STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE bij overlijden van Barbara DE DONCKER op 16.10.1663


Staat van goed in Denderwindeke

Overledene : Barbara De Doncker op 16.10.1663

Houder : Jan De Ro fs. Stevens

7 kinderen

1) Anna 32 jaar
2) Lysbeth 30 jaar
3) Jenneken 27 jaar
4) Jan 23 jaar
5) Barbara 20 jaar
6) Stoffelijne 17 jaar
7) Marie 13 jaar

V.P. Jooris De Doncker

V.M. : de vader " daer er van sijnen kant gheen naer bestaenden te vinden sijn "


A) DE GRONDEN VAN ERFVE VAN DE OVERLEDENE

1) de behuysde hofstede in DW te Nueringen groot 150 roeden
- oost , suyt en noort de conquesten van dit sterfhuys
- west de straete

 en latende alhier onverleth de huysingen , schuere en stallingen

2) 104 roeden Xlant op Deyghen
- oost , suyt en noort Jan Van Eesbeke
- de 4de zijde Roelant De Bonte

3) 47 roeden Xlant opt Hoenderskot
- oost Mathijs De Ro
- suyt den voetwech
- west Wed. Joos De Groote
- suyt ( ? ) Joos Van Wilderode

4) 50 roeden Xlant in de prochie van PL gelegen achter Nueringen
- oost Mathijs De Ro
- suyt Jan Van Eesbeke
- noort Jan Schoonjans
- west de behuysde hofstede

en is wel te verstaen dat de voorste erfgronden zijn belast aan Jooris De Doncker met een rente van 2 guldens 17,5 stuivers


B) DE CONQUESTEN BINNEN HET HUWELIJCK

1) een partije schooflant in DW te Nueringen groot 123 roeden
- oost en zuyt de patrimoine
- west sheeren strate
- noort de Neercauter

2) 128 roeden Xlant in DW op de Vlierenpael
- oost Guilliam Van Heddeghem
- zuyt Eloy Van Eesbeke
- west sheeren strate
- noort Joos Van Wilderode

dese leste partije is belast met rente van 3 guldens aen Joos Vander Poorten
ook belast met een veertel coorens sjaers aen den Armen van DW


C) DE MEUBLE GOEDEN ( o.a. )

- 2 coeijen en 1 calf : 44 guldens

- een vedt vercken : 24 guldens  ( red. : dat is wel een zeer vet varken ! )

- 8 hinnen met een haen : 2,8 guldens

- een oudt koetse , 2 oude kisten van morfven haute : 4,5 guldens

- een pluymen bedde met huppelinck , een cafbeddeken , 2 sacken , een spaense saerge , een wercksaerge : 14 guldens

- een weefgetau met sijn toebehoorten : 18 guldens

- een moille met een vleesblock , een vleeschcuype : 2,4 guldens

- botervat , zenecuype ( saencuype , red. ) , botercuype , een eemer met ijseren banden : 2,4 guldens

- wan , vleghel , cleermanne e.a. : 32 stuivers

- 2 vrauwenrocken en 2 vrauwenlijfkens : 11 guldens

- 2 schabellen , een tafelken , 4 stoelen : 32 stuivers

- 6 stenen potten en pinten , 10 melkteilen , een borrecanne , 2 aarden potten ( hij schreef " 2 jerden potten " ) , 3 gheleyde schotels : 34 stuivers

- een bijl , 2 hamessen , 1 schippe , 2 braecken , een pikke metten haeck , ijseren panne : 3 guldens 13 stuivers

- een ammelaecken , 3 slaepelaeckens , 4 vrauwenhemdens , 1 saerge , 1 blauwen voorschoot , 6 cragen : 16,9 guldens

- 36 tierlinghen ongedorsschen cooren en 4 tierlinghen gedorsschen samen : 42 guldens

- 15 pont boter met nog wat " case " ( lees : kaas ) : 5 guldens 16 stuivers


- 500 hoppestaecken : 16 guldens

- 5 opgaende poppeliers , 2 habbeelen , 3 olmkens en wat trunckhaut staende rontomme de hofstede : 25 guldens

- het vlas geswingelt en ongeswingelt : 2,9 guldens

- den hauder brengt in voordeel hetgene hij gekocht heeft van Lieven De Corte " soo in lant als boomgaert " nochtans niet wetende of dit den hauder zal toekomen : 54 guldens

- soo vele den hauder heeft gejont aan Anneken De Ro x Joos De Putter : 44 guldens

- soo vele den hauder heeft gejont aan Jenneken De Ro als zij huwde met Pieter Mostaert : 18,4 guldens


Totaal : 402 guldens 7 stuivers


D ) BATEN VAN LABEUR , SAEDT en MESVETTE

1) op 90 roeden lant opt Merrenvelt met 4 voren en 7 voeren mest en is samen met het saeysel : 14 guldens 1 stuiver

2) 1 dw. lant op Deyghen oock tot 4 voren voor saet en drift : 8,6 guldens

3) 120 roeden opt selve velt gelabeurt met 2 voren en omtrent de helft gemest : 11 guldens 11 stuivers

4) 50 roeden in de hofstede gelabeurt met 3 voren en derde mesvet : 3 guldens

5) derde mesvet op 175 roeden opt Waelborrevelt : 2,4 guldens

6) de hoppe " opgebracht ofte gewinterkuylt " tot 10 stuivers het hondert : 27,5 stuivers

Totaal : 40 guldens en . . . stuivers

TOTALE BATEN VAN DE MEUBELE GOEDEN : 443 guldens 6,5 stuivers


E ) KOMMERS  ( deze folio is erg beschadigd ) , het leesbare is o.a.

- aan Jan Vander Poorten over 1 jaar rente : 3 guldens

- aan de heer pastoor en aan Jan Cools ten achter over pacht : 5 guldens

- aan Josyne Sterck over 1 jaar lantpacht : 4,5 guldens

- aan Jan Mathijs over verdinghden schoof : 5 guldens

- aan Lieven De Corte over 1 jaar lantpacht : 9 guldens

- aan Wed. Joos De Groote tot Ninove over verdinghden schoof : 12 stuivers

- aan heer baron van LvW over heerlijke rente : 10 stuivers

- aan Jan Van Heghe over de rest van settingen : 3,5 guldens

- aan Gregoor De Groote over koop van hoppestaecken : 5 guldens 5 stuivers

- over zettingen van Denderwindeke : onleesbaar

- over zetting van Pollare over 105 roeden : 30 stuivers

- een jaarlijkse rente van 2,5 guldens : . . .

Totale kommers : 86 guldens 6 stuivers

Getekend : schepenklerk De Fraye , de meier , Jan Van Heghe en Jan De Naeyer schepenen in 1663


FINIS