Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van CORNELIS DE GROOTE

Deze Cornelis werd in Denderwindeke opgevolgd door zijn zoon Cornelis , de andere kinderen zijn uitgeweken


Overledene : Cornelis De Groote op 08.03.1656

Houder : Cathelijne Vanden Broecke

6 kinderen :

1) Josine 11 jaar
2) Marie 9 jaar
3) Joos 7 jaar
4) Jan 5 jaar
5) Cornelis 3,5 jaar
6) Catharina oud 8 maanden

V.P. Joos De Groote fs. Jooris

V.M. Jan Vanden Broecke

SvG gedaan door Joncker Philips Dhanins baljuw , Gillis Van Vaerenberch meier , Mathijs De Ro burgemeester


GRONDEN VAN ERVEN VAN DE VADERLIJKE ZIJDE ( 9 )

1) een leen van het leenhof van ter Rijst in DW. op de Swellinck groot 33 roeden
- het leen van Sr. Joos De Groote
- oost zijn zelfs erve
- beneden tegen de Vijvermeersch

2) een splete van leene van de voorste leenhove van ter Rijst consisterende in :

a) een schoof van 6,5 bunders
b) de penninckrente daerop tot 24 capoenen 4,5 hoenderen , 2 halsters evene Nienofssche mate , 3 pont parisis waarvan de helft competeert de overledene en de andere helft Jan De Vuyst in huwelyck met Josyne De Groote

3) een behuysde stede daer de overledene is gestorven in DW. te Renderstede groot 135 roeden
     - oost den keyts loopende naer den Effelteren
     - zuyt en west de Wed. Jooris De Groote de Jonghen
   
    en is belast aen den heere ter Rijst met 1 capoen en 13 schellingen parisis
    en is belast aen de hoors van het sterfhuys van Jooris De Groote met 1/3de capuyns en . . .
    en met rente van 3 guldens aen Jan Vande Meersche tot Aelst
    en met een rente van 9 guldens aen Niclaes De Pont tot Ninove

4) een block lants tegen de Swellinck
       - oost het cloostergoet van Beauprez
       - zuytwest en noort het selve sterfhuysgoet
      
    is groot 133 roeden en hier 67 roeden ( de tekst is onduidelijk , red. )

5) partije Xlant binnen DW. opt Apelterenvelt groot 334 roeden 4 voeten , hiervan een deel groot 234 roeden belast aen den heere van desen lande
        - oost het cloostergoet van Apelteren
        - zuyt dhoors Pieter Van Vrechem
        - west den selven sterfhuys en Pieter Sterck

6) partije Xlant opt Mespelterenvelt groot 101 roeden 4 voeten belast aen den heere van ter Rijst met penninckrente
         - oost het leen van Cornelis Van Vrechem
         - zuyt het cloostergoet van Vicoigne
         - west den groenen wech

7) partije schooflant binnen de voorste prochie op de Caelcauter en groot over de helft is 50 roeden en belast met penninckrente aan Jooris De Groote
         - zuyt het Armegoedt van DW.
         - west Gillis De Roy
         - noort Jan Cautaert

8) partije Schooflant op Deygen
        - Gillis Buydens erve
        - de Weduwe Jan Herremans erve
       
    groot 217 roeden

Marge : deze partije is vermangelt met 212 roeden Schooflant opt Apelterenvelt met de Weduwe Jan Ondermerckx

9) een partije meersch binnen de prochie van Pollaer op de Weert
     - het Armengoet van Pollaer
     - west dhoirs Olivier Vanden Broecke

      is 50 roeden en belast aen den heere met 1 capuyn en 5 schellingen 4 penningen parisis


DE GECONQUESTEERDE GRONDEN DOOR HUWELYCK MET DE HOUDERIGGE VERCREGEN  ( 4 )

1°)  1/2 bunder schooflant binnen DW. op het Rietvelt
        - noort Achilles Stincka
        - oost de Wed. en dhoors Pr. Verckens

De houderigge verclaert dat dese partije is vermangelt met Jooris De Doncker en dit voor haer erfve daer voor gederf tot Pollaer pretenderende dese voor haer patrimoine

is belast met 2 penningen parisis sjaers aen den coopere

2°) partije Xdelant op den Effelteren binnen de prochie van DW.  groot 68 roeden
       - oost en zuyt Gregorius De Groote
       - west en noort Guilliam Mertens

groot 68 roeden , de houderigge zegt dat dese partije is gecocht met de penningen van haer goedt gederft binnen Pollaer

