Tracker

Staat van goed bij overlijden van QUINTIJNE DE ROY echtgenote ADRIAEN COBBAERT


Staat van goed bij overlijden van Quintijne De Roy overleden op 30.10.1654

Houder : Adriaen Cobbaert

4 weeskinderen :

1) Franchoys 20 jaar

2) Adriaene 18 jaar

3) Anneken 14 jaar

4) Joos 9 jaar

Voogd materneel : Merten Callebaut gehuwd met de zuster van de houder

Voogd paterneel : Gillis De Roy fs. Franchoys broeder van de overledene
 


DE GRONDEN VAN ERFVEN VAN WEGEN DE MOEDERLYCKE SYDE

1) de overledene heeft vercregen bij versterfte van haar vader en moeder een behuysde stede daer de overledene in verstorven is groot 212 roeden
              - oost dhoirs Merten Buydens
              - noort sheeren strate

    belast met 3 guldens sjaers aen Jan De Clerck , met 3 vierendelen cappoens en eenighe cleyn penninckrente aen den heere

2) 97 roeden tiendelant opt Bosvelt
             - oost Jan Mathijs
             - west Jan Van Vrechem

      wesende vrij en onbelast

3) 98 roeden schooflant opt Schuermansveldeken
             - oost Adam Vanden Broecke
             - zuyt cloostergoet van Beauprez
            
     wesende vrij en onbelast

4) 101 roeden schooflant opt Hoenderschot
              - oost kerckegoet van Denderwindicke
              - zuyt de Weduwe Olivier Vanden Broecke
              - west Jan De Mol

      wesende vrij en onbelast

5) 23 roeden thiendelant opt Meersvoordervelt
              - oost het Windickevelt
              - zuyt kerckegoet van Liefferingen
              - west dhoirs Pieter Van Vrechem

      wesende vrij en onbelast

6) 203 roeden gelegen op het Beeckvelt in de prochie van Meerbeke
             - oost Franchoys Cautaert
             - zuyt Merten Buydens

     wesende vry en onbelast

7) 100 roeden thiendelant in de prochie van Pollaer opt Hoenderscot
             - oost Olivier Van Eesbeke
             - suyt Geeraert De Roy

      wesende vry en onbelast

8) 59 roeden thiendelant in de prochie van Pollaer opt Hoenderscot
           - oost dhoirs Olivier Vanden Broecke
           - suyt Gillis De Roy

       wesende vry en onbelast

10) Item hebben de voorste weesen in gebruyck het 1/3de van 140 roeden gelegen in diversse partijen soo in landt als meersch binnen de prochie van Denderwindicke uyten cavel van " THOMAES MAES DEN
       WELCKEN UYTLANDIGH GEWEEST MEER ALS 30 JAEREN "

      en de voorste weesen van wegen de moederlycke syde competeren dus wordt hier gestelt voor : Memorie


GRONDEN VAN ERVEN GECONQUESTEERT DOOR DE HOUDER en QUINTIJNE DE ROY

 : 2 dw. meersch binnen de prochie van Pollaer int quartier genaempt " DE HOLLANDERS "
                - noort cuerengoet van Pollaer
                - west Hendrick Vanden Broeck
               
     belast aen den Joos De Groote tot Ninove met een rente van 10 guldens jaerlijks losbaar den penninck XVI
     belast met 1,5 cappoen aen heere van Wedergrate , met 5,5 stuivers aen den heere pastoor van Pollaer


DE MEUBLE GOEDEREN

Geschat door Adriaen Van Vrechem en Bernaert  - onleesbaar , mogelijks Bernaert Van Belle -

1) 3 coebeesten , een veerse van 1 jaar , 2 jonghe calveren : 75 guldens 10 stuivers

2) een vercken : 6,5 guldens

3) de besaeytheden op 4 dw. soo schooflant als thiendelant besaeyt met cooren : 49,5 guldens

4) het leysaet gesaeyt op 1 dw. gegraeven lant tot 5,5 veertelen : 18,5 guldens

5) het labeur van 90 roeden haver met het saysel gepresen op : 4 guldens

6) het labeur van de hoeppe ( hop ) met 100 aude en 100 nu ( nieuwe ) staecken : 14 guldens

