Tracker

VERKAVELING bij het overlijden van JOORIS DE GROOTE fs. CornelisVerkaveling bij het overlijden van Jooris De Groote fs. Cornelis , houderigge is Josyne sBackers


DENDERWINDEKE

1) de behuysde hofstede waar Jooris woonde gelegen int gehuchte te Renderstede
- oost wed. Geeraert De Ro
- zuyt de strate en het Wijgaerdeken
- west hetselve Wijgaerdeken
- noort de Swellinck

groot 166,50 roeden , de grond wordt geschat op 4 R 5 S / roede en komt op 707 R 12 S 2 O

al de bomen " staende rontom in de haeghen en canten " geprezen op 51 R , de fruitbomen op 91 R

de heerlijke renten bedragen in totaal 22 R 7 S

Totale waarde : 827 R 5,5 S

Is gebleven op Adriaen Van Vrechem

2) een boomgaert ghenaempt " Meters stede " gelegen
- oost de voorste hofstede en de Swellinck
- zuyt het Wijgaerdeken
- west den keijts loopende naer den Heffelteren
- noort hetselve goet

groot 133 roeden , geschat op 4 R / roede , de bomen geschat op 28 R , de fruitbomen op 60 R

de heerlijke renten bedragen 25 R 11 S

is gebleven op Achille Stincha

3) een besloten veldeken ghenaempt " het Wyngaerdeken " wesende Xvrij
- oost , zuyt en west de strate
- noort de voorste Metersstede en de behuysde hofstede

is groot met alle de haeghen tegen de strate 250 roeden

geprezen op 2,5 R / roede

alle de boomen staende op de voorste stede geprezen op 66 R

is gebleven op Gregoor De Groote

4) een partijcken drooch weede
- oost de Swellinck
- suyt Meters stede
- west het keijtsken loopende naer den Effelteren
- noorteijnde tegen den Vijvermeersch

is groot 51 roeden , geprezen op 2,5 R / roede

belast aen de heer van de Reyst met een cappuyn , een halster evene en 2 penningen parisis
aan de armen van DW met 10 S 9 denieren parisis sjaers
aan dese ghemeene hoors met 2 schellingen sjaers

( de haver gerekent op 18 S / het halster )

is gebleven op Jan De Groote

5) een partij meersch genoempt " den Vijvermeersch "
- oost den andere vijvermeersch van selve sterfhuys
- suyt de Swellinck
- west den keijts loopende naer den Effelteren
- noort den selven heffelteren

groot met de helft van de haeghe : 225,50 roeden

geprezen op 3 R / roede

alle boomen daerop staende geprezen op 113 R

de naam van de nieuwe eigenaar is onleesbaar

6) een besloten block ghenaempt Symons lochtinck geleghen te Stebbinghen
- oost den ketijs en den meersch ofte weede van den sterfhuyse
- west en noort den Heffelteren

groot mettte haeghen en canten ten westen , noorden en oosten tot aen de blockstichel 185,50 roeden

geprezen op 2,5 R / roede

alle boomen zijn geprezen op 25 R

gebleven op Jan Ondermerckx

7) een veldeken of block lant op de Swellinck
- oost cloostergoet van Beaupre
- zuyt , west en noort hetselve sterfhuys

groot 133,50 roeden waarin is gelegen 66 roeden leen daarvan 33 roeden is gestuikt leen en dander 33 roeden is gekocht leen , dus wordt alhier alleen ghemelt als erve ende blijft bij de generaele hoirs : 100,60 roeden

geprezen op 33 S / roede

gebleven op Cornelis De Groote

8) partij schooflant opt Hoenercot
- noort Joos Van Wilderode
- zuyt den wegh
- west Christoffel Van Eesbeke

groot 121 roeden en geprezen op 18 S / roede

9) partij schooflant opt selve velt
- west de groenen wech
- noort Joos Van Wilderode
- oost en zuyt dhoors Nicolaes De Quick

groot 145,60 roeden geprezen op 20 S / roede

10) partij schooflant opt selve Hoenercot ( lees : Hoenderskot )
- achter sWaelen hutte
- oost den groenen wech
- zuyt Joos Van Wilderode
- west de voorste hutte

isn deze partije is gelegen 50 roeden land competerende het clooster van Jerren ( lees : Herne ) dus blijft alhier in proffijte vn het sterfhuys en dit in 2 partijen gelegen en is samen 186,50 roeden

