Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN van GILLIS COOLS opgemaakt op 07.05.1654


Overledene : Gillis Cools fs. Pieters

Houderigge : Jenneken Pardaens fa. Geeraerts

Kinderen :

1) Lysbette

2) Jenneken

3) Gideon

4) Pieter

5) Anneken

6) Marie

V.P. Geeraert Pardaens

V.M.  ( geen voornaam ingevuld ) Cools

Geprezen door Jooris De Zautere en Joos Van Snick op 7de mei 1654


DE PATRIMOINE GOEDEN

1) een leen wesende maeymeersch in DW. op den Quaetbroeck
         - oost Frans Roelofs
         - west Armegoet van DW.

    groot 112 roeden

2) partije leen op de Biest
         - oost Mathijs De Ro
         - west Frans De Poortere

    groot 150 roeden

3) partije bosch wesende leen in de prochie van Santberghen
         - oost de prochie van DW.
         - west het leen van Sr. Joos De Groote

     groot 2 bunder

4) partije erfgront binnen de prochie van Nuwenhove in de Vinckens lochtinck
         - oost Gillis Van Ginderdeuren
         - west Jacobus Cools

     groot 175 roeden

5) een besloten veldeken in DW.
         - oost Machiel Lambrecht
         - west Gillis Cortvriendt

    groot 125 roeden

6) partijcken thiendelant op de Biest in DW.
         - oost tegen den Cortenbos
         - west Geeraert Pardaens

     groot 140 roeden

7) partijcken schooflant in DW. op de Meerecauter
        - oost Bernaert De Clippel
        - west Cappelrijegoet van Nuwenhove

     groot 100 roeden

8) partije schooflant binnen de prochie van Nuwenhove op de Bever
         - oost Bernaert De Clippel
         - west Geeraert Pardaens de jonge

    groot 100 roeden

9) partije schooflant binnen de prochie van Nuwenhove op het Pentelinghevelt
         - oost Joos Coppens
         - west Jan Van Lierde

       groot 200 roeden

10) partije genaempt " DEN BETSENBROECK "
         - oost Pieter Somers
         - west het Pentelinghevelt

       groot 175 roeden

11) erfelijke losrente van 3,5 guldens sjaers die de houderigge is heffende ter causen van haren man ten laste van Niclaes De Smet causa uxoris

12) erfelijke losrente van 2 guldens sjaers die de houderigge is heffende ter causen van haren man ten laste van de goedingen van Merten Van Wichelen


DE CONQUESTEN

1) partije 33ste schoof in DW. ter Biest
          - oost Gillis Van Ginderdeuren
          - west den heylochtinck

    wesende de behuysde stede en is groot 60 roeden

     en is belast met een erfelijke losrente van - ? - guldens in proffijte van dhoors Joos Uytenhove
     en ook nog belast met erfelijke losrente van 6 guldens sjaers in proffijte van Vincent Backaert tot Edingen

2) een blocxken genaempt " HET CLAVERBLOCK "
         - oost Machiel Lambrecht
        - west Gillis Cortvriendt

     groot 70 roeden

3) item partije 33ste schoof in den lochtinck ter Biest
         - west Gillis Van Ginderdeuren
         - oost Anthoon Lambrecht

    groot 1 dw.

    Welcke voorste 2 partijen oock syn belast met de voorste rente van 6 guldens aen Vincent Backaert dus hier voor memorie gesteld

4) een besloten veldeken genaempt " HET VELDEKEN TE WALLE "
          - oost het losgat van de Biest
          - west cappelrijegoet van Liefferinghen

     en is belast met een rente van 9 guldens sjaers aen den Armen van Neyghen

     groot 2 dw.

5) partije thiendelant op de Biest binnen DW.
        - oost Adriaen Dauwen
       - west de Wed. Jan De Coene

   groot 36 roeden en belast met een erfelijke losrente van 3,5 guldens ten proffijte van de Wed. Pr. De Cuyper tot Vullesele

6) partije schooflant binnen DW. op de Merecauter met een partije Xlant op de Biest
       - oost Bernaert De Clippel
       - suyt Geeraert Pardaens

    groot 2 dw. en dese partije heeft de houderigge gekocht van Joos Uytenhofve tot Edingen voor 17 pond groot vlaems

7) een partije maeymeersch in Santbergen in den Dombroeck
       - oost Gillis Van Ginderdeuren
       - beneden tegen de goeden van den heere van Santbergen

    groot 60 roeden


MEUBELE GOEDINGEN TEN STERFHUYSE BEVONDEN

1) een swerten mantel : 18 guldens

2) een bedde met hueppelem , 2 oorcussens , saergen met 2 slapelaeckens : 24 guldens

