Tracker

STAAT VAN GOED opgesteld bij het overlijden van Jooris De Sauter in Denderwindeke op 27.07.1668De houder : Clara Van Overstraeten

De kinderen van wijlen Jooris De Sauter

7 kinderen


1) Heer en Meester Jan De Sauter

2) Michiel De Sauter

3) Augustijn De Sauter

4) Bernaert De Sauter

deze allen " thunnen daeghen " dus meerderjarig

5) Adriaen wesende seer naer tot sijnen 24 jaeren

6) de 4 weesekinderen van Cornelis De Sauter en Francyne Van Muylem

   Cornelis overleden in de maand augustus 1668 in Ninove
   Francisca Van Muylem overleden in de maand mei 1668 in Ninove

   4 wezen uit dit huwelijk
        1° Jooris geboren op 15.11.1660
        2° Jan 5 jaar
        3° Pieternelle 3 jaar
        4° Lieven 1,5 jaar

7) de 4 weeskinderen van Cathelijne De Sauter gehuwd geweest met Franchoys Roosen en overleden in Nuwenhove op 24.08.1668 met achterlating van 4 kinderen te weten

         1° Clara Roosen oud 12 jaar
         2° Anneken Roosen oud 9 jaar
         3° Barbara Roosen oud 5 jaar
         4° Elisabeth Roosen oud 1/2 jaar

Voor de weesen is Michiel De Sauter vooght , voor de weeskinderen van Francisca Van Muylem treedt Jan Van Heghe op als voogd

Voor de weduwe Clara Van Overstraeten treedt Cornelis De Vleeschouwer op " by her vercooren als bystaenden vooght "


De patrimoine goederen van de houderigge

1) een huysstede binnen de prochie van Nuwenhove
     - oost de HOOCHSTRATE
     - suyt den keijdts
     - west DEN COOLAERT

   groot 34 roeden 19 voeten

2) een partijcken lochtinck binnen deselve prochie
     - oost de Hoochstrate
     - west de Coolaert
     - noort de keijts
 
    groot 42 roeden 10 voeten

Welcke voorste partijen sijn belast met 3 renten losbaer den penninck 16 : 168 guldens


De geconquesteerde goeden

1) een partije in Nuwenhove aen deselve huysstede groot 574 roeden ( ! )
        - de Hoochstrate
        - west de Coolaert

dese partije is belast met een rente van 6 guldens sjaers ten proffijte van Jan Pleck fs. Adriaens

2) een partije behuysde stede binnen de prochie van Denderwindicke
        - oost de Bruchstrate
        - noort sheeren strate
        - west de ander behuysde stede

en is belast aen den heere van Wedergrate met een vat terwe , 3 veertelen haver , 1 capoen , 1/2 braspenninck dit alles gerekent den penninck 24 en is groot " een out dachwant " : 92,5 roeden

3)  een andere behuysde stede gekocht van Jan Vanden Plassche  ( ** ) binnen de voorste prochie van Pollaer
        - oost de voorste hofstede
        - suyt en west de keijts
        - noort sheeren strate
       
   groot omtrent 1 dw. belast aen den heere van desen lande met 2 veertels terwe , 3 veertels haver , 1 capoen , een halven braspenninck : 1 dw.

   ( ** ) : Jan Plas ofte Jan Plasch hier geschreven als Jan Vanden Plassche

4) partije thiendelant opt Cruysvelt
          - oost cloostergoet Vicoigne
          - suyt Jan Van Heghe
          - west den voetwegh                                             : 50 roeden

5) partije thiendevrij opt Cruysvelt
           - ander erve van sterfhuys
           - Vanden Broecke
           - den voetwegh                                                    : 50 roeden

    belast aen den heere van desen lande met 1/2 cappoen

6) partije lant opt Windickevelt bij coope vercregen van Jan Vanden Plassche
           - oost sheeren strate
           - suyt Eloy Van Eesbeke
           - noort de weduwe Joos De Brackenier

      groot 78 roeden

7) partije thiendelant opt Windickevelt " by coope vercreghen van Jacques Van Eesbeke staende questens tusschen de houderigge en Gillis Van Waesberghe
          - noort de Herrestraete
          - oost de Wed. Joos De Brackenier
          - west Eloy Van Eesbeke

      belast met 1 veertel en 1/3de veertel cooren aen de Armen van Windicke

     groot 187 roeden

8) een partije droogheweede te Nueringhen by coope vercreghen jeghens Gillis Lemmens en Cornelis Van Eesbeke
          - oost het Merrevelt
          - noort dhoirs Jan Hevens
          - suyt het Mespelterenvelt
         
