guldens

2) eenen hael , eenen eijseren pot , eenen hanghen eijser : 1 gulden 16 st.

3) een botervat , saencuype , --- cuype en eerdewerk : 3,5 guldens

4) een schapraije , een - - - , een kiste : 2 guldens

5) een spinnewiel , een snij----- , een wieghe : 1 gulden 12 stuivers

6) een picke , een schippe e.a. : 3 guldens 6 stuivers

7) een cafbedde met de toebehoorten : 1 gulden en 9 stuivers

8) een kiste met eenen eijseren haker : 1 gulden 4 stuivers

9) een deel vlas : 1 gulden 4 stuivers

10) 30 tiendelingen cooren ende 8 tiendelinghen erten ( lees erwten ) : 12 guldens 18 stuivers

11) een deel stroo met het hoij en den tommaert : 6 guldens

12) de oppestaecken ( lees hoppestaecken ) in den oplochtinck met het mesvette daer in : 8,5 guldens

13) een deel oppe bellen ( hopbellen ) omtrent de 90 pont : 8,5 guldens

14) een 1/2 dw. besaeythede prijs over het labeur van 2 vooren ende het saijsel : 2 guldens 4 stuivers

15) een 1/2 dw. beplant met slooren compt voor labeur , plantsoen ende planten tsaemen : 6 guldens 4 stuivers

16) 2 boomkens op de behuysde stede : 3 guldens

17) het mes ligghende in den messinck met het mesvette in de voordere landen ende voorhof : 8 guldens 5 stuivers

18) een coijbeeste met een vercken : 16 guldens

19) 7 hinnen met eenen haen : 1 gulden 8 stuivers

TOTAAL : 193 guldens 19 stuivers


COMMEREN ENDE LASTEN TEN VOORSTE STERFHUYSE

1) is schuldich aen het sterfhuys van wijlent Joos Van Vaerenberch over incoopen ter venditie gedaen : 7,5 guldens

2) schuld aen Cornelis De Smet over 4 jaer crois van een rente van 3,5 guldens : 14 guldens

3) aen Gillis Vanden Bossche over coop van staecken : 1 gulden 10 stuivers

4) aen de Wed. Timmerman over 2 jaer lantpacht : 5 guldens 12 stuivers

5) aen den heere Proost Le Cocq als ontfangher van de abdije van Vicoigne over een jaer lantpacht in 1721 : 2,5 guldens

6) aen Jan Coutteau over de coop van tommaert : 1 gulden

7) aen den ontfangher T'Kint over settinghe van jaer 1721 : 3 guldens 5 stuivers 1/4de

8) aen Christiaen Baeyens int helpen voor opstellen van deze staat van goed : 1 gulden 1 stuiver

9) Dhr. Pieter Vanden Abbeele bailliu over sijne expresse vacatie : 1,5 guldens

10) borghemeester ende scepenen : 1,5 guldens

11) de greffier : 1,5 guldens over syne expresse vacatie

12) den selven greffier over het lesen ende apostilleren met de double van dien aen den houdere : 2 guldens 2 stuiver

Totale commeren : 45 guldens 2 stuivers 1 gulden


Dus boni in dit sterfhuis , hiervan de houder de helft en het weeskind de andere helft , elk 74 guldens 8 stuivers 9 denieren

Gedaen op 18.12.1721

Getekend : Pr. Vanden Abbeelen
                     Pr. Valck , Pr. Plecke , Lemmens