geprezen op 17 S / roede

drij eecken daerop staende gepresen op 30 S

11) partij schooflant op de Flierenpael
- noort Matthijs De Ro fs. Geeraerts
- west Adriaen Cuppens
- oost dhoors van Jan Van Belle

groot int geheele 133 roeden en daarvan competeert dit sterfhuis 90 roeden en de kerk van Denderwindeke de rest

geprezen op 30 S / roede

12) partij lant opt Merrevelt waerinne is gelegen 1 dachwant schooflant  en 118,25 roeden Xlant
- oost sheeren strate
- suyt Joos Van Wilderode
- noort dhoors Pieter Van Vrechem
- west het cloostergoet van Vicoigne

samen groot 218,25 roeden , het Xlant gepresen op 32 S / roede en het schooflant op 18 S / roede

alle de boomen op deze partije gepresen op 7 R

13) een partij schooflant wesende 9ste schoof opt Windickevelt
- noort de strate
- oost Matthijs De Ro fs. Grs.
- west Jan De Vleeschauwer

groot 105 roeden en geprezen op 33 S / roede , hierop een eecken staende prijs van 20 S

14) een behuysde hofstede ghenaempt " Merten Verckens stede " gelegen int kwartier ter Hellen
- oost de keijts leedende naer den Effelteren
- suyt en west de weduwe Jooris De Groote de jonghe
- noort s Papenmeerschelken

groot 138 roeden en 4 voeten

De blooten gront geprezen op 4 R en 3 S / roede maakt 561 R 3 S
de boomen staende in de haeghen en canten : 17 R 10 S
de fruytboomen geprezen op 35 R

De huysinghen te weten het huys mette staelingen mitsgaders het schuerken en de hoevenbuer metten hoven ( lees : de oven ) : 216 R

Dus alles samen tot 829 R 11 S en afgekort met de volgende lasten

- aan de heere van ter Reijst met 1 cappoen en 13 p.par.
- aan de hoirs van Henrick Vander Huecht met een rente van 9 R
- aan Joos Vande Meerssche tot Aelst met een losrente van 3 R sjaers
- aan de hoirs van dit sterfhuis met een heerlijke rente van 1/3de en 1/9de cappoens

de heerlijke renten zijn afgekort ten advenante van de penninck XXIV
de erfelijke renten aan de penninck XVI

Is samen 223 R 17 S

Item te weten dat deze hofstede belast is met een lijfrente van 16 veertelen coorens Nienofsche maete ten proffijte van Jacobijne Roobaert weduwe wijlen Merten Verckens welke rente voor de helft zal betaald worden bij de houderigge en de andere helft bij de 8 hoors

15) partij weede int quartier ter Hellen ghenaempt " tGhewers lochtinck "
- oost de keijts aen den Heffelteren
- zuyt hetselve sterfhuys met het Papenmeerschelken
- west de weduwe Jooris De Groote de jonghe met haar hoors
- noort de voorste Heffelteren

is groot 120,20 roeden

is geprezen met de helft van het voorste Papemeerschelken hiernaer volghende op 2 R 15 S / roede en dus : 330 R 11 S

Al de boomen op de voorste Gheweerslochtinck op 33 R en de fruytboomen op 13 R is samen 46 R

16) de helft van het Papen Meersselken
- oost de keijts van den Heffelteren
- west de weduwe en dhoors Jooris De Groote de jonghe
- noort tGhewers lochtinck

is groot over de helft 30 R

is geprezen zoals de Gheweerslochtinck op 2 R 15 S / roede en is samengeteld met de voorste Gheweerslochtinck in één partij : 489 R 1 S

17) de behuysde hofstede daer Jenneken De Middeleer weduwe wijlen Jooris De Groote nu op is woonende gheleghen int quartier te Renderstede
- oost het Rietvelt en Jan Wasteels
- zuyt het Neijckenvelt
- noort de strate

groot int geheele 470 roeden waerinne is gelegen 75 roeden schooflant en 395 roeden Xlant

Is belast met 6 schellingen in den boeck van Gillis Vander Poorten beloopt 3 R 12 S

Xlant is geprezen op 32 S / roede
Slant is geprezen op 18 S / roede

De boomen " staende in de haegen langhs de strat en aen het Rietvelt en op de hofstede : 50 R

