BARONIE VAN WEDERGRATE nr. 258 

STATEN VAN GOED EN LIQUDATIES


Staat van goed in Denderwindeke bij overlijden van Anna Crispeels op 20.06.1697

Houder : Gillis De Bont

één kind : Jan De Bonte fs. Gillis oud 8 jaar

V.P. : Joos De Bonte
V.M. : Peeter Crispeels


PATRIMOINE GOEDEN VAN DE HOUDER

1) de behuysde hofstede te Steenhout
- west de strate
- noort Andries Pardaens en Mathijs Claes
- suyt Jacques D'Hauwer
- oost het Steenhoutveldeken

groot 230 roeden

2) 150 roeden op het veldeken te Steenhout
- noort dhoirs Joos Pauwels
- oost den Diepenbroeck
- suyt Andries Pardaens

3) 122 roeden in DW te Steenhout in een block genoempt " Bontens block "
- noort Pieter D'Houwer
- suyt en oost het veldeken te Steenhout

MATRIMOINE GOEDEN VAN DE CANT VAN DE OVERLEDENE

1) 96 roeden in Nauwenhove int quartier te Boterdaele
- noort dhoors Adriaen De Smet
- oost de keijtse
- suyt dhoirs Merten Rinckanghien

2) 50 roeden en is partij Xlant in Nauwenhove op de Bevere
- suyt Eloy De Ro
- oost de Donckerstratee
- west dhoirs Adriaen De Smet

3) 56 roeden schooflant in DW op de Werbosch uyt meerdere partije neffens dhoirs van de overledene
- osot dhoirs Gillis Vande Velde
- suyt Merten De Cleer
- west de strate


HAEFFELYCKE GOEDEN

1) botervat , saencuype , waterhemer , 2 eyseren potten en is samen : 4 R 5 S

2) tafelken , 2 corven , 3 stoelen , clijn bancxken , alle de prondelmert aen den hanck : 24 S

3) spinnewiel , moille , kist van witten houte , biertonne en is samen : 4 R 16 S

4) huysel , lichtvat , beijl , schippe , grep , meshaeck , hames : 2 R

5) al het hooi en stro met al het mest liggen in den hove : 8 R

6) 2 coeybeesten , deen van 10 jaar en dander 6 jaar en samen met 3 hinnen : 45 R 4 S

7) 2 biertonnen en 9 bundels " quadt vlas " is samen : 3 R 13 S

8) al de opgaande bomen op de hofstede waar de houder nu tegenwoordig in woont : 13 R

9) 100 pont drooge hoppe met omtrent 500 hoppestaken : 35 R

10) al het tronckhout op diversche tronckboomen aen de voorste hofstede : 2 R 8 S

11) al de clederen en lijnwaet van de overledene met een cafbedde en een weijnich cleijn lijwart : 9 R

12) tegoet over geleend geld van zijn zwager Pieter Crispeels met bovendien 1 jaar landpacht en meerspacht is samen : 54 R

13) de gerede penningen boven hetgene hij is achter houdend om de de oncosten van deze SvG te betalen : 102 R

14) de vervoetheden van omtrent 240 roeden bezaaid met cooren , terwe en schockeloen en ook het derde vette in een partijcken lants op het Veldeken Steenhout is samen : 24 R 9 S

15) het huys , schure en stalleken daar de houder nu in woondt met alle de matteriallen daer aen seijnde  ( lees dit als " materiaal ) : 54 R

T.B. : 361,50 R


DE COSTEN

1) aan klooster der Sateroisen in Eerden ( lees : de Kartuizers van Herne ) over erfelijke losrente van 12 R sjaars / penninck XVI en is over 2 jaar en 8 maand : 32 R

2) aan heere van Steenhout over rest van coop van schaerhoudt van jaar 1697 : 8 R

3) schuld aan zijn zuster Cathelijne De Bonte over achterstel van 1 dagwand Xlant tot en met Kerst 1697 boven 1,5 jaar " quytschel " ( kwijtschelden , red. ) : 38 R

4) schuld aan Jan D'Houwer over labeur en over het groot en het cleijn coegelt alles samen : 12 R 15 S

5) schuld aan zijn dienstmeid Marie Penninckx over arbeidslaan van 9 maand : 9 R 2 S  ( red. : een dienstmeid kreeg dus 1 gulden / maand )

6) aan Jan Baptiste Lemmens en Abraham Van Eesbeke over rest van de " settinghen van de conterbusse " van jaren 1693 en 1694 : 12 R

7) schuld over de openstaande zettingen is hier voor memorie

T.K. : 75 R 15 S


Aldus gedaan op 20.02.1698

Present : Pieter Vanden Abbeelen baljuw 1698 , J. Van Varenbergh 1698 , Jan Baptiste Lemmens 1698