Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN BARBARA FAUTOverledene : Barbara Faut weduwe 1) Philips Vander Kelen  , 2) Anthoon Prieels , en zij is overleden op 08.02.1722

Gemaakt door Adriaen Prieels en ook de actie en procuratie hebbende van Adriaenken Prieels weduwe van Michiel Putmans sijne halfve suster , oock procuratie hebbende van Martinus Pepermans fs. Servaes
ende van Adriaenken Vander Kelen

Item Lucas Prieels beneffens

Jan De Voghel x Stoffelijne Vander Kelen

en Anthoon Vander Kelen fs. Gillis soo over hem selven als over het voorder weese kind achtergelaten bij de voorseijde wijlen Gillis tot Schendelbeke

midtsgaders de weese ofte weesen kinderen achtergelaten bij Jacobus Vander Kelen overleden nu over eenighe jaeren geleden soo men verclaart heeft in het cleijn landt provincie van Hollandt

alle hoirs ende kinderen van Barbara Faut overleden op 08.02.1722


A / Capittel van de goederen en gronden

1) een behuysde stede in Denderwindeke met de edificien van huyse schuerken ende stal daerop staende int gehuchte te Stebbinghen
- oost de keijtse
- suyt alsnu Guilliam Vander Kelen
- west Adriaen Prieels
- noort Peeter Wantens

belast o.a. met een losselycke rente van 3 guldens sjaers aen den Armen van Pollaer midtsgaders een onlosselycke rente van 5 schelen parisis sjaers en oock noch belast is geweest met een losselycke rente van 6 guldens sjaers ten proffeijte van Pieter De Roy x Jacquemijne De Lannair welcke rente is gelost door wijlen Anthoon Prieels en wijlen Barbara Faute

Marge : deze stede is geconquesteerd door Philips Vander Kelen x Barbara Faute

2) 1/2 dw. tiendelant opt Stebbinghevelt
- oost Sr. Jan Van Vaerenberch
- suyt den wege loopende naer Nienove
- west en noort Guilliam Vander Kelen

van welcke partije Anthoon Prieels staende het selve huwelijck heeft gekocht het 1/3de deel van Pieter Van Wilderode

Marge : deze partije komt bij Barbara Faut behalve 1/3de

3) 67 roeden thiendelant op den Effelterren
- oost Sr. Jan Van Vaerenberch
- suyt Cornelis De Groote
- west Pieter De Frain
- noort deselve Van Vaerenberch

deze partije is den helft uijtten hoofde van Philips Vander Kelen eersten man en den helft Barbara Faute

4) 1/2 dw. op Deyghen
- oost den groenen wech
- suyt en west Sr. Jan Van Vaerenberch
- noort de weduwe en dhoirs Christoffel Faute

marge : Hierin heeft Anthoon Prieels in zijn huwelijk met Barbara Faut 1/3de geconquesteerd van Pr. Van Wilderode

5) 66 roeden thiendelant te Stebbinghen in het oudt gheleghe van de voorste Anthoon Prieels en Barbara Faut
- oost de weduwe en dhoirs Christoffel Faute
- suyt De Tresenoy
- west Jan De Cooman
- noort deselve weduwe en dhoirs Christoffel Faute

belast met 2 guldens sjaers aen dhoirs Jacobus Van Branteghem tot Nienove

6) een partije meersch binnen de prochie van Pollaer op den Ondersten Quaetbroeck groot 25 roeden
- oost Jan Mertens fs. Charles
- suyt Jan Vander Stockt
- noort de rijte

commende uijt hoofde van Philips Vander Kelen eersten man belast aen den heere van Wedergrate met 1/2 cappoen , is groot 25 roeden

7) een partije leen wesende 1/3de van bunder gelegen in Pollaer op het Stebbingenvelt paelend int geheele
- oost Sr. Jan Van Vaerenberch
- west het kerckengoet van Pollaerde
- noort de weduwe Christoffel De Pongh

dit leen is relievende onder den heere van desen lande

dit leen is verheven door Anthoon Prieels over en ten behoeve van Jacobus Vander Kelen fs. Jacobus en heeft hiervoor betaald bij het relief op 12.07.1714 de som van 60 guldens
 


