Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN VAN JACOBUS COOLS man van ELISABETH PLECK


Gedaan op 15.11.1703 door baljuw Sr. Pieter Vanden Abbeelen

Overledene : Jacobus Cools op 07.09.1703

Houderigge : Elisabeth Pleck fa. Jans

5 kinderen :

1) Jan van den 13de mei 1673

2) Marie van den 15de juli 1676

3) Louis van den 20ste juli 1682

4) Jenne van Kerstdach 1686

5) Jacobus van 27.09.1689

V.P. Gillis Vanden Bossche

V.M. Eloy De Ro


A / De bestiaelen

1) alle de peerden ende veulens met het harnas tsaemen : 450 guldens

2) alle de coyen met de calveren : 200 guldens

3) de verckens : 41 guldens

4) alle de hinnen : 7 guldens


5) een koetse ( bedsponde ) met een cleerschappraije met 2 kisten : 30 guldens

6) 6 tinnen schotels met 6 taillooren , een soutvat , een mostaertpot , 2 candeleeren , tinnen commeken : 15 guldens

7) een ketel , een haecker ( aker , emmer ) , een eeren becker ( een beker van aardewerk ) , 4 ysere potten , een spit , een bruytpanne ( braadpan ) , een anghenyser met een waffelyser , 2 yseren pannen ,
     een eeren visppaen , een lepel met yseren greepken , 3 lichtvaten , een scherfmes met eenen rooster , een brandelaer , 2 stryckysers , tanghe , vierschippe , 2 huysels : 15 guldens

8) botervat , 2 seencuypen , 2 scherbedders , 5 dranckcuypen , 4 andere cuypen , vier waterheemers , 3 melckheemers , 18 tonnen , een bierboom : 47 guldens

9) 2 cleermannen ( kleermanden ) , een caffmande , 2 cleyne mandekens , 2 wannen , 2 vleghels , een veertel , 3 spinnewielen met de toebehoorten , 3 haeckmessen , 3 beylen , 2 cuylschippen , 3 rechte schippen ,
    4 grepen , 4 gaffels , 2 meshaecken , een eyseren heemer , een boghsaeghe , een slepsteen ( slijpsteen ) , 2 beetels , 2 spijckelbooren : 14 guldens

10) 2 corven , 2 picken , 1 cnap , 18 sacken , 4 eyseren wegghen , een lanterren , 3 bierpotten : 18 guldens

11) 2 pluymen beddens met de toebehoorten met 2 cafbeddens , 25 paer slapelaeckens , 42 servetten , 12 ammelaeckens , 46 ellen leijwaert , 75 pont gaeren , 30 emdens van den overledene , de cleederen van de
       overledene : 268 guldens

12) 2 echels met het vlas en de hoppe : 200 guldens

13) een tafel , 2 bancken , 10 stoelen , 30 melckteelen , 6 eerden schotelen , 6 ghelayeren taillooren : 7 guldens

14) de boter met het ghesauten vleesch : 30 guldens

15) de hopstaecken met de hoopen fasseelhout : 44 guldens

16) 20 dorsschen ( ? ) met het gesaeght bert te saemen : 18 guldens

17) 2 waeghens met het toebehoort , 2 stortkarren , een heghde , 2 ploeghen : 146 guldens

18) het hoij met den tommaert : 80 guldens

19) het cooren met de tarwe en het gedorsschen stroy : 550 guldens

20) alle de schockeloen met de gerst en de haver : 45 guldens

21) een derde mesvet gepresen op : 50 guldens

22) het mesvet op de braeckvoren ghevoert van jeghenwoordigen jaere : 190 guldens

