Tracker


STAAT VAN GOED en VERKAVELING in Denderwindeke bij overlijden Geeraert De Cooman in 1668


Cavelinghe in Denderwindeke in 3 staken

Overledene : Geeraert De Cooman en Josyne De Rang

Cavel A : Adriaen De Cooman

Cavel B : Jan Baptiste Lemmens causa uxoris Joanna De Cooman

Cavel C : het weeskind van wijlen Jan De Cooman bij Pierijne Herremans genaempt Maria oud 2,5 jaar met als voogden

V.P. Jan Mignon
V.M. Jacques Herremans
 


De patrimoine goeden van de overledene , ten eerste de hofstede

    een behuysde stede int gehuchte ter Straten
                 - oost den keijtse
                 - west en suyt Pieter Buydens
                 - noort Jan Minnongh causa uxoris

    groot 255 roeden en gemeten bij mij gesworen lantmeter en dit gedeelt in 3 egaele delen en gepresen op 2 guldens 14 stuivers jeder dw. 

    elcke cavel 85 roeden Windicksche maete

1) Cavel A : het 3de deel van het huys gepresen op 2 guldens 14 stuivers

    Cavel A : alle de boomen op soo opgaende als tronck metten tronck en schaerhout : 16,5 guldens

    Cavel A : idem 13 appelboomen en een ockelaer met 2 kerselaerkens en enkele pruymelerkens : 31 guldens

    Cavel A : het huys , keucken met de helft van de schauwe ghebaut teghen de camer van Jan Minnongh metten voorvloer , kelder en kelderkamer tsamen gepresen met alle de materialen daeraen sijnde
                      nagelvast en het dack ende plack : 92 guldens 5 stuivers

  2) Cavel B : het middelste deel van het huys idem op 2 guldens 14 stuivers de roede

     Cavel B : de schuere metten stael opt noorteynde daeraen : 63 guldens

     Cavel B : het verckenskot : 3 guldens

     Cavel B : 8 appelboomen , 1 perrenboom en 2 ochelaers : 10,5 guldens

     Cavel B : 2 opgaende poppeliers : 7,5 guldens

     Cavel B : alle de tronckboomen staende op het voorste middelste deel mitsgaders de cleyne pruymelaers in den haghe aen den coollochtinck : 15 guldens 4 stuivers

     Cavel B : ook noch een opgaende abeel staende in de haghe boven den nast : 6 guldens

3) Cavel C : het leste derdendeel is gepresen " den blooten gront " op 2 guldens 8 stuivers

    Cavel C : de opgaende boomen hierop inbegrepen den abeel staende in de haege opt gescheede : 28 guldens

    Cavel C : alle de tronckboomen : 20 guldens

    Cavel C : den naest ( lees : de nast ) : 36 guldens

    Cavel C : een opgaende abeel staende op den gront van cavel A in de haeghe : 6 guldens

   De lasten op deze hofstede :

    En is dese hofstede belast met rente van 12 guldens sjaers ten proffijte van ADRIAEN LIBAERT COSTER TOT NINOVE , deze rente gaat naar Cavel C

    Ook een rente van 6 guldens sjaers ten proffijte van de PATERS VAN SINT JANSCLOOSTER TOT EDINGHEN , te dooghen door Cavel B

    een rente van 4 guldens 18 stuivers ten proffijte van DE WEDUWE EN DHOORS JAN VANDER POORTEN tot EYCHEM , naar Cavel B

    rente van 3 guldens jaers ten proffijte van GILLIS BUYDENS TOT MEERBEKE : naar Cavel A


    DE GRONDEN en een RENTE

1) 40 roeden Winnickse mate schooflant op Dashaeghe  ( C )
             - noort Pieter Buydens
             - suyt Joos Roosen
             - oost het dienstengoet van Nieneve

       gepresen op 24 stuivers de roede

       en dese partije is besaeyt met braéckcooren compt alhier over labeur en saytsel : 3 guldens 8,5 stuivers

2) 27 roeden Windicx schooflant op de voorste Ashaeghe   ( C )
            - west Jan en Jacobus Cools
            - noort Maximiliaen D'Hauwer
           - suyt Adriaen Pierets
           - oost Augustijn Hevens

        gepresen op 24 stuivers de roede

        En is gebraeckt en gemest geweest ter somer van 1667 met een volle mes " EN NIET BESAEYT GEWEEST DOOR DE TROUBELEN " : 2 guldens 4 stuivers

