Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN van STEVEN DE SAEGER


Steven De Saeger x Anna Lemmens , hij overleed op 04.09.1648 , hij liet 8 kinderen na

In 1662 werd er verkaveld tussen dezelfde 8 kinderen

Red. : een dergelijk groot gezin was geen uitzondering , ook bij onder andere Pieter Van Vrechem , Jooris De Groote , Adriaen Vander Kelen en Merten Verckens vinden we een gezin met gelijkaardig aantal kinderen die de volwassen leeftijd bereikten , dat zou veranderen met de komst van Louis XIV .

Deze staat van goed is zeer interessant voor de toponiemen , ook een gedetailleerde opgave van het reilen en zeilen van een groot bedrijf in de 17de eeuw , zoals zo vaak is de staat van goed slecht geordend en staan gegevens en berekeningen door mekaar

Een dergelijke weduwe had het niet moeilijk om te hertrouwen , Anna Lemmens hertrouwde dan ook met Gabriel De la Croix
 

Hij + 04.09.1648 , een SvG werd opgesteld voor zijn 8 kinderen

Houderigge is Anna Lemmens fa. Gillis

1) Gillis oud op de 16de april naestcomend 19 jaar

2) Jan de 17de mei naestcomend 17 jaar

3) Joos den 20ste april naestcomend 15 jaar

4) Nicolaas den 8ste decembris lestleden 12 jaar

5) Pieter den 12de juni naestcomend 10 jaar

6) Bernaert den 23sten maert 7 jaar

7) Maaiken den 22ste juli 5 jaar

8) Cornelis den 19de octobris lestleden 2 jaar

V.P. Jan De Sagher

V.M. Bernaert Lemmens


de meubilaire goedingen

HOOFDSTUK I : de dieren

1) een swert ruynpeerdt ( een zwarte ruin ) oud 7 jaren met het harnas : 104 R
2) een root merriepeerdt met het harnas van omtrent 8,5 jaar : 96 R
3) 4 coeyen ( koeien ) : 144 R
4) 2 veersen met calf : 44 R
5) 2 jaerlinck calveren : 18 R
6) 2 soggen ( zeugen ) met viggenen : 30 R
7) 2 vigghens : 8 R
8) 7 biecorfven tot 5 guldens de corf : 35 R
9) 15 hinnen met den haen : 9 R

HOOFDSTUCK II : het houtewerck

1) een garderobbe en koetse : 30 R
2) 3 kisten : 8 R
3) 3 eemers , 1 botervat , 1 cuypken , 1 keerne : 5 R
4) wascuype : 2 R
5) een eemerken , scherfbert , taillooren , een seijde cruydbusse , schotelvat en ander aerde potten : 2 R
6) een reppe , 2 snijmessen , 2 eggers , 1 hamer : 3 R
7) 2 spinnewielen met haspelen en 2 hekelen : 1 R 10 S
8) een quade vleescuype , corf , cuype , kerne , sef , veertele , stroopeert : 6 R
9) 2 knappen : 2 R
10) 2 wannen , 2 vlegels , een wannevel : 2 R 10 S
11) sadele en dossier : 5 R
12) 15 melckteelen : 1 R 2 S

HOOFDSTUK III : Coper , ten en ijserwerck

1) 3 ketelen en een yseren ketel : 9 R
2) 9 tennen ( lees : tinnen ) schotels wegende 15 pont tot 12 stuivers het pont : 9 L
3) 2 coperen kandelaers : 1 R 4 S
4) een kerfsage , 3 bijlen , 2 houmessen , 2 neu ( lees : nieuw ) schippen , 2 oude schippen , 2 houwelen , 2 weghen : 6 L
5) een hael , 2 hangysers , rooster , pannewafelyser , strijckyser : 3 L
6) 2 veters en andere oudt yser : 2 L
7) 2 grepen , 2 meshaken , 2 rieken : 12 S
8) een steenen troch met een meulselken : 2 R 10 S

IV : Cleederen en lijnwaert

1) 2 beddens , heuppelingen , 5 oorcussens en saergen : 42 R
2) 6 wercken saergen : 3 LR
3) 7 paer slapelakens : 14 R
4) 2 ammelakens met flouwijnen : 3 LR 10 S
5) de cleederen van de overledene : 14 R
6) eenen rock en een lijfken : 18 R
7) 32 pont ende 18 pont wercken garen samen : 25 R
8) 6 steenen vlas : 7 R 4 S

V : op den solder

1) 32 veertelen terwe tot 25 stuivers de veertel : 40 R
2) 8 veertelen cooren tot 1 R de veertel : 8 LR
3) 20 veertelen haver tot 10 stuivers de veertel : 10 R
4) een sister lynsaet : 5 R
5) een sister boonen ende erwten : 4 R
6) 16 pont claversaet : 4 R 4 S
7) 24 veertelen aijuyn : 9 R 12 S
8) 300 pont verckensvleesch tot 3,5 stuivers het pont : 48 L

