STAAT VAN GOED in DENDERWINDEKE bij overlijden van Mr. Joos De Brackenier

Anno 1644


Staat van goed in Denderwindeke

Overledene : Mr. Joos De Brackenier

Houder : Adriana Buydens leste weduwe en alsnu in huwelijck hebbende Adriaen ** Goossens  (** in de SvG is de achternaam niet ingevuld )

4 staken :

1) Mr. Joos fs. Joos
2) Liesbeth x Mr. Joos Van Sele
3) Pieter
4) Janneken


1) de behuysde hofstede groot 125 roeden daer de overledene in gestorven is zonder de huysingen gepresen op 9 schellingen de roede

Hiervan competeert de helft de voorkinderen en de andere helft wordt verdeeld tussen de voorste voorkinderen en de naerkinderen geprocreeert met Adriana Buydens

-het vijverken met den dam daeraen gelegen gepresen op 4 stuivers de roede

- de tronckboomen op de stede : 32 guldens

- de opgaende boomen : 21 guldens

2) 1 dw. bogaert
     - Steven Tiebaut erve
     - noort sheeren strate
     - beneden tegen Pieter Vanden Bossche

     gepresen op 3 guldens de roede

- de opgaende bomen hierop met een tronck olmken : 16 guldens

3) 128 roeden in de voorste lochtinck en is een leen van den heere baron van Neygen
- tegen de voorste lochtinck
- noort sheeren strate
- beneden tegen Pr. Vanden Bossche zijn meers

gepresen op 54 stuivers de roede

4) een block lants tegen de voorste lochtinck ook leen van heere van LvW
- 2 sijden de voorsten bogaert
- suyt den Stevelier
- noort sheeren strate

gepresen op 48 stuivers de roede

- de tronckbomen op de voorste partije : 28 guldens
- de opgaende boomen op de 2 voorste partijen : 20 guldens

5) 1/2 bunder genaempt " den Stevelier "
- tegen het voorste block
- beneden Pr. Vanden Bossche

gepresen op 48 stuivers de roede

- de tronckboomen op de voorste partije : 18 guldens
- de opgaende boomen : 34 guldens

6) een maeymeerselken tegen den Stevelier
- Pr. Vanden Bossche erve

gepresen op 48 stuivers de roede

- de tronckboomen : 38 guldens
- de opgaende boomen : 10 guldens

7) 1/2 dw. schooflant
- Mr. Joos De Brackenier
- Jan Plasch

is 17 stuivers de roede

DE HUYSINGEN

1) het huys op de voorste 1ste partije staende is : 54 pond groot dus 320 guldens

2) de smisse aen het huys is 8 pond groot : 48 guldens

3) de nast is 30 guldens

4) de schuur en 2 stallingen aan deselve schure zijn verkocht bij Mr. Joos De Brackenier om daarmede te betalen de schulden van voorsten sterfhuyse dus hier : Memorie

5) de opgaende bomen staende op de voorste goeden : 101 guldens

Totaal : 480 guldens

DE MEUBLE GOEDEN

Zijn met de stokslag verkocht dus hier voor memorie

DE KOMMERS

1) aan dhoors Erasmus Vanden Berghe een rente van 18 guldens 15 stuivers sjaers is in kapitaal : 288 guldens
2) de croisen deser rente zijn opgelopen tot : 114 guldens
3) aan dheer Jaspar Dhaen een rente van 12 guldens sjaers is in kapitael : 192 guldens
4) de croisen : 43,5 guldens , hiervan komen de voorkinderen echter tussen tot 31,5 guldens
5) een rente van 10 guldens aan Joncker Oostendorp in kapitaal : 160 guldens
6) de croisen : 40 guldens

7) een rente van 5 pont was aen de pastoor van DW : memorie
8) heerlijke renten aan de heer van LvW : 15R

9) aan Jan Buydens over levering van bier , boter , hopstaken : 20 R ( is geroyeerd )

10) aan de knecht genoemd Adriaen over verdiende arbeijt : 5 R

11) aan Bernaert Lemmens over verteerde gelaeghen en afgehaelden bieren en over de settingen : 31 R 8 S

12) aan Marcus De Bus over levering van bier : 3 R ( is geroyeerd )

13) aan Jan Lemmens over levering van afgehaelde waeren en van schutbert : 8 R 19 S ( is geroyeerd )

14) aan Pieter Vande Guchte over levering van laken : 24 R 5 S

15) aan Cornelis De Coen over reste van coop van een groene saerge : 5 R 4 S

16) aan Joos De Groote over coeijgelt en maelgelt : 5,5 R

17) aan Niclaes De Strijcker over levering van laken : 14,5 R

18) aan Joos Van Zele 14 R 4 S en ook over verschoten geld van 3 R 17 S over geleverde was door de Wed. Pieter Van Papegem voor de uitvaart van de overledene
19) aan Joos Vander Poorten over levering van vlees voor de uitvaart : 7,5 R

20) aan Jan Praet over afgehaalde waren : 3 R 19 S

21) aan Jan Matthijs : 24 S

22) aan Joos Van Sele over kosten gemaakt " in raede van verloop van rente van 3,5 R aan dhoirs Etasmus Vanden Berghe met 3 pond betaald te hebben : 31 R 9 S

T.K. : 362 R 12 S

Dus meer baten als kommeren : 117 R 8 S

Present : Sr. Philips Dhanins , Pieter Roosen burgemeester , Cornelis De Vleeschauwer schepenen

ook getekend door Joos De Brackenier en Joos Van Zele

redactie : deze SvG is erg slordig opgemaakt