23) het labeur van jegenwoordighen jare : 228 guldens

24) de bomen staende alomme den grondt : 708 guldens

25) het rasphaut met den hautwas : 158 guldens


DE PATERNELE GRONDEN

1) de behuysde stede met den boomgaert , meersch en wallen daeraen geleghen met het huys , schueren ende stallen met de vleughe ( ! ) ende nast daerop staende
          - suytwest het MUNNINCKHOF
          - noort de beke
          - west de straete

     groot 367,5 roeden

2) thiendelant op het Hautemvelt
          - oost Wed. Inghel De Ro 
          - suyt Cornelis D'Hauwer en de voorste weduwe De Ro
          - west dhoirs Jan D'Hauwer
          - noort het cloostergoet van Vicoignien

    is groot 117 roeden 15 voeten

3) partije meersch in de Prindaelmeersch
          - oost Peeter De Smet
          - suyt het beecxken
          - west en noort Gillis De Ro

    is groot 90 roeden en 10 voet

4) tiendelant op tGansevelt neffens Merten De Cleer
        - oost en suyt de Wed. D' Pieter De Groote
        - west Jan De Ro
        - noort de strate

     groot over dese helft en belast aen den heere van desen lande met 2,5 stuivers : 52 roeden

5) tiendelant opt het Groot Windickvelt sijnde paterneel
       - oost Cornelis De Brackenier
       - suyt Adriaen Crispeels
       - west en noort Eloy Van Eesbeke

    en is 63,5 roeden                                                                                       - zie verkaveling nr. 2 -

6) een deel uyt een block int quartier ten Broecke sijnde paterneel
       - oost Sr. Peeter Van Vrechem muntmeester
       - west den keytse
       - suyt de beke
       - noort de strate

    groot over dese helft 118 roeden

7) partije thiendelant op de Grooten Cortenbosch
     - oost dhoirs Jan Crispeels
     - west de Wed. van dheer Joos De Groote
     - suyt Pieter Buydens
     - noort den wech

     groot 131 roeden 8 voeten

8)  thiendelant op de Grooten Lietersberch
       - oost kerckengoet van Windicke en dhoirs Jan D'Houwer
       - west Wed. of Hoirs Cornelis Van Vrechem
       - suyt de strate
       - noort de wagenwegh

     groot 202 roeden 10 voeten

9) thiendelant opt Walborrevelt
       - oost en west dhoirs Jan Matthijs
       - suyt de strate
       - noort het gasthuysgoet van Ninove

    groot 70 roeden

10) partije meersch in de Prindaelmeersch
        - oost het Gansevelt
        - suytwaert den Greetersputtemeersch
        - west de Wed. Cornelis Van Vrechem
        - noort het Prindaelblock

   sijnde de helft conquest en groot samen 172,5 roeden


DE CONQUESTEN

1) veldeken int quartier van de Steentens en is conquest
         - oost Jan De Clippel met de Schoenlapper
         - west het goet van Pieter Buydens
         - suyt de beke
         - noort de strate

     groot 285 roeden 14 voeten                                                                                        - zie verkaveling nr. 1 -

2) partije thiendelant op de Dasputte waer van leen is 3 dw.
         - oost Wed. D' Joos De Groote
         - suyt de Herrestraete
         - west het leen van Jan Baptiste Lemmens fs. Jans
         - noort Mathijs De Ro

    groot 350 roeden

3) thiendelant opt Houtemvelt
       - oost dhoirs Jan D'Houwer
       - suyt Wed. Inghel De Ro
       - noort het Vicoignegoet

    groot 54,6 roeden                                                                                                         - zie verkaveling nr. 3 -

4) partijcken broeck ten Hael van den Broecke
      - suyt den Merecauter
      - west Jacques Wijns
      - noort Jr. Franchois Van Oostendorp

    groot 62,6 roeden

5) partije meersch in de Mesvael              
       - oost Pieter Dauwen
      - suyt den Merecauter
      - west Jacques Vander Stockt
      - noort den Grooten Cortenbosch

      groot over dese helft naast Pieter Buydens : 84 roeden                   

 ( ** : dit perceel vinden we terug bij de verkoop van de vague gronden in 1685 en behoorde toe aan de kartuizers van Gent )

