Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van CHRISTOFFELIJNE VAN EESBEKE
 


Overledene : Christoffelijne Van Eesbeke , zij overleed op 19.05.1656

Houder : Merten De Vuyst

En kindje : Eloy De Vuyst oud 5 weken

Helaas is de eerste folio van deze staat van goed slecht leesbaar zoals meestal het geval is met de eerste folio van de meeste staten van goed , hier valt de grote veestapel op , helaas is de prijsije van de dieren vermeld in de eerste folio slecht leesbaar

Redactie : Jan De Vuyst x Maria Buydens , hieruit in 1629 Merten De Vuyst

Maria Buydens hertrouwde in 1636 met Niclaes De Ro


De haeffelycke goederen gepresen door Pauwels De Dijn en Joos Van Snick


In dit gezin zijn er 2 paarden , 6 koeien en 2 kalvers met 2 varkens , een ongewoon grote veestapel voor een bedrijf dat in feite pas opgestart is

1) merriepeert met zijn harnas : 50+ guldens ( exacte getal onleesbaar )

2) een rootbruyn ruynpeert met zijn harnas : 105+ guldens                                        

3) een bonte coeye : 29 guldens

4) swerte coeye : 28 guldens

5) een blay gryse coeye : 20 guldens

6) een gryse coebeeste : 26 guldens

Hierna is de staat van goed echter best leesbaar

7) noch een ander gryse : 25 guldens

8) een roy koe met een witte sterre opt voorhooft : 25 guldens

9) een swerte coe : 22 guldens

10) 2 kalveren van een jaer oudt : 11 guldens

11) 2 verckens : 11 guldens

Tot zover de veestapel van dit bedrijf


DE ANDERE MEUBILAIRE EFFECTEN

1) de waghen met syn toebehoorten : 32 guldens

2) de ploegh metten eghde : 10 guldens

3) bedde met huppelinck , 2 oorcussens , 2 spaenssche saergen : 48 guldens

4) 3 paer flauwijnen , 4 paer slapelaeckens , 9 vrauwenhemdens : 43 guldens 3 stuivers

5) 51 ( ! ) vrouwenmutsen , 5 paer neusdoecken , 15 paer oenderste en 2 vrauwen halscraeghen : 45 guldens 4 stuivers

6) 2 paer vrauwencaussens , enz. , vrauwenhoet , e.a. : 6 guldens

7) een royen carnaten rock en grijs lijfken : 18 guldens

8) noch een rock met een swert lijfken : 29 guldens

9) blauwen covel , swerten covel , voorschoten e.a. : 13 guldens

10) ketels , aker , enz. : 13,5 guldens

11) yseren pot , melckheemers , dranckeemer , 4 dranckcuypkens : 5 guldens 3 stuivers

12) botercuype , vleeschcuype , scherfbert , saenecuype , botervat : 6 guldens 18 stuivers

13) cleermande , een wymen stoel , een wiege , cleyn mandeken : 3 guldens

14) 2 stoelen , 2 spinwielen met toebehoorten , wenteleer , pollepel , eetlepels e.a. : 2 guldens 11 stuivers

15) een schreijnhouten kiste van eecke , hames enz. : 6 guldens 12 stuivers

16) nogmaals een artikel kledij ( ondermeer mantel e.a. ) : 11 guldens 11 stuivers

17) mantel , hoet enz. van de overledene : 11 guldens 6 stuivers

18) het verckensvleesch : 8,5 guldens

19) een deel gehekelt vlas met het garen : 11 guldens 2 stuivers

20) schotels , beker e.a. van aardewerk : 37 stuivers

21) 2 sacken met omtrent 6 veertelen boontens : 5 guldens 4 stuivers

22) 2 tinnen schotels en een tinnen pispot : 3 guldens 15 stuivers

23) het mes ligghende in den hof : 24 guldens

24) het branthaut : 5 guldens

25) het stroij : 4 guldens

26) 34 pont tin " gevlucht tot Aelst " : 20 guldens 8 stuivers

27) een waschcuype " gevlucht tot Ninove " : 2 guldens 8 stuivers

28) noch goet aen ( leen : nog tegoed van ) Jan Siters en Jan De Groote : 36 stuivers

29) aen Guilliam De Doncker over " coop van ghers " : 7,5 guldens

30) in gereeden penningen : 53 guldens

31) de cleederen van den houder zijn voor memorie

TOTAAL VAN DE MEUBILAIRE EFFECTEN : 862 guldens


DE BESAEYTHEDEN :

1) quasi onleesbare folio , het totaal bedrag is 425 guldens 16 stuivers ( cooren , terwe , vitscooren )

