Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN Martijncken THIENPONT , echtgenote Jan CRISPEELS fs. Gillis


Zij overleden op 20.06.1690

Achtergelaten 3 kinderen :

1) Cathelijne Crispeels getrouwd met Bernart De Cours
2) Anne Crispeels getrouwd met Gillis De Bonte
3) Pieter omtrent 16 jaar

Houder van het sterfhuis is Jan Crispeels fs. Gillis

Voogd paterneel : Jan Nechelputte
Voogd materneel : Adriaen Thienpont

Prijsije van de meubilaire goedingen gedaen door Bernaert Van Belle


A / DE MEUBILAIRE EFFECTEN

1) botervat , saencuype , melckheemer en alle de prondelmert : 3 guldens 16 stuivers

2) vleeschblock , vleeschcuype , een schoiffel , 4 stoelen , een vierendeel vat met een moille tsamen : 4 guldens

3) 2 kisten en een wieghe : 3 guldens 18 stuivers

4) 2 bijltens , 3 wiggen , een weefgetauw , 2 bracken ( lees : braak ) , 1 grep , 1 meshaeck , 2 gaffelkens , 1 schippe met een saersse en picke tsamen : 4,5 guldens

5) een beddeken , een rock , een lijfken midtsgaders haer lywaert groot ende cleyn : 7 guldens

6) 10 veertels gedorst cooren en terwe en 1 veertel erwten en 175 pont hoppe : 17 guldens 4 stuivers

7) een coebeest , jong calf , vercken en 3 hinnen : 32 guldens

8) 150 mutsaerts en eenich ramenant van haut , 250 ghesaecht bert midtsgaders hoij ende stroij : 22 guldens

9) 300 oppestaecken met de groene oppe daerop staende : 14 guldens 4 stuivers


B / ARTIKEL VAN DE HUYSINGEN ENDE OPGAENDE BOOMEN

1) het huys met alle de matriallen ( lees : materialen ) daerop staende met het schuurken gepresen door Bernaert Van Belle timmerman : 121 guldens 10 stuivers

2) de opgaende boomen op de behuysde stede van de overledene als de houder : 18,5 guldens

3) alle den tronck staende op een een partycken meersch ligghende over de behuysde stede van den overledene : 19 guldens

4) 238 roeden met cooren besaeyt : 46 guldens 5 stuivers

5) alle de somervruchten soo in haver , erwten , boonen , vlas : 8,5 guldens


C / DE ARTIKELEN VAN MESVET

1) het mes gevoert in de braecke van 1689 tot 1 dw. 60 roeden over een derde met laden , voeren en stroijen : 5 guldens 6 stuivers

2) het mes ligghende in de braecke van jegenwoordigen jaere 1690 met het mes ligghende alsnoch in den voorste hove : 9 guldens 4 stuivers

3) het labeur gedaen in de braecke van jaere 1690 over 3 voren ten advenant van 116 roeden : 8 guldens 2 stuivers


D / BATEN

Een behuysde stede daer den houder in woont int quartier te Boterdalle oost teghen Sinte Clarengoet in Ghendt : is doorstreept

Ook nog te goed van diverse personen soo van gelde als anderssins : 84 guldens

Ook nog in gereede penningen " LIGGHENDE TOT BRUSSEL " : 32 guldens 18 stuivers

Ook nog is er " gevlucht ofte verborgen " in gelde : 288 guldens


TOTALE BONI : 751 guldens 2 stuivers


SCHULDEN

1) over verdinghde schoof : 2 guldens 14 stuivers

2) over heerlijke rente aan de abdij van Vicoigne

3) aen de kercke van Nieuwenhove over cijns van 1 stuiver over 6 jaar : 6 stuivers

4) over de settinghe van Denderwindeke en Nieuwenhove " als noch niet omgeset " : memorie

COMMEREN TOT 8 GULDENS 11 STUIVERS


ARTIKEL VAN DE PARTIMONIELE VAN DE OVERLEDENE

1) de behuysde stede daer den houder in woont int quartier te Boterdalle
                 - oost Sinte Claerengoet in Ghendt
                 - west de keijdts
                 - noort Gillis Pardaens

groot 1 dw. 4 roeden

2) 103 roeden schooflant op de Weerbosch
                 - oost dhoirs Guilliam Vande Velde
                 - noort de Cappelrije van Nauwenhove

groot 1 dw. 3 roeden

3) 48 roeden Xlant op de Beevere in Nuwenhove
                - suyt Eloy De Ro
                - noort Joos De Quick
                - oost " DE DONCKERSTRATE "

4) 78 roeden schooflant opt Rijsevelt
               - noort Jacobus Cools
               - oost en west dhoirs Joos Pleck


DE CONQUESTEN

1) 45 roeden Xlant op de Beevere in Nieuwenhove
                - oost Adriaen De Smet
                - west Eloy De Ro
                - suyt de strate

2) 68 roeden schooflant op de Merecauter
                 - noort Adriaen De Smet
                 - oost Eloy De Ro
                 - suyt de strate

3) 52 roeden schooflant op de Weerbosch
                - oost Armengoet DW.
                - west den Borghemeester De Ro

4) 93 roeden meersch " INT GEHUCHTE TE BOTERDALLE SYNDE PROCHIE VAN NUWENHOVE "
                 - oost de strate
                 - west en noort Adriaen De Smet


De houder verklaart te hebben gegeven aan zijn dochter Cathelijne x Bernaert De Cours de somme van 11 guldens , aan zijn dochter Anna x Gillis De Bonte de somme van 9 guldens dus moet zijn zoon Pieterken nog moet pretenderen uyt de boni den achterstel de somme van 8 ( ? ) guldens


PRESENT :

PR. VANDEN ABBEELEN 1690

GILLIS PLECKE 1690

CHRISTOFFEL DE RO 1690

Op 25.07.1690