Tracker

STAAT VAN GOED bij overlijden van Adriaan Crispeels

Hij overleed in Ninove op 26.06.1667 , mogelijks op de vlucht voor de pest


Overledene : Adriaen Crispeels

Houder : Joosyne Ondermercx

3 minderjarige kinderen :

1) Anneken 11 jaar

2) Jenneken 8 jaar

3) het derde en leste is Catarina

V.P. Jan Crispeels
V.M. Jooris Ondermercx

beiden " naest bestaende vrienden van deen en dander "

Baljuw Adriaen Vanden Abbeele

Meier Jan Van Varenberch

Present : Jan Van Heghe burgemeester , Christoffel De Ro en Pieter Buydens schepenen


DE GRONDEN VAN ERVEN COMMENDE VAN WEGEN DEN OVERLEDENE SIJDE VERSTORVEN

1) de gronden van erven van de vaderlycke sijde te weten  :

het 1/10de paert al noch op haerlieder niet verstorven eene behuysde stede met alle edefitien daer op staende gelegen BINNEN DE PROCHIE VAN VOLLESELE te NEDERSTEENHOUT groot 1,5 dw.

-  oost Lieven De Rieck
- suyt het cloostergoet van de Sateroosen van Jerren ( Jerren of Jeiren is dialectvorm van Herne )
- west de strate

Dit artikel wordt geaccepteerd als competerende de weesen int geheel  ( red. : de houderigge heeft er dus geen tocht aan )

2) een partije lant en meersch binnen de prochie van Vollezele ghenaempt " DEN BACKAERT "
            - oost Merten Thienpont
            - suyt Jan De Bonte
            - west cloostergoet van Vorst

     en is groot 150 roeden

3) een partije lant en bosch binnen de prochie van Denderwindicke op DASHAGE ghenaempt " DE KREKELWEIJDE "
             - oost en west Gillis Van Vaerenberch
             - noort Gillis Van Wilderode
            - suyt het cloostergoet van Vorst

     en is groot 125 roeden


DE CONQUESTEN


1) een behuysde stede in DW. te Crommekeer
           - oost hun selfs erve
           - suyt dhoors Symoen Van Vrechem
           - west hun selfs erve
           - noort de strate

      groot omtrent 1 dw.

2) 82 roeden lant ten westen van de behuysde stede
           - noort de strate
           - oost de weduwe Adriaen De Naeyer
           - suyt den Armen deser prochie

3) 282 roeden lants op de Moorputte
            - oost hun selfs behuysde stede
            - suyt de Wed. D' Joos De Groote
            - west Pieter De Smet
            - noort de strate

    en is belast met 10 guldens sjaers aen Bernaert Van Bossuyt tot Brussel

4) 2 dw. lant opt selve velt
            - oost dhoirs Symoen Van Vreckem
            - suyt de weduwe Jan Buydens
            - west de Wed. Joos De Groote

5) 266 roeden weyde ghenaempt " DEN CROMMENKEER "
           - oost Cornelis De Vleeschauwer
           - suyt de strate
           - west dhoirs Jan De Bremaeker
           - noort Cleyn Windickevelt

        en is belast met  20 guldens sjaers aen Gillis Van Vaerenberch

6) 166 roeden schooflant op Meersvoordevelt
            - oost Eloy Van Eesbeke
            - suyt de kercke van Denderwindeke
            - west den Armen van DW.
           - noort de Herrestrate

7) 95 roeden schooflant opt selve velt
             - oost den groenen wech
             - suyt Gillis Van Vaerenberch
             - noort Jan Van Heghe

8) 48 roeden schooflant opt selve velt
             - oost west en suyt Eloy Van Eesbeke
             - noort de Herrestraete

9) 214 roeden schooflant opt Appelterenvelt
              - oost Gregorius De Groote
              - suyt de Herrestrate
              - west . . .
              - noort Gillis De Middeleer

10) 42 roeden thiendelant opt Windikevelt
              - oost Jooris De Sauter
              - suyt Eloy Van Eesbeke
              - west Jan Van Eesbeke
              - noort dhoirs Peeter Vanden Bossche

