Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN van JAN D'HAUWER man van CATHELIJNE STEVENSOverledene : Jan D'Hauwer , hij overleed op 05.07.1668 ( volgens de parochieregisters )

Houder : Cathelijne Stevens

4 kinderen :

1) Elisabeth

2) Maximiliaen

3) Anneken

4) Jan

V.P. Maximiliaen D'Hauwer

V.M. Jacques De Dobbeleer


A / De meubilaire goedingen ( deze staat is slecht leesbaar )

Gepresen door Jan Van Heghe en Maximiliaen D'Hauwer

1) o.a. een schapraye , vleesblock , een deel stoelen , een reghbanck ( ? ) : 2 guldens 8 stuivers

2) botervat , seencuype , spinnewiel , hekel , huyssel , een bancke , een deel prondelinghen : 4 guldens 16 stuivers

3) o.a. wascuype e.a. : 2 guldens 8 stuivers

4) 9 tinnen schootels en 8 tallooren , samen 31 pont a 10 stuivers het pont : 16,5 guldens

5) 2 yseren potten e.a. : 2 guldens 8 stuivers

6) 5 biertonnen , " de quade met de goede " : 5 guldens

7) kisten , schapraye e.a. : 28 guldens

8) 2 pluymen bedden met een huppelinck en 4 cussens tsamen met " een deel pluymen van een bedde by de Fransche uytgeschut " : 48 guldens

    Dus ook Jan D'Hauwer had bezoek gekregen van Franse soldaten , red.

9) 5 paer slaepelaeckens : 7,5 guldens

10) 5 manshemden : 10 guldens

11) 12 servetten met een ammelaecken : 11 guldens 8 stuivers

12) een swert cleet met een mantel van de overledene : 42 guldens

13) de andere cleederen van de overledene werden verkocht , de penningen hiervan ten proffijte van den sterfhuyse

14) lijnwaert : 5 guldens

15) 24 pont wercken en vlassen garen a 8 stuivers het pont : 9 guldens 12 stuivers

16) een deel geswingelt en gehekelt vlas tot 12 pont gehekelt en 3 stenen geswingelt : 7 guldens 17 stuivers

17)  100 bundels ongecnapt vlas tot 3 schellingen het bundel : 90 guldens
 
        Red. : hij gebruikt hier als munteenheid de schelling groot die 6 stuivers waard was   ( dus 18 stuivers het bundel maakt voor 100 bundels 90 guldens )

18) alle het cooren ligghende in de schuere tot 445 thienlinghen a 12 stuivers de thiendelinck : 267 guldens

19) 300 thiendelinghen terwe a 15 stuivers de thiendeling : 225 guldens

20) 125 thiendelinghen haver a 3 schellingen de thiendelinck : 112,5 guldens

21) 75 thiendelingen erwten a 12 stuivers het thiendelinck : 45 guldens

22) 20 thiendelingen vitsen : 12 guldens

23) 23 voeyers hoij a 6 guldens het voyer : 138 guldens

24) den tommaert gepresen op 6 voyers : 30 guldens        ( tommaert werd gerekend op 5/6de van hooi , red. )

25) 2 waeghens gepresen op : 48 guldens

26) 2 ploeghen : 14 guldens

27) 2 eghden met . . . : 3 guldens

28) 4 peerden : 192 guldens

28) een veulen van 1 jaar en een zeugelinck : 40 guldens

29) 4 coeijen met een calf : 99 guldens

30) een vet vercken : 20 guldens                               ( ! , red. )

31) het mes ligghende in den hove : 96 guldens

32) 800 hoppestaecken gepresen op 5 guldens de 100 : 40 guldens

33) en alle de hoppe daerop : 24 guldens

34) het woonhuys , peerdestal , coijstal en alle andere edificien staende op een partije van erfve te Dasselt in staende huwelyck vercreghen , is " gepresen ter aerde "  : 250 guldens

35) alle den tronck en staecken op de wilgen van tvoorste hof : 40 guldens

36) den tronck staende op de pachtgoederen : 30 guldens


DE ERFGRONDEN

1) de paternele erfgronden zijn nog niet verstorven op de overledene

2) de matrimoniele goeden van de houderigge liggen voor meerdere deel in Henegauwe en ook hier nog geen cavelinghe

