STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van ELISABETH BUYDENS op 08.11.1654
 


Overledene : Elisabeth Buydens

Houder : Jan De Coster

6 kinderen

1) Martijne x Anthonis Buytemans

2) Barbara x Jan Vanden Bossche

3) Jenneken x Jan De Pester

4) Elisabeth oud 25 jaar

5) Cathelijne oud 22 jaar

6) Pieter oud 20 jaar

V.P.  Jooris De Sauter
V.M. Adriaen Buydens


DE ERFGOEDEREN VAN DE OVERLEDENE ELISABETH BUYDENS

1) een drooghe weyde genaempt " den cammeersch " te Herdenhove
          - noort het straetken aldaer
          - zuyt dhoirs Geert Buydens
         
dese partije belast met een vat evene aen den heere pastoor deser prochie : 102 roeden

2) 48 roeden op het Bosvelt
          - zuyt Simon Van Vrechem
          - noort het conquestgoet van dit sterfhuys

wesende vrij ende onbelast

3) het 1/6de van 5 dw. schooflant
          - noort den gracht
          - oost Adriaen Buydens
          - west Jooris Buydens en het goet van voorsten sterfhuyse
        
gelegen op het Groot Hoenderscot binnen de prochie van Pollaer

en belast met een capoen en cleyn penninckrente aen den heere van Wedergrate daeraf dese partije met 1/6de van deze rente

4) partije thiendelant opt Neygenvelt groot 44 roeden 14 stuivers
        - oost dhoirs Geeraert Vanden Bossche
        - zuyt en west het kercken ofte Armengoet van DW.

dese partije is gekocht bij den houdere en syn huysvrouwe maar in jegenstel daervoor gederft van den grondt van de overledene dus hier als maternele erfgrondt


DE CONQUESTEN

1) een behuysde stede in DW. te Herdenhove genaempt " - onleesbaar - " en is groot 145 roeden
            - oost den keyts aldaer
            - west het Cruysvelt
           
belast met rente van 12 guldens sjaers aen de weese Elisabeth Smets en met 4 veertels evene en 1/2 cappoen aen den Pastoor van DW.

2) de helft van block lants in de voorste prochie en is Xvrij ( thiendevrij )
            - oost Adam Vanden Broecke
            - west den Boeckendriesch en den putte

     groot 101 rdn 14 voeten

3) partije opt Frijthof groot 86 roeden
             - oost den groenen wech
             - west dhoors Joos Van Varenberch

Welcke 2 leste partijen heeft Anthonis Buytemans belast met seker rente aen Sr. Adriaen Thienpont van 12 guldens sjaers losbaer den penninck 16 welcke belastinge is geschiedt by consente van Jan De Coster zijn schoonvader en Elisabeth Buydens zijn schoonmoeder midts conditie dat het selve sal meebringhen Jacques de voorste syn andere zusters ende medebroeders dus hier : Memorie

4) een behuysde stede groot 74 roeden
            - west dhoirs Pr. Maes
            - oost het Boeckeveldeken
            - zuyt den Boeckendriesch

en is in dese voorste partije 60 roeden belast met rente van 6 guldens sjaers losbaer den penninck 16 aen Pieter Baij ( familienaam slecht leesbaar )
item is in dese partije 9 roeden belast aen den heere van desen lande met rente van vat evene
ook nog belast met 4 veertels cooren aen den Armen van DW.

 5) 24 roeden 14 voeten op het Bosvelt commende
           - zuyt den conquest
           - noort dhoirs Geeraert Buydens

6) een vijverken beneden den Boeckendriesch commende jegens syn selfs erve en rontomme den vijvere eenighe wilghen en is in ceijnse vercregen en is groot 15 roeden


DE MEUBLE GOEDINGEN

1) 3 coebeesten met een veerse van 1 jaer : 64 guldens

2) een maeger slachvercken met een halvelinck viggen : 15 guldens

3) 400 stroij en een carre hoij mitsgaders het mest ligghende in den hove : 14 guldens

4) het cooren ( gedorsschen ende ongedorsschen ) en deel terwe : 24,5 guldens

5) 3 stenen geswingelt vlas met 13 bundels ongeswingelt : 9 guldens

6) 2 beddens met een cafbedde , saergen , slaepelaeckens , hoppelingen , cussens en alle andere toebehoorten : 20 guldens

7) een cleerschaprije , een reckbanck , een kiste met een lijfken : 5 guldens 18 stuivers

8) wascuype , vleeschcuype , botervat mette staf : 3,5 guldens

9) waterkiste ( slecht leesbaar )  , 3 eemers , e.a. : 2 guldens 8 stuivers

10) scherfbert en botercuype : 8 stuivers

11) 6 ketels soo grote als cleyne , acker ( een aker of emmer ) , e.a. : 12 guldens

