STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Pieter De Ro fs. Christoffels uxor Maria Van Droogenbroeck


Hij + 13.10.1713

4 minderjarige kinderen achtergelaten te weten :

1) Elisabeth oud 19 jaar

2) en 3) de tweeling Anna en Ghiselina oud 7 jaar

4) Peeter oud 3 jaar

Als voogd paterneel Pieter Vanden Bempt in huwelijk hebbende Maria De Ro

Als voogd materneel Adriaen Van Droogenbroeck


EERSTE ARTIKEL : DE PATRIMONIELE GOEDEREN

1) DE PATRIMONIELE GOEDEREN GELEGEN ONDER DENDERWINDEKE   ( 20 in totaal , red. )

1) een sekere hofstede met huijs , schuere en stallingen daerop staende ende andere edificien soo die gestaen is in DW. int gehuchte te Renderstede groot 1,5 dw. salvo justo
        - oost dhoors Adriaen De Lanneer
       - suyt dhoors Jacques Corthals
       - west en noort sheeren strate
 
    sonder de planterije op den Driesch neffens de stede

2) 132 roeden land op de Middelste Swellinck
        - oost de Armen van Denderwindicke
        - suijt de Cleenen Swellinck
        - west het cloostergoet van de Chartroosen in Erne ( lees Herne , red. )

3) 1 dw. op de Cleyen Swellinck
         - oost dhoors Matthijs De Ro
         - suijt de cappelrije van Neijghen
         - west Vincent Van Heghe

4)  1 dw. in de Meyersbosch
         - oost Pr. Maesfrancx
         - suyt de Cleyen Swellinck
         - west dhoors Adr. De Lanneer

5) 70 roeden op het Meirevelt
          - oost Jan Baptiste Rollij causa uxoris
          - suyt het cloostergoet van Vicoigne
          - west het Mespelteirenvelt

6) 1 dw. op Mespelteirenvelt
          - oost het Meirevelt
          - suyt Jan Vanden Neucker
          -west dhoors Jan De Maeseneer

7) 1 bunder lant de helft thiende en de helft schooflant
           - oost de curegoederen van Neijgen
           - west de straete

Nota dat deze partije is gekocht door Christoffel De Ro x Marie Lemmens fa. Bernaerts waarvan de helft gaat naar de 3 achtergebleven wesen van Christoffel De Ro
( en de andere helft naar dhoirs Bernaert Lemmens , red. )

Redactie :

Ik vind geen huwelijk van Christoffel De Ro en Maria Lemmens , aangezien Maria Lemmens geboren is op 30.09.1635 zal ze de 2de echtgenote van Christoffel De Ro zijn

Uit dit huwelijk kwamen geen kinderen voor.

Omtrent de bovenste partije , deze is in het landboek reeds verdeeld tussen Christoffel De Ro en wijlen dhoirs Bernaert Lemmens

8) een block lants te Herdenhove groot 175 roeden genaempt " den gavere "

9) 1 dw. lant opt Windickevelt
               - oost de Armen van Denderwindeke

10) 1 dw. of daeromtrent opt Meerschvoordevelt
                 - oost het Windickvelt

11) een partije schooflant op den Moorputte groot 238 roeden
                 - oost Cornelis De Ro
                 - suyt de Moorputtebosch
                 - west dhoors Cornelis Vanden Bossche

bij de opsomming van dit bedrijf staat er ; 1 dt XXXVIII roeden ( lees 138 roeden , vermoedelijk is dit dichter bij de waarheid )

12) 2 dw. schooflant op de Cortenbosch
                  - oost dhoirs Jan Coils ( ? )
                  - suyt den wegh

13) 1,5 dw. schooflant op den Belinck
                 - oost dhoirs Augustijn Hevens
                 - suyt dhoirs Dhr. Pieter Van Vreckem
                 - west Pr. Minnongh

14) 1 dw. tiendelant opt Appelterrevelt
                 - oost Dhr. Pieter Vanden Abbeelen als in huwelyck hebbende Jvr. de weduwe Dhr. Pieter De Groote               
                 - suyt de Herrestraete

