Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van JAN DE VUYST man van BUYDENS Marie
 

Hij koopt in 1632 als Jan De Vuyst fs. Pieters de 65 roeden land op het Walborrevelt , zie WP Wedergrate folio 1345


Overledene : Jan De Vuyst overleden op 23.12.1635

Houderigge : Marie Buydens

2 kinderen uit dit huwelijk :

1) Merten
2) Adriaenken , lees Adriana

Ook 2 kinderen uit haar 1ste huwelijk met Antonis De Buvere

3) Maria
4) Anneken
 A) de patrimoine van de overleden Antonis De Buvere


1) 1/2 dw. lant in Pollaer op Deyghen
- west het goet van Christoffel Van Eesbeke
- zuyt dhoors Hendrick Vander Huecht


B) en heeft de overleden Anthonis De Buvere verkregen met Clara De Ro zijn 1ste echtgenote :

2) 25 roeden meers in PL in den Langenmeersch volgens WP van 1610 daeraf de helft competeert dhoirs Clara De Ro dus hier 12,5 roeden

3) een meers gelegen in DW te Roost groot 5 dw.

4) 1 dw. lant in DW te Roost

( deze 2 laatste partijen volgens schepenbrieven van 1606 , hierin competeert dhoirs Clara De Ro de helft )

5) de helft van 50 roeden lant in DW op de Effelteren waar 25 roeden competeert wijlen Anthonis De Buvere volgens W.P. van 1610

deze 2 laatste partijen volgens schepenbrieven van 1606 , hierin competeert dhoirs Clara De Ro de helft

6) item hebben wijlen Antonis en zijn 1ste huysvrouw gekocht 75 roeden in PL opt Meulenvelt gelegen tegen de behuysde stede van de wintmeulen en dus voor Antonis 1,5 lijn

7) de helft van 3,5 meers in PL in de Langenmeersch volgens W.P. van 27.07.1599

8) item het 1/3de van een stede gelegen in DW te Roost met de schure en de stallingen en dit volgens de W.P. gepasseert voor het leenhof van ter Rijst op 21.04.1616 waarvan de helft competeert Antonis en waar de voorste houder op woont

C ) de patrimoine goeden van Maria Buydens

1) 1,5 dw. meersch in de Cuypers " daer den wech door loopt "

2) 1,5 dw. lant in DW op het Schoonvelt int Jongenhoudt volgens W.P. van 1595

3) 1/2 dw. meersch en is een cheijns van 99 jaer in DW in de Lavondel liggende tegen de houderigge ander erve

D) de conquesten van Maria Buydens en Anthonis De Buvere

1) 120 roeden bosch volgens W.P van 1623

2) 25 roeden meersch in de Lavondel volgens WP. van 1621

E) de conquesten van Maria Buydens in haeren weduwlijcke staet

1) de helft van een meersch in PL in de Langenmeersch , te weten dat deze conquest de helft is van de meers die toebehoorde aan wijlen Clara De Ro hierboven vernoemt volgens WP. 1625

2) partije bosch van 53 roeden aen den Steenberch volgens WP 1626

3) de helft van een meers groot int geheele 5 dw. in DW te Roost genoempt " DE COEWEYDE " volgens WP van 1629 , deze helft was afkomstig van wijlen Clara De Ro

4) de helft van 75 roeden lant in PL opt Meulenvelt aent Meulenhuys , zie ook supra

5) de helft van 25 roeden lant in DW op den Effelteren , zie ook supra

6) de helft van 125 roeden maeymeersch in PL in de Dendermeersch liggend in 2 stucken waeraf deen op den Oppersten Quaetbroeck en de andere op den Ondersten Quaetbroeck en dit volgens WP. 1625

F ) DE PATRIMOINE VAN JAN DE VUYST BINNEN GEBRACHT TEN HUWELIJCK

1) 85 roeden schooflant binnen Ophasselt
2) 35,25 roeden meers in Ophasselt
3) 29 roeden lant in Steenhuyse
4) 24,5 roeden stede in Moenenbroeck commende aen de Molenbeek in Ophasselt

dit alles volgens de WP gepasseert voor de schepenbank van Ophasselt in 1622

5) Item verklaart Jacques De Vuyst baljuw en broeder van Jan De Vuyst dat deze nog competeert 25 roeden meersch in de Moenenbroeck genoempt " het blocxken " , noort de strate en zuyt de beke

G) DE CONQUESTEN VAN JAN DE VUYST EN MARIA BUYDENS

1) 1/2 bunder lant in Apelteren opt Eychemvelt volgens WP 1631

2) een partije lant in DW op den Caelcauter waarvan de WP alsnog liggen op de griffie van Wedergrate

3) 1/2 dw. meers in Ruelenscot volgens WP van 1631

4) 1 dw. twee soo 43 roeden lant in Ophasselt gepasseert voor de schepenbank van Ophasselt in 1634

5) 65 roeden lant in DW op Walborrevelt aen t'hecken volgens WP 1632

6) 40 roeden meersch verkregen ten ceijnse voor de duur van 99 jaar van de heere van LvW binnen DW genaempt " het gewat " en dit voor 2 guldens sjaers

