STAAT VAN GOED bij overlijden van Cathelijne Uyttenhove op 16.04.1704
 

Overledene : Catelijne Uyttenhove overleden op 22.01.1704

Houder : Jan Crispeels fs. Nicolaes

2 minderjarige kinderen :

1) Marieke oud 3,5 jaar

2) Jacques oud 4 maanden

V.P. de burgemeester en schepenen

V.M. Philips Uyttenhove


DE GRONDEN VAN ERFVEN

1) 1/3de van een behuysde stede in de Linckebeeck
           - west de keyts
           - noort Louis Persoons
           - oost de Linckebeeckweijde
           - suyt Jacques Genau

      groot over dit voorste derde : 50 roeden

2) 1/3de van 50 roeden schooflant opt Huchtersvelt
           - suyt de Cuypersmeersch
           - west Joos Van Heghe
           - noort het kerckengoet deser prochie
           - oost het cloostergoet van Vicoigne

       groot 16 roeden 13 voeten

3) 1/3de van 52 roeden op Dassaghe
          - noort de strate
          - oost de Wed. Pr. De Ro
          - west de weduwe en dhoirs Jacobus Cools

       groot 17 roeden 7 voeten


ARTICKEL VAN DE MEUBILAIRE EFFECTEN

Prijsije gedaen door Philips Uytenhove en Jan Baptiste Lemmens fs. Bernaerts

1) een weefgetau met syn toebehoorten : 15 guldens

2) alle de huysraet soo pannen , schotels , lepels , ketel , cuypen , botervat , cnappe als anderssints : 13 guldens 13 stuivers

3) het gedorsschen cooren tot omtrent 20 veertels met een weinich stroij ende mes : 22 guldens 3 stuivers

4) 2 coyen met een cleyn calfken : 50 guldens

5) omtrent 1 dw. besaeyt in een block opt Huchtersvelt met het mes in de braecke gevoert ten jare 1703 gepresen met het derde van het mes : 15 guldens

6) over het 1/3de van het mes in de braecke van 1702 en 1703 : 4,5 guldens

7) 33 pont gaeren soo wercken als vlassen met noch een wynich vlas en werck : 8,5 guldens

8) de clederen van de overledene met haar schoenen , lywaert en 2 corven bieen ( 2 bijenkorven ) : 12 guldens

9) 48 pont verckensvleesch met 6 hinnen : 9 guldens

10) 7 pont verckenssmaut a 5 stuivers het pont : 35 stuivers

11) in gereede penningen 7 guldens 12 stuivers met een trouwrinck van 3 guldens : 10 guldens 12 stuivers

TOTALE SOMME : 162 guldens 3 stuivers


ARTICKEL VAN COMMER EN SCHULDEN

1) is dit sterfhuys schuldich over 1/3de beneffens syn medehoirs 2 renten te weten aen dhoirs Adriaen Van Boterdaele 2 guldens sjaers en aen Ingel De Blick 2 guldens 7,5 stuivers : 4 guldens 7,5 stuivers

2) over de achterstel van de voorste vernoemde renten : 33 guldens 7,5 stuivers

3) schuld aen Jan O over eenich accort : 12 guldens   ( zie verder )

4) schuld aen ontfanger Kints en aen coygelt en maelgelt tot mey 1704 : 11 guldens 11 stuivers

TOTAAL : 61 guldens 6 stuivers


Dus meer BONI dan MALI

Gedaen op 16.04.1704

Getekend : Pr. Vanden Abbeelen 1704 , J. Van Varenberch 1704 , Jan De Houwer 1704


BIJLAGE I

Proces voor de vierschaar der heerlickheyt van Voorde tusschen :

Jan O eiser

Henderick Muylaert verweerder

Nopens de vercoopinge van eenighe renten die verkocht syn geweest by Jan Crispeels en Adriaenken De Brackenier moeder was van de huysvrouwe van Jan O en Jan Crispeels als schoonvader te weten dat :

Jan Crispeels en Henderick Muylaert sullen opleggen aen Jan O ter causen synder huysvrouwe en de wesen van Merten Tibaut ( ** ) een somme van 2 pond groot elck de helft

Gedaen op 13.02.1703 present :

Jan O ( met handtekening ) , Jan Crispiels ( met handtekening ) , Henderick Muylaert ( die niet kan schrijven met een merck )

Pr. Vanden Abbeelen 1703 , Jan Baptiste Lemmens 1703 , Joos Sterck 1703


BIJLAGE II

Jan Crispeels fs. Nicolaes overleed enkele maanden na het opstellen van de SvG

Hierbij werd een venditieboek opgesteld en wezenrekening