15)  1 dw. lant opt Appelterrevelt
                - de Heeren diensten van Ninove
                - suyt de Herrestraete

16) 375 roeden op de Dasputte
                - oost Jan Roosen
                - suyt Jan Hevens
                - west dhoors Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts

        waarin is gelegen 2,5 dw. leen , leen van den edelen heere van Wedergrate

17) 250 roeden lant opt Rietvelt daeraf de helft is competerende Eloy De Ro
                 - oost Pr. Maesfrancx
                 - suyt het cloostergoet van Vicoigne
                 - west Joos Caelendries

18) 1 dw. meersch op de Doorickstrate
                 - oost den Papemeersch                                                                                  ( Red. : de papemeersch is een mij onbekend toponiem )
                 - suyt dhoirs Jan Cools
                 - west de Doorickstrate

19) 1 dw. bosch in de Cuypbosch
                  - oost de keijtse
                  - suyt Jan Vander Stockt
                  - west de Hoeijsleijts

20) 1 dw. bosch geleghen opt Steenberch
                  - oost de weduwe Pauwel Bruylant
                  - suyt den Driesch

PATRIMONIELE GOEDINGEN LIGGENDE ONDER DE PROCHIE VAN POLLAER   ( 3 )

1) 36 roeden meers op de Weerdt paelende aen den Dender

2) 1 dw. schooflant in de Hollanders

3) 150 roeden thiendelant in de Hollanders

in geen enkel artikel is de localisatie vermeld


TWEEDE ARTIKEL : DE MATRIMONIELE GOEDEREN van zijn moeder BARBARA VAN BOSSUYT

1) een partije meersch in Liefferinghe in de Liefferinghemeersschen met het block daer neffens geleghen groot tsamen 1/2 bunder
               - paelende de selve meersschen
               - noort de beke
               - west Sr. Van Boterdael

2) part en deel in sekere stede en erfve in Liefferinghe beneffens Jan Lippens in huwelijck hebbende Jenne Van Vreckem omtrent de kercke aldaer groot 1/2 bunder

De houderigge geeft te kennen dese en de eerste partije sijn verhuert aen Peeter Stevens voor 7 guldens en de gedeelde leste aen Jan Lippens voor 3,5 guldens de welcke belast syn over de voorste te betaelen
aen Pieter Van Vreckem x Maria Anna Somers in betaelinge van pacht die hij aen den selven Van Vreckem schuldigh is nopende de huur van sekere partije meersch binnen de prochie van Denderwindicke genaempt  Broeckensmeersch dus hier dese somme voor memorie


DERDE ARTIKEL : DE HAEFFELYCKE VOORDELEN   ( 34 artikels )

1) het huys met stallingen , schuere , enz. geprezen door Pieter Minnongh timmerman : 525 guldens

2) de boomkens staende op den voorsten grond van den overledene ten diversse plaetsen  geprezen door Pr. Minnongh : 22 guldens

3) 2 peerden mette harnasse en een veulen : 200 guldens

4) 4 coeijen en 3 kalvers : 116 guldens

5) 11 hoenders met een haen : 2 guldens

6) de waeghen , ploeghe en eghde : 54 guldens

7) het gedorsste graen wesende rogghe mitsgaders het ongedorschte ligghende in de schuere al tsamen tot 58 viertels a 15 stuivers de viertel : 43 guldens 10 stuivers

8) 16 veertels haver a 5 stuivers de viertel : 4 guldens

9) het caf , . . . , enz. ligghende op de solder : 10 guldens

10) het ongeswinghelt vlasch : 12 guldens

11) het hoij en tommaert liggend op den schelft : 40 guldens

12) de stuytkeere met de mesleere ( stootkar en mestleders ) : 4 guldens

13) 100 oude hoppestaecken : 3 guldens

14) 200 heijtsels ( lees : hussels ) hout a 2 guldens de 100 : 4 guldens

15) 6 eijdele ( ? ) biertonnen a 24 stuivers de tonne : 7 guldens 4 stuivers

16) een botervat , een saencuype , waschcuype , 2 waterheemers , een vleeschcuype oudt ende nieuw tsamen : 8 guldens