7) het labeur in de jegenwoordige braecke : 5 guldens 8 stuivers

8) 15 opgaende plantsoen boomkens staende op de Droogeweyde ( zie de conquesten ) : 7,5 guldens

9) het mest ligghende in den hove met een deel stroy : 15 guldens

10) 3 ghetauwen met de toebehoorten soo cammen , layen , bobynwielen alles samen : 60 guldens

11) schrijnhouten koetse met een herte kiste en 2 kisten van morwen haute met 2 vleeschcuypen : 20,5 guldens

12) moille , schapraycken , botervat , 3 bekers , scherbert , scherfmes : 5,5 guldens

13) 2 ketels met een slechte ketel , 2 eyseren potten , een eyseren panne , een suypepanneken , een vierspaen : 5 guldens 12 stuivers

14) 16 pont tin soo in schotels , sautvat als lepels : 8 guldens

15) 11 melckteilen , cleyn teilkens , borrecannen , eyseren potten enz. : 32 stuivers

16) kandelaer , 7 hauten tellooren , temst , rooster en heusel : 17 stuivers

17) 2 spinnewielen met stoelen , haspelen , heckel : 2 guldens 8 stuivers

18) tafel met 2 penders enz. : 18 stuivers

19) 2 haumessen , bijl , 2 schippen , grep , meshaeck , gaffel , eyseren wegge : 3 guldens 4 stuivers

20) 23 veertels gedorsschen cooren gepresen den veertel op 11 stuivers : 12,5 guldens

21) het gerookt verckensvleesch : 6 guldens

22) het vlas geswingelt als noch te swingelen met 8 pont garen : 13 guldens 8 stuivers

23) swingelbert , cnappe , 2 leeren , een wan , een veertel : 2 guldens 11 stuivers

24) saencuype , botercuype , vierendeelvat , een dranckcuype : 2 guldens 2 stuivers

25) picke , haeck , tanghe , hael e.a. : 2 guldens 1 stuivers

26) bedde metten hoppelinck , 2 kussens , 2 wercke saergen en 3 ammelaeckens : 25 guldens

27) een cafbedde met 2 meelsacken ( ? ) : 3 guldens

28) een lanck ammelaecken met 3 frawijnen en 4 cleyn ammelaeckens : 8 guldens 16 stuivers

29) eenen traurinck van gaudt ( goud ) : 6 guldens

30) het huys met den stael daer den overledene in verstorven is : 40 guldens

31) de schuere staende op den grondt alwaer de voorste overledene is verstorven en is geconquesteert : 24 guldens

32) en tgene hem te goet komt van zijnen broeder Cornelis Cobbaert over pacht van lant : 6 guldens 5 stuivers

     DE MEUBLE ZIJN 459 GULDENS 19 STUIVERS


DE SCHULDEN

1) aan Joos De Groote over " achterheyt " van een rente van rente van 8 guldens tot januari 1655 : 14 guldens

2) aan Henderick Vanden Eynde over pacht van jaar 1654 : 3,5 guldens

3) aan Christoffel Van Eesbeke over leveringhe van staecken : 30 stuivers

4) schuld aan Pieter Coppens over leveringhe van werck : 30 stuivers

5) aan Joos Van Snick over de zetting van 20.01.1655 zijnde 3 guldens 14 stuivers en de zetting op 22.05.1655 op 3 guldens 3 stuivers en is samen : 6 guldens 18 stuivers

6) schuld over de zettingen van Pollaer : 3 guldens 12 stuivers

7) aan Lauwereys Vander Kelen over zettingen : 22 stuivers

8) schuld over de zettingen van Meerbeke : 30 stuivers

9) schuld aan diversse personen van " cleijn scult " : 3 guldens

TOTALE SCHULDEN : 45 guldens 2 stuivers


TOTALE BATEN : 457 guldens 19 stuivers

MEER BONI DAN MALI : 412 guldens 17 stuivers