12) 15 tinnen schotels met 6 tinnen thellooren en 2 tinnen saudtvaten , 3 commekens , samen 17 guldens

13) 2 eyseren potten , een panne , scherfmes : 2 guldens 2 stuivers

14) branterer , tanghe , rooster , vierschippe , hanghe eyser : 16 stuivers

15) mansstoel , 4 vrouwenstoelen , 2 spinnewielen mette haspels : 2 guldens 5 stuivers

16) melckteijlen , bierstoop , bierpotten , alle eerdewerck soo schotels potten als anderssints : 26 stuivers

17) schippe , beyl , haemers , 2 grepen , een meshaeck , e.a. : 39 stuivers

18) 2 mannen ( manden ) , 2 penders , 2 vlashekels , 2 timpsten : 34 stuivers

19) 2 tafels , 2 schraven , een schabelle : 28 stuivers

20) moille , scherfbert , cnappe , swingelbert : 3,5 guldens

21) 2 veertels , een wan , een vierlinck , 3 recken , een vlegel : 2 guldens 4 stuivers

22) de haver , leysaet met een deel caf : 4,5 guldens

23) 2 leeren ( een langhe en een corte ) , 2 tafelplancken en ander gesaecht haut beneden ligghende in den ovenbuer : 5 guldens 12 stuivers

24) een buyckstoel , een quaede kiste , een banck en dranckcuype : 12 stuivers

25) pick met haeck , huijsel , eijseren trauwel ( ? ) : 26 stuivers

26) 10 ofte 11 pont gaeren met een deel leywaert : 9 guldens

27) den trunck staende op de trunckboomen met het haudt ligghende op de hofstede alsnoch te maecken in faetseel en mutsaerts : 7 guldens 5 stuivers

28) de opgaende boomen : 32,5 guldens

29) 8 hoenderen met den haen : 2 guldens 14 stuivers

30) 2 mostaertpottekens , een candelaer van metael , biergelaesen ende hauten tellooren : 18 stuivers

31) een suypepanneken , vispaen , strijckeyser e.a. : 14 stuivers

32) een swert bont calf van 2 daegen : 15 stuivers

33) de besaeythede op omtrent 260 roeden besaeyt met cooren ende tarwe : 38 guldens

SAMEN : 307 guldens 15 stuivers


DE HUWELYCKE GIFTEN

1) aan Martijne De Coster x Anthonis Buytemans

     soo van cleeden , veerse , bedde met toebehoorten , het graen soo tarwe als cooren gelevert tot haer bruyloft : 143 guldens

     betaelt voor de voorste Anthonis door Jan De Coster schoonvader over de rente aen Adriaen Thienpont voornoemt gedurende 5 jaar : 60 guldens

2) aan Barbara De Coster x Jan Vanden Bossche

    in gelt voor haer coebeeste , graen , bedde en andersints : 128 guldens

3) aan Joanneken De Coster x Jan De Pester

     soo van haer coitse , bedde , hoppelinck , saerge , slaepelaeckens , een coebeeste mitsgader het cooren ende terwe tot haeren bruyloft : 149 guldens 7 stuivers

TOTAAL VAN HUWELIJKSE GIFTEN : 463 guldens 7 stuivers


COMMEREN EN SCHULDEN TEN STERFHUYSE

1) aan Adriaen Thienpont over de rente besedt door Anthonis Buytemans over jaar 1655 : 12 guldens

2) aan Elisabeth Smets over achterstel van rente : 16 guldens

3) aan Wed. Pieter Baye over achterstel : 8 guldens

4) over achterstel van rente aen de weese van Maeyken Prets : 3 guldens

5) aan dheer Joos De Groote over pachtinge : 14 guldens

6) schuld aen heere pastoor over achterheyt van rente , aen Christoffel Van Eesbeke , Jan Hevens , Arent Cools en diverse personen over cleyn schulden : 25 guldens 13 stuivers

Item alle de huysingen , schueren , stallen , hoovenbuer staende op de goedingen alwaer de overledene gestorven is , ongepresen daer den houder syn leefdaghe lanck gebruycken en bewoonen en sal komen tot syne kinderen by Elisabeth Buydens en Cathelyne Bogaerts , dus hier tot memorie


Nota bene :

1) Catelijne Bogaerts wordt hier in de marge vermeld , zij is de moeder van Martijne die huwt met Anthonis Buytemans , er werd in de staat van goed geen aandacht geschonken aan dit feit

2) Jan De Coster uit het eerste huwelijk van Jan met Cathelijne Bogaerts is niet vermeld in deze verdeling , hij is vermoedelijk reeds overleden zonder hoirs na te laten

3) Jan De Pester x Jenneken De Coster gaan naar Liedekerke , hij werd schoolmeester aldaar

4) Elisabeth Buydens was een dochter van Lauwereys Buydens alias Keysere