Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN VAN Judoca Buydens fa. Hectors op 13.04.1654
 


Overledene : Joosine Buydens fa. Hectors

Houder : Jan De Vuyst fs. Adriaens

7 kinderen waarvan 5 minderjarig te weten

1) Adriaan 27 jaar

2) Jan x Josyne De Groote

3) Barbara 22 jaar

4) Martijne 19 jaar

5) Joos 15 jaar

6) Maeyken 14 jaar

7) Anneken 11 jaar

V.P.  Gillis Buydens

V.M. Adriaen Van Vrechem


DE ERFGRONDEN VAN DE OVERLEDENE

I ) 1/4de van een behuysde stede waer de voorste Joosine is overleden groot int geheele 125 roeden en belast int geheele met 3 guldens en 15 stuivers aen den Armen van Denderwindeke : 31 roeden 5 roeden

2) 1/2 dw. tiendelant op Steenberch
            - 2 syden Jan Mathijs
            - metten eynde den wegh

    en is belast met 4 corten sjaers aen Dheer De Groote

3) 2 dw. lant op de Steenberch
           - west dhoirs Geert Buydens
           - oost Gillis Van Varenberch
          
    en is belast met een oort sjaers aan Dheer De Groote

4) 1 dw. schooflant opt Boeckeveldeken
        - 2 syden Cornelis De Vleeschauwer
        - west Gillis Van Varenberch


DE CONQUESTEN

1) de 3/4de van de behuysde stede daer de overledene in gestorven is commende zuyt en oost de Boeckendriesch belast met 3 guldens en 15 stuivers aen de Armen van DW. en verder nog een rente van 5 guldens 12,5 stuivers sjaers aen dhoors Joos Buydens : 93 guldens 15 stuivers

2) partije schooflant opt Boeckeveldeken
           - west den keyts
           - noort en zuyt dhoors Joos Van Vaerenberch
          
     groot 108 roeden en is vry en onbelast


DE HAEFFELYCKE GOEDEN

1) een peert met een veulen , carre , ploeghe , egde en al het peerdegereck : 130 guldens 10 stuivers

2) 2 coebeesten , een veerse van 2 jaar , 2 jonge calveren , 2 halvelinck viggens : 76 guldens

3) 2 witte kisten , een cleer schapraije , een moille , bijl : 5 guldens 14 stuivers

4) vleesblock , stoelen , spinnewiel , e.a. : 3 guldens

5) een pluymen bedde , 2 cafbeddens , saergen en ettelycken paeren slapelaeckens met servetten en ander lijnaet : 27 guldens 1 stuiver

6) een rock met een lijf ende een lijven laecken met noch ettelyck gaeren vlas geswingelt als ongeswingelt : 28 guldens 7 stuivers

7) 3 ketels , eyseren pot , 7 tinnen schootelen , tinnen saudtvat ( zoutvat ) en tinnen candelaer : 13 guldens

8) panne , diversse sorten van potten groot ende cleyn , melckteilen en noch meer cleyn . . : 2 guldens 8 stuivers

9) botervat , schapraye , schotels , lepels : 3,5 guldens

10) de appelen bevonden op den solder met omtrent 15 ponden . . .  en leysaet : onleesbaar

11) weefgetauw met bobijnwiel ende drobpinne met cammen en al het gereck met het selve raeckende ende noodich is ende een hechel met een huysel : 16 guldens

12) een timpst , sef ( zeef ) , wan , 2 vlegels , een schippe , een grepe , meshaeck : 2 guldens

13) 2 leeren , een swingelbert , een knappe , een hovenpael : 2 guldens 3 stuivers

14) een manne ( mand ) met ander cleyn mandekens , penders , 17 stucken poillerije : 5 guldens 13 stuivers

15) een bijl , hames , wegge , een berrie : 21 stuivers

16) al het houdt tot omtrent 5 ofte 6 hoopen met al hetgene noch is ligghende ront den huyse gemaect ofte noch te maecken : 12 guldens

17) de boomen te weeten de opgaende soo hardt als morwe op de goeden van den sterfhuyse " hebbende de dickte van 2 handt spanninghe boven de borst " : 18 guldens 5 stuivers

18) 80 thielingen ( tienlingen ) ongedorsschen graen soo hardt als morwe gepresen ten 15 stuivers de thielinck : 60 guldens

19) 600 stroy , 3 voeren hoij , een voer tommaert met het mes ligghende in den hove : 42 guldens

