STAAT VAN GOED bij overlijden van Martijne Cools gedaan op 31.01.1669


Jooris Bruylandt x Martijne Cools

Bij overlijden van Martijne Cools op 31.10.1668

Houder van het sterfhuis : Jooris Bruylandt

4 kinderen

1) Pauwel " ghetrout "

2) Marie 19 jaar

3) Pieter 14 jaar

4) Philips 7 jaar

V.P. Adriaen Bruylandt als broeder van de houder

V.M. Jan Cools als broeder van de overledene


DE ERFGRONDEN VAN DE OVERLEDENE

1) een besloten block te Meerschvoorde binnen de prochie van DW.
         - oost derfve van dhoors Pieter Van Vrechem
         - noort de strate

    is 228 roeden

2) stuck thiendelant op de Grooten Cortenbosch
          - oost Ermengoet van Ninove
          - noort sheeren strate

    is 140 roeden

3) stuck lants op Cleyn Windickevelt
           - oost Eloy Van Eesbeke
           - noort de weduwe Jan Van Eesbeke

    is 100 roeden

4) een partije lant opt Windickevelt
           - oost Joos Schoonjans
           - suyt den voetwegh loopende naer de kercke
          
    is 219 roeden

5) een partijcken meersch in Pollaerde op den Oppersten Quaetbroeck
           - oost dhoirs Adriaen Vanden Broecke
           - noort Adriaen Cautaert

    is belast met 1/2 cappoen sjaers aen den heere van desen lande : 48 roeden


DE CONQUESTEN

1) een stuck lant op den Effelterren groot 112 roeden
          - oost het cloostergoet Beauprez
          - suyt Pauwel De Dijn

2) een stuck lant genaempt " DE MERRELPUT " opt Walborrenvelt en is groot 112 roeden
           - oost de Wed. Adriaen Cardoen
           - west de Wed. Pauwel De Dijn

3) een stuck lant in " DE DRYE DACHWANDEN " en is groot 75 roeden
            - oost de weduwe Jan Van Eesbeke
            - west Jeroen Van Impe

4) een stuck lant op de Hoeysleyts en is 60 roeden
            - oost de Cuybosch
            - suyt de Wed. Jan Van Eesbeke

5) een stuck lant op het Roosevelt groot 140 roeden
            - oost dhoirs Marie Buydens
            - west dhoirs Pauwel Bruylant

6) noch een stuck lant opt selve velt groot 175 roeden
              - oost Jan De Doncker
              - noort de Muysebecke

7) partijcken lants op den Schipstoel groot 50 roeden
              - oost syn selfs erfve
              - west het losgat van de Parremeersschen

8) een partij meersch en lant op de Schipstoel groot 75 roeden
              - noort het Ruelenschot
              - west de Wed. Christiaen Vanden Eynde          

9) een stuck lants genoempt " HET BUNDER " groot 2 dw.
             - oost Guilliam De Doncker
             - noort de voetwech loopende naer Ninove
             - west Wed. Pauwel De Dijn

    en is belast met 2 guldens sjaers aen Jan Pleck

10) een partije bosch in St. Lambertus bosch groot 90 roeden
            - oost dhoirs Franchois Cautaert
            - west Dienstengoet van Ninove

11) stuck lant op de Techem groot 128 roeden
            - oost derfve Merten Boetermans
           - west Christoffel De Pongh
       
12) Item de hofstede daer de overledene op gewoont heeft met een meersch int gehuchte te Roost
           - oost Gheraert Cieters
           - west Jan Verckens
           - noort de strate

       is groot 208 roeden en belast met 18 guldens sjaers aen de Weduwe Arent Vanden Berghe en 12 guldens aen de Weduwe Joos Vander Stricht

13) Item een besloten veldeken groot 250 roeden
           - oost de cloosterbosch van Ninove
           - west Jan Verckens
           - noort syn selfs erfve


DE BEESTEN en de MEUBILAIRE EFFECTEN

1) de huisinghen gheleghen int gehuchte te Roost met de schuere , stallinghen , met de duyve keed , nast en verckens coeten gepresen by Bernaert Van Belle timmerman van stiele en Adriaen Vanden Neucker

     : 300 guldens

2) een bruyn en een root merrie peerdt met het gherecht : 120 guldens

3) 4 swerte coeijen : 100 guldens

4) een veerse van 2 jaar : 20 guldens

5) 2 verckens : 24 guldens

6) 3 hinnen met een haen : 24 stuivers

7) 2 ketels , een eerden becken , 2 suyppennen : 12 guldens

8) 3 eyseren potten en 2 eyseren leppels : 5 guldens

9) eyseren spet ( spit ) met een braetpenne : 6 guldens

10) 2 vleeschcuypen : 3 guldens

11) 16 biertonnen : 19 guldens 4 stuivers

12) een cnappe met het swingbert : 3 guldens

13) een rebbanck met de tafel : 5 guldens

14) 2 bijlen , een aweel ( houweel ) , 2 schippen , 2 weghen ( wiggen ) : 2 guldens 8 stuivers

15) 2 vleesbeijlen , 3 amessen en ander prondelmert : 6 guldens

16) een waen : 15 stuivers

17) 3 riecken met de meshaeck : 20 stuivers

18) 2 coussens ( 2 koetsen alias bedspondes ) : 12 guldens

19) 2 schrijwercken kisten : 6 guldens

20) een buffet : 20 stuivers

21) 4 houten stoelen : 20 stuivers

22) ander prondelmert : 5 guldens

23) een thoom : 24 stuivers

24) een mueschetton ( " un mousqueton " in het Frans , een musket ) en een roer : 6 guldens

