Tracker

STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE Staat van goed bij overlijden van GILLIS DE ROY fs. MATHEUS overleden op 05.10.1650 , weduwnaar van BARBARA CARDOENS fs. PIETERS , 7 kinderen

1) Geeraert
2) Joos
3) Cathelijne
4) Anna
5) Elisabeth , met één kind genaamd Ferdinande Deurbroeck
6) Stoffelijne
7) Franchoys


DE BATEN

WERD GENOTEERD IN DIALECT , IK HEB DE STAAT VAN GOED ZO LETTERLIJK MOGELIJK GEVOLGD

1) een ruyn peerdt van 8 jaar : 84 R
2) een merrie peerdt van 15 jaar : 54 R

3) een roy bonte coe met een korte hooren en met een lange hooren : 37 R
4) een roy bonte coe van 4 jaar : 42 R
5) een coe met 2 korte hoorens komend van sijn ongehouwden soone Franchoys hier voor memorie
6) een swerte bonte coe van 3 jaar : 28 R
7) een jonck calf : 9 R

8) een waghen : 36 R
9) een sturtcar : 4,5 R
10) een ploecht : 9 R
11) een eghde , swingel , 2 eegdehaecken : 3 R 12 S

12) hoij en tommaert : 75 R

13) gedorsschen stroij , terwe , haver en ongedorsschen stroij : 241 R 12 S   ( hoofding : de granen )

14) 35 banden vlas : 24,5 R
15) 20 pond vlassen garen a 10 S / pond : 10 R

16) 2 slechte pluymen beddens met een euppuls ( huppelinck ? ) , een spaensche saerge : 30 R

17) een pluymen bedde , huepelinck , 3 oorcussens , een spaensche saerge : 33 R

18) de beste coetse van herten haute : 18 R

19) 2 oude coetsen : 5,5 R

20) het vlees met de cuype van een vercken : 42 R

21) 2 kisten van meurf hout : 2,5 R

22) de beste kiste van meurfven haute : 34 S

23) een vleesblock : 10 S

24) een graenseft met een wan : 20 S

25) een moeille : 2 R 15 S

26) een schappraie : 4 R

27) een wascuyp : 18 S

28) een kerne met den staf : 36 S

29) een veertel met een vierlinck : 2 R 8 S

30) een spoelinck tonne : 7 S

31) 2 stannen : 7 S

32) een half tonne : 25 S

33) een botereemer met een dranckeemer : 18 S

34) een eemer met ijseren banden en 2 melckeemers : 24 S

35) een groten keetel met een aker : 6 R

36) een schauketel met 2 clijn cetels : 5 R

37) 2 ijseren pannen met een . . panne : 12 S

38) een ijseren pot met een wafelijser : 3 R 8 S

39) een hanghenijser met een rooster : 10 S

40) 2 haemessen met een trecktange : 17 S

41) picke , sesse ( zeis ? ) , . . .  : 38 S

42) een scherre met een scherfmes : 6 S

43) een hauten candelaer met eenen yseren : 4 S

44) 2 doorne wanten : 1,5 S

45) 7 tinnen schotels : 6 R

46) het tegoet van Jan Cautaert over labeur : 4 R 12 S

47) een lanterne , een stoop , een asijnpot , een smautpot : 14 S

48) een cuelvat met 4 haute taillooren : 6 S

49) 5 ettelkens , 2 haute schotels , 7 eettelepels : 3 S

50) een slachteele , 2 pollepels , 24 melckteelen : 26 S

51) een boterpot met de boter : 4 R 14 S

52) 2 smautcannen met een watercanne : 6 S

53) 2 spinwielen met de tuyten : 10 S

54) 2 tuymeleers : 6 S

55) een swert lijfken en 5 hemdens : 3 R 15 S

56) een ammelaecken , 3,5 paar slapelaeckens , 2 flauwijnen : 8,5 R

57) 3 sacken , een swingbert , een slach en 2 swingels : 2 R 1 S

58) 2 grepen met een meshaeck : 10 S

59) de erwten , de boonen , een weinich roomsche boonen : 7 R 1 S

60) de somervitsen tot 6 veertels , de ceuppens , een veertel gerst : 11 R

61) een platte pender met een cleermande : 8 S

62) een huyssel met 2 temsten : 12 S

63) een hekel met 2 sponhekels : 30 S

64) al het mes in den hof : 15 R

65) het bert : 13,5 R

66) de mutsaert met het fasseel met . . . : 6 R

67) een schippe : 12 S

68) de schelfpertsen boven het wagenhuys en de coestal : 2 R 12 S

69) een repe met de cnappe : 15 S

70) 2 lichtvaten met een . . .  : 4 S

71) een vierroer ( vuurroer : een geweer ) : 30 S

72) 5 lijnen stortvoor voor Pauwel De Dijn : 29 S


DE GOEDINGEN VAN GILLIS DE ROY

1) de houder heeft verkocht 410 roeden en ander goet om gekocht
2) de houder heeft verkocht een rente van 8 R en selve aangeleyt
3) idem een rente van 3 R en aangeleyt

