STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE bij het overlijden van Christoffel De Pon echtgenoot van Maria Timmermans opgesteld op 09.10.1670Staat van goed in Denderwindeke

Overledene : Christoffel De Pong overleden op 25.08.1670Houder van het sterfhuis : Maria Timmermans

4 kinderen te weten

1) Anna oud 23 jaar

2) Elisabeth oud 15 jaar

3) Jan oud 13 jaar

4) Christoffel oud 8 jaar

V.P. Jan De Pong gebroeder van de overledene

V.M. Nicolaes Timmermans gebroeder van de houderigge

Opgesteld door Sr. Adriaen Vanden Abbeele baljuw van lande van Wedergrate


DE ERFGRONDEN VAN DE OVERLEDENE

1) een lochtinck in Denderwindeke GENAEMPT DE VERCKE "
- suyt de SCHEEPSTRATE
- oost cloostergoet Beaupre

is groot 260 roeden

deze hofstede is belast met 3 guldens sjaars aan Pieter Schellewaerts in Gent


DE CONQUESTEN

1) 150 roeden lant binnen de prochie van Denderwindeke opt Roosenvelt
      - oost Gillis De Bremaeker
      - west Merten De Vuyst
     - noort Joos Cardoens
    
     en is belast met 6 guldens sjaers aen dhoirs Jan Vander Poorten


DE MEUBELEN

1) de huysinge met de stede daerop gemaeckt daer den overledene in gestorven is geschat door Jan Verclaeren timmerman van stiele : 60 guldens

2) 2 coijen met een veerse : 50 guldens

3) 2 vieghens : 8 guldens

4) 45 thiendelingen cooren ligghend in de schuere ongedorsschen geprezen op 15 stuivers de 10 schoven : 33 guldens 15 stuivers        

5) 6 thienlinghen haver : 3 guldens

6) een deel hoppe liggend op de solder : 7 guldens

7) alle het hoij liggend op den delt : 8 guldens

8) 10 opgaande abeelen en popellieren met een heijcke tsamen : 15 guldens

9) het mesvet liggend in een half bunder : 8 guldens

10) 2 dw. besaeijt met cooren alhier gebracht voor saet en dreff : 16,5 guldens

11) den houtwas soo van schueten als trunck : 30 stuivers

12) 100 hopstaecken : 2 guldens

13) een bedde met hoppelinck en cussens , saerge en slaeppelaeckens : 9 guldens

14) al het leijwaert : 2,5 guldens

15) 3 ketels met een eijseren pot : 3 guldens

16) een botervat met ander huysraet : 5 guldens

17) tafel , moulle , cnappe : 3 guldens

18) 10 bundelen ongecnapt vlas : 1 guldens

19) een kiste : 10 stuivers

20) item wat de houder en houderigge tegoet vindt van Jooris Bruylandt over verdienden arbeyt : 10 guldens

TOTAAL : 245 guldens 15 stuivers


DE SCHULDEN

1) aen Pieter Schellewaert in Gent over 3 jaar verloop van een rente : 9 guldens

2) aen Gillis Praet in Ninove over over 2 jaar van rente van 6 guldens : 12 guldens

3) over de settinge van Denderwindeke : 10 guldens

4) over de costen van de funeraille : 6 guldens

5) schuld aan Machiel Van Oudenhove en Adriaen Vanden Neucker : 2 guldens

6) schuld aan de weesen Robert Pauwels : 24 guldens


Gedaen op 09.10.1670 door Sr. Adriaen Vanden Abbeele baljuw ,

Present : Jan Van Varenberch meier

Schepenen : Joos Pleck , Adriaen Lippens en Peter Sovijn

Schepenklerk : N. Gillis    ( en dus niet Willis )