2) in de prijsije moet syne moeder trecken 25 roeden cooren in recompense van tgeene sy hem heeft gelaeten van pacht en leninge : dus memorie

3) 2 dw. haver met 2 voren : 10 guldens

4) 150 roeden met haver : 7 guldens 17 stuivers

5) 75 roeden besaeyt in Pollaer : 3 guldens 16 stuivers

6) 60 roeden schooflant opt Appelterrevelt gelabeurt : 2 guldens 18 stuivers

7) 75 roeden besaeyt met klaver en haver : 6 guldens 3 stuivers

8) 1 dw. besaeyt met . . . op den Effelterren : 11 guldens 8 stuivers

9) 1 dw. met leysaet : 18 guldens 18 stuivers

10) 350 roeden meers met tommaert en een deel claveren : 70 guldens

11) het labeur in de braecke : 43 guldens

12) tgene den houder goet comt van diverse personen over labeur : 35 guldens 15 stuivers

13) een ghetauw : 12 guldens

14) over een derde mesvet op het besaeyt lant : 40 guldens

TOTAAL : 687,5 guldens


DE PATRIMOINE GOEDEN VAN DE OVERLEDEN STOFFELIJNE VAN EESBEKE

: een stuck thiendelant op de Vlechem binnen DW. groot 225 roeden


TOTALE BATEN : 1559,5 guldens


COMMEREN EN SCHULDEN

1) aan Guilliam Tusschaens smedt in Santberghen over gelevert yserwerck : 4 guldens 7 stuivers

2) aen Jan Weverberch wagenmaecker over gelevert werck : 12 stuivers

3) aen Joos Van Wilderode over reste van settingen : 3 guldens 19 stuivers 1 blanck

4) aen Joos Van Snick over reste van settingen en van afgehaelden biere : 5 guldens 11 stuivers

5) aen Adriaen Van Vrechem over reste van settinge : 3 guldens 14 stuivers

6) aen Jan Van Eesbeke over leveringhe van bier : 8 guldens

7) aen . . . Jan Blauw over maecken van leywaert : 7 guldens

8) aen Magdalena Vincke over leveringhe van specerijen voor den uytvaert van de overledene : 2 guldens

9) aen Jan Van Eesbeke over leveringhe van bier voor den uytvaert : 13 guldens

10) aen Pauwel De Dijn over backen en coecken ( koken ) van selve uytvaert : 3 guldens 12 stuivers

11) aen clooster van Beaupre over reste van pachte van jaer 1655 : 12 guldens

12) aen selve clooster over de pacht van 1656 : 58 guldens

13) aen dhoirs Vander Huecht tot Brussel , betaelt in coorens Brusselsche mate : 10 guldens 8 stuiver

14) aen den selven noch een sister terwe : 3,5 guldens

15) den selven over jaer 1656 : 13 guldens 18 stuivers

16) aen Gheraert Pardaens en Pauwel De Dijn over leveringhe van 2 veertelen erwten totten uytvaert : 2 guldens

17) aen dhuysvrowe van Denijs De Poille voor dat sy de overledene heeft bygestaen : 2 guldens

18) aen Lauwereys Vander Kelen over reste van settinge en " garnizoensgelt " : 20 guldens 8 stuivers 1 blancke

19) over de taux ( lees : zettingen ) van Pollaer die noch niet syn ommegestelt en zou bedragen : 91 guldens 6 stuivers

20) aen synen moeder over den pacht van 1655 : 115 guldens

21) over den pacht van 1656 waarvan afgetrocken 40 guldens over 4 bunder braecke : 68 guldens

22) noch te betaelen aen syne moeder over veertel terwe en 2 steenen : 4 guldens 13 stuivers

23) item aen syne moeder over leveringhe van . . . veertelen coorens : 8 guldens enkele stuivers

24) schuld aen syne moeder over labeur , saeysel , beternisse en mest volgens prijsije gedaen door Pauwel De Dijn en Joos Van Snick in mei 1655 : 36 guldens

25) idem aen syne moeder over prysye van tronck en snoij : 17 guldens

26) aen syne moeder over prijsye van granen en reeds betaelt 25,5 guldens en blijft noch : 53 guldens

27) aen Christiaen Taffijn synen knecht over verdienden arbeyt : 4 guldens

28) aen de maerte ( de dienstmeid ) over haeren huere ( huur is loon ) : 16 guldens 11 stuivers

29) aen Jooris De Sauter over het bier dat hy heeft laten brouwen voor den uytvaert ( red. : bieraccijns ) : 31 stuivers

TOTALE SOM : onleesbaar


MEER BONI DAN MALI : 867 guldens 12 stuivers