Dus is de waarde verminderd met de last : 745 R 18 S

18) partijcken Xlant op het Neijckenvelt
- oost Jan Cautaert
- zuyt het Armegoet van Wiese
- noort de voorste hofstede

groot 67 roeden en 6 voeten , is belast met half vierendeel cappoens en beloopt 2 R 14 S

Geprezen op 30 S / roede

19) partijcken lants op het Apelterenvelt
- zuyt Matthijs De Ro
- west Joos Van Snick de oude
- noort dhoors Pieter Verckens

groot 70 roeden en geprezen op 40 S / roede

20) 334,20 roeden Xlant op het Apelterenvelt
- oost cloostergoet Vicoigne
- zuyt dhoors Pieter Van Vrechem
- west selve sterfhuyse

geprezen op 40 S / roede

21) 143,60 roeden schooflant op Apelterenvelt
- oost selve sterfhuys en dhoirs Pr. Verckens
- west Jan Ondermerckx
- noort Pieter Sterck
- zuyt de Herrestraete

geprezen op 20 S / roede

de bomen hierop geprezen op 4 R

22) 177,20 roeden lant op de Swellinck
- noort de meersschen
- oost de groenen wech ende waghewech
- zuyt selve sterfhuys en kerckegoet van Pollaer
- west cloostergoet van Beauprez

geprezen op 38 S / roede , hierop penninckrente van de heerlijkheid van ter Rijst

23) partije landt opt selve velt met een beijle
- oost dhoirs Pieter Verckens
- zuyt de keijts
- west den groenen wech ende het kerckengoet van PL
- noort de meersschen

groot 261,40 roeden waarvan Thomas Maes competeert 75 roeden dus blijft in proffijte van het sterfhuys 186,40 roeden

geprezen op 30 stuivers / roede

24) 208 roeden lant op de voorste Swellinck
- oost Fronen De Leneer
- zuyt Matthijs De Ro
- west Gillis Verckens
- noort de meersschen genaempt " de Vijverkens "

geprezen op 32 S / roede

25) een meersch te Neuringen genaempt " de Strijcker " groot 208 roeden
- oost de strate loopende naer Windicke
- zuijt Gillis De Mesmaeker en het drefken
- west Adriaene De Mesmaeker
- noort den dreve ofte het losgat van de Swellinck

belast aan de ghemeene hoirs met 2 cappuynen en 2 penningen sjaers
belast aan de Armen van Windicke met 15 schellingen 9 penningen sjaers

is aldus belast ten advenant van den penninck 44 met 52 R 15 S

geprezen op 55 S / roede

de boomen geprezen op 40 R

26) 75 roeden lant op de Cleenen Swellinck
- oost de weduwe Geeraert De Ro
- zuyt het Mespelterenvelt
- west Jan Ondermerckx

groot int geheele 163 roeden daerinne dese hoors competeert 75 roeden en het gasthuysgoet van Neijgen 88 roeden gelegen op de westsijde

geprezen op 25 S / roede

de boomkens daerop staende geprezen op 6 R

28) partije lant op het Mespelterenvelt
- west de strate
- noort dhoors Jan Lemmens
- oost het Capelrijegoet van Neijghen en dhoors Jan Buydens
- zuyt het leen van dit sterfhuys en het voorste Cappelrijegoet

hierin is 275 roeden schooflant en 116,35 roeden Xlant

het Xlant is belast aan het generael sterfhuys met penninckrente
het Slant is belast aan Mr. Jan De Lau met cleen penninckrente

Xlant is geprezen op 2 R / roede
Slant is geprezen op 22 S / roede

de boomen daerop staende geprezen op 16 R

29) 182 roeden lant op het Mespelterenvelt
- oost Jan De Bremaecker
- zuyt het cloostergoet van Vicoigne
- west Cornelis Van Vrechem zijn leen

geprezen op 32 S / roede

belast aan heer pastoor van DW met 3 schellingen sjaers maakt in totaal 36 S

30) 101,20 roeden Xlant op voorste Mespelterenvelt
- oost het leen van Cornelis Van Vrechem
- zuyt het cloostergoet van Vicoigne
- west de groenen wech

geprezen op 36 S / roede , is belast aan de heere van ter Rijst  met 3 penningen parisis compt tot 3 S

