Tracker

STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE Staat van goed bij overlijden van Franchoys De Roy fs. Gillis op 09.12.1667


Houder van het sterfhuis : Jenneken Vande Velde fa. Pieters

V.P. Christoffel De Ro

V.M. Jan Vande Velde

4 kinderen :

1) Jan oud 12 jaar

2) Maria oud 9 jaar

3) Catelijne oud 7 jaar

4) Jenneken oud 5 jaar

Present : Adriaen Vanden Abbeelen bailliu 1668


DE PATRIMONIELE GOEDINGEN

1) behuysde hofstede te Neycken
         - oost cloostergoet Vicoigne
         - zuyt weduwe Adriaen Cardoens
         - west sheeren strate
         - noort Geeraert O

belast aan Jr. Vander Varent met 20 stuivers sjaers en aen het clooster van Beauprez met 12 stuivers sjaers erfelijke losrente den penninck 16

2) 109 roeden thiendelant opt Walborrevelt
          - oost den Effelterren
          - zuyt Pauwel De Dijn
          - west dhoirs Pieter Sterck
          - noort Jan Matthijs

3) 97 roeden schooflant op den Caelcauter
          - oost Armengoet DW.
          - zuyt den groenen wegh
          - noort Joos Van Snick

4) 1 dw. schooflant opt selve velt
          - oost Jr. Franchoys Van Oostendorp
          - zuyt de Wed. Jan Cools
          - west de Wed. Joos De Groote
          - noort Wed. Guilliam Sterck

dit 4de perceel vinden we niet in het landboek , red.


DE CONQUESTEN

een partije meersch te Roost
      - oost Lauwereys Herremans
      - zuyt Jan Cooreman
      - west en noort sheeren strate

     en is groot 188 roeden   ( nota bene , in het landboek omschreven als 183,6 roeden )

    belast aen mevrouwe van het hospitael van Ninove met een erfelijke losrente van 3 guldens sjaers


DE HAEFFELYCKE GOEDEREN

Gepresen bij Joos Van Snick en Jan Van Oudenhove

1) 2 coebeesten met een veerse vol calfs en een jonck calf : 48,5 guldens

2) een oude coetse met een schapraye met een schreynhauten kiste : 10,5 guldens

3) moille , botervat , saenecuype mette toebehoorten : 3 guldens 15 stuivers

4) wascuype , vleeschcuype , melckeemer , scherfbert , botercuypken , vuyspoelcuype : 4,5 guldens

5) yseren pot , rooster , bijl , schippe , hames , meshaeck , greep , rieck : 2 guldens 15 stuivers

6) 2 taffels , een vaette ( ? ) , 6 stoellen , 2 spinnewielen , een wentelaer ( een wentelaar is een tuimelaar ) , heckel : 4 guldens 7 stuivers

7) 8 melckteelen , een jerren pot ( een pot van aardewerk ) , 6 teyltens , een cnappe , swingelbert met swingel ende leeren , een bancke : 4 guldens 4 stuivers

8) een vleghel , een pender , een hauten becken , 2 hauten taillooren , een strijckeyser , borstel : 35 stuivers

9) 2 lichtvaten , een candelaer , een gaffel , een smautcanne , assynpot , een pollepel : 24 stuivers

10) 3 veertels gedorsschen cooren , 20 veertelen haver : 8 guldens 16 stuivers

11) 3 slaepelaeckens , een wercken saerge : 35 stuivers

12) een paer flauwijnen , een paer ammelaeckens : 2 guldens

13) het vlas geswingelt en ongeswingelt : 30 guldens 10 stuivers

14) het garen soo vlessen als wercken : 4 guldens 14 stuivers

15) de knoppens van het vlas . . ongedorsschen : 4 guldens 16 stuivers

16) het kaf op de solder : 2 guldens

17) het vleesch van een vercken : 10 guldens

18) 5 pont boter en 5 pont smaudt : 3 guldens 6 stuivers

19) het cooren ongedorsschen in de schuere : 45 guldens

20) het gedorsschte stroy soo cooren , terwe als haver : 5 guldens

21) een deel hoij : 6 guldens

22) de opgaende boomen : 6 guldens 10 stuivers

23) het mes in den messinck : 4,5 guldens

24) de houderigge heeft noch betaelt over coop van schaerhout : 14 guldens


LABEUR , SAEDT , DRIFT , MESVET

1) 220 roeden in de braecke gehelabeurt met 4 vooren compt voor drift en saet : 18 guldens

2) het mes in de braecke ghevoert met noch een derde mesvet in de cooren en terwestoppelen : 20 guldens 16 stuivers

OOK DE HUYSINGHEN

3) het woenhuys daer de overledene in verstrorven is met een pierstal ( ? ) en een coijstal is samen gepresen door Jan Vande Velde strodekker en Jan Vander Claren timmerman beneffens Jan Van Oudenhove en Joos Van Snick : 250 guldens

4) de schuere met het waghenhuys met een dobbel verckenskot : 115 guldens


DE SCHULDEN

1) aan Charel Van . . . ( Craenenbroeck ? ) over meerspacht over 3 jaar ten advenante van 9 guldens per jaer : 27 guldens

2) aen den ontfanger van Vicoigne over 2 jaar lantpacht en thiendepacht dleste verschenen 1667 voor 23 guldens per jaar : 46 guldens

3) aen Joncker Vander Varent over achterstel van rente van 30 stuivers : 4,5 guldens

4) aen Mevrouwe van gasthuys van Ninove over rente van 3 guldens dleste verschenen april 1667 : 7 guldens 16 stuivers

5) schuldich aen Pieter De Roy over geleenden gelde mette interest daerop : 106 guldens en enkele stuivers

Nota :

te weten dat deze schulden voortkomen van de koop van partije van 1/2 bunder van Gelijn Vanden Eeckhaute en die wordt uytgewonnen by Jooris Thienpont voor andere rente enz . . . ( rest onleesbaar )

6) aan D' Pieter De Groote over verdinghden schoof :  3 guldens

7) aan Joos Van Snick van verdinghden schoof tot 5 jaar ten advenante van 2,5 guldens sjaers over 5 jaer en alsoo de houderigge seght dat haere conterpretensien syn - -  ( gevlucht ? ) - -  binnen de stede van Ghendt  " soo van verdienden arbeyt als anderssints naer rekeninghe sal bevonden worden " dus : Memorie

8) aan Van Heghe over reste van settinge van 2 guldens 4 stuivers : 8 guldens 14 stuivers

9) over de settinge van de contributie : 34 guldens

TOTAAL DER COMMEREN : 237 guldens

TOTAAL BATEN : 636 guldens 5 stuivers


Gedaen op de 6de januari 1668 door :

Adriaen Vanden Abbeele baljuw 1668
Jan Van Vaerenberch
Jan Van Heghe
Jan De Nayere
Christoffel De Ro