Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN MERTEN DE VUYST in 1675


Overledene : Merten De Vuyst overleden op 30.09.1675

Houderigge : Elisabeth Nolf

4 kinderen :

1) Lieven oud 13 jaar

2) Janne Marie oud 11 jaar

3) Christoffel 8 jaar

4) Catherine 5 jaar

5) noch een kindt " dat noch niet ter werelt is geboren "

Mitsgaders Loys De Vuyst uit het eerste huwelijk van Merten met Christoffelijne Van Eesbeke


DE PATRIMOINE GOEDEN VAN DE OVERLEDENE

1) een meers wesende coyweede ( koeweide ) in Denderwindicke competerende ten deele by cavelinghe ten sterfhuyse van Jan De Vuyst en Maria Buydens en bij mangelinge jegens Jan De Naeyer geleghen in het gehucht ter Roost

    - oost de Wed. Charles Vander Sleyen
    - suyt dhoirs Jan De Naeyer
    - west het losgat van de meersschen
    - noort het Cappelrijegoet van Liefferinge

    belast aen den heere pastoor van Keyster en den heere van der Rijst met 13,5 stuivers : 250 roeden

2) een meers op het Rulenscot leen wesende gehouden van het leenhof ter Rijst groot 132 roeden
      - oost Henderick Somers
     - suyt het Schipstoel 
     - noort Olivier Van Eesbeke
     - west den Dendere

3) een meers in de Quaebroeck groot 115,5 roeden
        - suyt Gregorius De Groote
        - west de weesen Olivier Van Eesbeke
        - noort Matthijs De Ro

4) een partije lants binnen Pollaerde op Deyghen groot 254 roeden
    - oost Jan Du Pont
    - noort sheeren strate
    - suyt en west Martinus Sterck

5) partije lant binnen de prochie van Denderwindeke op Deyghen , geen grootte vermeld
     - oost dhoirs Olivier Van Eesbeke
     - west de Wed. Joos De Bremaeker
     - noort de Vidua Adriaen Van Eesbeke

6) lant opt Appelterrevelt groot 40 roeden
     - oost Joos Cools
     - noort het Neyckenvelt
     - dander sijde de Wed. Adriaen Vanden Broecke

7) item de helft van 75 roeden lant in Pollaerde opt Meulevelt groot 37,5 roeden
      - oost Matthijs De Ro
      - suyt Adriaen Maeten
      - west den Meulenberch

     en is onverdeelt met dhoirs Jan De Naeyer

8) partije lants in DW. opt Roosenvelt wesende cheyns en THINDEVRIJ en is groot 180,5 roeden
      - suyt de Weduwe Martinus Sterck
      - west den groenen wech
      - oost Pauwel Meerts

     belast met 1/3de van 3 pond groot sjaers aen clooster van Vicoigne

9) een cheijns genaempt " HET GEWAT " beneden den Quaetbroeck groot 65 roeden
      - noort lancx den Dendere
      - suyt den Dam
     
     belast met 2 guldens sjaers aen den heere van den lande van Wedergrate

10) Item competeert de overledene noch het 1/9de paert in 1/2 dw. meersch cheijns wesende gelegen in de hofstede te Roost daer erfachtich op gestorven is wesende d'helft van de geheele stede en onverdeelt ende onvercavelt met consoorten hoors ten sterfhuyse van Gillis Buydens daeraf de wederhelft is conquest paelende int geheele
            - suyt sheeren strate
            - west Anna Bruylant
            - noort ende oost de conqueste

wesende in tochte bij Josine Van Branteghem weduwe wijlent Gillis Buydens compt hier tot 5 roeden 12 voeten

is chijns van het clooster van Ninove voor de helft van 5,5 guldens sjaers

11) Item het 1/9e paert onvercavelt als voorheen van omtrent 1 dw. opt Roosenvelt paelende de geheele partije
            - oost den groenen wech
            - suyt Jooris Van Snick
            - west dhoors Pauwel Bruylant
            - noort Jooris Bruylant
 
       en is belast met de tochte aen de selve weduwe groot over het 1/9de paert : 11 roeden 2 voeten

TOTALE SOM VAN DE PATERNELE ERFGRONDEN ZONDER DE PARTIJ LEEN : 2 bunder 254 roeden 14 voeten


DE CONQUESTEN

Twee percelen :

1) een partije van 50 roeden in de hofstede wesende cheyns onvercavelt daer den overledene op gestorven is
- suyt de strate
- west Anna Bruylants
- noort de naervolghende partije

belast met de helft van 5 guldens 5 stuivers sjaars aan het clooster van Sinte Cornelis neffens Ninove

2) een veldeken daeraen palende ( aan de 1ste conquest )
- deen syde sheeren strate
- dander syde de Weduwe Jan O
- dander syde de voorste hofstede

belast aen den heere van der Rijst met een schellinck sjaers en aen Joncker Charles Buelens met 2 schouthoenders en 26 deniers sjaers : 2 dachwant


De veestapel vermeldt :

1) een bruyne merrie van 8 jaar met het harrenas : geen prijs vermeld

2) een ander bruyne merrie met het harrenas : 16,5 guldens

3) een merrie veulen van 1,5 jaer wesende bruyn van haere : 24 guldens

4) een bruyne coebeeste : 24 guldens

5) een roede coebeeste : 28 guldens

tot hier bewerkt , de prijs van de bovenvermelde dieren is correct genoteerd

NIET VERDER BEWERKT