31) partij schooflant opt Rietvelt met een bijl teghens het Apelterenvelt
- zuyt Jan Cautaert
- oost Pieter Stercke
- dander sijde de gracht
- west dhoors Pieter Cardoens

groot int geheele 273,5 roeden waerinne is geleghen 112,5 roeden leen competerende de weduwe en dhoors Jooris De Groote de Jonghe dus blijft alleen in proffijte van dit sterfhuys hier 161 roeden

geprezen op 16 S / roede

32) 403 roeden lant op de Caelcauter comende met een beijl
- oost Gillis De Roij ende Pieter Cools
- noort den groenen wech
- west cloostergoet van Vicoigne ende Adriaen Cardoen
- zuyt den bosch genaempt " den Ziepdael "

belast aan ghemeen sterfhuys met 6 penningen parisis en maakt aldus 6 S

geprezen op 38 S / roede

33) de helft van 1 dachwant schooflant op selven Caelcauter
- zuyt het Armengoet van Windicke
- west Gillis De Roij
- noort Jan Cautaert

geprezen op 20 S / roede

34 ) 54,50 roeden schooflant op selven Caelcauter
- oost de haeghe van Pieter Schoonjans erve
- zuyt Gillis De Roij
- noort de groenen wech

belast aan de heere van Wedergrate met 2 gansen sjaers , de gans ten advenante van 18 stuiver komt dus als last op 43 R 4 S

geprezen op 18 S / roede en blijft in waarde aldus : 5 R 17 S  ( ** )

( ** : de heerlijke rente die op deze grond rust maakt de grond quasi waardeloos , red. )

35) 99 roeden schooflant op het Meyersvelt
- oost dhoors Symoen Lambrecht
- suyt de Herrestraete
- west adriaen Nerinckx
- noort Pieter Schoonjans en dit selve sterfhuys

geprezen op 14 S / roede

36) partij schooflant en thiendelant in een geleghen opt voorste Meyersvelt
- oost Cappelrijegoet van Liefferingen
- zuyt selve sterfhuys en dhoirs Pieter De Clippel
- west Joos Van Snick
- noort Jor. Malcot

groot 79 roeden waerinne 30 roeden Xlant en is geprezen " deen door dander " op 20 S / roede

het schooflant is belast aan generaele hoors met 2 penningen sjaers

37) partij meersch in den Ondersten Quaetbroeck en Muysenbeeck
- oost Jan Buydens
- zuyt het veldeken genaempt " het Roosenvelt "
- west de Weduwe Jan De Doncker
- noort Nicolaes De Ro

groot 101,60 roeden

belast aan heer Jan De Lau met cleijn penninckrente
belast aan heer van Wedergrate met 1/3de cappuyns en 1/3de van 5 schellingen parisis

geprezen op 55 S / roede

38) partij Xlant en Schooflant ineen geleghen opt Apelterenvelt
- oost Eloij Van Eesbeke
- zuyt selve sterfhuys en Nicolaes De Ro
- noort en oost het kerdckegoet van Nauwenhove

groot 142 roeden waarvan 50 roeden is Xlant en 92 roeden is Schooflant

belast aan dhoirs Mr. Jan Juliens met 1 penning obel

Xlant geprezen op 2 R en het Schooflant op 24 S / roede

39) partij Schooflant opt Meersvoorevelt
- oost den groenen wech
- noort en west Adriaen Van Vrechem fs. Franchoys
- zuyt dhoors van Pieter Maes

groot 90 roeden en is belast aan de generaele hoors met 1 penning parisis sjaers

geprezen op 20 S / roede

40) partijcken schooflant opt selve velt
- oost Eloy Van Eesbeke
- west dhoirs Pieter Van Vrechem
- noort de Herrestraete

groot 47,50 roeden en belast met 1 obel sjaars aan clooster van Vicoigne

geprezen op 22 S / roede

41) partij Xlant opt selve velt
- oost Adam Vanden Broecke
- zuyt den voetwech
- west steven Tiebaut
- noort het cloostergoet van Vicoigne

groot 85 roeden

belast met 2 en 1/3de schautveertel en 1/24ste deel evene en belast met 1,5 vierendeel cappoen aan heere van LvW
belast aan clooster van Vicoigne met 4 penningen sjaers

geprezen op 40 S / roede verminderd met het kapitaal van de heerlijke renten te weten 25 R 8 S

