STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van ADRIANA DE HOOCHT
 


Overledene : Adriaenken De Hoocht overleden in april 1656

Houder : Jan De Leenheer

3 kinderen :

1) Hendrik 10 jaar

2) Joos 8 jaar

3) Pieter 4 jaar

V.P. Joos De Leenheer

V.M. Pieter De Hoocht

Opgesteld door de baljuw Joncker Philips Dhanins

                                  burgemeester Mathijs De Ro

                                  schepenen Joos Van Snick


GRONDEN VAN ERVE VAN DE MOEDERLYCKE SYDE

1) 1/3de van 1 dw. maeymeersch in de prochie van Pollaer in de Quaetbroeck
             - oost Gillis De Maeseneer
             - west de weduwe of dhoors Adriaen Mertens
            
    welck dachwant is belast met rente van 3 guldens sjaers aen de Weduwe of dhoors Steven Thiebaudt  ( zie staat van goed bij overlijden van Steven Thibaut x Barbara Rampelberch )

2) de houder verklaart dat hij heeft gedeelt synde in huwelycken staet met de overledene " binnen Gendt " de somme van 162 guldens


II ) DE CONQUESTEN

1) een block schoofland te Dasselt met 3 syden omhaecht groot 1,5 dw.  ( in landboek 153 roeden , zie artikel 317. Landboek Denderwindeke )
             - noort sheeren strate
             - west Dashaeghe
             - zuyt Jan Vanden Haute

     en is belast met een rente van 12 guldens sjaers aen Adriaen Reps ten penninck XVI      ( red. : Reps was in de 20ste penningkohieren Rebbe )

2) 63 roeden thiendelant op Daugracht  ( in landboek 60 roeden , zie artikel 318. Landboek Denderwindeke )
           - Jr. Maximiliaen Vander Noot
           - Jan Verckens en Peeter Vanden Bossche

     en is vrij en onbelast


III. DE MEUBELE GOEDINGEN

1) 2 coebeesten en een veerse van 2 jaar : 60 guldens

2) in de schuur zijn er " in cooren ongedorsschen tot 30 thielinghen gepresen a 28 stuivers jeder thielinck " : 42 guldens

3) 5 thielinghen haver ongedorsschen gepresen a 36 stuivers de thielinck : 9 guldens

4) 10 thielinghen erwten : 9 guldens

5) 3 bundels hooi , het stroij , het mes ligghende in de stallen en op den hove : 20 guldens

6) 47 bundels ongeswingelt vlas met 2 stenen geswingelt : 20+ guldens ( hier is de SvG onherstelbaar beschadigd )

7) het labeur van 4 dw. , 3 gelabeurt met 2 vooren en 1 gelabeurt met 3 vooren is gepresen de voore op 25 stuivers dus : 9 guldens 5 stuivers

8) het zaaisel gezaaid " in de braecke " to 8 veertels soo in cooren als tarwe : 7 guldens 8 stuivers

9) het mest gevoerd in de voorste gronden : 15,5 guldens

10) bijl , 2 schippen , rick , meshaeck : 2 guldens 2 stuivers

11) spinnewiel met den spinnerock , vlasheckel , haspels e.a. : 24 stuivers

12) tafel ,een sittelijfken ( ? ) ,  3 quade stoelen : 35 stuivers

13) diverssche pottekens , schotels , teilkens , melckteilen en andere cleyneede : 16 stuivers

14) een wieg , wan , vleghel , mande : 30 stuivers

15) swingelbert met de swingelslach , picke met den haeck , 2 leeren e.a. : 2 guldens 16 stuivers

16) leysaet knoppens tot 4 veertels gepresen tot : 7 guldens 4 stuivers

17) 5 sacken caf op den solder met een cnappe : 2,5 guldens

18) de opgaende boomen op een block te Dasselt : 9 guldens

19) den trunck staende op de trunckboomen met het hout in den hove : 3 guldens . . .

20) 3 hinnen : - onleesbaar -

21) ten baete van geleenden gelde aen Adam Leyssens : 7 guldens

22) de gereede penningen dienend tot de funeraillen dus hier : memorie

De prijsije gedaen door Jooris De Sauter en Adriaen Van Vrechem die hierbij tekenden


DE SCHULDEN

1) schuld aan Joos De Groote over pacht : 132 guldens

2) schuld aan Lauwereys De Pape tot Ninove over meerspacht : 20 guldens

3) schuld aan Adriaen Van Vrechem over reste van settinge en van afgehaald bier : 7 guldens 16 stuivers

4) aan Jan Van Heghe over reste van settinge : 7,5 guldens

5) aan Adriaen Waegheman over de maelderije : 11 stuivers

6) aan Jan Van Heghe pachter van het cleyn coegelt : 8 stuivers

7) aan Adriaen Reps tot Edinghen ( er staat Engien in de tekst ) over 1,5 jaar verloop van rente : - onleesbaar -


BATEN : 366 guldens 1 stuiver

KOMMERS : 187 guldens 7,5 stuivers

MEER BONI DAN MALI : 178 guldens 13,5 stuivers

Gedaan op 25ste . . . . 1659