Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van CORNELIS DE VLEESCHAUWER in 1656
 


Overledene : Cornelis De Vleeschauwer op 09.09.1656

Ten proffijte van

1) Pieter Vanden Bossche x Lucia De Vleeschauwer

2) Gillis Vanden Bossche x Claerken De Vleeschauwer

3) Anneken jonghe dochter " by competente aude "

4) Jan " by geteydigen ouderdom syn selfs man wesende "

5) Cornelis alsnoch jonckman seer naer tot syne 24 jaeren

Alle kinderen van Cornelis en zijn 1ste huysvrouwe Cathelijne Ondermerckx

V.P. Joos Van Snick

V.M. Eloy Van Eesbeke

Houder van het sterfhuys is Cathelijne Stevens die weduwe was van Jan De Geyter met geassisteert met Mr. Piens


Is te weten dat de houderigge heeft gekocht samen met haar man en dit van het geld komend van de verkoping die ze gedaan heeft zeker percelen van lant :

1) lant op Cleyn Boeckeveldeken commende van Jan Mathijs
         - oost en west Gillis De Roy
         - zuyt en noort de Wed. Joos Van Vaerenberch

    groot 125 roeden en is vrij en onbelast , gepresen op 222 guldens

2) 75 roeden lant op den Dasputte
        - west Adriaen De Nayer
        - noort het Rietvelt
       
    en is gepresen op 2 guldens de roede

3) stuk lant opt Cruysvelt en is thiendevrij groot 115 roeden
        - ligging is quasi onleesbaar evenals de grootte

4) partije thiendelant op Kessenbeke
        - oost de Scholasterij van Meerbeke
        - zuyt de Meulestrate
       
    en is vrij en zuiver en onbelast groot en is groot 107 roeden

    Deze en de vorige partije samen zijn waard 302 guldens 8 stuivers

5) partije thiendelant op Kessenbeke
        - west het Neygenvelt
        - noort de goederen van den heere van den lande van Wedergrate
       
    groot 163 roeden en gepresen op 300 guldens

6) partije thiendelant op de Dasputte
       - derfve dhoirs Pieter Verckens
       - zuyt sheeren strate
       - west Joos Van Wilderode
      
    groot 118 roeden en gekocht voor 177 guldens

7) door de houderigge vercregen bij coope een rente van 6 guldens sjaers gekocht van Jacques Van Eesbeke en besedt op diens goederen : 96 guldens

8) idem een rente van 18 guldens sjaers ten laste van Jan Vanden Broecke en besedt op syn goederen : 288 guldens

9) vercreghen bij transporte van Anthone Stevens een rente van 6 guldens ten laste van Weduwe Daneel Huylenbroeck woonende tot O. ( Oordegem ? ) : 96 guldens

10) idem als boven een rente van 6 guldens sjaers ten laste van Machiel Step wonend in de prochie van Denderleu : 96 guldens

11) by coope van de Weduwe Cornelis Hevens 25 roeden schooflant opt Schuermansveldeken
            - west dhoors wijlen Guilliam Moermans
            - 2 syden scoopers erve

       is gepresen op 25 guldens

12) 25 roeden bosch binnen de prochie van Vullezele commende aan zyn selfs ander erfve en is gekocht van Jan Mathijs gepresen op : 25 guldens

13) een block binnen de prochie van DW. tegen over de Smisse
             - oost de goeden van Cornelis De Vleeschauwer
             - noort het Curegoet van Meerbeke
             - west den keyts
            
       en is belast met een sister tarwe , een sister haver en 2 cappoenen sjaers heerlycke rente aen den heere van desen lande

       en is groot 600 roeden en dit wordt door de houderigge en de erfgenaemen gepresen op 350 guldens