VI : in de schure

1) 70 tienlingen terwe en cooren tot 30 stuivers : 105 R
2) 30 tienlingen haver tot 30 stuivers : 45 R
3) 15 ofte 16 tienlingen ongedorssen graen int huysken genaemt den Braspenninck : 20 R
4) een waeghen met de vuyme : 30 R
5) een ploeg en een eghde met toebehoorten : 15 R
6) een stortkerre ( stortkar ) en berriekerre sonder wielen : 9 R
7) 1600 hopstaecken tot 5 guldens / 100 : 80 R
8) een partij afgekapte boomen ende houten : 80 R
9) 8 hoopen fasseelhout tot 2 guldens : 16 R
10) 200 groenen mutsaerts : 10 R
11) een partij kersselingen en ander branthout : 10 R
12) een deel dorsen ( ? ) en berderen : 6 R
13) 10 bundelen dackroeden tot 5 S : 2 R 10 S
14) voor den trunck die alomme op de goederen staet gheextimeert op 800 mutsaerts tot 5 guldens : 40 guldens  ( red. : 100 mutsaerts is 5 guldens )
15) een partije opgaende boomen geschalmt ende geteeckent : 72 R
16) alle de andere opgaende boomen tsij herten ( hard hout ) ofte morwen ( morve of zacht hout ) haute syn gebleven onverdeelt
17) hoij en tommaert : 30 R
18) het stroo : 33 R
19) het mes int hof is 25 voeren tot 20 stuivers het voor : 25 R

20) de schure is gheextimeert ofte deselve ter aerde waer ligghende naer costuyme mette materialen ende noch andere steenen die hier ende daer ligghen : 48 R

21) het woonhuys daer de overledene uyt gestorven is met camers , stallingen , appendenten en dependenten daeraen clevende en is niet gheextimeert noch oock het huysken genaempt den Braspenninck


De patrimoine goedingen van de overledene en de houderigge alsoo die in vele cleyne stucxkens ende qualiteyt gelegen waren soo hebben sy de meeste veralieneert en met de penningen daervan andere gronden van erfven gekocht en daer de vooghden noch yemandt van de vrienden weten waer die gelegen syn midts de cavels , erfbrieven ende contracten niet vintbaer syn niet yegenstaende alle debvoiren van de houderigge gedaen om die selve op te doen soeken by de Weduwe van heer Jaspar Van Brueseghem eertijt griffier van desen lande en dat voor de voorste patrimoine ten tyde van hun houwelyck van eender werden emmers ( immers ) seere luttel toe te leggen soo worden die ghene die noch resterende syn en midts de penningen van de gealieneerte goedingen gekocht zyn onder de conquesten deen deur dander gestelt

Dus om het kort te maken : zowel de patrimoine van de overledene als van de weduwe worden gelijk in waarde geschat

Het tiendelant

1) een behuysde hofstede daer de overledene in gestorven is gelegen te Steenhout groot 133 roeden
- voren tegen sheeren strate
- achter aen de Valckeneere
- deen syde het Brucxken
- dander syde Adriaen De Naeyer

2) een meersch geleghen recht over de vorige hofstede groot 100 roeden
- voren sheeren strate
- achter den voorsten sterfhuyse
- deen syde Jenne De Quick
- dander syde dhoirs Nicolaes Elincx

3) een meers te Steenhout groot 300 roeden
- sheeren strate
- dhoirs Peeter De Slocker                                       ( red. : De Slocker is de oudere alias van de familie De Groote )
- deen eynde Christiaen Vander Eeckt
- dander eynde dhoirs Gheert Van Bonte

4) een veldeken ligghende rontomme in syne haeghen groot 3 lijnen ( 75 roeden )
- een eynde desselfs sterfhuys
- dander eynde tegen Dassaghe
- deen syde het clooster van Vicoigne
- dander syde het Lammersblock

5) een veldeken daer den nast op staet groot 38 roeden
- voren sheeren strate
- deen syde en deen eynde den Witvoet
- ander syde den Braspenninck

6) een veldeken genaempt " den Braspenninck " groot 128 roeden
- voren sheeren strate
- deen syde en een eynde het Lammersblock
- dander syde sterfhuys ander erve

7) een veldeken genaempt " den Grooten Dieren Cost " groot 143 roeden
- cloostergoet Vicoigne
- dhoirs Cornelis Roosen erve
- deen eynde Jan De Wolf
- dander eynde " den Cleynen Dieren Cost "

