STAAT VAN GOED in Denderwindeke bij overlijden van Adriaen De Naeyer


Staat van goed in Denderwindeke

Hij overleed op 16.11.1650

Een staat van goed werd opgesteld bij het overlijden van Adriaan De Naeyer

Houderigge : Elisabeth Ondermerckx

Hierbij 5 kinderen , hiervan 4 minderjarig

1) Jan Buydens die gehuwd is met Elisabeth De Naeyer , samen met Eloy Van Eesbeke over de minderjarige kinderen

2) Christoffel

3) Lucia

4) Anna

5) Catharina

Getaxeert door Mathijs De Ro en Joos Van Snick

Baljuw : Jr. Philip D'Hanins

Burgemeester : Gillis Buydens

Schepenen : Cornelis De Groote


I) de haeffelycke goeden

Ondermeer ( is niet volledig bewerkt )

1) bedde metten huppelinck , cussen , saergen , 2 slaepelaeckens : 30 guldens

2) een ander bedde met een spaensche saerge , een wecken saerge , 2 oorcussens , 2 flauwijnen : 36 guldens

3) 3 lywaerten laeckens lanck wesende 217 ellen compt over het paer van de houderigge naest Eloy Van Eesbeke elck de helft compt over haer paert : 54 guldens ( dus helft van 108 guldens )

4) 55 bundelen ongeswingelt vlas compt over de helft : 18 guldens

5) 7 paer slapelaeckens : 14 guldens

6) 55 ellen ongebleeckt leywaert : 27,5 guldens

7) swerten mantel , swerte broeck , wambeys , casacke : 33 guldens

8) 30 pont tinwerck : 15 guldens

9) de helft van een wafeleyser , 15 eemers , botercuypen , melckheemers als dranckcuypen compt over de helft naast Eloy Van Eesbeke : 5 guldens 5 stuivers

10) het vleesch gepresen over haer paert : 36 guldens

11) het gedorsschen cooren tot 5 mudde : 54 guldens     

12) het gedorsschen terwe ten advenante van 15 stuivers : 24 guldens

13) de haver gedorsschen op den solder tot 6 stuivers de veertel : 10 guldens 16 stuivers

14) een tonne leysaert : 12 guldens

15) het paert van de houderigge van de hoppe : 60 guldens

16) de haver noch te dorsschen : 26 guldens

17) omtrent 100 tienlinghen gedorsschen stroy soo in cooren , terwe , haver : 20 guldens

18) het hoij op den schelft : 18 guldens

19) den tommaert op den schelft : 18 guldens

20) het mes ligghende in den hof : 35 guldens

21) een cafbedden van de knechten met 4 wercken , over haer paert : 2 guldens

22) de helft van een root ruynpeerdt , 2 merries met het harnas en een merrieveulen van 2 jaar : 206 guldens

23) de helft van 2 waghens , 2 ploeghen , stortkerre , een ander kerre : 50 guldens

24) den helft van 10 coebeesten , een veerse vol calf , 5 leghe renderkens , samen over haer paert : 198 guldens

25) de verckens over de helft : 12 guldens

26) de helft van de hopstaecken : 30 guldens

27) de helft van 40 lattepersen : 36 stuivers

28) de helft van de schaepen tot nomber van 61 voor het paert van de houderigge , syn gepresen op 4 guldens het stuck deen door dander " sonder de wolle " : 264 guldens

29) de helft van de wolle van de voorste schaepen : 100 guldens 16 stuivers

30) de scheuten op 50 roeden bosch in Vollezele wesende scheuten van 3 jaer : 9 guldens

31) een opgaende eecke : 4,5 guldens

32) en 33 ) van bosselken te Vollezele met scheuten tot 20 stuivers en opgaende boomen tot 6 guldens

34) en 35) de scheuten op 50 roeden bos in Vollezele tot 5 guldens en de opgaende boomen tot 40 guldens

