Tracker

STAAT VAN GOED BIJ OVERLIJDEN VAN ARNAUT COOLS op 19.04.1656


Overledene : Arnaut Cools

Houder : Jenneken Vanden Bempden

5 kinderen te weten

1) wijlen Pieter gehuwd met Elisabeth Hevens met 2 minderjarige kinderen met Adriaen Van Vrechem en Jan Cools als voogden over de wezen

2) Jan Cools

3) Jacobus Cools

4) Martijncken Cools x Jooris Bruylant

5) Marie Cools x Joos Schoonjans

V.P. J. Cools

V.M. Adriaen Van Vrechem


DE CONQUESTEN

1) een block lants genaemt " HET BROECKEVELDEKEN " groot 104 roeden
- zuyt den Cleynen Cortenbosch
- noort de Broeckmeersch
- oost sheeren strate

2) een meersch genaemt " DE BROECKMEERSCH " groot 176 roeden
- zuyt het voorste Broeckeveldeken
- noort dhoors Pieter Van Vrechem

3) partij meersch op den Ondersten Quaetbroeck groot 78,5 roeden
- zuyt Pieter Buydens
- noort Olivier Van Eesbeke

4) meersch op den Oppersten Quaetbroeck groot 48 roeden
- oost Joos Van Snick
- west Pieter Cardoens

en is belast met 1/2 cappoen aen den heere van Wedergrate en cleyn penninckrente

5) een block genoempt " DEN RONCKAERT "  ( ? ) groot 110 roeden                                       ( dit toponiem is twijfelachtig , misschien lees ik het verkeerd )
- oost sheeren strate
- zuyt noort en west het cloostergoet van Vicoigne


AENGAENDE DE PATRIMOINE VAN DE OVERLEDENE

De houderigge verklaart dat sy daervan geenen weet heeft alhier overmidts de selve was " UYT DUYTSLANT " dus hier voor memorie


DE MEUBLE GOEDEN

1) 2 merriepeerden met een merrieveulen samen gepresen : 231 guldens

2) 4 coebeesten " vol calfs " ende " gecalft " met een veerse vol calfs , een lege veerse van 2 jaeren , een veerse van 1 jaer : 194 guldens

3) 2 verckens : 18 guldens

4) een waghen met ploech ende egde ( eg ) mitsgaders een stortcarre ende alle gereedtschap : 55 guldens

5) een lange taeffel met een . . . en werckbancke daer men broot op werckt staende in de caemer van den huyse : 10 guldens

6) een schabelle banck met een ander banck , een schabelle , een wascuyp en vleeschcuype en 2 stoelen : 6 guldens

7) moille , 2 spinnewielen , vlashekels , 2 tempsten e.a. : 5 guldens 12 stuivers

8) cleermanne , cafmanne , naijmanneken , een corf . . . : 36 stuivers

9) 26 pont vlassen gaeren met 18 pont wercken gaeren : 18,5 guldens

10) een bedde gelegen op de coetse ende voornoemde neercaemer met den hoppelinck , een oorkussen , een spaensche saerge : 24 guldens

11) 2 coetsen , 3 kisten waarvan 1 van herten haute en 2 van morwen haute en een cleyn garderobbe : 39 guldens

12) 5 stenen geswingelt vlas met een deel . . .  : 9,5 guldens

13) . . en prondeling op de hoochcamer : 5,5 guldens

14) wiege , corf , 3 goede perssen e.a. : 28 stuivers

15) 5 paer slaeplaeckens , 4 ammelaeckens , 6 servetten , 18 ellen wit geblijckt himmelaecken : 35 guldens

16) het verckensvleesch en 1,5 podt smaut : 50 guldens 12 stuivers

17) 58 pont tin gepresen a 10 stuivers het pont : 29 guldens

18) 2 ketels , een aker , 4 eysere potten , 2 eyseren pannen , 2 vispaenen : 13 guldens 12 stuivers

19) 2 spitten met een braedtpanne , 3 eyseren podt schijven , een brandereel e.a. : 6 guldens 2 stuivers

20) 2 candelaers van metael , 3 lampen , een rooster , een tanghe , een vierschippe , casken . . . : 4 guldens 4 stuivers

21) wafeleyser , hangheneyser e.a. : 3,5 guldens

22) kerfsaege , 3 wiggen , 2 hauwelen , 6 bijlen , 3 haumessen : 8 guldens 16 stuivers

23) schuppe , spaeije , cuylschippe , handtsaeghe e.a. : 4 guldens 1 stuiver

24) botervat , saencuypken , 3 melckeemers , cleyne melckeemer , 2 watereemers , scherbert met scherfmessen , 2 viervaten , 3 dranckcuypen : 6 guldens 17 stuivers