8) een meersch genaempt den Sluysenmeersch groot 117 roeden
- een syde den kets
- ander syde den Valckenere
- een eynde Jan De Sagher
- dander syde het cloostergoet van Vicoigne

9) een meersch genaempt " de Cleen Weyde " groot 33,5 roeden
- den kets
- desen sterfhuyse
- een eynde dhoirs Jenne De Quick

10) een meersch in de Steentensmeersch groot 61 roeden
- deen syde tegen Henegauwen
- dander syde Gillis Van Wilderode
- 2 andere syden Gillis De Quick

11) een meersch genaempt " den Peerdenmeersch " groot 70 roeden
- sheeren strate
- clooster Vicoigne
- weduwe Pieter Roosen erve
- Guilliam Tollebeke erve

12) lant opt Brucxken groot 225 roeden
- den Valckenere
- Gillis De Quick erve
- deen eynde Jooris De Sautere
- dander eynde Jan De Houwere

13) stuck lant opt selve velt groot 197 roeden
- desen sterfhuys
- dhoirs Nicolaes Elincx
- deen eynde den Valckenere
- dander eynde den Sluysenmeersch

14) stuck lant opt Steenhoutveldeken groot 77 roeden
- tegen Henegouwe
- Gillis Van Wilderode erve
- eynde Geeraert De Bonte
- ander eynde Jan De Houwere

15) stuck lant opt Windekevelt groot 1 dw.
- de weesen Jan Lemmens erfve
- tgoet van Vicoigne

Het schooflant

1) stuck lant opt Veldeken te Steenhout groot 146 roeden
- teghen den quaden Diepenbroeck
- dander eynde teghen den Vettemeersch
- deen syde dit sterfhuys
- dander syde Jan Vranckx erve

2) item half bunder schooflant opt Brucxken dus groot 200 roeden ( red. : in de marge genoteerd )
- Cornelis Roosen erve
- sheeren strate
- dit sterfhuys

3) stuck lant opt Veldeken te Steenhout groot 50 roeden
- eenen eynde den heere van Steenhout
- dander eynde Peeter Roosen
- deen syde Christiaen Vander Eeckt
- dander syde dhoirs Nicolaes Elincx

4) stuck lant opt selve velt groot 77 roeden
- een eynde Jan De Houwere
- ander eynde Jan Persoons
- deen syde Jacques Tollebeke
- ander syde Jan Persoons

5) stuck lant opt selve velt groot 25 roeden
- eenen eynde den heere van Steenhout
- ander eynde sheeren strate
- een zyde Merten Vanden Haute
- ander zyde Joos Crispeels

6) stuck lant opt selve velt groot 115 roeden
- sheeren strate
- Merten Vanden Haute
- een eynde Cornelis Roosen
- ander eynde Pieter Rebel

7) stuck lant opt selve velt groot 52 roeden
- een syde en een eynde de Sluysenmeersch
- weduwe Peeter Roosen
- dhoirs Jenne De Quick

8) item stucxken lant opt Brucxken ( in marge vermeld )
- den groenen wech
- Gillis De Quick
- cloostergoet van Vichonen ( sic , red. )

9) stuck lant opt Veldeken te Steenhout groot 150 ( of 160 , er is een slecht leesbare correctie aangebracht ) roeden
- Cornelis Roosen
- den groenen wech
- weduwe Joos Van Vrechem
- deen syde Gillis De Quick
- dander syde dhoirs Jan Mathijs

10) stuck lant opt Brucxken groot 147 roeden waerinne 58 roeden Xlant
- een eynde Jan Vrancx
- ander eynde de Weduwe Pieter Vanden Broecke
- een syde de Sluysenmeersch
- ander syde de groenen wech

11) stuck lant opt Waterleeveldeken groot 25 roeden
- een eynde dhoors Jan Boote
- ander eynde dhoors Jan Mathijs
- een zyde Claes Elincx
- ander syde het Veldeken ten Haute

12) item noch 7 ofte 8 roeden in de Sluysenmeersch , geen locatie vermeld


DE SCHULDEN EN COMMEREN VAN DIT STERFHUYS

A) de renten

1) aan wed. Jaspar Van Brueseghem een rente van 15 guldens sjaers / penninck XVI en dit met verloop van omtrent 11 maand : 13,5 R

2) aan Wed. Merten Thienpont een rente van 9 guldens / XVIde / en over verloop : 24 guldens

3) aan Adriaen Hermans een rente van 6 guldens / XVIde / en verloop : 10 guldens

4) de diensten van Ninove een rente van 4 guldens / XVIde / en verloop : 4,5 guldens

5) idem selve diensten van 2 R en verloop : 16 guldens ( verlopen sinds 8 jaar ! )

