Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van MR. JOOS DE BRACKENIER overleden in september 1646


Overledene : Mr. Joos De Brackenier overleden in de maand september in 1646 ( doch de schatting gebeurde in 1654 ! )

Houder : Elisabeth De Beys

6 minderjarige kinderen :

1) Adriana oud 23 jaar

2) Gillis 21 jaar

3) Anna 19 jaar

4) Jan 17 jaar

5) Joos 14 jaar

6) Cornelis 11 jaar

Baljuw was Jr. Philips Dhanins

V.M. Jooris De Doncker

V.P. Gillis De Brackenier soo over hem selven als over syne medehoirs


GOEDEREN VAN DE VADERLYCKE SYDE

1) de behuysde stede daer de overledene in verstorven waerinne ligt een partije leen groot 128 ( ? ) roeden
           - oost de weduwe Steven Tiebaut
           - west het selve goet van desen sterfhuyse

   en is vrij en onbelast groot 2 dw.

2) besloten blocxken
         - oost en suyt de voorste hofstede
         - noort de straete
         - west hetselve goet

     wesende leen van den heer van desen lande en is groot : 100 roeden

3) een weede en lant ligghende rondt in zyn haegen geheeten " DE STEVENIER "
        - oost de voorste 2 partijen
        - west Adriaen Hevens
        - noort de strate

     is belast met 2 veertels haver aen den heere van Wedergrate

4) een maeymeersch gelegen beneffens de voorste Stevenier
        - oost den selven
        - west Pieter Vanden Bossche
        - noort Adriaen Hevens

      is groot 75 roeden en is vrij , zuiver en onbelast

5) Item noch een behuysde stede in DW. omtrent de kercke
        - oost den keyts
        - west de Vidua Steven Tiebaut
       
    en is belast met 5 pont was aen de pastoor van DW. en met 2 gansen aen den heere baron van Wedergrate

    is groot 125 roeden

    De houderigge zegt dat deze hofstede is belast met een rente van 18 guldens aen Arent Vanden Berghe en rente van 12 guldens aen Jr. Franchois Oostendorp dus samen 30 guldens


GRONDEN VAN DE MOEDERLYCKE SYDE

1) 110 roeden thiendelant opt Neyckenvelt , is vrij en onbelast

2) 85 roeden op het Apelterenvelt
        - oost Jan De Groote
        - west Pieter Coppijn

3) een meersch binnen de prochie van Pollaer genaempt " DEN HINCXTENDAEL "
         - zuyt Jooris De Doncker
         - oost het Merrelput

    wesende een leen van de stadthuyse van Affelgem ( lees : een leen van Affligem ) groot 1 dw.

4) 16 roeden lants in den Hincxtendael
        - zuyt den Raesdael
        - oost en west Jooris De Doncker


DE CONQUESTEN

1) stuck lant opt Windickevelt daerinne 1 dw. schooflant
      - oost de strate
      - west Cornelis Van Eesbeke
     
     belast met 2 schautveertels haver en 2 tournoisen aen den heere Baron en is groot int geheele : 145 roeden

     Verkregen by coope van Guilliam Vander Eeckt voor het 1 dw. schooflant en van Pr. Robroeck ( of Pr. Vanden Broecke )  voor het Xlant

2) 1 dw. lants op de Dasputte
       - oost Jan Lambrecht
       - west Pieter Sterck

      belast met 1/4de cappoens aen den heere Baron Bousies heer van LvW.

     Verkregen by coope van Pr. Robroeck ( zie supra )

3) 1 dw. schooflant opt Windickevelt wesende schooflant
       - oost het goet van Gendt
       - west Cornelis Van Eesbeke
      
4) 133 roeden schooflant op de Grooten Cortenbosch
       - west Mathijs De Ro
       - oost dhoirs Pieter Cools   

      bij de grootte staat echter " een dacht  XXXVII roeden ofte 137 roeden , de tekst vermeldt 133 roeden "

5) stuck lant op de Grooten Cortenbosch
        - oost Bernaert Van Bossuyt
        - west Jacques Cools

       groot 150 roeden waerinne 100 roeden schooflant

6) partijcken meersch in DW. te Roost
        - oost Adriaen De Doncker
        - west Jan Van Rempt

    belast met 4 stuivers en is groot 15 roeden

7) ook is de voorscreven Elisabeth De Beys ghecommen van haerentwege een rente tot laste van Jooris De Doncker over haer derde paert in thuys en stede daer Jooris De Doncker in woonachtig is gelegen
     binnen de prochie van Pollaer
        - zuyt den rewech
        - oost de strate
       
    en is jaarlijks 6 guldens


DE MEUBLE GOEDEN

1) De dieren in deze SvG :