25) 4 vlegels , 2 wannen , 1 veertel e.a. : 4 guldens 8 stuivers

26) bedde met den huppelinck , oorcussens en saerge gelegen op de koetse in de keucken : 20 guldens

27) 2 ander cafbeddens met de saergen en huppelingen : 4 guldens

28) vleeschcuype e.a. : 2 guldens

29) verder nog een grote hoeveelheid werktuigen zoals braecken , snijmes , eyseren hames , eerdewerck , niet bewerkt

30) 7 veertelen erwten , 6 veertelen leysaet , 18 veertelen haever : 35 guldens en enkele stuivers

31) 20 thielinghen haver , 5 thielingen erwten samen : 38 guldens 18 stuivers

32) 24 thielingen cooren en 6 thielingen tarwe : 33 guldens 15 stuivers

33) al het gedorsschen stroye ligghende in de schuere en de stallen gepresen op 3 guldens de 100 is voor 800 : 24 guldens

34) het mes ligghende in de stallen en op den hove en is geschat op 50 voeren en gepresen a 1 gulden het voer : 50 guldens

35) 3 leeren met de schelftperssen gelegen binnen in den coestael ende in den peerdtstael , wagenhuys en boven den dorsvloer in de schuere : 14 guldens 5 stuivers

36) de besaeytheden soo met cooren en terwe ten advenante van 25 guldens het dachwant : 425 guldens ( dus 17 dagwand )

37) het derde mesvet gevoert in de braecke van de voorste besaeythede en nog in de braecke van 1655 tot 3 bunder : 72 guldens

38) hetgene dat is gelabeurt om haver te saeyen tot 6 dw. met 2 voeren gepresen tot 36 stuivers : 21 guldens 12 stuivers

39) de stortvoere tot 16 dw. en . . . gelabeurt met een voere gepresen tot 30 stuivers jeder voere : 24 guldens en enkele stuivers

40) 60 roeden gegraven en over het labeur : 4,5 guldens

41) hoij en tommaert : 17 guldens

42) 12 hinnen met een haen : 5 guldens 8 stuivers

43) de opgaende boomen soo in herte als in morwe hauten : 240 guldens

44) item al den tronck , 100 . . . , een deel jonge hoppestaecken : 12,5 guldens

45) een vlascnappe , rocken , oudt yser : 36 stuivers

46) de huysingen waer de overledene in gestorven is met schueren , stallen en andersints , oock en de opgaende boomen en zyn niet gepresen midts dat de houderigge verclaert dat hetselve is gemaeckt
       en opgedragen aen haer door haere grootmoeder Martijncken Vierendeels haere grootmoeder volgens de wettelijcke brieven dus Memorie

47) item tgene de houderigge heeft gegeven en uytgetelt aen haere dochter Martijnten Cools commende ten huwelycken staet met Jooris Bruylant : 272 guldens

48) item aen haeren soone Pieter Cools als hij ten huwelycken staet met Elisabeth Hevens : 36 guldens

49) aan Marye Cools als ze tot huwelycken staet gecommen is met Joos Schoonjans : 77 guldens

50) item heeft Jooris Bruylant het gebruyck gehadt van 48 roeden meers op den Oppersten Quaetbroeck en dat gedurende 14 jaer gerekent a 8 guldens het jaer : 112 guldens

51) Pieter Cools heeft gehadt 151 roeden lant op de Cleynen Lietersberch gedurende 5 jaar en dat a 8 guldens het jaer : 40 guldens

52) item goet van Lauwereys Vander Kelen over rest van pacht van 3 jaeren : 11 guldens

TOTAAL DER BATEN : 2441 guldens 13 stuivers


COMMEREN EN SCHULDEN

1) schuld aen de Capellaen van DW. over lant en meerschpacht : 27 guldens

2) aen den ontfanger van den Heere Prelaet van Vicoigne : 32 guldens 5 stuivers

3) aan Gillis Van Vaerenberg meier van LvW. over diverse costen enz. : 181 guldens

4) aan Joos De Groote over verschenen pacht van Vicoigne verschenen Kerstmis 1655 : 30 guldens

    redactie : Joos De Groote uit Ninove was pachter van de abdij van Vicogne

5) aan Joos Van Wilderode over achterstel van zettingen : 3 guldens

6) aan Jan Van Heghe over item : 17 guldens

7) aan Jan Baptiste Lemmens over item : 30,5 guldens

8) aan Machiel Charité tot Aalst van 1 jaar rente : 7 guldens 2,5 stuivers

TOTALE COMMEREN : 327 guldens 17,5 guldens


Dus meer boni dan mali te weten : 2113 guldens en 15,5 stuivers

Te weten dat de funeraillen werden betaald met de gereede penningen

Aldus gedaen op 18.04.1657 , present baljuw , burgemeester en schepenen mitsgaders Jacobus Cools en Adriaen Van Vrechem vooght , ondertekend door De Fraije


 


-