42) partij Xlant op de Moorputte
- oost Cornelis Dhauwe
- zuyt de Moorputbroeck
- west Steven Tibaut
- noort Pieter Vande Gehuchte

belast aan het gemeen sterfhuys met de helft van 3 penningen parisis

groot 142,50 roeden

geprezen op 25 S / roede

43) partij Half Schooflant op het Rietvelt
- zuytoost dhoirs Jan De Doncker
- een eynde aen Apelterenvelt
- noortwest de weduwe en dhoors Jooris De Groote de Jonghe

is groot 51 roeden half Xlant en half Slant

belast aan de generaele hoors van dit sterfhuys met 1 penning obel

geprezen op 23 S / roede

de boomen hierop geprezen op 4,5 R

44) partij Schooflant opt Meersvoordevelt
- west het Armengoet van DW
- zuyt het kerckengoet van DW
- oost dhoirs Guiliam Ondermerckx

belast aan klooster van Vicoigne met 1 p.p.

geprezen op 20 S / roede

45) partij Schooflant op Deyghen
- oost Cornelis Van Eesbeke en de weduwe en dhoors Jan De Doncker
- zuyt Christoffel Van Eesbeke
- noort de weduwe Jan Herreman en Jan De Bremaecker

groot 220,50 roeden

belast aan de generaele hoors met 2 p.p.

geprezen op 20 S / roede

46) partij Xlant opt Walborrenvelt
- zuyt de strate
- oost de wed. en dhoirs Jooris De Groote de Jonghe
- noort Pieter Coppijn

belast aan ghemeen sterfhuys met 6 veertels evene en komt op 64 R 16 S

geprezen op 40 S / roede

47) een meersch en is een leen van leenhove van heere Baron van Wedergrate op de Roosenmeersch
- oost de Dender
- west en noort het Chartroosengoet binnen Gendt
- zuyt de gracht

geprezen op 3 R / roede

48) een partije bosch genaempt " den Ghevensbosch " leen van leenhove van Cruyckenburgh
- west het gescheet van Santbergen geseyt den Ranacker
- zuyt het leen van Adriaen Cardoen
- oost het Gheuvensvelt
- noort Gheleijn Vanden Eeckhaute

is groot omtrent 700 roeden

De blote grond is geprezen op 25 S / roede

De bomen daerop staende geprezen op 464 R

Het schaerhout blijft ten proffijte van de houderigge haer leven lanck

POLLAERDE

1) 36 roeden meersch op de Weert
- zuyt het kerckengoet van Pollaerde
- oost Pieter Vander Bruggen tot Nineve
- west den Meulenmeersch
- noort den dam

en is in Pollaersche maete 36 roeden

geprezen op 75 S / roede

2) 56 roeden meersch op de voorste Weert
- noort den Dam
- west Pieter Vander Brugghen
- suyt hetselve sterfhuys
- oost dhoirs Adriaen De Smet

geprezen op 80 S / roede

3) 40 roeden meersch op selve Weert
- tegen de Armengoet van Pollaerde
- oost de wed. en dhoors van Olivier Vanden Broecke
- noort selve sterfhuys

is belast aan heere van Wedergrate met 1 cappuijn en 5 Schellingen 4 penningen parisis sjaers en dit maakt 24 R 16 S

geprezen op 85 S / roede

4) 176,80 roeden meersch op selve Weert
- noort den Dam
- west de Armen van Pollaerde
- oost dhoirs Papeghem en de weduwe en dhoirs Olviier Vanden Broecke

deze partij is belast met de volgende heerlijke renten

- de partij naast den dam met 1 cappuyn en 6 S 9 penningen parisis sjaers compt op 25 R 13 S
- de partij ten suyden is belast aan deselve heere met 1,5 cappuyn en 4 S 2 penningen en compt op 34 R 19 S

de noortsijde is groot 90,15 roeden en is geprezen op 80 S / roede
de zuytzijde is geprezen op 81 S / roede

DE HUYSINGHEN EN DE RENTEN

- de huysinghen daer de houderigge is woonende met de schueren , stallinghen blijven in het gemeen totter doot der voorste houderigge en ze zullen de gront volgen na haar overlijden en dit na " behoorlycke prijsije "

- rente van 3 R sjaers ten laste van Adriaen Wasteels / penninck XVI / blijft onverdeelt
- rente ten laste van Adriaenken De Mesmaeker blijft onverdeelt als voren

