STAAT VAN GOED in Denderwindeke bij overlijden van Geeraert De Middeleer


Staat van goed in Denderwindeke

Overledene : Geert De Middeleer overleden omtrent 28.02.1691

Houderigge van het sterfhuis : Maria Schoonjans

Samen geprocreeert 3 minderjarige kinderen

1) Adriaen oud 14 jaar

2) Barbara oud omtrent 10 jaar

3) Marie , geen ouderdom vernoemd

V.P. Joos De Middeleer broer van de overledene

V.M. Adriaen Schoonjans broer van de houderigge


De haeffelycke goeden van dit sterfhuys

1) den hael , een eyseren pot , een lichtvat , een rooster , een beyl , een schippe : 2 guldens

2) 2 saeghen , een destel , 2 messen , een cleyn beyl : 4 guldens

3) een ketelken , een eyseren panne , een quaden eyseren pot met een huyssel , waefeleijser : 4 guldens

4) een gaffel , grep , meshaeck : 10 stuivers

5) botervat , melckheemers ,  --- cuypen , vleeschcuypen : 1 gulden 8 stuivers

6) 1 spinwiel , de haspen , een vleesblock , een moelle : 1 gulden 16 stuivers

7) een tonne met bier , een wynvat , de cnappe , een heckel , een temst , --- : 3 guldens 6 stuivers

8) kiste , tinne talloeren , enz. : 4,5 guldens

9) een bedde , een hoeppelinck , een cussen met 2 saergen : 30 guldens

10) paer slapelaeckens , een ammelaecken , een servette : 2 guldens 5 stuivers

11) 3 stenen vlas " gecnopt en ongecnopt " : 1 gulden 15 stuivers

12)  TOT NINOVE en TOT BRUSSEL soo cooren als terwe is omtrent 14,5 sacken : 60 guldens

13) waghen , ploeghe , heghde : 42 guldens

14) omtrent 100 eyssels ( ? ) met wat groet haut tsamen met de helft van de persen boven de schuere en de stalle : 4 guldens

15) een schimmelruyn peerdt met een jonck veulen en noch een roede merrie peerdt tsamen : 200 guldens

16) 3 coebeesten en 2 jaerlinghen veersen : 82 guldens

SAMEN : 442 guldens 12 stuivers


ARTIKEL VAN GRANEN SOO HERTE ALS MORWE STAENDE TE VELDE , VLAS , HOIJ , TOMMAERT , CLAEVERS

1) het cooren en de besaeythede op 1/2 bunder op het Borrevelt in DW. : 30 guldens

2) idem op 6 dw. op de Caelcauter waerinne is 1/2 dw. schooflant : 108 guldens

3) idem op 3 dw. op het Neyckenvelt : 54 guldens

4) idem op 1 dw. op het Walborrenvelt en op 60 roeden op de Vlierenpael : 24 guldens

5) idem op 2,5 dw. op het Stebbingenvelt en Rietvelt : 36 guldens

6) de besaeytheden ende schockeloen op 116 roeden op het Stebbingenvelt : 22,5 guldens

7) 5 dw. haever op de Caelcauter en het sMeyersvelt : 36 guldens

8) het vlas op 1/2 dw. op de Caelcauter : 5,5 guldens

9) 7 voijers hoij ligghende binnen den hove en tot NINOVE : 42 guldens

10) idem den tommaert : geen bedrag

11) de claevers op omtrent 1 dw. : 4 guldens

12) sij Memorie dat de houderigge in pacht heeft een thiende van het clooster van Vicoigne : memorie

SAMEN : 361 guldens


DE OPGAENDE BOOMEN maakt : 17 guldens


HET LABEUR en MESVET

1) het labeur van 2 bunder braecke gelabeurt met 2 vooren : 28 guldens

2) het derde mesvet van de besaeyde landen van omtrent 14 voeren : 10 guldens

3) het mes ligghende op de braecke landen van 48 voeren : 33,5 guldens

4) het mes ligghende in den hove : 2 guldens 8 stuivers

SAMEN : 73 guldens 18 stuivers

TOTAAL DER BATEN : 894,5 guldens


DE GRONDEN VAN DE OVERLEDENE

1) 75 roeden lant ( 3 lynen lant ) op de Flierenpael en is een leen
            - de strate
            - Stoffel De Nayere