36) den trunck en snoey op de pachtgoeden , de patrimoine en geconquesteerde gronden : 76 guldens 4 stuivers

37) de opgaende boomen op een meersch te Crommekeer soo van herten als morwe haute : 65 guldens

38) de opgaende boomen op een lochtinck teghen den Cortenbosch genaempt " Nanael " soo van herte als morfve hauten : 77 guldens

39) de opgaende boomen in de behuysde stede : 33 guldens

40) de opgaende boomen int looverbosch en opt Meersvoordevelt : 17,5 guldens

41) haer derde paert in 2 linnen staende ten Steenputte : 3 guldens

42) de helft van de opgaende boomen staende in een lochtinck genaempt " Heyn Inghels stede " en op seker stedeken genaempt " sClippels veldeken " : 27 guldens

43) de helft van de opgaende boomen op de Droogenmeersch binnen DW. op Steenberch : 30 guldens


ANDER PRIJSIJE VAN LABEUR

1) het labeur op 175 roeden op het Hooch Hoenderskot binnen DW. in 2 stucken , gelabeurt met 4 vueren , spreyen enz. : 25 guldens 16 stuivers

2) het labeur , saeysel en mesvet op 50 roeden lants op de Vlierenpael binnen DW. : 7 guldens 15,5 stuivers

3) het labeur , saysel , mesvet op 250 roeden lants binnen DW. opt Windickevelt in 2 stucken : 38 guldens 8 stuivers

4) het labeur , saysel en mesvet op 8 parteycken lants opt Meersvoordevelt : 63 guldens 11 stuivers

5) idem gelabeurt opt Dapelterenvelt : 6 guldens 12 stuivers

6) idem op 222 roeden lant opt Cruysvelt in 2 stucken : 18 guldens 4 stuivers

7) idem op 225 roeden met 1 dw. mesvet op den Cleenen Cortenbosch : 25 guldens

8) het labeur op 285 roeden op de Grooten Cortenbosch : 43 guldens 6 stuivers

9) tghene ter braecke is gelabeurt op 3 bunder 80 roeden : 19 guldens 4 stuivers

10) het mes datter bevonden is uytgevoert te wesen soo ter braecken als om . . . .  en vlas : 28 guldens 16 stuivers

11) tgene dat de houderigghe tegoet heeft van Eloy Van Eesbeke van gedebourseerde penningen : 60 guldens

12) de helft van den huyse soo van schuere , stallingen , waghenhuys , nast , hovenbuer met oock de helft van de verckenskoten gepresen over de helft neffens Eloy Van Eesbeke : 270 guldens


TOTALE SOMME VAN DE MEUBELEN : 2580 guldens 5 stuivers


DE PATRIMOINE GOEDEN VAN DE OVERLEDENE

1) 150 roeden thiendelant te Appelterre op de Wilder
           - noort Christoffel De Roover
           - oost Charel Torrekens

2) 50 roeden te Eychem op selve velt ( de Wilder , red. )

3) 100 roeden meersch binnen Apelteren genaempt " DEN WAGENEER "
           - oost Daniel De Gheyter
           - west cloostergoet Beaupre

4) 60 roeden lant in de Versbroeck
            - oost Joos Rampelberch
            - west de Wed. en dhoors Joos De Mol

5) 100 roeden opt selve velt
            - noort Christoffel De Roover
            - zuyt Pieter De Leenheer

6) 100 roeden op den Hoochcauter
            - noort het Armengoet van Ninove
            - zuyt het Armengoet van Apelteren

7) 123 roeden op het Breevelt in de prochie van Outer
            - noort het dienstengoet van Ninove
            - west Geeraert De Naeyer

8) 124 roeden in de prochie van Apelteren op het Damvelt
            - oost cloostergoet Beaupre
            - west Pr. De Naeyer

9) 25 roeden in AP. op de Wilder
           - oost Marckus Lemmens
           - west Jan Rampelberch

