STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van ELISABETH VANDE VELDE echtgenote JAN DE COCK


Staat van goed in Denderwindeke bij overlijden van Elisabeth Vande Velde overleden in Denderwindeke op 08.04.1720

Houder Lieven De Cock en n weeskind :

Pieter De Cock oud 9 jaar met voogd paterneel Pauwel Vanden Herreweghe en voogd materneel Peeter Vande VeldeA ) Er is te weten dat de overledene geene gronden van erfven heeft achtergelaeten noch dat sy in staender huwelijck gronden hebben geconquesteert


B) Haeffelycke baeten

- den hael met eenen eyseren pot : 17 stuivers

- 3 slechte cuypkens , 2 teilen en andere pottekens van aerdewerck : 1 gulden 1 stuiver

- een pick , een seyse , schippe , braeck , bijl , hames , grepe en meshaeck samen : 1 gulden 16 stuivers

- een slecht tafelken , spinnewiel ende stoelen : 11 stuivers

- 30 bundels vlas gepresen op 5,5 stuivers : 8 guldens 10 stuivers

- 17 thiendelinghen cooren ende terwe op 8,5 stuivers het thiendeling : 8 guldens 2,5 stuivers

- de hoppestaecken ten sterfhuyse bevonden tsamen : 8 guldens 5 stuivers

- de cnippens van het vlas , den adjuijn ( lees : ajuin ) en ronsche boonen : 2 guldens 16 stuivers

- 30 rations hoij gepresen op 2 blancken den ration : 2 guldens 5 stuivers

- een roode coeijbeeste : 24 guldens

- de kieckens met een cnappe : 1 gulden 11 stuivers

- het huysken daer den overledene in verstorven is : 10,5 guldens

- de coolen ende parije in den lochtinck : 4 stuivers 3/4de

SAMEN : 70 GULDENS 9 STUIVERS 1/4de
C) de commeren ende lasten ten voorseyden sterfhuyse bevonden

- aan ontfanger T'Kint over de settinge van 1719 mitsgaders over de gonne van 1720 : 5 guldens

- schuldich aen Christiaen Langenhaecke over labeur : 1 gulden 16 stuivers

- aen Peeter Mertens over een jaer pacht tot Kersmisse 1720 : 12 stuivers

- aen Adriaen Vierendeel over verhaelde winkelwaere : 1 gulden 5 stuivers

- aen den edelen heer van lande van Wedergrate over 19 jaar verdinghden schoofrecht a 10 stuivers sjaers : 9,5 guldens

- aen de Armen van Denderwindeke over een jaar lantpacht : 12 pond

- aen de abdije van Vicongnen over een jaer verdinghden schoof : 16 stuivers

- aen den clerck over het presenteren van desen staet : 1 gulden 1 stuiver

- de vacatie van bailliu , burgemeester en schepenen : voor Memorie

- den greffier over syne vacatie met het lesen ende apostilleren registratieren en de double van dien aen den hauder : 3 guldens 8,5 stuivers

Mali samen tot 26 guldens 9,5 stuiverDus meer boni dan mali , maar alles is relatief , zie hiervoor bijvoorbeeld de wezenrekening van de jonge student Egidius Buydens in de nu volgende wezenrekening.