DE VERKOCHTE GOEDEREN VAN DE HOUDERIGGE STAENDE HAER HUWELYCK MET DE OVERLEDENE EN DIT OM DE CONQUESTEN TE LIQUIDEREN

1) verkocht aen Signor Anthoon Stevens : 120 roeden lants in de prochie van Velsicque op den Verrenbosch ten advenante van 21 stuivers de roede

2) idem aan idem diversse partijen lant , meersch en bosch a 30 stuivers de roede samen voor 2883 guldens

3) 128,5 roeden lants in deselve prochie wesende een veldeken aen den Lettercauter voor 37 stuivers 6 penningen aen Jan Stevens : 224 guldens

4) 2 distincte behuysde steden in de Vreyheyt van deselve prochie tsamen voor 576 guldens

          - deen aen Pieter Van Oocke  ( mogelijks is hier Pieter Van Hoecke bedoeld ) voor 384 guldens

          - dander aen Lieven Stevens voor 192 guldens

5) de helft van een rente van 18 guldens sjaers gequeten door Franchois Heyndrickx tot Denderleeuw en comende van Heer en Meester Erasmus Stevens : 144 guldens

6) Item en te weten dat Jan Schoeppe wonende tot Ayghem heeft gequeten 4 ponden groot aen de overledene en hiervan 1 pond groot moet betaeld worden aen den Advocaet Dansaert tot Ghendt dus hier de voormelde 3 pond groot sjaers is in capitael : 288 guldens

Dit kapitaal heeft gediend voor het verwerven van verscheidene renten en conquesten , zie supra 


CAPITTEL VAN DE BEESTIAELEN , CATTIJLEN en MEUBELEN

1) de wettelycke vercoopinge met den heerlycke stockslage van de meubelen goedingen gedaen op den 10de februari 1657 : 407 guldens en enkele stuivers

2) de prijs van een root ruyn peert met syn harnas en is vercocht aen de houderigge voor : 102 guldens

3) bruyn merriepeerdt met haar harnas en een veulen in proffijte van Cornelis De Vleeschauwer voor : 121 guldens

4) een swerte coebeeste ten proffijte van Anneken De Vleeschauwer : 27 guldens

5) de houderigge koopt nog 3 koeien te weten een swertblare , een cleyn swerteken en een roy samen : 73 guldens

6) 2 vigghenen , de ene voor de houderigge en de andere voor Cornelis De Vleeschauwer elck voor 6 guldens : 12 guldens

7) de houderigge koopt 10 tinnen schotels en 12 tellooren samen wegende 42 pont a 10 stuivers het pont : 21 guldens

8) deselve houderigge over een latte , 2 halen en 3 roosters met 3 tanghen : 6 guldens

9) de houderigge ook nog 2 wafelysers , 2 hangheneysers , 2 vierschippen , panne , pot , scherfmes : 5 guldens 15 stuivers

10) de houderigge over een mortie ( ? ) , een koetse , bedde , hooftpeulene , 2 groene saergen : 34 guldens 19 stuivers

11) een koetse en garderobe is gebleven aen Anneken De Vleeschauwer voor : 30 guldens

12) item de houderigge een koetse en garderobe en kiste : 30 guldens

13) de houderigge over een bedde met hooftpeulen , 4 hoorkussens , 4 sittekussens , een sorge : 27 guldens

14) de voorste Anneken over een ander bedde met hoppelinck met een wercke saerge : 17 guldens

15) de houderigge over een ander bedde en hoppelinck : 24 guldens

16) tot laste van Joos Van Snick over een kleetsel : 17 guldens

17) van Jan De Vleeschauwer over 2 ploegbalcken , enz. ( allemaal gereedschap voor het maken van ploegen en wagens ) : 15 guldens 8 stuivers

18) partije . . . van dezelfde Jan : 12 guldens

19) aen Cornelis De Vleeschauwer een waghen met al syn toebehoorten : 36 guldens

20) de hauderigge van 1 ploegh met 2 canters , een heghde , harnas , enz. : 14 guldens

21) " alle den winckelalaem alleen dienende tot waeghenwerck , slijpsteen en alle dergelycke geaccordeert aen Jan De Vleeschouwer : 37 guldens

22) voor de houderigge o.a. een capote van 7,5 guldens , den helft van het hoij op den hoijschelft tot 22 guldens , de helft van den tommaert  , verder cuypkens enz.