3) 167 roeden 15 voeten in Windickse mate op het Brucxken   ( C )
           - suyt Cornelis D'Hauwer
           - west Joos Roosen
           - oost Gillis Van Vaerenberch meier van den lande van Wedergrate
           - noort de strate

         gepresen op 32 stuivers elcke roede

         en de boomkens daerop : 3,5 guldens

         de post light op haveren stoppelen dus Memorie

4) 205 roeden schooflant opt Hautemvelt in Windickse mate  ( A )
          - oost de Holstrate
          - suyt het goet van den hove te Vrechem
          - noort Pieter Vanden Bossche

      dese partije is belast met rente van 8 guldens aen den meier Van Varenberch

      en dese partije is nu besaeyt compt over labeur , saeytsel en mesvet : 25 guldens 1 stuiver

5) 139 roeden en 5 voeten schooflant opt voorste Hautemvelt   ( B )
          - oost cloostergoet Vicoigne
          - west Guilliam Van Heddeghem
          - noort de strate

     gepresen boven de heerlijke rente van 3 stuivers sjaers aen het clooster van Vicoigne tot 24 stuivers de roede

     en de derde mesvette en 25 stuivers voor een half voore : 5 guldens 6,5 stuivers

6) 50 roeden maeyemeersch in den Lavondel  ( B )
          - noort de beke
          - west Peeter Buydens
          - suyt het Huchtersvelt

       gepresen op 45 stuivers de roede

       en de boomkens soo opgaende als tronck : 6,5 guldens

7) Item voor bate een rente van 30 stuivers sjaers ten laste van Magdalena Durangh ofte huere hoirs wonende tot Marcq is in capitael : 24 guldens

 


DE MEUBELE GOEDINGEN

gepresen bij Mr. Jan Van Heghe burgemeester , Jan Minnongh en Jacques Herremans vooghden en gepresen op 122 guldens 14 stuivers dus elck 40 guldens 18 stuivers 4 denieren

VERDERE BATEN

1) een swerte bonte coebeeste : 20 guldens , wordt gelaten int gemeene voor het leth van schulden

2) een roy blaere coebeeste , gelaten aen Adriaen De Cooman " voer hauwelycken goet "  ( Adriaen was nog ongehuwd en had nog geen huwelijksgift ontvangen ) : 20 guldens

3) eens stuck leynwaet en is lanck 62 ellen en gepresen op 8 stuivers de elle , is onverdeelt

4) 10 veertelen haver a 6,5 stuivers de roede : 3 guldens 5 stuivers

5) noch goet van Guilliam De Doncker : 6 guldens 2 stuivers

6) van Jan De Wolf : 13,5 stuivers

7) van Magdalena Durangh over 2 jaer crois : 3 guldens 

8) van Pieter De Cooman fs. Lauwereys over reste van coop van een coebeeste : 6 guldens


DE SCHULDEN

1) verloop van rente aen Gillis Van Vaerenberch meier over 2 jaar : 16 guldens

2) idem aen dhoors Jan Vander Poorten tot Eychem over 2 jaar : 9 guldens

3) idem aen Adriaen Libaert coster tot Ninove over 10 maand verloop : 10 guldens

4) idem de paters van Sint Jan tot Edinghen over 1 jaer : 6 guldens

5) idem Gillis Buydens tot Meerbeke over 1 jaar : 3 guldens

6) aen Mr. Jan Van Heghe burgemeester over reste van coop van een coebeeste : 6,5 guldens

7) aen Jan Baptiste Lemmens over verschodt ( het voorschot ) soo in de costen van den uytvaert mitsgaders de teringhe int meten van desen voorsten goeden als het maecken van de cavelinghe met 25 stuivers over labeur en 20 stuivers betaelt aen Geeraert De Cooman fs. Lauwereys over het dorsschen van het graen en 10 stuivers aen Jan Minnongh over de prijsije van de huysinghen : 21 guldens 10,5 stuivers

8) aen Heer Jan Van Breuseghem ontfangher van den heere van Wedergrate van " verdinghden schoof van jaere 1667 " : 3 guldens 18,5 stuivers

9) aen Jan Baptiste Lemmens over montcosten tsynen huyse verteert int meten deser ende maecken deser cavelinghe : 2 guldens 8 stuivers

Gedaan op 21.01.1668 en ondertekend :

Adriaen Vanden Abbeelen

Gillis Van Varenberch

Jan Van Heghe en Christoffel De Ro