Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN ANNA COBBAERT echtgenote JAN CRISPEELS

Staat van goed bij overlijden van Anneken Cobbaert op 23.02.1678

En weeskind te weten Elisabeth Crispeels geprocrieert met Jan Crispeels

Voogd materneel : Joos Cobbaert
Voogd paterneel : niet vermeld
 

IN DEZE STAAT ALS HAEFFELYCKE GOEDEREN1) een wevers ghetauw met 2 wielen en 3 effenaers

2) een bedde met sijn toebehoorten met 3 paer slaeppelaekens met een deel cleyn leynwaert

3) een laeckenen rock met noch een stoffen rock , 2 lyfkens , 2 voorschooten , een hoet : 14 guldens

4) 2 sacken , eenen ijseren pot , een botervat : 5 guldens

5) 9 bundelen ongeswingelt vlas met een kleermande met een waschcuypken , een dranckcuypken , een biervat : 6 guldens 4 stuivers

6) 5 korven met bien ( lees : bijenkorven ) , een hael , een schuppe , een hames , een meshaeck , een ijseren hantboom : 12 guldens 2 stuivers

7) het derde paert van een deel opgaende boomen : 17 guldens

8) 3 eerden potten , 2 melckteijlen , een ekel , een ijseren panne met schotels ende lepels : 1 gulden 4 stuivers

9) 1 dw. 33 roeden groen coren : 24 guldens

10) 1 dw. 19 roeden haver en boonen : 10 guldens 10 stuivers

11) 90 roeden erwten : 6 guldens 15 stuivers


ERFGRONDEN

1) 3 lijnen in de huysstede van Adriaen Cobbaert wesende het middel paert

belast met 3 guldens sjaers ten proffyte van Pieter De Bremaeker met penning 16 mitsgaders 3 vierendelen cappoenen aen de heere

2) 1 dw. opt Schuermanneken
- west het kerckengoet deser prochie

3) de helft van een etteeweyde gelegen in de prochie van Pollaer genoempt " DE HOLLANDERS "
- zuyt Guilliam Van Heddeghem

en is belast met 3 guldens 10 stuivers losbaar den penninck 16 aen Pieter De Moor
ook met 3 vierendelen cappoen aen den heere en 2 schellingen aen de pastorije van Pollaer : is 1 dw.

4) item 29 roeden thiendelant in Pollaer
- teghen Guilliam Van Heddeghem erve


DE COMMEREN

1) aen Sr. Pieter Van Vrechem over 4 jaar landpacht : 9 guldens

2) aen Pieternelle Lemmens over landpacht : 6 guldens

3) schuld aan Anna Crispeels over geleend geld : 19 guldens

4) schuld over achterstel van rente van weghen Niclaes Crispeels : 7 guldens

5) achterstel van settinge : memorie

alle de haeffelycke ende meubilaire goederen geprezen bij Bernaert Van Brueseghem en Joos Cobbaert


Ondertekend door de baljuw Vanden Abbeele , andere gegevens zijn onleesbaar