     belast met 2 blancken sjaers aen dhoirs Jooris De Groote

     groot 160 roeden

9) partije thiendevrij opt Herrenveldeken by coope vercreghen van Nicolaes Veestels
        - suyt Hendrick Vanden Broucke
        - west cloostergoet van Vicoigne
        - noort de meyer Van Varenberch
        - oost de keijste

        en is vrij suyver onbelast groot 75 roeden

10) een partije schooflant op een veldeken te Herdenhove
          - west cloostergoet van Vicoigne
          - noort derve van Michiel De Sauter
         
       in dese partije light 1 dw. en is een cheijns aen de kercke van Windicke voor 18 stuivers

       en belast met 3 guldens sjaers aen Ingel De Ro fs. Nicolaes

       groot samen met de ceijns : 2,5 dachwant

11) partije thiendelant opt Brucxken by coope vercreghen van dhoors Veewauters en Cathelijne Roosen
           - west dhoirs Steven De Saegher
           - noort Eloy Allebosch

      groot 290 roeden

12) een besloten veldeken geleghen beneden het Kerckvelt by coope vercreghen van Merten Van Vrechem
            - suyt en west de Lavondelmeersch
            - noort het Kuerregoet van Meerbeke
            - oost Gillis Van Vaerenberch

       belast met 3 stuivers aen de pastoor van Meerbeke en 9 obele sjaers aen den heere van desen lande

       groot 94 roeden

13) partije maeymeersch in de Lavondel by coope vercregen van Anna De Groote
           - oost Pieter Buydens
           - noort de Vicoignemeersch
           - suyt en west de beeke

         groot 88 roeden

14) partije thiendelant op het Windickevelt by coope vercreghen van Philips Quassaert ter cause syner huysvrouwe
            - oost de Windickestrate
            - noort Jan Van Heghe
            - west en suyt het Cueregoet van Meerbeke

           groot 160 roeden

15) partije thiendelant op het Neygenvelt by coope vercregen van Jan Luytsman
           - oost Pieter Buydens
           - suyt den wech
           - west Jacques Herremans

         groot 86 roeden 14 voeten

16) partijcken thiendelant op het Houtemvelt by coope vercreghen van Adriaen Pardaens
           - oost Jan De Houwer
           - noort Vicoignegoet en Pieter Buydens

        groot 55,5 roeden

17) partijcken thiendelant op de Cleenen Lietersberch by coope vercreghen jeghens Pieter Vanden Bossche fs. Guilliams
          - suyt den voetwech
          - oost Pieter Buydens
          - west Vicoignegoet

         groot 159 roeden

18) partije op de Grooten Cortenbosch by coope van Christiaen Evenepoel als procuratie hebbende over Martijntje Van Brueseghem en Jan Vander Brugghen
           - paelende de voorste partije
           - noort Jan Hevens
           - zuyt Jan Van Heghe

       belast met " een negenmanneken " sjaers ten proffijte van dhoirs Jooris De Groote

       groot 232 roeden

19) een partije thiendelant te Crommekeer bij coope vercreghen van Pieter Roebbroeck en dhoirs Jan De Vleeschauwer
            - dhoirs Pieter Van Vreckem
            - suyt de Moorputte
            - noort de strate                                   

              groot 161 roeden

            belast met 18 stuivers sjaers ten proffijte van den Armen deser prochie

24) een behuysde stede gelegen in Ninove op den Borrendam " TEGHEN DE VESTE VAN DE BORCHT " bij coope vercregen van Philips de Logij ( red. : ik stel me geen borg voor dese familienaam )
            - suyt de weduwe en dhoirs Pieter Van Papegem en het straetken
            - west sheeren strate
            - noort dhoirs Joos Cautaert

       belast met 7 stuivers sjaers aen den Armen ofte de Kercke van Ninove


De huysingen

1) de huysingen daer de houderigge jegenwoordig is wonende gepresen door Pr. Van Belle timmerman : 195 guldens

2) noch een huys , schuere en stael staende op een behuysde stede eertijts toebehoort Jan Vanden Plassche : 225 guldens

3) een huys in Nuwenhove met een stal daeraen hanghende daer Franchoys Roosen nu ter tijt op woont : 160 guldens

4) een cleyn huysken staende in Nuwenhove op de voorste behuysde stede : 36 guldens

5) een behuysde stede staende in Nineve commende van dhoirs Jan De Vleeschouwer : 270 guldens