       Ook 19 hinnen met een haen tot 7 guldens 12 stuivers

       Alles samen tot 56 guldens 19 stuivers

23) Jan en Cornelis De Vleeschauwer samen over ijseren potteken , troffelken ( ? )  : 38 stuivers

24) Anneken De Vleeschauwer over de andere helft van den tommaert : 7 guldens 5 stuivers

25) Cornelis D.V. over de helft van het hoij : 22 guldens

26) de houderigge en Jan D.V. samen op Neijgen bosch 10 essen boomen tot 42 guldens en 2 opgaende boomkens te Neuringen tot 47 guldens

27) de houderigge de helft en de hoors de andere helft van :

        - 2 cafbeddens , 3 saergen , 1 laecken van 20 ellen opt getauw , een wan , veertel , sif met de vlegels , 8 paer slapelaeckens , 18 servetten , 6 ammelaeckens , 4 paer flauwijnen , 4 handtdoecken , 18 ellen en
          5 vierendeel breedt lijnaut enz.
 
        - botercuype van 36 pondt , appelen , hopstaecken enz.

       - het vleesch van 2 slachtverckens ligghende in de cuype

      - het mes ligghende in de stallen en op den hove

     - 29 bundelen ongeswingelt vlas ligghende in den stal enz.

        Alles wordt half om half verdeelt

28) wordt gehauden voor gemeenen bate " een brauketel staende tot Apelteren " : Memorie


DE GRANEN

1) 28 thienlinghen haver , de somervitsen , cooren en tarwe ligghende ongedorsschen in de schuere en op den solder

2) gedorsschen en ongedorsschen schockeloen en deel wintervitsen met deel ongedorsschen lysaetcknoppens

3) deel ajuin en ronssche boonen op den solder

Dit voor Memorie


DE BATEN VAN SCHULDEN

1) dit sterfhuys moet hebben van Anthone Stevens over coop van lande : 65 guldens 4 stuivers

2) over " wagenmaekerswerck " van Simoen Van Vrechem : 6 guldens 9 stuivers

3) idem van Nicolaes De Quick over gelevert werck  : 11 guldens

4) idem van Maximiliaen De Hauwer : 3,5 guldens

5) de Weduwe Jan Ondermerckx : 105 guldens 16 stuivers

6) Jan Lemmens van gelevert werck : 4 guldens

7) Gabriel La Croix idem : 9 guldens

8) Peeter Sterck idem : 1 gulden

9) Weduwe Joos Buydens idem : 4 guldens

10) Matheus De Ro burgemeester over gelevert werck uyt zijnen winckel : 16 guldens 4 stuivers

11) Peeter Vanden Bossche van werck : 13 guldens

12) Eloy Van Eesbeke idem : 3 guldens 15 stuivers

13) Jan Matthijs : 12 guldens

14) Bernaert Lemmens : 4 guldens 3 stuivers

15) Wed. Arent Cools : 20 stuivers

16) Wed. Cornelis Roosen : 6,5 guldens

17) Jan Van Vreckem over gelevert werck uyt den voorste winckel : 17 guldens

18) Joos Roosen van gelyck werck : 20 stuivers


DE BATEN VAN VERSCHENEN PACHT EN RENTEN competerende de houderigge

1) van Jan De Meerlaer tot Ayghem van pacht a 18 guldens sjaers : 39 guldens

2) van Cornelis Reckens ( ? , slecht leesbaar ) tot Erembodegem over rente van 2,5 pond groot : 38 guldens 15 stuivers