4) 1 dw. patrimoine liggend op het Neyckenvelt
- oost Dierick De Vogel
- ander sijde sijn selfs erve
- dinde de Cleije


DE GOEDINGEN VAN BARBARA CARDOENS

1) een huyspleck groot 71 roeden met huys , schure , stallen en verckenskoten , de hoven ( oven ) en de hovenbuer
- oost cloostergoet Vicoigne
- west sheeren strate

2) een meersch op de Doorentstrate groot 200 roeden
- oost Adriaen Cardoens erve
- west Joos Van Snick erve en de Doorentstrate

3) 100 roeden schoofland op de Caelcauter
- oosteynde Peeter Schoonjans
- west dhoors Jooris De Groote erve
- suyt Jan Schoonjans erve

4) een blocxken lant opt Nijkenvelt
- west Joos O
- noort cloostergoet Vicoigne

5) een bosch in de Geuvensbosch en is helft van 5 lijnen
- noortsijde de strate
- westeijnde den Anckersborre


DE CONQUESTEN

1) een bosch groot 1/2 bunder of daaromtrent palende aan de . . . ( vermoedelijk de Geuvensbosch )

2) 1 dagwand meers op de Doorentstrate
- sheeren strate
- Joos Van Snick erve

3) 180 roeden meers op deselve Doorentstrate
- suyt Jan Cautaerts erve
- noort Antonis Vander Eecken erve
- oostinde de Doorentstrate

4) 1/2 bunder land op het Huybensvelt
- noort Jan Van Rempst
- 2 sijden Jan Schoonjans erve

Deze partij werd gekocht van de familie Stercke , zie schepenbrieven anno 1634

5) een meersch geheeten de Cortenbosch ( lees : Cortenbroeck  )
- sheeren strate
- ander sijde het Huybensvelt

6) een stuck lant op de Techem
- den groenen wech
- west sheeren strate

7) een stuck lant op het Neyckenvelt genoemd " de Bocht "
- Jan Schoonjans erve
- oost dhoirs Joos De Brackenier erve
- suyt den Nienofschen wech

8) een stuck lant op Walborrevelt groot 116 roeden
- oost den Effelteeren
- suyt Peeter Sterck
- suyt Pauwel De Dijn erve

9) stuck lant opt selve velt
- oostinde den Effelteren
- dander sijde Guilliam Sterck

10) stuck lant op Deygen
- oostinde Gillis Vanden Broecke
- westinde Cornelis Van Eesbeke
- noortsijde Olivier Van Eesbeke

11) een stuck lant in de prochie van Pollaer opt selve velt
- oostinde Gillis De Bremaeker erve
- Franchois Roelofs erve
- dinde Pauwel De Dijn

12) stuck lant opt Rietvelt
- oost Jan Wasteels
- Mathijs De Roij ( lees : De Ro , red. )

13) 143 roeden op Dapelteerenvelt
- oost sijn selfs erve
- inde Adriaen Cardoen
- suytsijde Peeter Verckens erve

14) een stuck lant op Dapelteerenvelt
- west Jennijn Ondermerckx
- suytinde Joos Uytenhove
- noort Joos De Brackenier

15) stuck lant op de Caelcauter
- oostsijde Dierick De Vogel
- dander inde Niclaes De Ro
- Armegoet van DW

16) stuck lant opt selve velt genaempt " de Moille "
- oostsijde Peeter Coppijn
- ander sijde " de Volckaert "
- dinde aan Jan Schoonjans

17) stuck schooflant opt selve velt
- deen sijde den groenen wech
- noort en west Peeter Coppijn

SCHOOFLANT

1) stuck lant opt selve velt
- oostinde Peeter Schoonjans
- dander inde dhoirs Jooris De Groote

2) stuck schooflant op Dapelterenvelt
- suyt Merten Verckens
- noort Pieter Schoonjans
- west inde sheeren strate

3) een stuck halfve schooflant opt Dapelterenvelt
- westinde sheeren strate
- suytsijde Pieter Coppijn

4) stuck lant opt selve velt
- oost het Rietvelt
- dander sijde sijn selfs erve
- noort goet van Vicoigne

5) stuck schooflant op de Effelteeren
- de weduwe Nicolaes De Ro
- oost Olivier Van Eesbeke en Adriaen Cardoen erve

6) Geeraert De Roij moet inbrengen de som van 20 pond groot over dachwant lant


DE SCHULDEN

1) aan sijn sone Franchois De Roye 18 pond groot en een stuck terwe en een stuck cooren
2) item 6 pond groot voor sijn bruyloftscleet
3) item een coebeeste en is " de beste uyt de stal " en wordt niet geprezen door de respectieve erfgenaemen
4) item een dachwant graen met stroij en caf : 8 R

