STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Catharina De Bonte gedaan op 23.11.1720


Catharina De Bonte overleed op 16.08.1720

Houder : Joos De Smet als houder en hebben samen geprocreeert Gillis De Smet oud omtrent 16 jaar

Voogd paterneel : Pieter De Smet

Voogd materneel : Joos De Bonte
 

A / capittel van de geconquesteerde goedingen

1)  behuysde stede in DW. int gehucht te Boterdaele genoemt " HET VOSGELEGE "
              - oost sheeren strate
              - suyt dhoirs Adriaen De Smet
              - west en noort Pauwel De Dijn

    belast met een vat haver en 1/2 cappoen aen den heere van desen lande

   groot 64 roeden

2) 90 roeden , de helft thiendelant en de helft schooflant in DW. int Vosgelege deel van een meerdere partije
            - oost Pieter De Clippel
            - suyt tRijsenvelt
            - west Adriaen Uijttenhoeve
            - noort Pauwel De Dijn

   belast int geheele met 1,5 veertel haver aent clooster van Vicoigne en 1 p.p.

3) 110 roeden thiendelant op den Meerecauter
           - oost de cappelrije van Nauwenhove
           - suyt Jacques Valck
           - west sheeren strate
           - noort Geeraert De Clippel

4) partije schooflant schoof van Vicoigne opt selve velt
            - oost Jan De Ro als pachter
            - suyt Geeraert De Clippel en Pauwel De Dijn
            - west sheeren strate
            - noort dhoirs Adriaen De Smet

     groot 61 roeden

5) partije thiendelant op het voorscreven velt
            - oost het cappelrijegoet van Nauwenhove
            - suyt - niks ingevuld -
            - west Gillis Roosen
            - noort Pauwel De Dijn

   groot 87,5 roeden

6) partije schooflant opt selve velt schoof van den heere Baron
            - oost Jacques Valcke
            - suyt Peeter Pleck
            - west Jacques Valcke
            - noort de weduwe Jacobus Cools

    groot 1 dw.

7) schooflant schoof van den heere opt selve velt
            - oost Pauwel De Dijn
            - suyt Gillis Vanden Bossche
            - west Jacques Valcke
            - noort Gillis Vanden Bossche

   groot 136 roeden

8) partije lant int Vosgelege
            - oost sheeren strate
            - suyt Jacques Valcke
            - west Pieter De Clippel
            - noort dhoirs Adriaen De Smet

    groot 40 roeden
 


B.  De haeffelycke baete , de prijsije gedaen bij de 2 voogden en bij Jan Valck burgemeester

1) botervat , saencuype , dranckcuype , een heemer , vleeschcuype ende andere prondelingen van huysraet : 9 guldens 3 stuivers

2) 2 kisten , een moille , eenen vleeschblock , een cnap , 4 stoelen ende eene bancke tsaemen : 10 guldens 18 stuivers

3) 2 grepen , 2 braecken , een schippe ende meer andere prondelinghe van huysraet : 3 guldens 13 stuivers

4) 9 hinnen : 2 guldens 8 stuivers                    

5) 2 coijbeesten met een calf : 44 guldens

6) een peert wesende cleijn van prijs met de harnassieren : 12 guldens

7) eenen ploeghe met 2 karrewielen : 10 guldens 17 stuivers

8) den houtwas met het branthout , hoppestaecken ende opgaende boomen staende aen de hofstede ofte Vosgelege : 51 guldens 12 stuivers

9) 75 thiendelinghen cooren : 37,5 guldens

10) 10 thiendelinghen haever : 3 guldens 12 stuivers

11) 300 pont oppe ( lees : hop ) : 30 guldens

12) het hoij , tommaert ende stroy ten sterfhuyse bevonden : 10 guldens

13) 64 banden vlasch : 10 guldens 12 stuivers

14) het lijnsaert : 6,5 guldens

15) het bedde , saergie , lijnwaert ende cleederen : 12 guldens

16) al het verckensvleesch , boter ende caes ( lees : kaas ) : 5 guldens

17) 2 dw. besaijt met cooren sijnde braecke compt voor het volle mesvet , labeur , saeisel ende saeyen : 28 guldens

18) 1,5 dw. besaijt met slooren compt over het mesvet , labeur , plantsoen ende setten : 12 guldens

19) het loof met den mes ligghende in den hof : 2 guldens 12 stuivers

20) het derde mesvette : 1 gulden

21) de edificien van huysinghen daer de overledene op ende inne gestorven is gepresen bij JAN MIGNON en PIETER VAN BELLE timmerlieden van stiele : 275 guldens

Tsaemen : 578 guldens 7 stuivers
 


COMMEREN ENDE LASTEN

1) aen Sr. Pieter Valck burgemeester een croiserende rente van 100 guldens capitael : 100 guldens

2) over 3 jaer rente : 18 guldens

3) aen Cornelis Fransman tot Ninove over verhaelde stoffen : 6 guldens

4) aen Sr. Nicolaes Van Winghen tot Ninove over verhaelde winckelwaere : 1 gulden

5) aen Sr. Adriaen Van Assche comijs tot Ninove over het coijgelt : 5 guldens      ( in de rand : deze somme is voldaen )

6) aen den Armen van dese prochie over verschenen pachte : 2 guldens

7) aen Jacques Thienpont over aerbijtsloon voor desen sterfhuyse gedaen : 1 gulden 8 stuivers

8) aen Pauwel Van Herreweghen over geleenden gelde : 3 guldens

9) aen Adriaen Van Herreweghen over aerbijtsloon : 1 gulden 12 stuivers

10) aen Gillis Roosens over aerbijtsloon : 1 gulden 19 stuivers

11) aen Jan Van Eesbeke over verhaelden winckelwaere : 1 gulden 5 stuivers

12) aen Jan Van Wichelen smidt tot Nauwenhove over leveringhe van smeewerck : 1,5 guldens

13) aen Nicolaes De Mol over geleenden gelde : 6 guldens 6 stuivers

14) over de settinghe van 1719 met de gonne van 1720 tsaemen : 36 guldens

15) aen den edelen heere van desen lande over verdinghden schoof : 9 guldens

16) aen den heere proost als ontfangher der abdije van Vicoignien over heerlycke rente ende verdinghden schoof : 4 guldens 6 stuivers

17) den heere bailliiu voor zijn expresse vacatie in de auditie van desen staet : 4 guldens

18) vacatie van burgemeester ende schepenen : 3 guldens

19) de expresse vacatie van den heere griffier : 3 guldens

20) den selven griffier over het lesen en appostilleren deser , met registratie ende double aen den houder : 4 guldens

21) aen den clercq deser griffie over het stellen van desen staet met het verschot van den seghele : 2 guldens 2 stuivers

22) aen de Edelen Vrouwe van desen lande over heerlycke renten " daer also den houdere niet precies en weet " , hier voor memorie

Samen : 209 guldens 9 stuivers


Meer boni dan mali : 368 guldens 18 stuivers

Present op 25.11.1720 :

Pr. Vanden Abbeelen bailliu 1720

Pieter Valcke en Pieter Plecke