STAAT VAN GOED bij het overlijden van Barbara Van Bossuyt vrouw van Christoffel De Ro gedaan op 28.03.1670


Overledene : Barbara Van Bossuyt

Houder : Christoffel De Ro burgemeester

7 kinderen :

1) Christoffelijne 18 jaar

2) Marie 16 jaar

3) Jan 14 jaar

4) Peeter 10 jaar

5) Elisabeth 7 jaar

6) Adriaen 5 jaar

7) Anneken 3 jaar

V.P. Eloy De Ro
V.M. Jan Pleck tot Meerbeke


CAPITTEL VAN PATERNELE GOEDEN

Geen daar er nog geen verdeling is gebeurd tussen de houder en zijn moeder en zijn broeders


CAPITTEL VAN MATERNELE GOEDEN

1) 1 dw. maeymeersch in Liefferinghen in de Langhenmeersch
          - oost de weduwe Van Brueseghem

2) 140 roeden tiendeland in een besloten blocxken , west dhoors Jan Van Bossuyt

3) een behuysde stede in deselve prochie met een blocxken in de suytsijde groot 225 roeden

4) een bosselken onder Vullezeel : 50 roeden


CAPITTEL VAN DE CONQUESTEN

1) 109 roeden in Denderwindeke , oost den Armen van DW. die daerop jaerlyckx is trekkende 11 stuivers

2) 93 roeden thiendelant op Dapelterenvelt oost dhoors Jan Ondermerckx  ( nota bene : is in landboek 96 roeden )

3) 130 roeden land opt selve velt waerinne light 50 roeden schoofland , west cloostergoet Beauprez , oost cloostergoet Ninove

4) 24 roeden thiendelant opt Meersvoordevelt bij decrete vercregen , oost het Windickevelt

5) 131 roeden schooflant opt Meersvoordevelt , suyt de huysarmen van Ninove , oost de Wed. Mathijs De Ro

6) 186 roeden schooflant op de Cortenbosch , west dhoirs Adr. De Clippel , suyt den herrewech , dit perceel geconquesteerd met de penningen van de overledene

7) een huys en erfve groot 150 roeden te Renderstede , oost Jan en Adriaen Lener ( De Laner , Lanneer , red. ) , west den Driesch met 3 deelen van de planterije

8) 96 roeden etteweyde op de Doorentstrate ( ? ) , west deselve strate , gekocht bij decrete , op den last van een stuck haver aen den heere Baron van desen lande  ( dit perceel kan ik niet plaatsen in het landboek )


ANDERE VOORDELEN

1) als huwelijksgift van de ouders van de houder is er 3 dw. in Pollaer in de Raevenschodt en verder 70 roeden maeymeersch in de Mesvael gelegen oost en west teghen Joos Roosen

2) een rente ten laste van Peeter Condys tot Vullezeele ( slecht leesbaar , ik vermoed 35 stuivers sjaers , zie verder )

3) geconquesteerde rente van 150 guldens capittael ten laste van Pieter Pielets tot Vullezeele  ( 9,5 guldens sjaers )


ANDERE VOORDELEN VAN HAEFFELYCKE EFFECTEN

1) over 2 jaar verdinghden schoof ten laste van Eloy Van Eesbeke a 25 guldens sjaers : 50 guldens

2) idem van dhoirs Adriaen Crispeels : 6 guldens

3) over 1 jaar van Fiacre Allert : 2 guldens

4) over 2 jaar van Adriaen Cobbaert : 3 guldens

5) van Guilliam Plecq over pacht in Lieferinge van jaer 1669 : 12 guldens

6) van Peeter Herremans tot Oetingen van geleend geld : 2 guldens

7) noch te goet van Pieter Pleck en sijne hoors : 5 guldens

8) de contracte : 122 guldens 16 stuivers

9) van Peeter Condys tot Vullezeele over jaar rente : 35 stuivers

10) van Pieter Pielets tot Vullezeele over crois : 18 guldens over 1 jaar en 10 maand verloop

11) de huysingen en edificien binnen Lieferinghen syn gepresen bij Jan en Steven Mignon : 200 guldens

12) de huysingen enz. daer de houder is wonende te Renderstede : 300 guldens

13) het hout staande op een bos te Oetingen groot 1/2 dw. in den Hellenbos met de boomen , gelegen suyt teghen Jan De Ro : 20 guldens


