DENDERWINDEKE , staten van goedSTAAT VAN GOED in Denderwindeke bij overlijden van Jan De Cooman , man van Pierijne Herremans fa. Jacobus


Staat van goed in Denderwindeke

Overledene : Jan De Cooman overleden in november 1667

Houder van het sterfhuis : Pierijne Herremans fa. Jacques

Samen geprocreeert 1 weeskint te weten Marie oud omtrent 2 jaar

V.P. Jan Minnon over de vaderlijke sijde

V.M. Jacques Herremans vader van de houderigge

Gepasseert voor Sr. Adriaen Vanden Abeele baljuw en Jan Van Heghe burgemeester en Christoffel De Ro schepenen


De patrimoine goeden van de overledene

1) het 1/3de paert van een hofstede zuyt en noort den Cavel B ten deel gevallen aen Jan Baptiste Lemmens
               - oost den keijts
               - suyt en west Pieter Buydens

groot 85 roeden

belast met een erfelijke rente van 12 guldens sjaers / 16de penninck / aen Adriaen Libaert coster tot Ninove

2) 40 roeden schooflant op Dashaghe
               - noort Pieter Buydens
               - zuyt Joos Roosen
               - oost het dienstengoet van Ninove

3) 27 roeden schooflant op Dashaghe
               - west Jan en Jacobus Cools
               - noort Max. De Hauwer
               - zuyt Adriaen Pirets
               - oost Augustijn Hevens

4) 167 roeden thiendelant opt Brucxken
               - zuyt Cornelis De Hauwere
               - west Joos Roosen
               - oost Gillis Van Vaerenberch
               - noort de strate


Capittel van meuble goederen

1) haer paert en deel van de haeffelycke goeden van wijlen Geeraert De Cooman grootvader van het weeskind : 40 guldens 14 stuivers

2) een koetse van herten hautte ( van hard hout ) en 3 kisten : 28 guldens

3) een schapraai " van morfven haute " : 2 guldens 8 stuivers

4) een bedde metten huppelinck , 2 oorcussens , een spaensche saerge : 31 guldens

5) botervat , wascuype , zaencuype , melckeemer , 2 half tonnen : 8 guldens 12 stuivers

6) vleeschcuype , botercuype , dranckcuype : 2 guldens 12 stuivers

7) 2 eijseren potten met 2 gheleyerde potten met 6 gheleyerde schotels : 14 guldens

8) 3 ketels soo groot als cleyn : 10,5 guldens

9) 2 bijlen , hames , een braecke , een meshaeck , een greepe , een rooster : 33 stuivers

10) picke , sturtkerre , heckel : 18 stuivers

11) het cooren comend uit het sterfhuys van wijlent Geeraert De Cooman : 3 guldens 11 stuivers

12) huyssel , tafel , 3 stoelen , yseren kandelaer , boochsaeghe : 2 guldens

13) 2 weefgetauwen met de toebehoorten , tuytwiel met de tuyten , spinnewiel mette effenaers al tsamen : 40 guldens

14) 2 eerden kannen , 5 teilen , eerden schotel , boterpot en andere prondelinghe : 15 stuivers

15) corfven , mandekens , strijckeyser enz. : 30 stuivers

16) 23 bundelen vlas , garen : 26,5 guldens

17) een wieghe , een tumpst , scherre , scherfmes : 30 stuivers

18) de cleederen van de overledene met een paer gebreide caussens en een hoet : 37,5 guldens

19) het leywaert van de overledene tot 7 hemdens , 4 paar slaepelaeckens , 2 paer flauwijnen , 6 servetten : 26 guldens

20) 4 tinnen schotels , 3 cannekens , 4 tinnen lepels : 6 guldens 12 stuivers

21) 2 coebeesten : 36 guldens

22) het verckensvleesch met 4 hespen : 9 guldens 6 stuivers

23) de boter ten sterfhuyse tot 28 pont : onleesbaar   ( 5 + guldens )

24) het gedorsschen cooren en terwe tot 11 veertels met een thierlingh ongedorsschen cooren : 9 guldens

25) 300 coorenstroy , 200 terwestroy , 100 haverstroy : 14 guldens 8 stuivers

26) het mes ligghende in den messinck : 2 guldens

27) 1 dw. besaeyt , gemest , ghelabeurt : 14 guldens

28) het derde mesvet van het jaer 1666 op 140 roeden mitsgaders over " de grachthierde " opt selve stuck            ( grachtjierde = aarde uit de gracht ) : 3,5 guldens

29) van Joos De Clippel en Pieter De Coene over huur van een weefgetouw : 4 guldens 18 stuivers

TOTAAL : 376 guldens 19 stuivers verminderd met het eerste artikel tot 336 guldens 5 stuivers


DE BOOMEN STAENDE OP DE PATRIMOINE GOEDEN

Marge : en te weten dat Geeraert De Cooman grootvader zijn zoon heeft overleefd raken de bomen het weeskind alleen en niet de houderigge

1) opgaende bomen met nog een abeel  staande in de haeghe boven den nast : 31,5 guldens

2) den trunck op de trunckboomen in de behuysde stede : 2 guldens

3) den nast op de behuysde stede : 36 guldens

4) het labeur gedaen in de braecke van de patrimoine : 5 guldens 12 stuivers


DE SCHULDEN

1) schuld aan Cornelis De Hauwere over huishuur en lantpacht : doorstreept

2) aan Burgemeester Jan Van Heghe over reste van settingen : 5 guldens 5 stuivers

3) voor de settinge van de contributie met haer part int sterfhuys : 23 guldens 17 stuivers

4) aan Jan Baptiste Lemmens over labeur : 3,5 guldens

5) aen Jacques Hermans vader van de houderigge over geleenden en verschoten gelde : 25 guldens 13 stuivers


MEER BONI DAN MALI : 288 guldens

Present op den 27.01.1668

Baljuw Adriaen Vanden Abbeele

Jan Van Heghe Burgemeester , Christoffel De Ro , Van Varenberch