STAAT BIJ GOED in Denderwindeke bij het overlijden van Cornelis De Smet in 1723


 

Staat van goed in Denderwindeke bij overlijden van Cornelis De Smet op 20.10.1723

Houderigge : Cathelijne Buydens

2 kinderen :

1) Marie oud 22 jaar

2) Cornelis oud 20 jaar

Voogd paterneel : Gillis Vanden Bossche

Voogd materneel : Jan Van Eesbeke

De staat van goed werd voorgelegd door Dhr. Pieter Vanden Abbeelen baljuw op 13.03.1724


DE ERFGRONDEN VAN DE OVERLEDENE

GENEALOGIE van de overledene :

DE SMET Jacobus x VANDEN BOSSCHE Maria

Verloving op 18/09/1663 met tt. Adrianus Van Belllinghen en Petrus De Coster

Huwelijk op 07/10/1663 met tt. Petrus De Coster en Joannes Hevens

23/08/1663 ° Joanna ( ill. )   
P.  Petrus Vanden Bossche
M. Egidia Leysens

17/04/1666 ° Maria                
P. Pieter Vanden Bossche                      
M. Maria De Quick

15/01/1671 ° Joannes             
P. Joannes Van Varenberghe                  
M. Joanna Van Craenenbroeck

10/07/1672 ° Cornelis            
tt. Cornelis Vanden Bossche                                                    - hij huwt Catharina Buydens , hij overleed in 1723 -
 


1) 200 roeden lant opt Neygenvelt
        - noort sheeren goet
        - west Gillis Vanden Bossche

2) 110 roeden lant te Prindael
        - oost Jacques Jenno
        - noort de weduwe Jacobus Cools

3) 83 en 3/4de roeden meers , helft van meers te Prindael
         - suyt Gillis Buydens
         - west de strate

4) 40 roeden schooflant op de Meere
         - oost Gillis Vanden Bossche
         - west Pieter Vanden Bimst

5) 77 roeden 12 voeten lant opt Schoonvelt

6) 285 roeden meers genaemt " den reis " ( ? )
          - oost Gillis Vanden Bossche
          - suyt de beke
          - noort de strate

      belast met omtrent 2 guldens aen den heere

7) 55 roeden bosch in den Hael van den Broecke
        - oost Jan Courteaux
        - west Gillis Vanden Bossche

      belast met 12 stuivers aen de kercke van Nauwenhove

8) 84 roeden lants opt " Streijtomveldeken "
         - oost den groenen wech
         - suyt dhoirs Joos Van Varenberch

9) 60 roeden lants opt selve velt
          - oost Martinus Lemmens
          - noort den voetwech

10) item de behuysde stede met lant en bosch geleghen te Smehove
          - oost Tresia Blasius ( sic , wat of wie bedoelt hij hiermee ? ,  een gok is Theresia De Blaser )
          - suyt de strate
          - west de Boeckendriesch
          - noort Marianna Pantecras

       is thindevrij en is belast met 2 missen , jeder misse is 10 stuivers dus 20 stuivers

      en is groot 665 roeden

SAMEN TOT :  4 bunder 74 en 3/4de roeden


DE CONQUESTEN

1) 135 roeden land op Apelteirevelt
           - oost den Dasput
           - suyt dhoors Anthonis Lambrechts
           - west Vicoignegoet

2) 124 roeden land op Meersvoordevelt
            - oost dhoirs Pieter Vanden Bossche
            - west de Wed. Dheer Joos De Groote
            - noort de straete

3) 530 roeden lants opt Meersvoordevelt waervan is 323 roeden schooflant de reste vrij
           - de diensten van Geeraertsbergen
           - west Cornelis De Smet
           - suyt Joos Van Varenberch

    en is belast met een jaergetijde voor de siele van Jan Van Herreweghen a 1,5 guldens sjaers

4) 100 roeden schooflant in een meerdere partije opt Meersvoordevelt
          - oost dhoirs Octavianus Vander Heyden
          - west Vicoigne
          - noort de Herrestraete