17) een moeille , een vleeschblock en een spinwiel : 2 guldens

18) de taefel met een slechte fusique ( ? ) en een pistoel ( een pisstoel ? ) : 2 guldens 10 stuivers                         

19) 2 buffetten , 1 - - - - , 2 kisten , een cleijn schapraijcken : 28 guldens

20) een ketel met 3 ijseren potten : 5 guldens

21) een gaffel e.a. : 1 gulden

22) het beddehooft , pelinck ( lees : peluw ) , 2 slaepelaeckens , 1 saergie : 1 ( ? ) gulden

23) het leijnwaert bevonden in sterfhuyse bestaende in slechte hammelaeckens , servetten en ander cleijn leynwaert : 21 guldens

24) eene laeckene casacque van den overledene met eenich gesponnen garen : 13 guldens 10 stuivers

25) een leijwaerte laecken groot 60 ellen prijs a 8 stuivers de elle : 24 guldens

26) 2 cleyne tinnen schotels , 6  erde schotels , 3 bierpotten , rooster , visspaen , strijckijser en andere prondelingen en eerdewerck : 4 guldens 10 stuivers

27) het verckensvleesch , smaut en booter : 41 guldens

28) alle het mest ( mes = mest ) ligghende in den messinck tot 27 voeyer a 18 stuivers het voeyer ( voyer : voer , vracht ) : 24 guldens enkele stuivers

29) het - onleesbaar - gehaelt tot Brussel tot 2 voeijers met het haelen : 12 guldens

30) o.m. 2 vlegels , een veertel , : 4,5 guldens

31) 8 sacken : 4 guldens

32) o.m. een paer causens van de overledene : 30 stuivers

33) 2 eijsere wegghen : 6 stuivers

34) een hauwen rinck met de steen daerinne  ( lees : een gouden ring ) : 4 guldens


VIERDE ARTIKEL : DE VOORDELEN VAN LABEUR , SAETSEL , MEST e.a.

1)  4 bunder 1 dw. 63 roeden braecke gelabeurt met 4 voren met het saeijtsel ende say : 143 guldens 8 stuivers

2) 10 dw. gelabeurt met 3 voren en het saeijtsel : 64 guldens 10 stuivers

3) item het mesvette in de voerste braecke en 3de mesvette in voorste tsamen : 132 guldens 11 stuivers          
                                                                                                                                                    


DE SCHULDEN TEN STERFHUYSE

1) ten eerste wat de houderigge achtergebleven is van diverse settingen soo in Denderwindicke als in Pollaerde bij dheer Joannes De Weghe , de leste 1714 : 439 guldens 14 stuivers

2) voor de zetting van 1714 welcke de houderigge sal moeten betalen : hier memorie

3) aan Catharina Cloot tot Geraardsbergen over 5 jaar crois van een rente van 6 guldens sjaars : 30 guldens

4) aan Robert Robert over 4 jaar crois van rente van 3 guldens : 12 guldens

5) aan Jeronimus D. ( Dach ? ) tot Nienove over 1 jaar crois van rente van 9 guldens : 9 guldens

6) aan Joos Piccart binnen tselve Nienove over 2 jaar crois van rente van 9 guldens : 18 guldens

7) aan dheer Cornelis Walckiers tot Nienove over 5 jaar crois van rente van 5 guldens : 25 guldens

8) aan de Heeren Diensten der stede van Nienove over 2 jaar crois van rente van 2 guldens : 4 guldens

9) aan de heere Crabeels over 5 jaar crois van een rente van 9 guldens : 54 guldens

10) den heere pastoor van Neygen over rente van 12 guldens crois van één jaar : 12 guldens

11) aan de weduwe Jan Vanden Damme tot Brussel een rente van 9 guldens over 7 jaar : 63 guldens

