Staat van goed bij overlijden van Agnes Van Breuseghem op 25.01.1701


Overledene : Agnes Van Breuseghem

Houder : Christiaen De Smet

4 kinderen uit 2 huwelijken

A) x1 Augustijn Hevens

1) Anna Hevens
2) Catharina Hevens

B) x2 Christiaen De Smet

3) Lauwereijs De Smet 18 jaar
4) Martijne De Smet 15 jaar

V.P. Jacques Persoons
V.M. Peeter Damiaens bij procuratie van Jan Van Breuseghem  ( red. : Damiaens werd ook geschreven als Danins )


DE PATERNELE ERFGOEDEN VAN HET 1ste BEDDE

1) een block te Smehove groot 126 roeden
- suijt het Frijthof
- west de keijts
- noort Augustijn Crispeels met de wederhelft

belast met 12 sjaers aen de heere van desen lande en met 10 S sjaers aen de Paters Carmelieten tot Aelst over hun paert

Zie landboek nr. 49

2) 70 roeden Xlant op het Huchtersvelt
- suijt de Cuijpersmeersch
- west het cloostergoet van Vicoigne
- noortoost het goet van den Edelen heere van LvW

Zie landboek nr. 51

3) 83 roeden Xlant op de Cleijnen Lietersberch
- west Jan Lemmens
- zuyt de strate
- oost Gillis Vanden Bossche causa uxoris

Zie landboek nr. 53

4) 150 roeden schooflant op het Waterleevelt
- west Augustijn Crispeels
- noort dhoirs Nicolaes Vrans

Zie landboek nr. 712 , is bij opmaken van het landboek verpacht aan Joos Pauwels


DE CONQUESTEN VAN HET 1ste BEDDE

1) 113 roeden land op de Belinck
- oost Jan De Groote
- noort de Herrestraete
- suijt het Steenputteveldeken ( ? , dit toponiem is twijfelachtig , red. )

2) de behuijsde stede daer de overledene inne gewoont heeft gelegen int quartier van de Plaetse groot 186 roeden
- noort het Windekevelt
- oost de Plaetse
- suijt Fincent Van Heghe

is belast aen den heere van LvW met 6 veertels terwe , 6 veertels haver en 4 cappoenen

Zie landboek nr. 46


ARTIKEL VAN DE MATERNELE ERFGRONDEN

1) een partij meersch in de prochie van Waarbeke te weten de helft van 300 roeden neffens dhoirs Pieter Van Breuseghem gelant het paert van desen sterfhuyse
- noort de Steenbeke
- west de weduwe Adriaen De Blander
- suyt de wederhelft

is belast met 3,5 veertels en 1 stuiver sjaers aen de Armen van Nauwenhove

groot 150 roeden

2) 50 roeden Xlant in Waarbeke op de Steenbeke en is de helft neffens Jan Van Breuseghem

3) 70 roeden Xlant opt selve velt alsnu in pacht gehouden door de weduwe Adriaen De Blander

40) 60 roeden Xlant op de Lodderdries alsnu in pacht gehouden door Adriaen De Mommer


ARTIKEL VAN DE PATERNELE ERFGOEDEN VAN CHRISTIAEN DE SMET

66,25 roeden Xlant in DW te Meerschoorde in het Moorputtenvelt
- west Jacques Persoons
- west en noort de weduwe Philip Inveu


DE MEUBILAIRE EFFECTEN

- 2 tinnen schotels , 2 taillooren en 7 tinnen lepels : 3 R

- 2 eyseren potten met 5 melckteijlen : 2 R

- alle de prondelmert aen den hanck " soo van erde potten schotels lepels lichtvaten als anderssints " : 30 S

- 4 cuijpen en 1 scherrebert : 24 S

- botervat , saencuijpe , ketel : 4,5 R

- rooster , brandeleer , hangenijser , tanghe , 2 stoelen , 1 tafelken , 1 moille : 3 R 17 S

- spinnewiel , strijckijser , picke , seysse , bijl , ames , auweel , braecke , greep , meshaeck , waterheemer : 4 R 14 S

- 6 stenen gecnapt en ongecnapt vlas , 2 pont gaeren , 3 schapraijen : 7,5 R

- 13 stucken verckensvleesch , 3 espen weghende samen omtrent 112 pont a 3 S / pont : 16 R 16 S

- 10 pont verckenssmaut en 2 pont boter : 3 R

- 30 veertelen gedorsschen en ongedorsschen cooren ten prijse van 10,5 S / veertel : 15 R 15 S

- 200 bundels stroij , 1 halve lighbundel hoij samen : 5 R

- deel hoppeperssen met alle de rammenant van houdt ligghende in de hove , een leere ( lees : ladder ) : 8 R 10 S

- het mes ligghende in den hove : 5 R 10 S

- 2 coeijen , de ene oud 14 jaar en de andere 3 jaar , 8 hinnen : 48 R

- al de cleederen van de overledene te weten een " rooden rock " , een lijf met het lijwaert van de overledene en 2 paer slapelaeckens : 12 R

- de gereede penningen boven de rechten van de funeraillen alhier afgetrocken : 32 R

- de besaeytheden van 226 roeden " soo cooren , haver , gerst , vlas als anderssints " : 40 R

- het mesvet in de braecke van het jaer 1700 en het derde mesvet van het jaer 1699 : 16 R

- de houten , soo in blocken als schaerhout aen de haegen : 4 R

- tegoet van 1,5 jaar landpacht door Lauwereys Bultrijs : 5,5 R

- tegoet van Jacques D'Hauwer en Jan Crispeels over 1/2 jaar pacht : 2 R

- te weten dat aan Catharina Hevens is gegeven als huwelijcksgifte : 12 R

- 50 roeden hoeygars op de Quaetbroeck : 6 R

- 275 voeten bert : 8 R

- 10 rebben van " olmenhaudt " : 5,5 R

- de huisinghen hier niet meegeteld mits de houder deze overlaat aan de voorkinderen midts de tocht costumier aan sijn weesen : memorie

T.B. : 297 R 14 S


DE KOMMERS

1) de heerlijke renten : 9 R 14 S

2) over de zettingen van het jaar 1701 en dit van 8 R / bunder en dit over 613 roeden  : 12 R 5 S ( reeds 3 R betaald )

3) schuld aan de Paters Carmelieten tot Aelst over croisen : 3 R ( 6 jaar 10 stuivers )

4) over het coeijgelt en maelderijegelt van 2 maenden : 28 S

5) de schulden van heerlijke renten in Waarbeke hier niet vermeld en dit wegens " eenigh goetvinden van pacht " : memorie

T.K. : 23 R 7 S


Meer boni dan mali

Present op 28.06.1701 : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Joos Van Heghe , J. Van Vaerenberch

Getekend door Christiaen De Smet en Anna Hevens , Catharina Hevens tekende met een kruis