25) 30 pont boter gepresen op 5 stuivers het pont : 7,5 guldens

26) 6 hespen : 6 guldens

27) 15 tinnen schotels en 6 tinnen taillooren : 20 guldens

28) 2 beddens , 2 hoeppelinghen , 5 cussens : 48 guldens

29) 6 paer slaepelaeckens : 14 guldens

30) 4 paer flauwijnen : 4 guldens

31) 4 ammelaeckens : 10 guldens

32) 10 servetten : 6 guldens

33) 10 ellen feijn leijnwaert gepresen op 12 stuivers jeder elle : 6 guldens

34) 12 himmens ( hemden ) van de overledene gepresen op 24 stuivers het stuck : 14 guldens 8 stuivers

35) 18 hemmens van den houder : 24 guldens

36) een deel cleyn leywaert : 2 guldens

37) 2 lijvekens van de overledene : 5 guldens

38) 2 coevels ( coevel is kledij ) : 7,5 guldens

39) een graue rock : 5 guldens

40) een puerperschen ( purper , paars ) rock met 3 flauweelen ( fluweel ) banden : 16 guldens

41) een roeijen ( rood ) rock met cleijn passementen ghevoert ( voering van kleed ) : 16 guldens

42) swert lijveken : 3 guldens

43) swert cleet van den houder : 12 guldens

44) grijs cleet van den houder : 8 guldens

45) een waeghen met sijn toebehoorten : 18 guldens

46) een ploech : 9 guldens

47) een hegde : 24 stuivers

48) al de hopstaken , gepresen op 3 guldens de 100 : 24 guldens

49) 45 hopen gecleeven haut ( gekloofd hout ) gepresen op 2 guldens jeder hoop : 90 guldens

50) het hout staende ondermeer op " SINTE LAMBERECHT BOSCH " : 20 guldens

51) het hout op de hofstede enz. : 3 guldens

52) 5 thierlinghen stroy : 24 stuivers

53) 2 sacken cooren ligghende op den solder : 10 guldens

54) een deel . . . : 1 gulden

55) 25 bundelen ongecnapt vlas : 12,5 guldens

56) al het mes ( mest ) ligghende in den hove : 7,5 guldens

57) thien hondert hoppe gepresen op 4,5 guldens de hondert : 45 guldens

58) al het labeur van 3 bunder ( tot 4 voren ) gepresen op 7 guldens jeder dw. compt voor 12 dw. : 84 guldens

59) een bunder besaeythede ghelabeurt tot 3 voren : 21 guldens

60) 80 voer mes ( 80 karren geladen met mest ) a 25 stuivers het voer : 100 guldens

61) 24 veertelen coorens daermede gesaeyt syn de voorste 4 bunder : 18 guldens

       Red. : Jooris zaaide dus 6 veertels rogge per bunder ofwel 1,5 veertel per dagwand

62) een molster ( ? ) raésphoudt : 36 guldens

63) Omtrent de betaling van Franse soldaten die gelegerd waren te Roost en te Nijken moet Jooris nog ontvangen van zijn geburen te weten

       " Item wat den houder pretendeert van de Wed. Jan Cardoens , Jooris De Doncker en Pieter Sovijn over de houdenisse van de Fransche sauvegarden " : 96 guldens

64) 60 guldens zijn bevonden ten sterfhuyse

BONI : 1745 GULDENS 7 STUIVERS


SCHULDEN

1) aan de weduwe Joos Vander Stricht over 3 jaar verloop van een rente van 12 guldens : 36 guldens

2) aan de weduwe Arent Vanden Berghe over 2 jaar verloop van een rente van 18 guldens daervan het 2de jaar en sal maer verschijnen in april 1669 dus : 27 guldens

3) aan Jan Pleck over een rente van 2 guldens over 3 jaar : 6 guldens

4) aan de diensten van Ninove over 2 jaar meerschpacht : 17 guldens

5) aan de Armen van Ninove over 2 jaar lantpacht : 6 guldens

6) aan Merten Callebaut over 1 jaar pacht : 9 guldens

7) aan dhoirs Christiaen Vanden Eynde tot Meerbeke over 2 jaar meerspacht : 22 guldens

8) aan Jan Scheerelinck tot Brussel over 1 jaar lantpacht : 6 guldens

9) aan den Armen van Windick over 1 jaar bospacht : 4 guldens

10) aen dhoirs Anthoon Vander Eecken over lantpacht : 9 guldens

11) aan Mevrouwe Vander Eijcken over meerspacht : 10 guldens

12) aen Mevrouwe van Beaupre over raeshout : 18 guldens

13) schuld aan Gillis Van Vaerenberch meier : 36 guldens

14) aen de Armen van Pollaerde over reste van gekocht hout : 17,5 guldens

15) aen Adriaen Vanden Neucker over syn settinge van Pollaerde : 7 guldens

16) aen Guilliam Van Berchem over syn settinge van Pollaerde : 4 guldens

17) aen Mr. Jan Van Heghe over syn settinge van Winnick : 20 guldens

MALI : 254 guldens 10 stuivers


Gedaen op 30.01.1669 door Vanden Abbeele baljuw , De Ro burgemeester , de schepenen Lemmens en De Braekeleer