3°) partije Xdelant binnen DW. opt Mespelterenvelt
        - oost Jan De Bremaeker
        - zuyt het cloostergoet van Vicoignen
       
     groot 200 roeden , de houderigge zegt dat dese partije is gecocht mette penninghen van haer goedinghen verkocht binnen Pollaer

4°) partije Xdelant op den Effelteren
        - west dhoirs Adriaen Vander Kelen
       - noort derfve van Peeter Cardoens
       - oost de goeden van het clooster van Beauprez

groot 100 roeden , dese partije is vercregen door coope jegens Joos De Groote en dit met een rentebrief die de houderigge hadde by vercoop van haere goeden in Pollaer jegens Jooris De Doncker


DE CONQUESTEN  ( 5 )

1°) 75 roeden schoofland in DW. opt Hoenderskot
- beneden jegens den wech
- oost Jan Hevens
- zuyt Olivier Van Eesbeke

en belast met 1 penning parisis aen de cooper

2°) 30 roeden ettemeersch in DW. ter Hellen
- coopers ander erve
- west dhoors Jooris De Groote
- noort Gregoris De Groote
- oost den keyts

3°) 84 roeden Xlant op Meersvoordevelt
- noort het cloostergoet van Vicoigne
- west de Wed. Steven Tiebaut
- zuyt den voetwech

Bij coope van Sr. Stincka en is belast met cleyn penninckrente aen den heer van desen lande

4°) 145 roeden schooflant opt Nederhoenderskot
- den groenen wech
- noort Joos Van Wilderode
- zuyt dhoors Niclaes De Quick

5°) 100 roeden schooflant op den Caelcauter
- oost Jan Cautaert
- west Joos De Groote


DE GOEDINGEN TEN STERFHUYSE BEVONDEN

1) een paard van 2,5 jaar : 102 guldens

2) 2 coebeesten : 48 guldens

3) " 2 maegere verckens " : 28,5 guldens

4) 364 tielingen cooren gepresen ten 25 stuivers den tielinck : 455 guldens

5) 29 tielingen tarwe ten 22 stuivers de tieling : 31 guldens 18 stuivers

6) 16 tielingen haver , 6 tielingen erwten tsamen : 23,5 guldens

7) het labeur van de braecke van desen jegenwoordigen jaere 1656 tot 9 dw. daeraf 450 roeden gelabeurt tot 3 vooren en 5 dw. tot 4 vooren jeder voore tot 36 stuivers : 60 guldens 6 stuivers

8) het mes in de braécke tot 27 voeren en jeder voer op 26 stuivers : 35 guldens 2 stuivers

9) 2 voer hooi en 2 voer tommaert : 28 guldens

10) een bedde met den huppelinck met een groen spaenssche saerge en 2 oorcussens : 30 guldens

11) een coetse , een garderobe met een schreijne en een buffet tsamen : 48 guldens

12) tafel , moille , wascuype , botervat en . . : 9 guldens 1 stuiver

13) 5 paar slapelaeckens , 2 paar flawijnen , een dossyn ( een dozijn ) servetten , 2 ammelaeckens : 23 guldens 9 stuivers

14) een swert wambais ( wambuis ) met een cassacke , een swerte broecke met noch een calleuren wambais : 18,5 guldens

15) een swerten mantel met 2 houwen trauringen ( 2 gouden trouwringen ) : 20 guldens 5 stuivers

16) een cafbedde met 2 sacken , een wiege : 5 guldens 2 stuivers

17) een cleyn cofferken met 2 naijmannen ( 2 naaimanden ) , een vlasheckel ( vlashekel ) , 3 pont gaeren , 3 wercksaergen : 4 guldens 5 stuivers

18) vleeschcuype , waterheemer , 2 ander eemers , saencuype , melckheemer : 2 guldens 9 stuivers

19) de loop van een roer , een speyckelboor , oudt eyser , en ander " clijn broddel " : 6 guldens 13 stuivers

20) 2 spinwielen met de standaerten en spinrocken en haspelen : 18 stuivers ( ? )

21) 10 melcktaillen ( melkteilen ) , 3 erden potten , een pot en een stoop enz. en ander cleyn erdewerck : 35 stuivers

22) wafeleyser , hangeneyser , slachbeyl , handtbeyl , schippe , brandeleer , een grep e.a. : 5,5 guldens

23) ketel , scherbert , 2 eyseren potten met ene quaet cuyppen , corfken , 2 eysere pannen , schersmesch : 7 guldens 1 stuiver