Hierna volgt een interessante notitie :

5) item pretendeert Franchois De Roy de jaren die hij sijnen vader " gedient als cnape " heeft boven sijnen ouderdom van 24 jaren en dit gedurende 15 jaar boven sijn drinckgelt en sijn cleederen en dit voor 2 pond groot sjaers

( red. : van het ogenblik dat iemand meerderjarig werd wordt zijn arbeid op het ouderlijk bedrijf verrekend )

6) van Gillis De Roy x Barbara Cardoens over 25 pond 6 schellingen groot van het haefgelt van Jan en Barbara Cevera van haerlieder moeder  ( ** )

( red. : Jan en Barbara Cevera zijn de 2 kinderen van Sr. Franciscus Cevera x Christoffelijne De Roy )

7) ten achter een rente aan Gillijn Vanden Eeckhaute en Guilliam Vanden Eeckhaute en Peeter Elshocht : 23 R 15 S

8) aan Pieter Coppijn over 2 jaar pacht verschenen Kerstmis 1650 : 12 R

9) idem pacht aan kerck van Nieuwenhove over 2 jaar : 8 R 5 S

10) idem pacht aan Gillis Van Boterdaele over 1 jaar : 6 R

11) schuld over verdinghde schoof en heerlijke rente aan Jooris De Groote : 16 R 2 S

12) schuld aan H. Geest van DW over meerspacht : 7 R

13) schuld aan klooster van Sint Jans in Edingen over 2 jaar rente van 1 pond groot sjaers : 12 R

14) schuld aan Jr. Vander Varent tot Aalst over rente : 3 R

15) schuld aan Guilliam Toesijns van : 1 R 7 S

16) schuld aan dhoirs Nicolaes De Ro over 2 jaar rente : 6 R

17) schuld aan Joos Segers priester een rente van : 9 R

18) schuld aan de H. Gheest DW over 2 jaar coorenrente tot 12 veertelen coorens : 14 R 8 S                        ( een veertel coorens in 1650 op 24 S / veertel geschat )

19) schuld aan de koster van DW over 1 veertel : 24 S

20) aan klooster Beauprez : 4 R 12 S

21) aan Joncker Charles de Hellinck heer van Wassenhove de som van 7,5 pond groot over meerspacht : 45 R

22) aan Sr. Pieter Vander Eijcken over heerlijke rente : 1 R 4 S

VERKOCHTE GOEDEN GEDURENDE HET HUWELIJK

1) aan zijn broeder Franchois De Roye :

- een huysplecke te Herdenhove groot 125 roeden
- de helft van 75 roeden op het Apelterenvelt
- 50 roeden land op het Effelterenvelt
- 93 roeden op Neyckenvelt , oost tegen Dierick De Voghel erve , dander sijde sijn selfs erve , met eijnde tegen de Cleije

2) aan Jan Van Belle :

- 3 lijnen op het Cruysvelt

3) aan Joos Van Belle

- 50 roeden op Boschvelt
- de helft van 75 roeden op het Apelterenvelt

4) item werd verkocht een rente van 8 rijnsguldens aan . . .

5) item een rente van 5 pond groot de helft gequeten van sijnent weege dat hij van sijne moeder heeft in het sterfhuys

OMTRENT DE BOOMEN

1) de opgaande bomen op de hofstede wesende 2 poppelieren : 8 R

2) de trunck staende op " DE VIJF DACHWANT " commende aen sheeren strate geprezen op 30 mutsaerts : 30 S

3) de opgaande bomen op een broecxken staende op de Cortenbosch : 49 R

4) idem op de Grooten Cortenbosch " sonder de jonghe plantsoenen " : 52 R

5) idem op de meers in de Doorentstrate : 20 R
6) idem de trunck op deselve meers : 2 R 1 S

6) idem op een kleine meers in de Doorentstrate : 16 R

7) idem op een andere meers in de Doorentstrate tegen Jan Cautaerts meersch en tegen Antonius Vander Eecken zijn meersen en is " een opgaende olm " : 2 R

8) de opgaande bomen op een bosch in de Guevensbosch groot 275 roeden , zowel " de herte als de morfve haute " : 194 R
9) het rasphaut op deselven bosch : 53 R

OMTRENT HET WOONHUIS

 1) het woonhuys met de schuur , het wagenhuys , het verckenskot , den hoven met het hovenbuer : 388 R

2) de meubele baten : 786 R

T.B. : 1620 R 3,5 S

Gedaen op 30.12.1650 : Joos Van Snick en Pauwels De Dijn


Nota bene : deze staat van goed is ten dele beschadigd , mogelijks ontbreken er folio's