3) van Jan Schoppe tot Aygem  over jaar en 4 maand rente : 16 guldens

4) van Jan Vanden Broecke over 1 jaar en 4 maand rente van 3 pont groot : 24 guldens

5) van Jacques Van Eesbeke over rente van 6 guldens a 1 jaar en 4 maand : 8 guldens

6) van Wed. Daneel Huylenbroeck : 11 guldens

7) van Michiel Steppe tot Denderleeuw : 9,5 guldens

8) van Anthoen Stevens over de rekeninghe van het sterfhuys van wijlen Heer Erasmus Stevens : hier voor Memorie daar de houderigge de rekening nog moet nazien


BESAEYTHEDEN , LABEUR enz.

1) 3 dw. besaeyt met cooren en is pacht van Vicoigne : 65 guldens 14 stuivers

2) 180 roeden opt selve velt wesende onbemest en besaeyt met cooren ook pacht van Vicoigne : 28 guldens 1 stuiver

3) 182 roeden opt selve velt , pacht van Vicoigne , besaeyt met cooren : 28 guldens 9 stuivers

4) de amelioratie van 1 dw. lant gelabeurt met 4 voren : 8 guldens 7 stuivers

5) de amelioratie van 3 dw. int block tegenover de smisse over saet , drif , mesvette en 4,5 voren : 54 guldens 4 stuivers

6) amelioratie van 1 dw. op het Cruysvelt : 16 guldens 16 stuivers

7) 230 roeden opt selve velt besaeyt met terwe : 43 guldens 4 stuivers

8) 150 roeden opt Cleyn Schuermanneken gelabeurt met 4 voren en saeysel : 25 guldens 2 stuivers

9) 75 roeden op de Vuylbuyck besaeyt met tarwe : 13 guldens 16 stuivers

10) 75 roeden op het Mespelterenvelt besaeyt met spelte : 4 guldens 2 stuivers

11) 125 roeden opt Windickevelt besaeyt met vitsrooten : 6 guldens

12) 2 dw. besaeyt , gemest , met 4 voren  : 16 guldens 4 stuivers

13) 2 dw. op het Cruysvelt gelabeurt met een stortvore : 2 guldens

14) 1 dw. oock op Cruysvelt met een stortvore : 20 stuivers

15) 150 roeden pacht van Joos De Groote op het Hautemvelt gelabeurt met een stortvore : 30 stuivers

16) idem 150 roeden op Windickevelt , idem : 30 stuivers

17) 150 roeden opt selve velt gelabeurt met stoppelcooren : 30 stuivers

18) 150 roeden op het Boschvelt met 1 stortvore : 30 stuivers

19) 125 roeden op het Cleyn Boeckeveldeken idem bewerkt : 25 stuivers

20) het winterkuylen van 550 cuylen hoppe : 2 guldens 4 stuivers


COMMEREN

1) de houderigge heeft te goed van haer verkochte goedingen ( zie supra ) :  951 guldens 4 stuivers

2) de houderigge over de penningen die zij heeft betaald bij " de uytgrootinge " en dit over de 3/6de van de groote en cleyne schuere te weten van Jacques Borremans , Jan De Breemakere en Cornelis Van
     Eesbeke : 60 guldens

3) de houderigge heeft ook te goed van de 5 kinderen uit het eerste huwelijk : 30 guldens

4) de houderigge heeft ook te goed van de 5 kinderen en dit over de aflossinge van een rente van 2 guldens sjaars sprekende tot laste van de goederen van Gillis Blommaert en
     ten proffijte van de 6 erfgenaemen Jan De Vleeschouwere compt hier over het 1/6de paert van de 5 kinderen van 32 guldens capitael : 5 guldens 6 stuivers blancke

5) aan Cornelis Van Vrechem tot Meerbeke over 2 jaar pacht : 8 guldens

6) ten achter aen de kercke van DW. : 12 guldens

7) aan Gillis Van Vaerenberch meier over coop van haudt en anderssints : 15 guldens