10) 50 roeden in AP. op de Wevementel
          - oost tgoet van Anghereelen
          - zuyt het Armengoet van Ninove

11) 150 roeden in de prochie van Pollaer
           - oost Joos Cautaert
           - suyt Gillis Van Eesbeke


PATRIMOINE GOEDEREN VAN DE HOUDERIGGE ( lees : ELISABETH ONDERMERCKX )

1) een behuysde lochtinck in de behuysde stede , oost Eloy Van Eesbeke , west Jan Ondermerckx mette wederdeelen binnen DW. te Meerschvoort groot 80 roeden

2) 130 roeden meersch in Meerschvoort
             - oost Eloy Van Eesbeke
             - west teghen den Cortenbosch
             - noort de beke

3) 135 roeden meersch in de Sluysenmeersch
             - west sheeren strate
             - zuyt teghen den kets

4) 180 roeden meersch te Crommekeer
             - oost Jan De Vleeschouwer
             - zuyt en west teghen den Moorputte

5) 80 roeden thiendelant opt Boschvelt
             - oost de Weduwe Joos Buydens
             - west Jan Ondermerckx

6) 100 roeden thiendelant opt Windekevelt
             - oost Jan Ondermerckx
             - west teghen het Meerschvoordevelt

6) 95 roeden thiendelant opt Windekevelt
             - oost Jan Ondermerckx
             - west den kerckwech
             - zuyt cloostergoet van Vicoigne

7) de helft van den Looverbosch waeraf dander helft competeert Eloy Van Eesbeke binnen DW. comende de geheele teghen
            - oost Jan Ondermerckx
            - zuyt en west sheeren strate , groot over dese helft : 100 roeden

8) 72 roeden Xlant opt Apelterenvelt
           - Jan Ondermerckx
           - Eloy Van Eesbeke mette wederdeel

9) 100 roeden Xlant opt Cruysvelt
           - zuyt cloostergoet van Vicoigne
           - noort Cornelis De Vleeschauwer

10) 100 roeden Xlant op de Cleenen Swellinck
            - oost Jan Ondermerckx
            - west teghen den groenen wech

11) 180 roeden Xlant opt Windickenvelt
            - zuyt Armengoet van DW.
            - noort het Meersvoordevelt

12) 48 roeden Xlant opt selve velt
            - noort Henderick Van Vrechem
            - west Eloy Van Eesbeke

13) 73 roeden Xlant op de Grooten Cortenbosch
            - het kerckengoet van Nauwenhove
            - Pieter Cools erve
            - eenen eynde Jan Ondermerckx

14) 55 roeden opt selve velt
           - noort Cornelis Van Vrechem
           - zuyt de Weduwe Cornelis Roosen
           - west teghen den groenen wech

15) 92 roeden opt selve velt ten Ael van den Broecke
          - Eloy Van Eesbeke
          - Cornelis Roosen
          - zuyt teghen de meersschen

16) 100 roeden Xlant binnen de prochie van Outer opt Breevelt
          - oost derve van de overledene
          - noort cloostergoet van Ninove

        welcke partije de houderigge moet succederen doordien sy van haere patrimoine soo veel heeft gederft en vercocht om de selve partije te betalen en is groot 1 dw. en oneffen roede

17) 75 roeden binnen DW. op den Grooten Cortenbosch
           - oost dhoirs Pr. Van Vrechem
           - west derve van Joos Uytenhove

18) 161 roeden binnen DW. op de Grooten Cortenbosch
           - oost den groenen wech
           - zuyt Jan De Hauwer


DE CONQUESTEN VAN DIT STERFHUYS

1) een meersch in de Sluysenmeersch te Nedersteenhout
           - oost cloostergoet van Vicoigne
           - west des coopers erve                                                                             groot 125 roeden

2) 75 roeden Xlant op den Dasputte
           - oost Cornelis De Vleeschouwer
           - west Mathijs De Ro