B.  De meubiliaire effecten

1) de meubiliaire effecten bestaende uyt huysraet , cleederen ende bedde ende toebehoorten , het leijnwaert , potten en pannen welcke de overledene aan haere dochter Stoffelijne Vander Kelen huysvrouwe van
     Jan De Voghel voor dienst en aerbeijtsloon bij haer gedaen ten dienste van haere moeder in haeren ouden dag , dus hier voor Memorie

2) over de ontvangst van huishuur raeckende desen sterfhuyse door Guilliam Vander Kelen daer van ieder het sijne heeft geproffiteert behalve het paert van de weese ofte weesen van Jacobus Vander Kelen fs. Jacobus
     dus voor het paert der selve weese ofte weesen  : 4 guldens

3) ook is Lucas Prieels ééne van de overghevers desen staet noch schuldich over een jaar huer van het 1/3de paert van 1 bunder leen geleghen op het Stebbinghevelt waervan ieder heeft geproffiteert behalve de weese
     ofte weesen van Jacobus Vander Kelen dus alhier : 11,5 stuivers

4) Item is dezelfde Lucas Prieels noch schuldich over lantpacht van 1/2 dw. in Denderwindeke op Deyghen bij hem in huere van Barbara Faut en heeft de pacht betaelt aen Jan Baptiste Van Branteghem en Adriaen
    Vander Schilt dus hier voor memorie


C. Gereede penningen


 
In gereede penningen was een som van 35 guldens 16,5 stuivers waarmee werd betaald :

1) 9,5 guldens aan de pastoor en de koster over de begrafenis en de uitvaart van Barbara Faut

2) 4 guldens over " betalinghe van het tractement van de vrienden en anderen naer het doen van den selven uytvaert " betaelt aen Pr. Wantens

3) aan Jan Baptiste Van Branteghem over leveringhe van waschlicht tot het doen van deselve uytvaert : 7 guldens 15,5 stuivers

4) aen Jan Prieels over het leveren van broot en boter tot het geseyde tractement : 1,5 guldens

5) aen de pastoor voor 10 siel missen

6) aen Cornelis Vander Stockt als armmeester van Pollaerde over 2 jaeren crois eender rente van 3 guldens : 6 guldens

7) aen Jan Baptiste Van Branteghem en Cornelis Vander Schilt over 2 jaeren crois eender rente van 2 guldens : 4 guldens


COMMEREN ENDE SCHULDEN

1) hier is gebracht voor commeren soo vele Adriaen Prieels en oock als dactie hebbende van zijn halfzuster Adriaenken en Lucas Prieels sijn pretenderende tot laste van desen sterfhuyse ter causen van wijlen hunnen
    vadere dat hij staender huwelyck heeft afgelost een rente van 6 guldens sjaers ten proffijte van Jacquemijne De Lannair met consoorten en dit voor den helft van den aflos : 36 guldens

2) noch schuldich over 2 jaar rente van 3 guldens aan de kercke van Pollaer : 6 guldens

3) achterstel van heerlijke renten bedraagt : 8 guldens 6,5 stuivers

4) hetgene Lucas Prieels heeft voorgeschoten voor de weesen van Jacobus Vander Kelen voor de heerlijke renten : 1 gulden 3 stuivers

5) Item noch schuldich aen de voorste hoirs , kinderen ofte weese van Jacobus Vander Kelen fs. Philips van weesepenningen volgens de staet van goed van 10.04.1670 bij het overlijden van Philips Vander Kelen
   : 25 guldens

6) de procureur Vanden Abbeelen pretendeert 30 stuivers

7) den baljuw over sijn vacatie int voorlezen van desen staet van goed : 29,5 stuivers

8) de burgemeester en schepenen : 30 stuivers

9) den griffier : 30 stuivers

10) den segel aen desen staet : 10,5 stuivers


Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw

Schepenen : Pieter Valck en Jan De Maeseneer