- een swerte blaere van 30 guldens
- een ander swerte van 24 guldens
- een bruyne coebeeste van 24 guldens
- een roij coebeeste van 22 guldens
- een veerse van omtrent 2 jaer : 18 guldens
- een jonck jaerlinck calf : 6 guldens
- een ander jonck calf van omtrent een half jaer : 3 guldens

2 halvelinck vigghens : 14 guldens

7 hinnen met een haen : 3 guldens 4 stuivers

2) Varia

- een bedde met saerge , huppelinck en kussens : 14 guldens

- een koetse met bedde , hoppelinck en saerge : 27 guldens

- 4 ketels , een aeker , 3 bylen , 6 tinnen schotels e.a. : 12 guldens

- het mes ligghende in den hove : 16 guldens

- alle klassieke huisraad die men in de andere SvG kan terugvinden , niet bewerkt

- een haen velt  ( m.i. een aambeeld ) , een blasbalck ( blaasblag ) , met hamers , tanghen , een slijpsteen , een veijse met een staeck : 36 guldens

- de smecoelen met de veijlen en alle andere soo groodt als cleyn eyserwerck : 15 guldens

- het mes in den hove : 16 guldens

- 112 pondt gaeren : 47 guldens 12 stuivers

- de houderigge vindt goedt van diversse personen over gelevert werck in haere smisse : 113 guldens

 De vruchten op het veld

- op de Grooten Cortenbosch en is besaeyt met groen cooren : 32 guldens
- op de Grooten Cortenbosch op 150 roeden eveneens met groen cooren : 24 guldens
- op het Groot Windickvelt op 240 roeden en is besaeyt half met tarwe en half met cooren : 58 guldens
- op 90 roeden pacht op het Neygenvelt , besaeyt met groen cooren : 15 guldens

 Het gedorsschen cooren op de solder en is omtrent 24 of 25 veertels gepresen op 10 stuivers de veertel : 12,5 guldens

- een steenen back , clauweren en stampers met een balanghe : 4,5 guldens

- een stucxken grof laecken lanck 30 ellen met een heckel : 6 guldens 18 stuivers

- 250 pondt hoppe met de staecken : 36 guldens

- den trunck staende op de trunckboomen samen : 16 guldens

TOTAAL : 784 guldens 3 stuivers


DE BOOMEN OP DE GOEDEN VAN DE VADERLYCKE SYDE

1) de boomen staende op een behuysde stede omtrent de kercke groot 125 roeden
         - oost den keyts
         - west de Vidua Steven Thiebaut

    18 guldens

2) de boomen op de helft van een gelege daer de overledene in gestorven is : 22 guldens

3) 15 opgaende boomen soo abeelen als poppeliers staende op dander helft van het voorste gelege wesende het leen zijn gepresen op 28 guldens daeraf Gillis De Brackenier als leenhouder heeft >
     uytgetrocken een schauboom werdich 6 guldens dus : 22 guldens

4) item 6 opgaende abelen staende op een maeymeerselken jegens den Stevenier en gepresen op 10 guldens
        - west Pieter Vanden Bossche
        - zuyt Adriaen Hevens

5) 10 opgaende cleyn abelen op 1 dw. leen :  onleesbaar  ( vermoedelijk 4 guldens )


DE BOOMEN STAENDE OP DE GOEDINGEN VAN ELISABETH DE BEYS HOUDERIGGE

: op een weede in den Hincxtendael te Pollaer gepresen by Lauwereys Vander Kelen en Adriaen Van Vrechem : 47,5 guldens


De prysye is gedaen op 18.03.1654 door Jooris De Sauter en Adriaen Van Vrechem

    
DE COMMEREN

1) achterstel van rente aan Arent Vanden Berghe : 47 guldens

2) achterstel van rente aan Joncker Van Oostendorp : 24 guldens

3) de houderigge moet betaelen over eyserwerck dat sy gehaelt heeft tot Berghen : 23 guldens

4) aan Joos De Groote over verdinghden schoof : 4 guldens

5) aan Mr. Bernaert Lemmens over rest van zettingen : 8 guldens

Samen : 106 guldens


Vanzelfsprekend zijn hier meer boni dan mali , red.

Present : Philips Dhanins baljuw , Gillis Vanden Broecke en Cornelis De Groote by accorde van Jooris De Doncker vooght van de weesen