3) 112 roeden Xlant op de Grooten Cortenbosch
           - de huysermen van Nuwenhove
           - Cornelis Roosen
           - eynde Pieter Van Bossuyt

4) 75 roeden Xlant op Meersvoordervelt
           - west sheeren strate
           - oost Jan Mathijs
           - noort den Belinck

5) 118 roeden Xlant opt Cruysvelt
            - zuyt tgoet van Vicoigne
            - west sheeren strate
            - noort Cornelis De Vleeschauwer

6) de helft van een lochtinck te Meerschvoort genaempt " sCLIPPELS PLECXKEN " commende de geheele partije
           - oost dhoirs Henderick Van Vrechem
           - noort en west sheeren strate

     groot over dese helft 37,5 roeden ( slecht leesbare grootte )

7) de helft van partije Xlant neffens de vorige partije
           - Adriaen Thienpont
           - west Mathijs De Ro erve

      groot over dese helft : 51,5 roeden

8) de helft van een stuck Xlant opt Meyersvelt groot 55 roeden
           - oost en zuyt Pr. Schoonjans

9) de helft van stuck Xlant opt Meersvoordevelt
          - oost dhoirs Guilliam Ondermerckx
          - west sheeren strate

        groot 72,5 roeden

10) de helft van een onbehuysde stede te Meerschvoort genaempt " HEYN ENGHELS STEDE "
           - west dhoirs Pieter Van Vrechem

        groot 100 roeden

11) de helft van stuck Xlant op den Grooten Cortenbosch groot 50 roeden
           - oost scoopers ander erfve
           - noort sHeerenveldeken

12) de helft van een onbehuyst stedeken te Meerschvoort genaempt " HERCULES STEDE "
           - oost dhoirs Hendrick Van Vrechem
           - west den kets

        groot 34,5 roeden

13) de helft van stuck Xlant op Meersvoordevelt groot 41 roeden
          - oost de Weduwe Steven Tiebaut
          - west dhoirs Jooris De Groote
          - noort sheeren strate

14) de helft van stuck Xlant op de Grooten Cortenbosch groot 62,5 roeden
           - oost den groenen wech
           - west scoopers ander goet

15) de helft van een partije half thiendelant opt Meersvoordevelt
           - oost dhoirs Ingel Hermans
           - zuyt sheeren strate

       de helft van 1/2 dw. schooflant opt Mersvoordevelt
          - noort Jan Ondermerckx
          - zuyt de patrimoine van de houderigge

      tsamen 75 roeden

16) dhelft van een blocxken lant te Meersvoort ghenaempt Bergens stedele ( slecht leesbaar toponiem )
          - zuyt en west sheeren strate


DE COMMEREN

1) de settinge tot Grimmingen : 25 stuivers

2) rest van settinge van Eychem : 2,5 guldens

3) aan Lauwereys Vander Kelen over de settingen van Pollaer : 2 guldens

4) aan Cornelis De Vleeschauwer van gelevert werck : 2,5 guldens

5) aan Pieter Meganck reste van maelgelt : 18 stuivers

6) aan Jooris De Groote tot Ninove over reste van coegelt : 7 guldens

7) aan dheer Joos De Groote tot Ninove over lant en meerschpacht en heerlijke rente : 85 guldens

8) aan de pastoor van Pollaer over meerschpacht tot Kerstmis 1653 : 15 guldens

9) aan dheer Joos De Groote tot Ninove over anderen achterstel van pacht tot Kerstmis 1653 : 93,5 guldens

10) aan Bernaert Lemmens van jegenwoordigen settingen : 51 guldens 2,5 stuivers

11) omtrent de kosten van de SvG aan de griffier e.a.

Totaal : 278 guldens 15 stuivers


Somme van de baten : 2580 guldens 5 stuivers

Meer boni dan mali : 2301 guldens 10 stuivers

Gedaen door D'Hanins baljuw , Buydens burgemeester , De Groote schepenen

Gedateerd op 10.05.1654            -