Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN ANNA SCHOONJANS vrouw van GILLIS D'HAUWER fs. MAXIMILIAEN


Anna Schoonjans overleden in juni 1715

Houder : Gillis D'Hauwer fs. Maximiliaens

4 kinderen

1) Maximiliaen 25 jaar
2) Jaspar 21 jaar
3) Jacques 19 jaar
4) Petronella

V.P. Jacques D'Hauwer
V.M. Jacques Schoonjans smid in Oetingen


A / De paternele erfgronden van de houder ( 3 partijen )

1) 338 roeden land en meersch int gehuchte te Steenhout
- oost sheeren strate
- suyt Jacques D'Hauwer

( hierop stonden opgaande bomen tot 46 R )

2) 200 roeden land in Meerbeke bij Ninove int gehuchte te Nepe
- noort Jan Vanden Eijnde
- west den heere pastoor van Neijgen

3) een rente van 3 guldens sjaars uitgaande op een deel van de behuysde stede van Sr. Frans Vanden Abbeelen in Neijgen liggende op de Hameijde


B ) Capittel van conquesten

1) een behuysde stede daar de houder jegenwoordelyck op woont int gehuchte te Linckebeeke groot 60 roeden
- oost Armengoet DW
- suyt de keijtse
- west de strate
- noort de beke

en is gekocht van Gillis De Quick

2) 100 roeden land op de Cleijnen Lietersberch
- oost Jan Thiebaut
- suyt Pieter De Ro in Goijcke

en is gekocht van wijlen Lieven Vanden Neste tot Borchtlombeek

3) 112 roeden land op het Huchtersvelt
- oost Pieter De Ro in Goijcke
- suyt Laureijs Bultrijs
- noort de weduwe Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts

ook gekocht van dhoirs van Lieven Vanden Neste tot Borchtlombeek
 

C) Capittel van de patrimoine goederen van de overledene


1) 1/2 bunder land binnen de prochie van Kester op het Meerevelt daar alsnu pachter is Martinus Van Hasselt

2) 100 roeden binnen de prochie van Oetingen op de Wittenberch
- oost de strate
- suyt den heere van Steenhout

3) een rente van 1 R sjaars uitgaende op de goederen van Jeroon Borremans uit een meerdere rente van 12,5 R

DE MEUBILAIRE EFFECTEN


1) een swerte blaere coeije van omtrent 8 jaar : 29 R
2) een gelijcke swerte blaere coeije van omtrent 5 jaar : 25 R
3) een mestvercken : 16 R
4) een cleijn vercken ofte havelinck : 6 R
5) een deel boter en caese ( kaas ) : 3 R 6 S

6) de huisraad

7) 5 tonnen en een halve tonne , enz .

8) " smetblaasbalck " , hoefijsers enz. : 36 R

9) 40 tierlingen ongedorsshen tarwe prijs op 10 S / tierlinck : 20 R

10) 75 tierlingen ongedorsschen cooren prijs op 9 S / tierlinck : 33 R 15 S

11) het gedorsschen graen en hoij : 6 R

12) 250 hoppestaecken : 10 R 10 S

13) de opgaande bomen , circa 50 R

14) de timmeragie van het huys geprezen door Hendrik Van Belle timmerman van stiele : 280 R

15) 2 dagwand in de braecke met 4 vooren in 2 partijen en bezaaid met cooren , bemest enz. : 26,5 R

16) 1,5 dagwand met 3 vooren en bezaaid met tarwe : 9 R 12 S

17) 40 roeden beplant met slooren met één voore : 2 R

18) een opgaande olm gekocht van Joos Wattié voor 3 R

19) tegoed van Marten Van Hassel over achterstel van pacht : 10,5 R

20) tegoed van Peeter De Clippel over één jaar landpacht : 3 R

21) tegoed van Jaspar D'Hauwer over één jaar land- en meerschpacht : 9 R

22) van Adriaen Paternoster over landpacht : 3,5 R

23) van Gillis Walraevens over landpacht : 3 R

24) van Jeroon Borremans over 2 jaar achterstel van crois van rente : 2 R

25) van Sr. Frans Vanden Abbeelen over 2 jaar verloop van rente : 6 R

26) van Eloij Dauwe over verdiende arbeid : 16 S
27) idem van Gillis Vanden Bossche : 19 S

28) item de houder heeft nog tegoed van gereede penningen : 125 R

29) tegoed van Pieter Pleck over levering en arbeid van " smetswerck " : 4 R

T.B. : 830 R 14 S

 

DE COMMEREN

1) aan de ontvanger van Vicoigne over één jaar landpacht : 7 R

2) aan Pieter Weijts over landpacht : 7 R

3) aan Anthoon Vander Linden over landpacht : 3,5 R

4) over de zetting van Denderwindeke van jaar 1715 aann 5 R / bunder : 16 R

5) aan de Paters Chartroosen van St. Martens Lierde over 3 jaar achterstel van een rente van 2 R 2,5 S : 6 R 7,5 S

6) de kosten van de uitvaart , grafmaker , coop van waslicht : 16 R

7) de overledene pretendeert voor een rouwkleed ten minste 24 guldens

8) aan Sr. Joos Van Heghe over landpacht : 2 R

9) aan Lieven De Vuyst tot Ninove over de koop van ijzer : 4 R

10) over coegelt en maelgelt : 1 R

11) de kosten van de SvG

T.K. : 101 R 12 S


Gedaan op 16.01.1716 : Pieter Vanden Abbeelen baljuw , Michiel Rockelé , Lemmens

Somme van de commeren : 69 guldens  ( red. : ook de 2de schuld schijnt niet ingebracht geweest te zijn in de kommers )

Somme van de baten : 327 guldens 14 stuivers

Aldus 258 guldens 14 stuivers

Aldus komt de wezen van het sterfhuis toe 129 guldens 7 stuivers

Getekend : Pr; Vanden Abbeelen bailliu in 1712
                   Cornelis De Maseneer
                   H.  Van Varenberch