Alle huizen zijn behoorlijk geprezen door Pieter Van Belle timmerman van sijnen stiele en Machiel De Sauter over de voorste weesen en is samen : 886 guldens


De meubelen ten sterfhuys bevonden

1) een gaderobbe ( garderobe ) met 2 kisten : 8,6 guldens

2) een koetse van herten haute met een schapraije : 8 guldens

3) vleescuype met een botervat , saencuype , een scherfbert al tsamen gepresen op : 2,4 guldens

4) wascuyp , water heemer en melck heemer : 2,4 guldens

5) 2 tafels en een klein tafelken : 8 guldens

6) 2 eijseren potten met een cleijn melckheemerken : 2 guldens 5 stuivers

7) 4 ketels : 7 guldens

8) 4 potten , 4 melckteelen , 2 erde schotels , 5 . . . . , 1 panne , 6 lepels : 34 stuivers

9) een brandereel , een scherfmes , een rooster , een saeghe : 2,5 guldens

10) een haumes , 2 schippen , 1 bijl : 36 stuivers

11) 2 grepen , een meshaeck , 2 huyssels : 34 stuivers

12) een wafelyser , een hanghenyser , een hekel : 1 gulden

13) 22 pont gehekelt vlas met 8 pont gaeren : 9 guldens

14) 2 pont cemp ( lees kemp , hennep ) , een ? ( timst ) , een sif : 1 gulden

15) 3 sacken met een keurf ( korf ) , een lichtvat : 30 stuivers

16) een spinnewiel met 3 aspen : 12 stuivers

17) een kafbedde , een oorcussen met een wercken saerge : 30 stuivers

18) een pluymen bedde met een hooftpollinck , een witte spaensche saerge : 18 guldens

19) een " swert laeckenen kleetsel " met een ander " grys laeckenen kleetsel " : 12 guldens

20) een wan , een veertel , een swerten hoet : 38 stuivers

21) een keurrewaghen , een cnappe , een slijpsteen : 30 stuivers

22) 4 paer slapelakens , 5 imdenen ( lees hemden ) , een paer flauwijnen : 7,5 guldens

23) 6 biertonnen : 7 guldens 4 stuivers

24) alle het leir ( leder ) met kinderschoenen en een paar grote schoenen : 19 guldens

25) 2 leeren gepresen op 24 stuivers

26) alle de leesten en alaem tot het schoenmalen met een moille en een bank : 3 guldens

27) al het gedorsschen graen ligghende op den solder , elk veertel gepresen op 11 stuivers , tot den nomber van 50 veertels : 27,5 guldens

28) al het cooren ligghend in de schuere tot den nomber van 31 thienlinghen , jeder thienlingh gepresen op 14 stuivers : 21 guldens 14 stuivers

29) de haver in de schuere , tot 44 thienlinghen haver gepresen op 15 stuivers : 33 guldens

30) het stroij ligghende in de schuere tot omtrent 100 : 2 guldens

31) het mes ( mest ) ligghende in den hove gepresen op 14 stuivers het voer tot 10 voeren : 7 guldens

32) het hooi ligghende op den hoijschelf : 10 guldens

33) 2 koeijen : 38 guldens

34) een vercken : 34 guldens

35) een bancke , een stijl en 1,5 hoop eyckenhaut : 4 guldens


ARTICKEL VAN AMELIORATIE LABEUR EN MESVETTE EN GROEN GARS EN HOPPE STAET WASSENDE OP DE STAECKEN

1) het 1/3de van de mesvette op 180 roeden op het Windickevelt tot 24 stuivers jeder voer ten advenante van 4 voeren met het voeren , laden en sprijen : 4 guldens 16 stuivers

2) het 1/3de van de mesvette van 1 dw. opt Cruysvelt tot 3 voeren : 3 guldens 12 stuivers

3) het labeur van 160 roeden thiendelant , idem 3 lijnen opt Hernoveveldeken , 1 dw. opt Neyghenvelt , 50 roeden opt Hautemvelt , 1 dw. ghenoemt den Boecht , item een veldeken groot 2 dw. gepresen op 36 stuivers jeder dw.

