Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van JAN DE SMET fs. ADRIAENS en van JOANNA GOUTSWILDERS fa. Jans in 1664
 


ANNO 1664 OPGESTELD

Overledene : Jan De Smet fs. Adriaens en Joanna Goutswilders fa. Jans

1) Jan De Smet oud 32 jaar die sinds anderhalf jaar op reis is  ( " reysende is in vremde landen " )

2) Christiaen oud 30 jaar

3) Jacques x Maria Vanden Bossche

4) Pieter 22 jaar

5) Martijncken x Niclaes De Bont

6) Anna 20 jaar

V.P. over Pieter en Anna en ook nog over Jan die uit den lande is : Pieter De Smet

V.M. Lieven Vanden Storm x Magdalena Goutswilders zijnde haren 2de man  ( red. : Lieven Vanden Storm ex Meerbeke )


DE ERFGRONDEN

1) de behuysde stede in DW
- oost wed. Adriaen Vanden Broecke
- west tegen de Boeckendriesch
- suyt de strate
- noort het Boeckeveldeken

groot 120 roeden volgens de metinge gedaen door Mr. Philips De Dijn

Deze stede is in 1664 opgeroepen bij de adjoint-meier Jan Van Varenberch bij consente van de 5 hoirs behalve de voorste Jan De Smet alhier absent en is gebleven op Jacques De Smet en dit met de 3 distincte renten in aanwezigheid van Pieter Buydens , Salomon Vander Eecken en Jan Lemmens schepenen

Al de opgaende bomen en trunck geprezen door Jan Lemmens en Pieter De Smet : 20,5 guldens

Ook het woonhuys daerop staende met schuur en stallingen alles " herdt en nagelvast "

Hierop 3 renten ten oenninck 16 te weten
- 4 guldens sjaers voor het hospitael van Ninove
- 4,5 guldens sjaers voor Martinus Sorgeloos tot Ninove
- 13 guldens sjaers voor Adriaen Walckiers

Dus is kapitaal in renten : 344 guldens , hierop is 52 guldens crois

2) een veldeken groot 81 roeden bij den Boeckendriesch
- oost de hofstede van Martin Minnongh
- suyt en west cloostergoet Vicoigne
- noort de strate

hierin is 51 roeden cheijns van clooster van Vicoigne
hierin ook 10 roeden van Frederik Vander Kelen

Dus hier 20 roeden a 30 stuivers de roede is : 30 guldens , de boomkens tot 3,5 guldens

3) een besloten veldeken te DW int quartier van de voorste Boeckendriesch
- oost Jan Hevens
- suyt Jan De Vuyst ofte de keyts
- west Vicoigne
- noort Merten Minnongh

groot 17 roeden 15 stuivers geprezen op 25 stuivers de roede met de boomkens tot 4,5 guldens

4) lant opt Bosvelt
- oost Jooris Van Snick
- suyt dhoirs Christiaen Vander Plancken
- west Ingel De Blasere
- noort Gillis Van Vaerenberch

groot 75 roeden gepresen met cooren besaeyt gepresen op 16 stuivers de roede : 60 guldens

en is belast met 3/4de cappoen aen heere van LvW gepresen den penninck XXIV en den cappoen gepresen op 16 stuivers beloopt 16 guldens 4 stuivers dus hier waarde : 43 guldens 16 stuivers

5) 276 roeden Xlant in de prochie van Meerbeke lande van Brabant opt Bogaertvelt
- suyt Nepersvelt
- noort de goederen van den heere van LvW
- west dhoirs ofte erfgenamen van Cornelis De Coene
- oost derve Hendrick Goutswilders

gepresen op 25 stuivers de roede dus 345 guldens

Totale prijs van de erfgrond met de hofstede is 448 guldens 19 stuivers 18 denieren parisis


Capittel van de meubilaire effecten


1) 152 veertelen gedorsschen cooren Nienofsche mate sijnde 19 sacken gepresen op 12 stuivers de veertel : 91,2 guldens             ( 1 zak = 8 veertels )