8) aan Jan Van Heghe over reste van settinge : 15 guldens 14 stuivers

9) idem aan Jan Hevens : 2 guldens 14 stuivers

10) aan het clooster van de Sateroosen over 1 jaar meerschpacht verschenen Kerstmis 1656 : 33 guldens

11) schuld aan het clooster van Vicoigne over 1 jaar lantpacht verschenen Kerstmis 1656 met het wijngelt tot 49 guldens 8 stuivers waerinne Pieter Vanden Bossche moet dogen en betaelen 15 guldens 
       8 stuivers dus hier : 34 guldens

12) schuld aan Cathelijne De Vleeschauwer weduwe Jan Plas over diversse jaeren lantpacht : 71 guldens

13) schuld aan Gertruide Wasteels weduwe van Jan Buydens over rest van 3 jaar lantpacht : 25 guldens

14) schuld aan Michiel Charité over " leveringhe van waeren uyt zynen winckel " : 15 guldens

15) ten achter aan Pieter haeren knecht over zyn huere : 102 guldens          ( de familienaam werd niet vermeld )

16) aen Elisabeth Appelmans haere maerte ( dienstmeid ) over reste van haere huere met leysaet hier inne begrepen : 19 guldens 15 stuivers

17) aan Christoffel Vanden Broecke ten achter over " leveringhe van een rent en van schaepen " : 20 guldens

18) aan Jan Van Heghe over " het cleyn coegelt van dit jegenwoerdig saison " : 5 guldens 8 stuivers

19) aan Adriaen Wagheman pachter van de maelderije : 36 stuivers

20) aan Jan Van Rempst over een obligatie van 12 pond groot met de crois van 1,5 jaar : 87 guldens 15 stuivers

21) schuld aan Joos De Groote tot Ninove : 44 guldens 19 stuivers

22) schuld aan de Weduwe Jan De Vleeschouwer tot Ninove over 2 jaar lantpacht : 18,5 guldens

23) schuld aan Peeter Stevens " blijcker tot Brussel " over geleenden gelde met interest op 24 pond groot is samen met de interest van 1,5 jaar : 157,5 guldens  ( red. : vermoedelijk een bleker )

24) aan Antoon De Geyter , één van de kinderen van de houderigge , over zijn haeffelycke penningen : 144 guldens                  ( ** )

25) aan Philippotte De Geyter die heeft ontfangen by haer huwelyck een coebeeste van 27 guldens en 20 guldens in gelde en dus noch te goet : 97 guldens

26) van gelijcken haeffelycke penninghen aen Anneken , Jan en Cornelis De Vleeschauwer elck tot 24 pond groot dus ( 3 x 144 guldens ) : 432 guldens

27) over de begrafenisse van de overledene : 28 guldens 4 stuivers

28) over verteerde gelaghe ( bij de begrafenis ) : 9 guldens 4 stuivers

KOMMERS : 2417 guldens 16 stuivers

( ** : Antoon De Geyter huwde in Haaltert met Elisabeth Vanden Driessche , uit dit huwelijk 2 kinderen gedoopt in Denderwindeke )


ANDERE COMMEREN DIE MOETEN GEDOOGD WORDEN DOOR DE 5 KINDEREN VAN DE OVERLEDENE

1) aan Mevrouwe van het hospitaal der stede van Ninove over 2 jaar crois van 24 guldens : 48 guldens

2) aan Jan Vande Meerssche binnen de stede van Aelst over rente van 12 guldens , hier de croisen van 17 maand : 17 guldens

3) aan Joos Vande Maele tot Ninove over rente van 6 guldens , hier de croisen tot : 10 guldens


KOMMERS : 2492 guldens 16 stuivers

BATEN : 1954 guldens 12 stuivers

Gedaan in 1657 , de eindtekst is quasi onleesbaar