12) aan de heere van Steenhout en Joos De Groote over achterstel van heerlijke rente over 4 veertelen haver sjaers te weten den heere van Steenhout van 6 jaar en Joos De Groote van 2 jaar : 9 guldens 12 stuivers

13) aan den heere van Wedergrate en aan Joos De Groote van achterstel van heerlijke rente : 84 guldens

14) aan den heere Pastoor van Neygen van lantpacht : 5 guldens 12 stuivers

15) aan Guillaume Vander Zeijpe over reste van lantpacht : 14 guldens

16) aan dheer Hubertus Van Waesberghe over pacht : 1 gulden

17) aan de Kartuizers van Herne over land en meerschpacht : 30 guldens

18) aan Jan De Doncker over meerschpacht : 18 guldens

19) aan Eloy De Ro over 2 jaar lantpacht : 3,5 guldens

20) aan Dheer De Temmerman tot Geeraardsbergen over landpacht : 5,5 guldens

21) aan Christiaen De Spiegeleer tot Onkerzele over 2 jaar meerschpacht : 10 guldens

22) aen den heere pastoor van Denderwindeke over " verdinghde schoof op het Schuermanneken groot 1,5 dw. : 6 guldens

23) aen dheer Dr. De Lauw tot Gendt over synen schoof : 24 guldens

24) aen de kinderen van Adriaen D'Haen tot Nienove over geleenden gelde : 30 guldens

25) aan de heer Jan Van Vaerenberch over een obligatie van 144 guldens : 144 guldens

26) over crois van dezelfde rente aan 5 guldens de 100 : 7 guldens 5 stuivers

27) aan de kinderen van wijlen Jan De Ro tot Oosterhout in Hollant over het capittael van een obligatie van 288 guldens : 288 guldens

28) over crois van deze rente aan 5 guldens de 100 : 14,5 guldens

29) aan Elisabeth De Ro binnen tvoorste Oosterhout in Hollant over capittael van een obligatie van 150 guldens : 150 guldens

30) over een jaar crois van dese rente : 7,5 guldens

31) schuldig aan de 2 weesen van Philippus Stuckens in huwelyck gehadt hebbende Cathelijne De Ro ** ter causen van weesepenningen ende uytcoop van goeden onder de prochie van Lieferingen : 54 guldens 6 stuivers

Red. : ** mogelijks betreft het hier Christoffelijne en niet Cathelijne

32) schuldig aan Pieter Vanden Bempt in hauwelyck hebbende Marie De Ro ter causen van reste van weesepenningen vervallen ten sterfhuyse van haeren vader wijlen Christoffel De Ro : 19 guldens

33) schuldich aen den meier Joannes Philippus Van Varenberch over syn debvoiren van exercitie en salarissen : 18 guldens

34) schuldich aen de weesen van Joos Appelmans tot Idegem de somme van 26 guldens soo veele des houderigge man geproffiteert ende ontfanghen heeft van Joos Vanden Dorpe over deselve weese : 26 guldens

35) aan Pieter Valcke over reste van verdinghden schoof en settingen : 10 guldens 14 stuivers

36) de kosten van de funeraille , te dragen door de weesen alleene : 13 guldens 7 stuivers

37) den heere baillu over syn vacatie in de auditie van desen : 4 guldens

38) de gonne van den burgemeester en schepenen : 3 guldens

39) de gonne van de griffier : 3 guldens

40) aan de griffier over het stellen van desen met het lesen , apostilleren en doubleren van desen staet : 12 guldens

41) betaelt over het verhef van een leen op de Dasputte : 12,5 guldens

SOM VAN DE LASTEN : 1695 guldens 1 stuiver


De commeren bedraegen meer als de baten zijn 87 guldens 15 stuivers

Getekend : Pr. Vanden Abbeelen baillu in 1714 ,
                    Joos Van Heghe burgemeester ,
                    Pieter Valck schepenen

                    en haren jegenwoordigen man Joannes Clerebaut

Red. : uit het 2de huwelijk van Joanna Huylebroeck met Joannes Clerebaut zijn geen doopsels in Denderwindeke vermeld in de parochieregisters