6) aan Barbele De Sagher rente van 4 guldens / XVIde / en verloop : 8 guldens

7) aan den heere van LvW een daalder sjaers en verloop : 1 R 15 S

8) aan Gillis Haubourdin een onbesette rente van 21 guldens sjaers en deselve Haubourdin wil deze rente besetten , over verloop : 13 guldens


B) De vliegende en personele schulden

1) aan Cornelis De Vleeschauwere over callierarbeyt ( lees : arbeid als carlier ofte wagenmaker ) : 24,5 guldens

2) aan Wed. Joos De Brackenier : 21 R

3) Joos De Groote van lantpacht en rechten : 36 R

4) deselven over wijngelt , niks

5) aan de Gulde van Sinte Sebastiaen te Edingen over lantpacht : 26 R

6) aan Andries De Neve over landpacht : 14 R

7) aan Peeter De Quick over lantpacht : 6 R

8) aan Joos Roosen over gelevert bier : 12 R

9) aan de baljuw van Lieferinge over levering van bier : 6 R

10) aan Jan Hevens van vettewaere ( red. : vettewaere zijn zuivelprodukten ) : 5 R 6 S

11) aan Jooris De Sauter van schoenen : 3 R

12) aan den gorreelmaker tot Ninove ( lees : gareelmaker ) : 2 R

13) aan Jan Mathijs over mangelinge van lant : 40 R

14) aan Merten De Beer over zetting van Vollezele : 2 R

15) aan Peeter Buydens over reste van bier : 1,2 R

16) aen de kercke van Denderwindicke ( letterlijk genoteerd , red. ) : 23 R 1 S

17) aan Arent De Bonte van meerschpacht : 10 R

18) aan De Pooter tot Geertsberghe ( letterlijk genoteerd , lees Geraardsbergen ) : 9 R

19) aan Nicolaes Pardaens over mangelinge van goet : 9,5 R

20) aan Adriaen Tiebaut hantwerker van dienst : 18 R

21) aan Catelijne De Rieck dienstmaerte van dienste : 29 R

22) diversche cleyne sculden : 9,5 R

Totale schulden : 407 R 16 S

Meer boni dan mali : 1534 R 3 S


BATEN

1) Adriaen Nerincx tot Galmaarden over rest van schuld van coop van een peert : 18 R

2) de weduwe Joos Van Vrechem is schuldich : 6 R

3) de weduwe Maeyken Roosen is schuldich : 12,5 R

4) Adriaen Roosen : 1,5 R

5) Roelandt Van Craenenbroeck : 2 R

6) Lieven De Riecq van labeur : 4 R

7) Gillis De Bus : 3 R

8) de weduwe Pieter Claes : 3 L

9) Weduwe Pieter Roosen : 6,5 R

10) Jan De Smet : 7 R 2 S

11) " over het houden van een veulen dat een Lorrainschen Colonel toebehoort " : 29,5 R


DE BESAEYDE LANDEN WAERAF DE HOUDERIGGE DESEN STERFHUYSE MOET GOET DOEN DRIFT ENDE SAET

1) 375 roeden besaeyt met wit cooren gheleghen op Henegouwe : 32,5 roeden
2) 7 dw. bemest en besaeyt met terwe oock op Henegouwe : 137 guldens
3) 3 dw. lant besaeyt met cooren waeraf 1 dw. met spelte op het Huchtersvelt : 27 R
4) 78 roeden bemest en besaeyt met schockeloen op het Veldeken te Steenhout : 14 R
5) 72 roeden bemest en besaeyt met schockeloen op selve velt : 12,5 R
6) 125 roeden ghemest en ghemergelt besayt met rogge opt selve velt : 28 R
7) 1 dw. besaeyt met rogge opt selve velt : 9 R
8) 25 roeden ghemest en besaeyt met tarwe opt selve velt : 3 R 15 S
9) 50 roeden ghemest en bemerghelt en besaeyt met terwe opt selve velt : 13 R
10) 50 roeden ghemest en besaeyt met terwe opt selve velt : 8 R
11) 1,5 dw. ghemest en besaeyt met wit cooren opt Waterleeveldeken : 28 R
12) 60 roeden besaeyt met wit cooren geleghen in de Veewautere : 3 R
13) voor het steurtvooren van 800 roeden : 9 guldens

Totaal : 325,5 guldens


Totale somme van haeffelycke baten : 1941 R 19 S


Ten versoecke van Anneken Lemmens weduwe Steven De Saegher saligher onderteekent op 20.03.1649 : Cornelis Roosen , het merck van Jan Hevens

Gedaen op 26.03.1649 en present : Sr. Philips D'hanins baljuw , Mathijs De Ro , Jan De Hauwere en N. Lippens schepenen