5) 390 roeden opt selve velt in een meerdere partije gelant int geheele
           - oost den Armen der voorste prochie
           - suyt dhoirs Mathijs De Ro
           - west dhoirs Octavianus Vander Heyden
           - noort de Herrestraete

6) 125,5 roeden op het Groot Windickevelt
          - oost dhoirs Arent Cools
          - west Vicoigne
         - noort den wech loopende naer den Schoonen Godt

7) 60 en 3/4de schooflant op den Grooten Cortenbosch
         - suyt de Wed. Mathijs De Ro
        - oost den groenen wech
     
8) 146 roeden schooflant opt selve velt
       - oost Joos Cools
      - west de Wed. Jaspar Van Brueseghem
     - suyt dhoirs Pr. Roosen
     - noort Christoffel De Ro

9) 247 roeden wesende de helft van een behuysde stede daer dese hauderigge op wonende is int gehuchte te Meersvoort
     - oost het losgat van den Cortenbosch
    - suyt de beke
    - west Cornelis De Smet
   - noort de straete

     belast met heerlijcke rente

10) 72 roeden lochtinck int selve gehuchte
        - oost Jan Crispeels
       - west en noort de straete

11) 117 roeden onbehuysde stede
       - oost en noort het Meersvoordevelt
       - suyt de strate

12) 266 roeden en 1/4de roede belast met halfven schoof op de Grooten Cortenbosch
       - oost de Wed. Bernaert Van Bossuyt
       - suyt dhoirs Pieter Van Vrechem

13) 107 roeden en 3/4de roede op de Biest
        - suyt en noort Joos Cools

14) 200 roeden meers gelegen binnen de prochie van Grimminge genaempt " den gemenen meersch "
        - oost Jan Van Herreweghen
        - noort het cloostergoet van Ninove

15) 68 roeden op het " Herkulensveldeken "  ( is dit genoemd naar Hercules De Riemslagher ? )
        - oost Pieter Mignon
        - suyt sheeren strate
        - west de keijtse

16) 100 roeden lants opt Meersvoordevelt
        - oost en noort De - - -
        - west Mijnheer van Nauwenhove
        - suyt de Wed. Cornelis De Smet

17) 171 roeden lants wesende een block genaempt " DE SITTERS "
        - oost het vague goet deser prochie
        - west Pieter De Clippel
        - noort de Errestraete ( lees Herrestraete ofte de huidige Heirbaan )

18) 67 roeden en 3/4de wesende 33ste schooflant op den Belinck
         - oost Frans Van Lierde
         - suyt de strate
         - west de Wed. Cornelis De Smet
         - noort den Beulinck                    ( red. : in één akte vermeldde de opsteller de toponiemen " belinck " en " beulinck " )

19) 90 roeden lants opt selve velt en is thiendelant
          - oost dhoirs Philips De Vleeschauwer
          - suyt de straete

20) 57,5 roeden lants opt Meersvoordevelt
          - oost de Wed. Cornelis De Smet
          - west Frans Begijn
          - noort de Belinck
          - suyt de straete

21) 111 roeden wesende een block te Meersvoorde
          - oost dhoirs Jan Lambrecht
          - west dhoirs Henderick Van Vrechem
          - noort de straete

        en is belast met 6 guldens sjaers aen Petronella Duchamps ofte haer erfgenaemen

22) 160 roeden lants opt Apelteirevelt
          - oost Pr. Mignon
          - suyt de Errestraete

23) 256 roeden halfven schooflant op de Grooten Cortenbosch
          - oost Cornelis De Smet
          - west Eloy D'Hauwe
          - noort den wech

24) 49,5 roeden schooflant opt Meersvoordevelt
          - oost en suyt Cornelis De Smet
          - noort de Herrestraete

25) 50 roeden meers in Tresia Bladers weede
          - west de weduwe Cornelis De Smet
          - suyt de strate

       en is in coop vercreghen van Christoffel Van Eesbeke

26) in cheijnse gehouden van den Armen van Windicke een meers in den Crommekeer
          - oost Joos Van Heghe
          - de straete

       hier voor memorie en in de marge staat er :