2) 34 roeden lant op het Merrevelt wesende leen
            - Jan Van Herreweghen
            - het cloostergoet van Vicoigne

3) 125 roeden bos te Neuringen wesende leen
            - Joos De Vogel
            - Joos De Middeleer

4) 40 roeden lant opt Stebbingenvelt wesende leen
            - teghen den rewegh en syn selfs erve

5) 33 roeden meers opt Rulenschot wesende leen
            - teghen den Dender
            - Jan Somers erve

6) 50 roeden lant op het Hoenderscot
            - teghen den groenen wegh

7) 126 roeden lant op het Stebbingenvelt
            - de rewech
            - het hospitael van Ninove

8) 112 roeden lant op het Walborrenvelt
            - de rewegh
            - de Sepe

9) 80 roeden te Neuringen ( slecht leesbaar )
            - 2 syden Sr. Jan Van Vaerenberch


DE CONQUESTEN

1) 2 dw. drooghe weyde in DW.
           - de goederen van Jouffrouwe Jenne Van Oostendorp
           - den Caelcauter

2) 1 bunder lant op de Caelcauter waerinne is 1/2 dw. schooflant
            - den Borrebosch
            - Jan Van Snick

      nota dat dese partije is belast met een rente van 8 guldens sjaers ten proffijte van Doctoor Thienpont tot Gheraerdsberghen

3) 60 roeden meers op de Doorickstrate
           - de straete
           - Jan Van Snick

4) 1 dw. lant opt Rietvelt
           - de straete

     de voorste 2 partijen belast met heerlycke rente en een rente van 6 guldens sjaers dus hier gebracht voor Memorie


CAPITTEL VAN DE SCHULDEN

Opmerking : de getallen van de te betalen pacht werden steeds doorstreept en verminderd wegens de kwade tijden 

( " vermits ter causen van oorloghen ende Franssche contributies " )

1) een cappoen sjaers rente voor Joos De Vogel op syne goederen en verachtert van . .  : 15 stuivers

2) van pacht van 2,5 guldens over 6 jaer : 12 guldens 10 stuivers ( hier zal een deel van het pachtgeld kwijtgescholden zijn , red. )

3) aan Jacquemiene Schoonjans van lantpacht : 8,5 guldens verminderd tot 4 guldens 5 stuivers

4) aan Pieter Schoonjans van achterstel van lantpacht : 12 guldens 15 stuivers verminderd tot 8 guldens 10 stuivers

5) aan Juffrouw Oostendorp over lant en meerschpacht verminderd tot 4,5 guldens

6) de Armen van Wiese over pacht verminderd met een jaer : 3 guldens

7) schuld over de settinge van Zandbergen van een partije meersch van 1/2 dw. : 6 guldens

8) rest over de coop van haut van den Baron van Siesegem ( ? ) : 10 guldens

9) aan Jacquemiene Schoonjans over geleenden gelde : 48,5 guldens

10) aan Pieter Cardoens over settingen par reste : 11 guldens 12 stuivers

11) idem aan Joos Lippens over settingen par reste : 7,5 guldens

12) en te weten dat de overledene heeft verkocht aan Adriaen De Doncker tot Pollare een partije lant voor 80 guldens en daermee is betaelt " een peerdt ten gemeenen sterfhuyse geemployeert " : 80 guldens

13) Adriaen Schoonjans voor verdienden arbeyt : hiervoor heeft hij geprofiteert de hoppe en de staecken dus Memorie

14) ook te weten dat Gheeraert De Middeleer heeft gecollecteert 2 settingen en hiervan is de rekening nog niet ontvangen , ook nog geld te goed van diverse personen

15) Oock heeft de overledene nog gehadt eenighe ontfanck van de geconfisqueerde goederen van de abdij van Vicoigne : nog geen afrekening

COMMEREN EN SCHULDEN TOT 202 GULDENS 2,5 STUIVERS


MEER BONI DAN MALI tot 692 guldens 7,5 stuivers

De houderigge de helft

De wezen de andere helft


Gedaen op 21.07.1691

present : Pr. Vanden Abbeelen bailliu 1691

                 Pr. De Groote 1691 en Joos Van Heghe 1691