3) een coetse van eecken hert : 17 guldens

4) een garderobe ofte buffet : 18 guldens

5) 2 kisten van morwen haute : 5 guldens

6) een oude garderobe , een schapraycken en een taffelken : 5 guldens

7) 11 pont vlassen gaeren en 5 pont werken gaeren samen : 7 guldens

8) vleeschcuype met het vleesch en een yseren bant : 5,5 guldens

9) een eecken schreyne die noch tot Edingen staet van in den vluchttyt ( de tijd van vluchten , red. ) die naer haer verclaers weert syn : 3 guldens

10) 2 fyn slaeppelaeckens met noch 3 hemdens van de overleden Gillis Cools : 6 guldens

11) 6 servetten : 4 guldens

12) prommelmert van yserwerck : 28 stuivers

13) 15 tinnen schotelen , 3 taillooren , een tinnen sautvat : 14 guldens

14) 3 oude manden en een wan : 12 stuivers

15) een wascuype met 2 eemers : 24 stuivers

16) een bijl met een hames : 20 stuivers

17) een setelstoel ( lees : zetelstoel ) , 2 schabellekens en 2 leenstoelen ( leunstoelen ) : 24 stuivers

18) de moille met het botervat : 20 stuivers

19) 2 spinwielen met toebehoorten : 12 stuivers

20) de picke , haeck , hanghenyser enz. : 20 stuivers

21) 4 ketels , een panneken enz. : 6 guldens

22) metaelen pot met yseren potten : 4 guldens

23) een vercken met 2 jonge calvers : 7 guldens

24) een merriepeerdt met harnas : 30 guldens ( red. : de veestapel werd nogal goedkoop geprezen ! )

25) een ploech ( ploeg ) met de ysers : 5 guldens

26) 2 bierboomen van een . . . met een wiel : 3 guldens

27) 9 dw. besaeyt met cooren en terwe : 75 guldens

28) 2,5 dw. besaeyt met morwen graenen " soo haver als . . . . " : 11 guldens 7 stuivers

29) het mes ligghende in den hof : 12 guldens

30) het stroy bevonden in de stallen : 5 guldens

31) het woonhuys soo verre alst raeckt met oock het paert in de schuere als in de stallingen : 156 guldens

32) over het labeur dat er ter braecke is gelabeurt : 9 guldens

Totale baten : 453 guldens 6 stuivers


COMMEREN EN SCHULDEN

1) een erfelijke losrente van 5 guldens sjaers ten proffijte van Guilliam Van Maillers tot Ninove waarvoor Geeraert Pardaens vader van de houderigge zich garant heeft gesteld : hier memorie

2) verloop van deze rente : 14 guldens 5 stuivers

3) rente van 9 guldens ten proffijte van eenen van neygen verachtert van 4 jaer : 36 guldens         ( bedoelde de opsteller " Van Neygen " ? )

4) rente van 3,5 guldens ten proffijte van de Weduwe Pieter De Cuyper over 4 jaer : 14 guldens

5) verloop van rente van 8 guldens ten proffijte van dhoors Joos Uytenhove over 5 jaer verleth : 40 guldens

6) aan Pieter De Roy over geleenden gelde : 54 guldens

7) aan Barbara Cools zuster van de overledene over de uytcoop van zekere hauten staende op den bosch van de overledene : 20+ guldens en 5 stuivers

8) aan Jan Cools zijnen broeder over achterstel van lantpacht : 2 guldens

9) aan Joos Coppens over 3 jaer verdinghden schoof : 15 guldens

Hierna volgen enkele rekeningen van " teringhen " , blijkt dat de overledene geen droogstoppel was !

10) aan Joos Van Snick over afgehaelde bieren en diverssche teringhen : 33 guldens 6 stuivers

11) aan Cornelis Van Eesbeke als het transport hebbende van de weduwe Reynier De Smet over teringhe tharen huyse : 36 guldens

12) aan Christoffel Vanden Broecke tot Meerbeke over teringhe tsynen huyse : 2 guldens 8 stuivers

13) aan Jan De Cooman tot Pollaer over teringhe : 12 stuivers

14) aan Bertel Bernay tot Nuwenhove over gelycke teringhe : 6 guldens                  ( red. : Bernay is vermoedelijk het latere Bernaerts )

15) aan Lieven De Quick over teringhe tsynen huyse : 6 guldens

16) aan Ghelanden De Notere tot Tollembeek over teringhe : 2 guldens 8 stuivers

17) aan Jan Lemmens over reste van settinge : 16 guldens

18) aan Jan Van Lierde over reste van settinge : 10 guldens

SOM VAN DE COMMEREN : 334 guldens 1 stuiver


SOM VAN DE BATEN : 453 guldens 8 stuivers

Gedaan op 07.05.1654 ondertekend door De Fraye