- aangaande de hofstede van Jooris De Groote de Jonghe daar de weduwe nu is wonende is conditie dat deze hofstede aan de weduwe sal toecomen by vercaveling midts daerboven te profiteren ander lant volgens prijs van de voorste hofstede

DE HEERLIJKE RENTEN EN CHEYNSEN

I ) LEENBOEK VAN GILLIS VANDER POORTEN

a) de heerlijke rentebouck hier voortijts gekocht van Gillis Vander Poorten te leene gehouden van den leenhove van ter Rijst en is rente in haver , capuynen en cleen penninckrente

geextimeert :
- het veertel tot 9 stuivers
- de capuynen tot 18 stuivers
- de hinne tot 9 stuivers

welke rente jaarlijks bedraagt 45 R 4 S 10 denieren

b) de schoof competerende de voorste leenboeck van Gillis Vander Poorten bestreckende op 6 bunder en 20 roeden schooflant en geextimeert elck bunder op 5 R sjaers

De voorste sommen ten advenante van de penninck XVI geven als waarde voor het leen van Gillis Vander Poorten de som van 1207 R 14 S

II) HEERLIJCKE RENTEN ENDE CHEYNSEN COMPETERENDE DE HEERLIJCKEN LEENBOECK WESENDE 3 SPLETEN VAN LEENEN TE LEENE VAN DEN LEENHOVE VAN DEN HEERE VAN TER RIJST

a) is in cleijn penninckrente 5 S 1 denier

b) de schoof competerende de voorste leenboeck hem bestreckende op 9 bunder 280 roeden schooflant , hierinne begrepen 2 bunder 9ste schoof en 660 roeden XIIste schoof dus compt maer in extime van den vollen VIde schoof op 8 bunder 83 roeden

Elk bunder geeft jaarlijks 5 guldens

Dit alles geexstimeert den penninck XVI compt in principaele somme ter somme van 660 R en 16 denieren

III ) DE HEERLIJCKE RENTEN ENDE CHEIJNSEN COMPETERENDE DEN HEERLIJCKE LEENBOECK VAN CRUYCKENBURGH

a) geschat in cooren , haver , cappoenen , hinnen , gansen mitsgaders penninckrenten te weten

- het cooren tot 16 S / veertel
- de haver tot 9 S en de schautveertel tot 6 S
- de cappoenen tot 18 S
- de hinnen tot 9 S
- de schauthinnen tot 6 S
- de gansen tot 18 S

en bedraagt jaarlijks 45 R 4 S 11 D en is ten advenant van den penninck XVI : 723 R 11 S

b) de schoof competerende de voorste leenboeck van Cruyckenburgh bestreckende op 11 bunder 2 dachwant 5 roeden schooflant en elck bunder geschat op 5 R / bunder : 57,5 R en dit maakt aan de penninck XVI de som van 920 R

c) omtrent de achterlenen ten leene gehouden van den voorste heerlijcke leenboeck met het relief is 56 R in principael en in capitael sjaers 3,5 R

Totale som is 106 R 4 S 11 denieren en dit aan de penninck sesthiene geeft in capittael ter somme van 1699 R 11 S 4 denieren

IV ) DE HEERLIJKE RENTEN COMPETERENDE DE HEERLIJKE LEENBOEK GEKOMEN VAN GILLIS VAN AUDENAERDE GEHEETEN " HET MANCK GRIFFIERKEN "

in capuynen , schauthoenderen en cleene penninckrenten

- capoen op 18 S
- schauthoender op 6 S

en is jaarlijks 7 R 6 S 3 D

Dit is aan de penninck XVI de som van 116 R 18 S


Dit alles geprezen op 15.07.1645 en ondertekend door Matthijs De Ro

Aldus gepasseert voor schepenbank met Joosyne sBackers als houderigge , Pieter Roosen als burgemeester en voogd over de weduwe en dhoors Jooris De Goote de jonge en Joos De Groote als voogd over de vaderlijke zijde ter presentie van :

Philips D'Hanins baljuw , Pieter Roosen burgemeester , Cornelis De Vleeschauwer schepenen op 15.07.1645


Ondertekend door :

C. De Groote
Jan De Groote
J. De Groote
Adriaen Van Vrechem
Jenneken De Middeleer
Achille Stincka

Ook Philips D'Hanins , Peeter Roosen en Cornelis De Vleeschauwer