24) een lijfken met een schabelle , 4 stoelen , een quay schapraye , rooster , strijckeyser : 3 guldens 4 stuivers

25) 42 pont tin gepresen op 11 stuivers het pont met een metaelen candelaer : 21 guldens 12 stuivers

26) hauweel , egger , lampe van metael , huysel , kleerborstel : 29 stuivers

27) het houdt gelegen allomme en binnen den hove met de was ende den tronck beneden staende op alle de goederen soo in fasseel als mutsaert : 6 guldens 13 stuivers

28) een wagen , ploeg , egde met alle de toebehoorten : 42 guldens 8 stuivers

29) den was van appelen en peeren staende op den bogaert alwaer de houderigge is wonende : 14 guldens 7 stuivers

30) 21 banden vlas , het saet , 3 veertels ajuin , ronssche boonen soo rijp als groen tsamen : 19 R 14 S

31) 150 gesaeght bert , een deel geblusten kalk , enz. : 9 R 8 S

32) 4 korven met de bien ( lees : bijen ) , 2 eijdel ( ijdel : lees leeg ) korven , 3 hinnen : 6 R 18 S

33) de opgaende boomen staende op den bogaert : 5 R 12 S

34) een troch " wesende steen " , huyssel , seijse , picke enz. : 3 R 8 S

35) het mes in den coestal en in den hof tot 3 voer en geprezen op 20 S / voer : 3 R

36) een leere , een hauten hamer , vlegel , een rocke , meshaeck enz. : 22 S

37) den was staende op 62 roeden " raepcruijt " in een block tegen de Swellinck geprezen op 5 S / roede : 15,5 R

38) andere " was " op het veld , niet bewerkt

39) het huys waer de overledene in gestorven is : 200 R

40) de schuur staende op de voorste hofstede : 398 R 7 S

41) een jaar inkomsten van heerlijke rente van haar schoofboeck te verschijnen Kerstmis 1656 : nog niet ontvangen

42) de houderigge brengt in voordeel het slot van haar rekening : 19 R 10 S


DE SCHULDEN

1) aan Hendrik Evenepoel tot Ninove over afgehaalde granen : 24 R

2) aan Guilliam N.  blauverver tot Ninove over afgehaalde waren : 6 R

3) aan Lieven Vander Smissen tot Ninove over afgehaalde waren te sijnen huyse : 3 R

4) aan Madeleene Vincke tot Ninove over afgehaalde winkelwaren : 6 R

5) aan Lieven Van Zele over levering van een tonne bier : 8 R

6) aan Gillis De Roye over zijn arbeid : 24 R

7) aan de weesen wijlen Merten Vanden Broecke over de koop van hoijgars : 16 R

8) aan Wed. Mr. De Brackenier over levering van werck van haer smisse : 16 R

9) aan Jan Lemmens over rest van zettingen : 5 R

10) aan Adriaen Van Breuseghem over de levering van een stenen cruys ten behoeve van de overledene : 9 R

11) aan Joosyne Cautaert over verschenen pacht over verschillende jaren : 39 R

12) aan Adriaen Cautaert over idem : 16 R

13) aan Jooris De Sauter over afgehaelde schoenen : 6 R

14) aan Jan De Groote over pacht van 10 jaar en hiervan reeds 3 betaald blijft : 60 R

15) aan Gregoor De Groote over achterstel van pacht : 18 R

16) aan Christoffel De Ro over pacht van de Kerk van DW : 3 R

17) aan Jan Mathijs over " teiringe te sijnen huyse " : 3 R

18) aan Mr. Jan Van Heghe over werck uyt sijn smisse en " teiringe " : 7 R

19) aan kerk Pollaer over 3 jaar pacht : 15 R

20) aan idem kerk : 6 R

21) ten achter aan diverse pachters over coegelt en maelgelt : 7 R

22) aan de knechten en de meid

- aan Joos De Vos 4 R
- aan Arent Berckmans over 1 jaar diensthuer : 21 R
- aan Agnes De Bruyne dienstmaerte over haar jaarlijkse " huere " : 7 R

23) aan Jan De Pont over " teiringe te sijnen huyse " en " afgehaelde bieren " : 4 R

24) aan Cornelis Van Vreckem tot Meerbeke over pachting : 24 R

25) aan Niclaes De Pont schoolmeester tot Ninove over achterstel van rente : 13,5 R

26) ten achter over zettingen van Pollare : 7 R

Hier eindigt deze SvG