2) 24 veertels tarwe en zijn verkocht aan 17 stuivers het veertel : 20,4 guldens

3) de gedroogde hoppe liggende op den solder is verkocht voor : 13 guldens

4) het labeur en mesvet op 225 roeden lant op het Neygenvelt en is pacht van de kercke van MBK ,
    het labeur genomen op 35 stuivers de voere en dit tot 4 voeren per dw. is 15 guldens 15 stuivers en
    de mesvette daerop gevoert tot 10 voederen gepresen met het laden en breeden tot 25 stuivers het voer is 12,5 guldens dus samen : 28 guldens 5 stuivers

5) item de derde mesvette op 2,5 dw. lant neffens de vorige partije en dit op 5 voeren a 25 stuivers de voer : 6 guldens 5 stuivers

6) Item voor bate gebracht over hetgene den overleden Jan De Smedt in sijnen leven gerembourseert en betaelt heeft voor Jacques De Smet sijnen sone " ter causen van sijnder offitie als officier ofte prater der prochie van Denderwindicke " ter somme van 14 pont groot : 84 guldens

   dit is ten laste van Jacques De Smet

    ( Jacobus De Smet werd officier van DW , het heeft hem geen windeieren gelegd ! )

7) item tgene geproffiteert heeft bij Martijne De Smet over een bedde met toebehoorten tsamen tot : 30 guldens

    Is tot laste van Niclaes Van Bonte

8) de venditieboek ten voorsten sterfhuyse op 19.11.1664 ondertekent De Fraye te weten den inhaut sonder de 13 guldens 13 stuivers ontfangen soo voer wijngelt als anderssints en over het
    hoij , tommaert en caf : 192 guldens 4 stuivers

9) item wordt hier voor bate gebracht het wijngelt van 4,5 dw. over 3 jaar , en van andere 4,5 dw. over 2 jaar is samen 9 dw. en dit is pacht van de kercke van MBK compt hier van een geheel van 16 guldens 18 stuivers hier : 4 guldens 14 stuivers

    ten laste van Jacques De Smet

TOTALE BATEN : 449 guldens 12 stuivers

DE LASTEN

1) over lantpacht van de kercke van Meerbeke over rest van het jaar 1662 : 10 guldens

2) over lantpacht van de kercke van MBK over pacht van 9 dw. voor het jaar 1663 : 33 guldens 15 stuivers

3) de helft van de lantpacht van de kercke van MBK over jaar 1664 mits Jacques De Smet de andere helft heeft aanvaard : 16 guldens 17,5 stuivers

4) aan heere pastoor van DW als ontfanger van het clooster van Vicoigne over 5 jaar lantpacht a 24 stuivers het laatste jaar het laatste jaar is te verschijnen in 1664 : 6 guldens

5) aan de kerk van DW over " het raport gelt " bij de overleden Jan De Smet ommegestelt met de schaele : 14 guldens

6) aan Frederik Vander Kelen over lantpacht over 2 jaar van 10 roeden : 20 stuivers

  ( Redactie : Frederik Vander Kelen x Margareta De Smet in 1625 )

7) aan Jan Baptiste Lemmens over koop van hoij gekocht in de venditie van Bernaert Lemmens : 30 stuivers

8) over de oncosten van het verteer bij Adam Leyssens tsijnen huyse gedaen bij het schatten en verdelen van dit sterfhuis : 6 guldens 18 stuivers

Totale kommers zijn 92 guldens 1,5 stuivers en worden betaald uit de venditieboek

Hierna volgen nog enkele kommeren die op een los folio zijn genoteerd

1) aan Mathijs De Ro fs. Gherts over coop van hoijgars : 12 guldens
2) aan Pieter Cotteuw voor het maken van het cruys : 20 stuivers                    ( lees Cotteuw als het latere Courteaux )
3) aan Cornelis Outers over settinge van MBK : 4 guldens 3 stuivers
4) aan Pieter Buydens over de oncosten bij het passeren van dese cavelinghe : 65 stuiversFINIS