11) 32 roeden schooflant op de Grooten Cortenbosch
             - oost Jacques Cools
             - suyt Adriaen Thienpont
             - west Franchois Roosen
             - noort de Wed. Jan Ondermercx

12) 50 roeden schooflant opt selve velt
              - oost en noort de groenen wech
              - suyt Eloy Van Eesbeke
              - west de Weduwe Jan De Hauwer


DE MEUBILAIRE GOEDINGHEN gepresen bij Joos Van Snick en Cornelis De Vleeschauwer

DE BATEN 498,5 guldens


LABEUR SAET DRIFT EN MESVETTE

1) het mes dit in de braecke is gekeert : 32 guldens

2) het derde mesvette ligghende in de cooren stoppelen met voeren en spreiden : 20 guldens 8 stuivers

3) het labeur van de braecke van jegenwoordigen jaeren met het saeysel : 82 guldens 15 stuivers

4) het labeur van 1,5 dw. stoppelvoor : 2 guldens 14 stuivers

5) omtrent het woonhuys met schuere , stalle en verckenskot is staende op de conquesten blijft int ghemeene dus Memorie


ANDER ARTIKELEN VAN BATEN

1) tegoet van een persoon wonend in " PONT DANKER bij LESSEN " ( men zal hier Pont D'Acres bedoelen , red. ) : 28 guldens

2) van Martinus Goossens tot Brussel over een obligatie : 55 guldens

3) van Gillis De Roy fs. Gheeraerts tot Denderwindicke een croiserende obligatie : 20 guldens

4) van Gillis De Sager tot Vollezele idem : 12 guldens

5) van Jooris Ondermerckx idem : 20 guldens

6) over leveringhe van cooren te goet van Nicolaes Buydens : 3 guldens

7) idem van Jan Siters tot Pollare : 2 guldens

8) idem van Pooter tot Geraardsbergen : 15 stuivers


DE OPGAENDE BOOMEN

1) de opgaende boomen op de huysstede en in de meers ghenaempt " den Crommekeer  " : 46,5 guldens

2) 2 hoopen schaerhout : 4 guldens


DE SCHULDEN VAN DESEN STERFHUYSE

1) aan Sr. Gillis Van Vaerenberch over rente van 20 guldens sjaers en hier crois tot : 38,5 guldens

2) aan Sr. Bernaert Van Bossuyt over rente van 10 guldens sjaers : 19,5 stuivers

3) aen ontfangher van Vicoigne over pacht : 22 guldens

4) aen Joos Van Snick over verdinckt ( verdingen is in geld omzetten van een rente in natura ) schoofrecht : 3 guldens

5) aen Christoffel De Ro over idem : 3 guldens

6) aen Eloy Van Eesbeke over idem : 13 stuivers

7) aen Pieter Coteau over callierwerck ( callier is wagenmaker ) : 3 guldens 5 stuivers

8) aen Pieter De Groote over pacht : 2 guldens

9) aen de Wed. De Brackenier over smetswerck ( werk als smid ) : 3 guldens

10) aen Mr. Jan Van Heghe over leveringhe van een tonne bier : 1,5 guldens

11) aen Adam Leysens van afgehaeld bier : 15 stuivers

12) aen Mr. Romeijn Stomme " over de huur van een solder " ende eenige supstantie by hem gehaelt      ( red. : Mr. Stomme was apotheker in Ninove ) : 7 guldens 3 stuivers

13) aen Eloy Van Eesbeke over " verteirde costen van syn sauvegarde " : 2 guldens 8 stuivers  ( de sauvegarde werd betaald aan de soldaten om zich te beschermen tegen verwoesting en brand door soldaten )

SOMME VAN DE COMMEREN : 151 guldens 7 stuivers


MEER BONI DAN MALI : 677,5 guldens

Gedaen op 17.12.1667 door :

Vanden Abbeelen bailliu

J. Van Varenberch en Jan Van Heghe