6) partije thiendelant op de Biest
      - oost Joos Cools
      - suyt Jacques Cools
      - suyt dhoirs Pieter Mertens

      groot 67 roeden 6 voeten

7) partije thiendelant opt Neygenvelt uijt een meerdere partije
       - oost Christiaen Thienpont
       - suyt den Herrewech
       - noort Ingel De Ro en de hoirs Gillis Van Vaerenberch

     groot 151 roeden 9 voeten

8) een weijde genaempt " den schephesel "
       - oost Pieter Buydens en Pieter Van Bossuyt
       - west dhoirs Jan De Middeleer
       - suyt den grooten Lietersberch
       - noort de Peijenbekemeersschen

      groot 230,5 roeden

9) lant op de Cleijnen Lietersberch
      - oost de straete
      - suyt dhoors Joos Roosen
     - west den voetwech
     - noort dhoors Joos De Ro

     groot 113 roeden

10) een veldeken ter Straeten sijnde thiendelant
        - oost Jan Thiebaut
        - suyt het cloostergoet van Vicoigne
        - west de strate
        - noort de beke

       groot 116 roeden 12 voeten

11) tiendelant op de Cleynen Lietersberch
        - oost de straete
        - suyt Gillis Vanden Bossche
        - west den voetwech
        - noort deselve weduwe Cools

       groot 85 roeden

12) thiendelant op Dashaeghe
         - oost Jan Crispeels
         - west Pauwel Berckmans en dhoirs Lamberecht Coopers
        - noort de strate

       groot 169 roeden 4 voeten

13) bosch in de Mesvaelbosch neffens Pieter Buydens
        - oost Adriaen Roosen en de weduwe Jan De Caenx ( m.i. De Champs ) en Josyne Callo
        - suyt en west den Merecauter

       groot over dese helft 114 roeden 15 voeten

14) thiendelant op de Grooten Cortenbosch
           - oost Jan Van Vrechem fs. Joos
           - west Sieur Pieter Van Vrechem Muntmeester
           - suyt het Armengoet van Nauwenhove
           - noort den gracht en de hofstede van Hendrick Van Vrechem fs. Joos

       groot 336 roeden      ( nota bene : was de grond van de Rijcke Claren uit Gent )

15) bosch in de Cuypbosch
         - suyt Adriaen Cautaert
         - noort de erfgenaemen van Pieter Coppijn
         - oost Pauwel De Dijn
         - west den Hoeysleyts

       groot 45 roeden

16) thiendelant op het Hoogh Hoenderskot
          - oost Joos Cobbaert
          - west het cloostergoet van Vicoigne
          - suyt Guilliam Van Heddeghem
          - noort het gescheede tusschen Windicke en Pollaer

        groot 103 roeden 12 voeten

17) een behuysde stede te Schateycken
           - noort en west het Hoogh Hoenderskot
           - suyt de Herrestraete
           - oost Judocus Van Eeckhoute

       groot 160 roeden     ( nota bene : in het landboek vermeld als de hofstede van de Weduwe Jan De Mol )

18) thiendelant op de Biest
          - oost Joos Cools
          - west Pieter Somers
          - noort de hoors van Bernaert De Clippel
          - suyt Jan Douwen

     groot 98,5 roeden

19) partije thiendelant op den Grooten Lietersberch
          - oost dhoirs Joos Sterck
          - suyt den waeghenwerck
          - west dhoirs Peeter Buydens
          - noort dhoirs Joos Roosen

      groot 92,8 roeden


CAPITTEL VAN DE RENTEN

1) een rente aen de kercke van DW. : 25 stuivers sjaers

2) rente van 6 guldens 5 stuivers aen de kercke van DW.


Voordeel van de haeffelycke goeden bedraagt : 3565 guldens

Hiervan de helft voor de houderigge en de helft voor de weesen

Gedaen op 15.11.1703

Present : Pr. Vanden Abbeelen bailliu 1703

                  Jan Van Varenberch 1703

                  Jan De Houwer 1703


Redactie : op het einde van haar leven verkavelt de weduwe Jacobus Cools tussen haar 3 kinderen , zowel de oudste als de jongste zoon waren ondertussen overleden , zie later op deze webstek