Tracker

STAAT BIJ GOED BIJ HET OVERLIJDEN VAN ANNA COBBAERT echtgenote JAN DE WOLF , anno 1720

Staat van goed opgesteld bij het overlijden van Anna Cobbaert , geen overlijdensdatum van haar overlijden werd vermeld , merkwaardig genoeg ook geen overlijden vermeld in de parochieregisters

Voogden : Adriaen Van Eesbeke en Jacques N. ( N. : deze staat van goed is beschadigd )

2 kinderen :

1) Marie oud 18 jaar

2) Elisabeth oud 13 jaar


A / De maternele erfgronden

1) de helft van een behuysde stede groot 230 roeden
             - noort de straete
             - oost N. Jr. Van Waesberghe
             - suyt het Bosvelt
             - west den brant

    groot 115 roeden

2) de helft van een hofstede in deselve prochie ( red. : Denderwindeke ) abouterende int geheel
           - noort de straete
           - oost het veldeken van den nast
           - suyt het Schuermanneken
           - west de volghende partije

      belast met een rente van 6 guldens sjaers int geheele daervan dander helft wordt betaelt bij de weduwe Pr. Stoffijn

    groot over dese helft 64 roeden ( de grootte is slecht leesbaar )

3) de helft van 1 dw. lant daervan de weduwe Pr. Stoffijn heeft de ander helft
          - jegens de vorigen partije
         
    compt over de weesen paert tot 50 roeden

4) een partije lants groot 1 dw. op het Hoenderscot
         - west de wed. Jacobus Cools
         - oost de Armen deser prochie
         - suyt Jan Thienpont

   welcke partije noch onverdeelt ligt met 3 andere hoors dus hier voor Memorie

5) een partije lant in de Hollanders in de prochie van Pollaer groot 80 roeden daeraf de weesen de helft competeert
        - oost Pr. De Coster
        - west ( ? ) Adriaen Van Eesbeke
       - suyt dhoors Van Varenberch

    hier tot 40 roeden

6) de helft van een partije in deselve Hollanders groot 69 roeden
        - oost Pr. Vander Eecken
       - suyt dhoors Van Varenberch
       - dander sijde de abdij van Vicoigne

   hier 34,5 roeden

7) 1 dw. in de Raveschot
       - oost het cloostergoet van Ninove
      - west Pr. De Coster
      - noort Jooris De Maeseneer

    hier 1 dw.


DE PATERNELE ERFGRONDEN

1) een partije bosch groot 48 roeden
       - suyt den gemeenen put
       - oost Jan De Doncker

     hier voor memorie

2) een partije lants op het Hautemvelt groot 37 roeden
       - oost Pieter Plecke burgemeester
       - suyt mijn heere Vander Noot

    hier voor memorie


ARTIKEL VAN DE CONQUESTEN

De helft van de huysstede vermeld in het eerste artikel dus : 115 roeden


ARTIKEL VAN DE HAVELYCKE GOEDEREN

1) het woonhuys daer den houder op woont met de camer , de keucken , de achtervloer en coijstal gepresen door Gabriel Vande Vijver en de voogden : 90 guldens

2) het schuerken en de het verckenskot : 50 guldens

3) een bonte en een grijze koe en een kalfken : 43 guldens

4) een vigghen : 3 guldens

5) den hael , 2 eysere potten ,  braecke , 4 weggen haut en een ijsere panne : 2 guldens

6) 4 stoelen , tafelblock , 3 spinnewielen enz. : 2 guldens

7)  botervat , saencuype , 2 heemers , een dranckcuype met de vuytspoel cuype : 4 guldens

8) 6 schotels , potten en pinten met de teijlen : 1 gulden

9) de boter met het vleesch : 3 guldens

10) het weefgetauwe met de sch--spoele en - - : 21 guldens

11) een kiste , een cofferken , -- , alf tonne met een cuype : 3 guldens

12) 30 bundels ongeswingelt vlasch : 12 guldens

13) het graen bevonden in de schuere tot omtrent 60 tienlinghen aen 10 stuivers den tienling : 30 guldens

14) het hoij : 6 guldens

15) het mes ligghende ten hove : 1 gulden

16) 1/2 dw. slooren geplant in de hofstede : 3 guldens

17) de opgaende boomen aen de hofstede : 2 guldens

18) het -- haut , tronck ende saeij als vooren op de hofstede : 8 guldens

19) - onleesbaar


DE COMMEREN zijn niet bewerkt : ze bedroegen slechts 85 guldens 6,5 stuivers

De boni meer als de mali tot 331 guldens 3,5 stuivers


Getekend : Dhr. Pr. Vanden Abbeelen bailliu

Pr. Valcke burgemeester en Pr. Plecke schepenen

Op 23.11.1720