Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN AUGUSTIJN DE SAUTER

Augustijn De Sauter fs. Jooris overleed op 30/04/1673

Staat van goed werd opgemaakt met Adriana Poeppens als houderigge en het minderjaerich kint genaemt Anna De Sauter oudt wesende 7 weken

Voogden : Bernaerd De Sauter en Reynier Poeppens

Baljuw : Franchoys Vanden Abbeele


Blijkens de staat van goed was Augustijn naast landbouwer ook schoenmaker. Hij was tamelijk welstellend . Zijn dochtertje van 7 weken heeft een nageslacht tot op heden

Bij een vorige akte vinden we ook de handtekening van Augustijn en zijn broers , zijn broer was professor in de Hebreeuwse taal , hij is gekend onder de naam Sauterius ( althans volgens De Potter en Broeckaert )


A / De gronden van erfven van weghen den overleden Augustijn

1) Het huys met de schuere met de stallingen in Denderwindeke
- oost de hofstede van Adriaen De Sauter
- suyt Pieter Vanden Bossche
- west dhoirs Cornelis D'Hauwer ( m.i. Cornelis D'Hauwen , red. )
- noort sheeren strate

en is belast aen den heere Baron met :
2 veertelen terwe
3 veertelen haver
1 cappoen
1/2 braspenninck sjaers
 

Groot 93 roeden

2) tiendeland genoemt den Boucht
- oost Sr. Bronderwyck
- suyt den wech naer het Hautemvelt
- west dhoirs Adriaen Van Brueseghem
- noort sheeren strate

belast met 10 stuivers aen de kercke van Marck en is groot 1 dw. 2 roeden

3) schoofland te Herdenhove
- west cloostergoet Vicoigne

waerinne ligt 1 dagwand cheijns van 18 stuivers sjaers aen de kercke van Denderwindeke tsamen 256 roeden en 4 voeten , den cheyns gelaten by den last

4) tiendeland opt Bruxcken
- oost dhoirs Steven De Saegher
- suyt den Valckeneere
- west de voorste hoirs
- noort Weduwe Jaspar Van Brueseghem

en is groot 107 roeden

( redactie : we vinden dit perceel als verpacht aan Niclaes De Saeger , zie het landboek )


B.  De opgaande boomen , trunck ende rasphaut alsoock de graenen , meubilaire en andere

- de boomen op de behuysde stede : 24 guldens
- de boomen op de Boucht : 7,5 guldens
- de boomen op het block te Heddenhove : 19 guldens
- 130 mutsaerts : 6,5 guldens
- de hopstaecken : 19 guldens
- het blockhaut , ongelamaecke en cleyn partye bert samen : 7 guldens

- een langhe tafel : 2 guldens 14 stuivers
- 2 ijseren ptten , 4 gedraijde pickels , kapmes , rooster , tange : samen 5 guldens

- een grijse koebeest : 18 guldens
- een kalfken : 1gulden 10 stuivers

- een bedde , hooftpullen , kussen , sergie : samen 20 guldens
- een wieghe met kindersaerge : 2 guldens 13 stuivers
- 2 paer slaeplaekens met 2 fluweijnen : 4 guldens

- alle de de leesten ende andere schoenmaeckers halaem : 2 guldens 18 stuivers
- 30 pont overleder : 19 guldens 10 stuivers
- een deel soleder : 15 guldens
- 17 pont peerdeleder : 5 guldens 19 stuivers

- kist uit hout : 2 guldens
- thien hemdens : 10 guldens
- een justomtor ( ? ) met een broeck en een paer kaussens : 20 guldens
- een lederen jippon met een kleed ende paer kaussens : 8 guldens
- 2 hoeijen met paer schoenen : 3 guldens
- slaeplijf : 1 gulden 4 stuivers

- het mest in den hove : 8 guldens
- het stroo : 2 guldens 10 stuivers

- 50 pont verckensvleesch ten 2,5 stuivers het pont : 6 guldens 10 stuivers
- cleyn deel verckensmout : 15 stuivers

- 17 viertelen cooren op de solder aen 11 stuivers het viertel : 9 guldens 7 stuivers
- 12 thienlingen cooren aen 19 stuivers het thienlinck : 10 guldens 16 stuivers

- alle groenen graenen soo cooren als terwe te velde wassende : 60 guldens
- 1 dw. gelabeurt met 2 vooren staende met haever ende erwten besauet ; 4 guldens 19 stuivers
- 24 roeden gelabeurt met 1 voor en besaeyt met vlas , 1 gulden 14 stuivers

- 27 ellen grauw lynwaert a 5 stuivers de elle : 6 guldens 16 stuivers
- een busse : 3 guldens
- een huyspanne e.a. : 1 gulden

- noch goed van diverssche persoenen par reste van schoenen : 9 guldens 13 stuivers

- in gelde : 182 guldens 4 stuivers

- voort noch cleedens , lynwaet e.a. : 25 guldens

BATEN : 555 guldens 10 stuivers

COMMERS : geen

Gedaen den 12de maye 1673
 


REDACTIE

Het kleine hummeltje zou het overleven .

Ze trouwde met Jacobus Van Cauwenberghe en na diens overlijden met Hendrik Van Belle