alles gerekent tot 3 vooren : 36 guldens 19 stuivers

4) het groen gars op 80 roeden in de Lavondermeers : 3,5 guldens

5) de hoppe staende wassende op de staécken : 14 guldens

6) een elsen bosken groot 30 roeden beplant met staeckhaut : 22 guldens

TOTAAL : 84 guldens 17 stuivers


ARTICKEL VAN DE OPGAENDE BOOMEN

1) de opgaende boomen in de huysstede ghecomen van Jan Vanden Plassche , een abeel en 2 olmkens : 7 guldens
2) een hespenboom met een olmken en een elsken : 4 guldens
3) de boomen staende op de huysstede daer de houderigge is wonende : een olm , 2 elskens en een esch : 6 guldens
4) 3 olmkens en een kesseleer : 5 guldens
5) een abeel , een hespenboom en een eijcke : 2,5 guldens
6) 2 esschen , een eyck en een kesseleer : 3 guldens
7) 3 essen : 2,5 guldens
8) 3 ghelycke essen : 3 guldens
9) een esch : 3,5 guldens
10) 2 abbeele boomen , 2 poppeliers en een wilghe : 16 guldens
11) 7 abbeelen en een wilghe te Heddenhove : 4,5 guldens
12) alle de boomen staende op een drooghe weede te Crommekeer te weten 5 abbeelen : 2 guldens 14 stuivers
13) een eyck met een poppelier : 8,5 guldens
14) 3 poppeliers met een abbeelken : 7,5 guldens
15) 3 abbeelkens met een poppelier : 6 guldens
16) eenen eycken boom : 16 guldens
17) 2 elskens en 2 abbeelkens staende in een weede te Neuringhen
18) den trunck staende op 4 wilghen : 1 gulden 4 stuivers
19) een eycxken met 3 abbeelkens : 8 guldens
20) 4 abbeelkens : 5 guldens
21) een groote eycke : 30 guldens

Deze opsomming alleen voor wie het ooit mocht interesseren , blijkbaar was de abeel de meest voorkomende van de opgaande bomen


CAPITTEL VAN RENTEN TEN BATE VAN DESEN STERFHUYSE

1) rente van 9 guldens 7,5 stuivers sjaers / 16de penninck / ten laste van dhoirs Guilliam De Doncker : 160 guldens

2) noch een rente van 20 stuivers sjaers ten laste van de voorste hoirs : 16 guldens


ANDER ARTICKEL VAN BAETEN

dit sterfhuys heeft noch te goet van diverssche persoonen " van diverssche paer schoenen " , " volghende den handtboeck van de overledene"  : 60 guldens


ARTICKELEN VAN HUWELYCKEN GIFTEN

Gegeven aan haar dochter Catherine en haar zonen Cornelis en Michiel elk 100 guldens " in gelde ende anderssints " : dus samen 300 guldens


SCHULDEN

1) heerlijke renten aen den heere van desen lande te weten 2 cappoenen 6 veertels haver en 4 veertels tarwe en een braspenninck uytgaende op beede de behuysde steden binnen de voorste prochie van Denderwindicke vallende telcken Kersmesse

   Hier heb ik een folio vergeten te noteren , red.

2) rente met verloop van 1 jaar en 9 maand is 14 guldens 2 stuivers

3) schuld aen Clooster van Sinte Sepulcre in Camerijck over rente van 26,5 stuivers uytgaende op de behuysde stede te Nuwenhove , hier voor memorie

4) rente van 3,5 guldens aen dhoirs Peeter De Cuyper tot Vollezeele uytgaende op de voorste stede , hier voor memorie

5) over het verloop van dese rente over 2 jaar : 7 guldens

6) aen den heere van desen lande over croisen van heerlycke rente te weten 1/2 cappoen sjaers over 1 jaer en 9 maenden : 17,5 stuivers

7) aen de Huysarmen deser prochie over rente van 18 stuivers sjaers uytgaende op een drooge weede te Crommekeer over 1 jaer en 9 maend : 31,3 stuivers

8) aen Jan Pleck fs. Adriaens tot Nuwenhove over een rente van 6 guldens sjaers : voor memorie

    over verloop deser rente over 4 maend : 2 guldens

9) schuld aen Jan Vander Rimst van 4,5 guldens

    over verloop : 11 guldens 5 stuivers

10) schuld over rente van 30 stuivers sjaers aen Joos Cools tot Nieuwenhove

      over verloop over 2 jaer en 4 maenden : 3,5 guldens

11) schuld aen Jaspar Van Cottem tot Aelst over leveringhe van leir ( lees : leder ) : 29 guldens 3 stuivers


De haeffelycke goederen syn gepresen door Jan Baptiste Lemmens en Cornelis De Vleeschauwer mitsgaders Michiel De Sauter

Omtrent het proces hanghende tusschen de overledene en Sr. Gillis Van Waesberghe hanghende in den raede van Vlaenderen is ongedecideert en hier voor memorie


Meer baete dan commeren : 1712 guldens 8 stuivers