H ) DE RENTEN GECONQUESTEERT ALS VOREN

1) rente 6 guldens sjaers ten laste van Guilliam Vanden Bempdt volgens WP 1634

2) rente 18 guldens sjaers ten laste van Nicolaes De Mol bepandt op goeden in Apelteren  volgens WP 1631

I ) CONQUESTEN DOOR DE HOUDERIGGE NA HET OVERLIJDEN VAN JAN DE VUYST

1) 5 dw. lant binnen DW opt Roosenvelt en dit als cheijns van 99 jaer van het klooster van Vicoigne en dit volgens WP 1636 en is gebeurd bij leven van Jan De Vuyst zijn de brieven van gemaakt naer den doot van deselve Jan De Vuyst

J ) DE MEUBELE GOEDEN

1) de bestiaelen

- 2 labeurpeerden
- 6 melkcoeyen
- een kalf van 2 jaeren
- 2 andere calveren sijnde jaerlingen
- 2 verckens

2) instrumenten voor het labeur

- een waeghen
- een ploegh

3) huysraet

- 8 ketels soo groot als cleyn
- 17 tinnen schotels
- een openslaende tafel staende in de keucken van witten haute
- een schrijnhouten zetelstoel
- een botervat ofte quarne ( lees : karn )
- een wascuype
- 3 melckeemers
- een oude garderobe van schrijnhaut
- een schrijnhauten kiste
- 3 bedden elck met hunne hooftpolen
- 2 hanghende witte schapraeyen
- 3 spaensche saergen
- 2 spaensche stoelen          ( red. : spaanse stoelen zijn stoelen waarvan de zit en de rug bekleed zijn met leer )
- een vierroer                        ( red. : vuurroer is een musket )
- een cleermande
- 3 paer geblaeckte vlassen laken met 3 gewerckte laken
- vleeschcuype e.a.
- 2 kisten van withaut
- 4 ammelaeckens en 4 servetten

4) de granen

- alle de gedorssen en ongedorssen graenen comende tot omtrent 20 Nienofse sacken

5) onbetaelde pachtgelden

- van N. De Brouwer : 14 guldens
- van Joos Van Nieuwenhove ( slecht leesbaar ) : - -
- over wijngelt en pacht aan - niks - : 72 guldens

K) DE KOMMEREN

1) aan abdij Ninove over meerspacht : 24 guldens
2) Pr. Vanden Doorent over koegelt : 4 guldens
3) aan de smet ( de smid ) en de charlier : 6 guldens                             ( red. : charlier of carlier is de wagenmaker )
4) aan Cornelis De Ro : 9 guldens
5) aan Cornelis De Coene : 6 guldens
6) aan Pieter Van Vrechem : 3 guldens
7) aan procureur Menck ( ? ) over salaris : 4 guldens
8) aan Gillis Buydens haar broeder : 14 guldens
9) item heeft Jan De Vuyst belooft te betalen aan de Kerk en Armen van DW 7 daalders van 5 schelen sjaers : 21 guldens      

( de daalder van 5 schellingen groot is een bekend muntstuk )


10) aan Mr. Timmermans over lantpacht : 12 guldens
11) aan Jouffr. Johanna Vander Huecht weduwe Sr. Timmermans over meerschpacht : 21 guldens
12) over achterstel van een rente bepandt op een meersch in de Langhenmeersch : niks vermeld
13) achterstel van de rekening van de Armen van DW waarvan Jan De Vuyst Armmeester is geweest : 15 guldens
14) aan de Abdij van Ninove over cheijnspacht : 150 guldens

tenslotte :

15) te weten dat een SvG werd opgemaakt bij het overlijden van Anthonis De Buvere en is de houderigge ten achter gebleven de somme van . . onleesbaar . . : 330 ( ? ) guldens , alles is slecht leesbaar ,  is in ieder geval een flink bedrag


Gedaan op 23.05.1636 bij de meier en schepenen van LvW mitsgaders bij Jacques De Vuyst baljuw van Beust ( Burst ) en is broeder van de overleden Jan De Vuyst en Joos Van Nieuwenhove ook bij naerschap van deselve Jan De Vuyst

Er is accoord dat de houderigge de kinderen zal onderhouden van ate en dranck , cleederen en doen " leren en instrueren van lesen en schrijven " en dit tot ouderdom van 20 jaar of indien sij komen tot huwelycken staet en aan elk te geven de somme van 36 pond groot

Present :

Jr. Philips Dhanins hoogbaljuw , Gillis Buydens , Mr. Pieter Minne licentiaat en Jan De Bremaeker schepenen van LvW

eveneens aanwezig Jacques De Vuyst en Joos Van Nieuwenhove

Hierna volgen de handtekeningen van Gillis Buydens , Jacques De Vuyst , Pr. Minne , D'Hanins en merkwaardig genoeg Joos Van Oudenhove ipv. Joos Van Nieuwenhove


Deze SvG verduidelijkt veel omtrent de familie De Vuyst in het LvW , red.