26) een ettemeers groot 212 roeden te Meersvoorde
           - noort de strate
           - west dhoirs Pr. Van Vrechem generael Muntmeester van sijne Majesteit
           - suyt de Grooten Cortenbosch
           - oost Cornelis De Smet

       en belast met een veertel haver en penninckrente en ook een jaergetijde alle jaeren voor de siele van JENNEKEN VAN EESBEKE tot 5 schellingen jeder jaergetijde

      


DE HAEFFELYCKE GOEDEREN

1) de huysinghen te weten woonhuys , staelen , schuere , de nast daer de overledene is wonende mitsgaders het huys , staele ende schuere ende hopnast als gestaen op de stede in de Boeckendriesch

    dit alles is gelaeten int gemeen op last dat de houderigge deselve huysinghen behoorlyck sal onderhouden dus hier : Memorie

2) alle de houtwas en de prijsable boomen met mutsaerts en hoppestaecken : 829 guldens 13 stuivers en gepresen bij de vooghden Pieter en Lieven Vanden Bossche

3) 4 peerden met een veulen : 228 guldens

4) 5 coeijen , 6 veersen : 131 guldens

5) 2 verckens met de hoenderen en 2 hanen : 19 guldens

6) het branthout en de dhelt perssen ( persen op den delt ) : 12,5 guldens

7) " gesaegt bert " : 31,5 guldens

8) 2 waegens met hunne toebehoorten : 75 guldens

9) 2 ploegen , heghde , 2 stortkarren met de toebehoorten : 28 guldens

10) 3 ketels , mermitte ( marmitte ) , suypepanne , 2 ijseren lepels , vispaen , 2 ijseren pannen met een - - - , 2 koperen kandelaers : 18 guldens

11) 4 ijseren potten , 2 roosters , tange , brandereel , een grooten en een cleynen huyssel , een hael : 9 guldens

12) botervat , 2 saencuypen , 3 botercuypen : 9,5 guldens

13) 5 dranckcuypen , 2 waterheemers , 3 melckheemers , alle het haerdewerck ( het aardewerk ) ende geleyert werck , potten en gelaesen ( glazen ) : 8 guldens

14) 3 spinnewielen , aspel , 2 groote en 2 cleyne tafelkens ende en cleyn schapraeye in de keucken : 9 guldens

15) 18 biertonnen , moulle , vleesblock , waskuyp , waer onder 16 goet bier en een tonne cleyn bier met de bierboom : 38 guldens 5 stuivers

16) - - , hoppeboor , schippe , wafelijser , bijlen , messens , gaffel , meshaecken , prondelingen : 18 guldens 18 stuivers

17) hekels enz. ( slecht leesbaar ) : 14 guldens 16 stuivers

18) 5 schrijnhouten kisten , een kleerschapraije en een cleyn schapraey : 42 guldens

19) de klederen en leijwaert van de houderigge voor de 2 kinderen , ook de klederen van de overledene naar de kinderen : hier memorie

20) 6 ammelaeckens , 6 flewijnen , 6 paer slapelaeckens , 40 servetten : 35 guldens 4 stuivers

21) 3 pluymen bedden , hooftpelinghen , kussens , 5 wollen saergen ende de slaepdingen van de knechten ende de meyden tsamen : 42 guldens

22) 100 ellen breet leijwaet ende 60 ellen smael leijwaert tsamen : 52 guldens

23) 60 pont tinnewerck a 8 stuivers het pont , 40 pont gehekelt vlas a 7 stuivers het pont en 20 stenen ongehekelt vlas a 20 stuivers de steen : 58 guldens

24) 20 pont gesponnen garen a 10 stuivers het pont , 6 pont wercken garen a 6 stuivers het pont : 11 guldens 16 stuivers

25) 3 wannen , swingel ende swingelbert en - - - vlas - - - : 6 guldens 14 stuivers

26) alle het vlees , smaut , boter met de potten ende cuypen daer in sijnde : 50 guldens

27) 9 veertels leijsaet a 20 stuivers de veertel : 9 guldens

28) 4 sacken coorens a 11 ( doorstreept ) 15 schellingen de sack          ( indien 15 schellingen groot is dit 80 stuivers ofte 4 guldens de zak , de opsteller corrigeerde de waarde en het is moeilijk leesbaar )