DE HAEFFELYCKE EFFECTEN TEN STERFHUYSE BEVONDEN

1) 2 peerden met het harnas : 100 guldens

2) 3 coijen en een veerse : 100 guldens

3) een vercken : 9 guldens

4) den haen en de hinnnen : 3 guldens

5) meshaeck , houweel , schippe , rooster , hangheneyser e.a. : 3 guldens

6) de waghen , de ploeghe en heghde : 40 guldens

7) botervat en waterheemers : 3,5 guldens

8) 2 tonnen , vleescuype en andere : 6 guldens

9) 3 ketels , 2 pannen , 2 eyseren potten : 9 guldens

10) schotels , lepels , bierpotten e.a. : 2,5 guldens

11) moille met den block : 2 guldens

Ook nog ondermeer

12) schrijnhouten koetse met een schapraye : 15 guldens

13) bedde , huppelinck , oorcussen en saerge : 24 guldens

14) een oud bedde , huppelinck en saerge en 2 kafbeddens : 9 guldens

15) 3 decksaergen : 2 guldens

16) 3 rocken , lijfkens van de overledene , voorschoten e.a. kleederen van de overledene : 54 guldens

17) het lynwaert geweven en nog te weven met het cleyn lynwaert van de overledene : 30 guldens

18) 7 servetten , 3 ammelaeckens : 16 guldens

19) 9 tinnen schotels , 12 tallooren , 2 commekens , 4 lepels , een sautvat : 17 guldens

20) 2 spinnewielen enz. : 26 stuivers

21) het garen en ongeswingelt vlas : 11 guldens

22) 2 hekels , 2 huyssels en manden : 3 guldens

23) enkele kleine artikels

24) haver tot 8 guldens

25) het gedorsschen en ongedorsschen graen : 35 guldens

26) al het stroij tot 600 a 2 guldens de 100 : 12 guldens

27) het leijsaet : 4,5 guldens

28) het hoij en tommaert op den schelft : 12 guldens

29) het mes in den hove : 30 guldens

30) het caf ligghende op den solder : 2 guldens


ANDERE BATEN

1) van Jacques Van Bossuyt over reste van een obligatie : 40 guldens

2) van Jan Van Bossuyt tot Oetingen over rest van een obligatie : 38 guldens 2 stuivers

3) de besaeytheden van 5 bunder lant ghelabeurt met 4 vooren a 15 stuivers de voore het dachwant : 150 guldens

4) het zaaisel was 1,5 veertel per dagwand en dit aan 12 stuivers het veertel : 18 guldens

5) het mesvet op 3 bunderen van de voorste besaeytheden a 6 voeyers jeder dw. : 72 guldens

6) het derde mesvet in de stoppelvooren in jaer 1668 : 24 guldens

7) over het labeur van 3 bunder stoppelvooren : 18 guldens , dit werd gerekend op 30 stuivers het dagwand

DE TOTALE BATEN ZIJN 1882 guldens 2 stuivers


COMMEREN EN SCHULDEN

1) achterstel aan clooster van Vicoigne : 200 guldens , hier wordt vermeld dat er 2 jaar kwijtschelding was van pacht en schoof ( door de oorlogen , red. )

2) pacht aan de Kercke van Liefferinge boven kwijtschelding : 21 guldens

3) aen de Cappelrije ( * ) voor jaren 1668 en 1669 : 42 guldens ( den jare 1667 is kwijtgescholden )      ( * : is m.i. de kapelanie van Neigem , zie het landboek )

4) van gelt aen de Wed. Joos De Groote : 28 guldens

5) aen de Cappelrije van Liefferingen over 1668 en 1669 : 11 guldens

6) aan Armen van Denderwindeke over de pacht van 1669 : 12 guldens

7) aan Jacques Corthals over pacht van landt en meersch : 30 guldens

8) aan Anthon De Geyter over een obligatie van 15 guldens met den interest over jaer 1669 : 105 guldens

9) aan Jacques Corthals over de uytgrootinge van huyse en edificien daer den houder op woont : 83 guldens

10) over deselve uytgrootinge aan Pieter De Ro : 100 guldens

11) aan Lieven Corthals van geleenden gelde : 60 guldens

12) over de interest van 1669 : 5 guldens

12) aan Jan De La Croy over de coop van de voorste huyse waarvoor een rente van 12 guldens sjaers komt over 1669 : 12 guldens

13) over 2 jaar verloop van een rente van 12 guldens sjaars aan de Capellanie van Neijgen : 24 guldens

14) aan de Armen van Waarbeke over een jaar rente : 12 stuivers

15) aan Jan Van Varenberch : 53 guldens

16) aan Pieter Courteaux carlier over verdiende arbeyt : 6 guldens

17) aan Mr. Jan Van Heghe over smewerck : 24 guldens

18) aan Gillis Van Winghen over verhaalde stoffen : 10 guldens

19) over diversse settingen soo in DW. als in Pollaer : 80 guldens

20) aan Bartholomeus De Herde peerdeknecht over huere ( lees : loon ) : 5 guldens

21) aan Mr. Van ( onleesbaar ) tot Ninove over leren van een ambacht aen synen soone : 20 guldens


Totale kommers : 932 guldens 11 stuivers

De baten waren : 1882 guldens 2 stuivers

Dus meer boni dan mali : 949 guldens 11 stuivers

Present : Gillis griffier , Jan Pleck en Pieter Sovijn , gedaan op 27 meerte 1670