20) het labeur van 9 dw. daeraf 5 dw. met 4 vooren en 4 dw. met 2,5 vooren gerekendt de voore / dachwant tot 35 stuivers : 49 guldens

21) het saysel tot 16 veertels : 8 guldens

22) het mesvet in de voorste braecke ofte besaeythede met het voeren en stroyen : 30 guldens

23) het " gesauten vleesch van een slachvercken " : 18 guldens

24) noch goet aen Pr. De Mol en Anne De Mesmaeker : 6 guldens

25) verder te weten dat Jan De Vuyst heeft gegeven aen syn zoon Jan voor zijn huwelyck met Josine De Groote : 50 guldens

26) omtrent de huysingen , edificien en andere staende op de behuysde stede blijft de houder er woonachtich en sullen naer syn overlijden succederen naer syne kinderen met Josine Buydens


SCHULDEN

1) aan Joos De Vuyst over achterstel van pacht van Vicoigne : 64 roeden

2) aan dhoirs Adriaen Clements over pacht : 54 guldens

3) aan de Armen van DW. over 2 jaar pacht : 54 guldens 6 stuivers

4) aan dhoors Joos Buydens over 2 jaar rente van 5 guldens 12,5 stuivers sjaers : 11 guldens 5 stuivers

5) aan Jan De Vuyst synen soone over geleent gelt : 4 guldens

6) aan de Cappelrije van Neygen over 2 jaar pacht : 3 guldens

7) aan Adriaen Thienpont over 1 jaar meersch en lantpacht : 20 guldens

8) aan Heer pastoor van DW. over 1jaar meerschpacht : 14 guldens

9) aan kercke Meerbeke over 1 jaar lantpacht : 6 guldens

10) aan de Vrouwe van het Gasthuys van Ninove over 1 jaar lantpacht : 4,5 guldens

11) de scult bevonden commende ten hauwelycken staet met Josine Buydens " die deselve mijne vrouwe schuldich was " en by Jan De Vuyst is betaelt geweest : 103 guldens

12) aan Joos Van Snick over reste van settinge : 24 stuivers

13) aan Lauwerys Sauny over rente : 5 guldens 8 stuivers

14) aan Jan Lemmens over rest van zettinge : 12 guldens 1/2 stuivers

15) aan Lauwereys Vander Kelen over reste van zettinge : 3 guldens

16) schuld aan Joos Van Heghe over " verhaelt werck in syn smisse " : 3,5 guldens

17) aan de koster " voor syn kersmis " : 10 stuivers

18) aan de pastoor , koster over kerckenrecht mitsgaders het licht : 8 guldens 19 stuivers


DE ERFGOEDEN VAN JAN DE VUYST OM TE BEKOMEN DE CONQUESTEN BINNEN SYN HUWELIJCK

1) aan Gabriel Faut zijn 1/3de van de behuysde stede daer de voorste Gabriel nu in woenachtich is en te voren de vader van Jan in gestorven is : 58 guldens

2) aan Olivier Vanden Broecke het 1/3de van 75 roeden gelegen binnnen Pollaer : 33 guldens

3) verkocht aen Gabriek Faut 1 dw. lochtinck in de behuysde stede daar de voorste Gabriel in woenachtich is : 216 guldens

    marge : in dese partije heeft Jan De Vuyst x Josine Buydens verkocht aen G. De Vuyst synen broedere voor 12 pond groot en aftreck op de voorste somme

4) item de gereede penningen als hem verstorven van Gillis De Vuyst synen broedere : 250 guldens

5) item heeft Laureys Sauny ( ? ) in cas van mangelinge van gront opgeleyt : 66 guldens

6) Item heeft deselve Jan De Vuyst gequeten een rente uytgaende op 1/2 bunder tiendelant in DW. op Steenberch vant patrimoine van de overledene Josine Buydens en is daermede gecasseert : 64 guldens


JEGENS HET INBRENGEN VAN DEN VOORSTEN HOUDER IS ER INSGELYCKX GEDERFT VAN DE GOEDEREN VAN DE OVERLEDENE

1) het 1/5de paert van 3 lijnen op den Hollanter in Pollaer verkocht aan Joos Buydens voor : 27 guldens

2) 30 roeden meersch in DW. genaempt " DEN BROECK " aan Joos Van Vaerenberch voor : 45 guldens


Getekend De Fraeye , als schepenen J. De Groote en Gillis Vanden Broeck en . . onleesbaar