      7 sacken coorens a 13 ( ? ) schellingen de sack         ( 13 is blijkbaar gecorrigeerd , mogelijks tot 18 , het is slecht leesbaar door de correcties )

      25 sacken haver a 2 guldens de sack

      een halve sack boonen ende erwten

      samen : 108 guldens 12 stuivers

29) 8 sacken schockeloen a 2 guldens 16 stuivers de sack : 22 guldens 8 stuivers                  ( redactie : een zak schockeloen is 56 stuivers dus 56 x 8 = 448 stuivers ofte 22 guldens 8 stuivers )

30) alle de ongedorsschen graenen in de schuere : 180 guldens

31) alle het stroy in de schuere : 19 guldens

32) al het hoij en de tommaert op de schelven : 50 guldens

33) het mes in den hof : 30 guldens

De besaeythede

34) ter braecke besaeyt tot 3 bunder 3 dw. 20 roeden met cooren ghelabeurt met 4 vooren compt over labeur , saeytsel en saeyen : 148 guldens 11 stuivers

35) 2 bunder 3 dw. besaeyt " naer slooren " ( lees " na de sloren " ) met tarwe , schockeloen en cooren ghelabeurt met 3 vooren met mes : 91,5 guldens

36) 8 dw. thiendelant met slooren ghelabeurt met 2 vooren compt over plantsoen , planten , trecken en uytleggen : 80 guldens

37) alle het uitgereden mes in de voorste besaeytheden tot 1565 roeden : 141 guldens

38) 4 dw. ghelabeurt met stoppelcooren en 11 dw. derde verblijvende mes : 36,5 guldens

39) 5 dw. oude klaver ghelabeurt en een derde verblijvende assche : 14 guldens

40) het gesaeyt claversaet ten jaere 1723 tsamen 48 ( slecht leesbaar ) pont en 26 kuylen hollandsche assche compt samen : 14 guldens 16 stuivers

41) 700 kuyl hoppe en genomen op 70 roeden en 30 roeden koollochtinck tsamen 1 dw. dobbel gemest met 8 stuivers het 100 over kuylen van de hoppe : 20 guldens 16 stuivers

42) 500 pont hoppebellen a 20 guldens het 100 : 100 gulden

43) een weefgetouw : 16 guldens

44) korven , - - - : 16 stuivers

45) een tegoet van  ( " vint men goet aen " ) Frans Van Vrechem over gelt : 56 guldens 12 stuivers

46) een rente van 3,5 guldens sjaers ten laste van Jan Corteman over 4 jaar verloop : 14 guldens

47) van de Wed. Jan Van Lathem over rente van 32 guldens compt mee over 5 jaer verleth tot : 42 guldens          ( 16de penninck van 32 guldens is 2 guldens , dus 5 jaar 2 guldens is 10 , samen 42 )

48) van Cornelis Schoonjans over pacht : 4 guldens

49) van Adriaen Emelincx te goet over labeur en ander goetvinden : 27 guldens 18 stuivers

50) in gereede penningen zijn er 20 guldens

TOTAAL DER BATEN en dit zonder de edificien van huysinghen : 2998 guldens 4 stuivers


DE SCHULDEN

1) de funeraillen is betaelt uyt het gemeene , hier voor memorie

2) de settinge van Windicke van 1722 : 69 guldens 5 stuivers

3) de settingen van Windicke voor den jaere 1723 ommegestelt gecort de braecke : 143 guldens 4 stuivers

4) de settinge over 2 dw. meers binnen Grimminge : 4 guldens

5) de settinge binnen Pollaerde

enz. , ook de talrijke kosten voor het opstellen van deze staat van goed

NIET VERDER BEWERKT

Totale commeren : 556 guldens 1 stuiver


MEER BONI DAN MALI : 2472 guldens 3 stuivers

Present :

Pr. Vanden Abbeelen baljuw 1724

Joos Van Heghe 1724 en Pieter Valck 1724