Dus memorie


DE CONQUESTEN

1) een gelaege en erfve staende in DW. te Dasselt gekocht op 18.09.1664 groot in erfve 1105 roeden
         - oost en noort het Hautemvelt en Gillis Van Vaerenberch
         - suyt de Weduwe Jan D'Hauwer en selve Gillis Van Vaerenberch
         - west den keyts en deselve weduwe Jan D'Hauwer

de renten die op deze hofstede bezet zijn heb ik niet ontcijferd daar de tekst slecht leesbaar is

2) 283,5 roeden zijnde 133 roeden meersch samen genaempt " DE LINCKEBEKE "
         - geen localisatie

de tekst is quasi onleesbaar

3) 3 lijnen leen op het Hautemvelt leen van den heere van Wedergrate
        - oost de Weduwe Jan D'Hauwer

4) een weyde groot 250 roeden in de Linckebeke
         - suyt Jan De Wolf
         - west Nicolaes Crispeels
         - noort de houderigge

belast aen Gillis Buydens met 24 stuivers sjaers

Nota bene : deze weide staat in het landboek nog steeds vermeld als pacht van Wed. Joos De Ro en gehouden door Dhoors Jan D'Hauwer


COMMEREN EN SCHULDEN

1) aan Joncker Vander Noot over reste van pacht van jaren 1663 en 1664 de som van 393 guldens 11 stuivers en over de pacht van 1665 en 1666 en 1667 de som van 430 guldens sjaers waarvan is betaald . . . .
   

de tekst is quasi onleesbaar - - -  en nog te betalen : 1211 guldens . . .  stuivers

Dit bedrag zou moeten veminderen wegens " moderatie " , nog geen beslissing

2) en over den jaeren 1668 te betalen 430 guldens

3) aen Sr. Baudry over pacht 4 bunder lants a 50 guldens jeder jaer over 2,5 jaar : 125 guldens     ( dus pacht van 12,5 guldens per bunder )

4) aen Sr. Collo over meersch en lantpacht over de jaren 1667 en 1668 a 129 guldens sjaers : 258 guldens

5) aen Sr. Brosewijck over 2 jaar pacht : 100 guldens

6) aen Sr. Jan Van Heghe over reste van settinge : 104 guldens 8 stuivers

7) aen griffier van desen lande over rente a 18 guldens sjaers : 36 guldens

8) 2 jaeren rente aen Gillis Buydens van 24 guldens sjaers : 48 guldens

9) 3 jaer crois van rente van 3 pond groot aen Sr. Gillis Van Waesberghe : 54 guldens

10) idem supra over jaer 1668 : 18 guldens

11) aen N. Allebosch over een croiserende obligatie a 9 guldens sjaers met 2 jaer verloop en het capitael : 162 guldens

12) aen Sr. - onleesbaar - over 2 jaar rente : 36 guldens

13) aen de Weduwe en dhoirs Jan Vander Poorten over rente van 12 guldens sjaers : 36 guldens

14) aen meier van desen lande over rente van 10 guldens jaers over 4 jaer : 40 guldens

15) aen deselven meier ook rente van 6 guldens verachtert van 4 jaer . . . . : onleesbaar

16) croiserende obligatie aen den meier over verloop van 4 jaer en het capitael : 242 guldens 11 stuivers

17) aen Anneken Stevens over geleenden gelde : 100 guldens

18) aen den peerdeknecht over bodeloon : 21 guldens

19) aen Martijne Veewauters over bodeloon : 30 guldens

20) aen Jan de handtwercker over arbeytsloon : 12 guldens

21) aen de coewachter : 24 stuivers

22) aen den smet over smewerck : 6 guldens

23) aen de carlier ( de wagenmaker ) : 6 guldens

24) aen de gareelmaker : 8 guldens

25) de kosten van de funeraille : 15 guldens


TOTALE BATEN : 2503 guldens 18 stuivers

TE KORT : 925 guldens 14 stuivers

Op dit tekort wordt nog een vermindering verwacht wegens " moderatie ofte quitscheldinghe " van de pachtsommen


Present : de baljuw , meyer , De Ro burgemeester , Buydens , De Braekeleer , De Cueleneer schepenen

Schepenklerk De Fraye